Tag: Bijbelstudie

Verwijsindex Bijbel Artikelen Video en studies

Verwijsindex Artikelen en Studies – Gratis downloads

De verwijsindex bevat links naar artikelen en studies op dit blog over Bijbelse onderwerpen, Archeologie en theologische onderwerpen.

Ik werd er op geattendeerd dat een aantal van de links niet meer werkten. Deze zijn inmiddels bijgewerkt waardoor alle links weer zouden moeten functioneren. Reden dat sommige niet meer werkten was niet dat artikelen verwijderd zijn maar door een andere inrichting van de website waardoor ik onder andere hoop dat het e.e.a. beter geïndexeerd wordt door Google en andere zoekmachines maar bovenal overzichtelijker werkt voor de bezoekers van deze website.

Normaliter kunt u via de zoekfunctie van alles vinden op dit blog, echter dat navigeert niet altijd even handig – al was het alleen al omdat sommige onderwerpen hier niet te vinden zijn. Er zijn op dit blog in de loop der jaren inmiddels bijna 300 stukjes door mij geplaatst en daarom is de verwijsindex een handig hulpmiddel.

Gratis bijbelstudies en publicaties downloaden

Daarnaast is er de pagina “Publicaties”, daar vindt u de meest recente berichten per categorie (10 artikelen per onderwerp) en mijn laatste publicaties in de vorm van “e-boeken” (PDF). Die zijn online te lezen maar nu ook gratis te downloaden.

 

Zullen we de Kerk in het midden laten?

kerk in het midden - kerk Niehove

De Nederlandse taal heeft een aantal prachtige uitdrukkingen die een hele oude historie hebben en zijn afgeleid van gewoonten en gebruiken in ons land. Eén er van is “laten we de kerk in het midden houden”.

Een stukje over Kerken, Terpdorpen in Groningen en wateropslag. Wat heeft dat te maken met de Bijbel? Méér dan je denkt!

Uitdrukking

De Kerk in het midden laten. Dat wil zeggen: de zaak laten waar ze behoort, haar niet overdrijven, het niet al te dol aanleggen; ook een geschil zo bijleggen, dat beide partijen tevreden zijn. Met andere woorden: allemaal een beetje “water bij de wijn” doen, tot elkaar komen in plaats van ieder verharden in zijn standpunt.

Historisch

kerken werden vaak midden in een dorp gebouwd maar ook vaak tussen twee of meer plaatsen in. Als meerdere plaatsen of gehuchten te klein waren werd er een kerk op gelijke afstand voor iedereen gebouwd. Een mooi voorbeeld hiervan is het kerkje in Niehove – centraal in het dorpje gelegen, duidelijk op een verhoging. Zie de foto hier boven.

Niet overal was men het over de plaatsing van het kerkgebouw eens – en werd de kerk letterlijk níet in het midden gelaten. Zo was de kerk voor de bevolking van het dorpje Den Horn in eerste instantie in Lagemeeden gesitueerd. Midden in het land. Ik ga er van uit dat het een streekfunctie had (kan dat niet bewijzen). Daar is nu nog steeds een (oud) kerkhof. Aan te raden daar eens langs te fietsen overigens, het is prachtig daar.

Kerk in het Midden - Lagemeeden
Begraafplaats Lagemeeden

Het kerkje is afgebroken en er werd een nieuwe gebouwd in Den Horn waarbij overigens delen van de oude kerk hergebruikt werden in Den Horn. Dit leidde tot enige discussie over de plaats van de kerk. De kerk werd niet ‘in het midden’ gebouwd maar aan de westkant. Doordat het dorp de andere kant op verder ontwikkelde staat het kerkje nu (weer) los van het dorp. Soms was een kerkgebouw, en de plaatsing, een heus strijdpunt! Ook rondom de doopsgezinde vermaning in Den Horn was het nodige gedoe indertijd.

Functie

Kerken waren in eerste instantie niet alleen voor de zondagse bijeenkomst. Het was ook een vergader-locatie en activiteitencentrum, een buurthuis zou je kunnen zeggen.

Kerk komt van “Kyriakè” = “van de Heer”. Het geeft daarmee het gebruiksdoel van het gebouw weer, een plek die “van de Heer” was, waar men tot Zijn eer bijeenkwam. Een ander woord dat veel gebruikt wordt om een kerk of gemeente aan te duiden is het Griekse “ekklèsia”, een woord dat wijst op de wetgevende vergadering en later werd gebruikt in de Griekse vertaling van de Bijbel om aan te duiden dat het de vergadering was van het volk Israël en/of de Gemeente. Hier zie je de herkomst van de naam van de ‘Vergadering van Gelovigen’ overigens.

Terpen en water

In een interessant artikel van de hand van historicus Jona Lendering las ik over de terpen en wierden in het Noorden van Nederland. In het midden van deze plaatsen was een ‘waterbekken’ waar regenwater werd opgevangen. Zo had het hele dorp (zoet) water. In latere tijden werd op deze plekken, in de terpdorpen, de kerk vaak gebouwd.

Op zich een logische keuze, want het ligt centraal. Zeker als je weet dat het historisch ook een vergader- en activiteitencentrum was.

Bouwtechnisch gezien niet altijd even slim zo blijkt uit het artikel. Want gevolg van de keuze van deze drassige plek als bouwgrond is dat de kerk er door kan verzakken.

Levend water

Toen ik het artikeltje las moest ik onwillekeurig denken aan een mooie symboliek die hier in is te zien.

“Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij de gave Gods kendet, en Wie Hij is, Die tot u zegt: Geef Mij te drinken, zo zoudt gij van Hem hebben begeerd, en Hij zoude u levend water gegeven hebben.” – Joh. 4:10 (SV)

waterput
Afbeelding van Momentmal via Pixabay

In onze regio hebben de monniken van het klooster Sint Bernardus in Aduard het landschap flink veranderd. Door het aanleggen van dijken, zijlen (sluizen), bruggen, wegen en het graven van sloten en kanalen. Zij hebben van ongeveer 1200 tot 1600 van een natuurlandschap een cultuurlandschap gemaakt (Kloostermuseum Aduard). Het was ook de tijd waarin veel kerken gebouwd werden.

De watervoorziening, midden in de Terpdorpen, werd minder noodzakelijk. Onder andere doordat de gebieden er omheen ingepolderd waren en er werden kerken geplaatst op die vrijgekomen plekken – een bron van (geestelijk) leven ontstond. In plaats van ‘dood’ water was er nu sprake van ‘levend water’!

Gave

Het geloof is een gave, een gift, van God. (Efeze 2:8). We hoeven er zelf niets anders voor te doen dan het aan te nemen.

Levend Water

Levend water is het tegengestelde van ‘dood’ water. Het betekent water dat uit een bron komt, een bron heeft – en Jezus wijst op God als de bron. Dood water is water dat opgeslagen is in tanks of bakken. Dat is ook water dat bederfelijk is. Hij refereert hier ook aan Jeremia waar we lezen:

“Want Mijn volk heeft twee boosheden gedaan; Mij, den Springader des levenden waters, hebben zij verlaten, om zichzelven bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden.” – Jer. 2:13 (SV)

Het water, de bekkens, op die terpen en wierden zijn zeer wel vergelijkbaar met de put waar de vrouw in Johannes 4 water wil halen. Zonder was leven onmogelijk. Maar Jezus zegt: “ik heb een gift, een gave van God, die groter is dan dit putwater want ik geef je levend water”.

Op de terpen en wierden werd water opgevangen, het was ‘dood’ water. In het Engels heet water in flesjes dan ook “still water”, stilstaand water. Wel noodzakelijk om te overleven maar het kon de bewoners geen ééuwig leven bieden. Het werd vervangen door het ‘levende water’.

Dit levende water, dit ‘geestelijke water’, is voor iedereen beschikbaar. De vele kerken, of ze nu in het midden staan of aan de rand van een dorp, zijn er nog steeds een duidelijk zichtbaar getuigenis van.

coronavirus - systeemcrisis

Systeemcrisis: Coronacrisis, de wereldwijde Politieke en Economische crash.

De coronacrisis houdt de wereld in haar greep. Volgens sommige is het een ‘teken van de eindtijd’ als genoemd in de Bijbel. Ziekte, oorlogen, verderf. Dat is immers door Jezus voorspeld in Zijn “Rede over de laatst dingen”? Dus is het “niet meer dan logisch”, volgens veel onheilsprofeten, om de huidige corona-uitbraak te zien als een ‘teken’ dat Jezus spoedig komt.

IS DAT WEL ZO?
De vraag is: is dat waar? En belangrijk ook: wat kunnen we leren van de corona-uitbraak? Wat zien we als we kijken áchter deze uitbraak die vele, zéér vele, slachtoffers maakt. Wat kunnen we leren van dit gebeuren net als eerdere crisis-situaties zoals de 1e en 2e wereldoorlog, de Spaanse Griep en.. komt er binnenkort wellicht een nog groter rampscenario: de 3e wereldoorlog?

Het coronavirus zorgt voor een wereldwijde economische en politieke aardverschuiving. De wereld zal nooit meer zijn zoals deze was voor de coronacrisis.

DOWNLOAD DE STUDIE
Je kunt de (gratis) studie hier downloaden. PDF-formaat, 16 pagina’s. Voel je vrij het door te geven aan anderen, mits zonder winstoogmerk.

Verzoening met God: worden alle mensen behouden?

Worden alle mensen, door oordelen heen, behouden? Is Jezus gestorven voor de gehele schepping en heeft Hij door Zijn dood en opstanding alles met God verzoend?

Tijdens mijn (huidige) theologie-studie aan het Christian Leaders Institute bestudeerde ik recent de ‘gevangenisbrieven’ van Paulus weer. Met als gevolg dat ik toch weer bepaald werd bij die éne tekst (want die kom je dan tegen) en opvatting waar ik in het verleden zo vaak mee bezig ben geweest: de gedachte dat alles en iedereen door Christus met God verzoend wordt. De kerntekst voor deze gedachte is Filippenzen 2:9-11 **

9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

De alverzoeningsleer wordt ook wel een ‘goed bericht’ genoemd. Maar is hier daadwerkelijk sprake van een goed bericht (Evangelie) of is er sprake van misleiding en leringen van demonen die er toe leiden dat ongelovigen worden afgehouden van het Evangelie van Jezus Christus waarvoor Paulus gevangen zat?

De presentatie is ook als (PDF) download beschikbaar. Klik hier.

_____
** Vertaalaantekeningen bij dit vers (NBG)

Dit is een bewerkt citaat uit Jesaja 45:23. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat daar de volgende eed die God doet: ‘Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij mij zweren.’ In de Griekse vertaling, de Septuaginta, vinden we een licht aangepaste tekst: ‘Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden (of: prijzen)’. Dit laatste citeert Paulus letterlijk in Romeinen 14:11. In Filippenzen 2:10-11 wordt de tekst zo geciteerd dat het nu Jezus Christus is voor wie iedereen zal buigen en wiens heerschappij iedereen zal belijden, tot eer van God de Vader.

De Profeet Elia versus Achab & Izebel

Eén van de bekende verhalen uit het Oude Testament vinden we in 1 Koningen 17 tot en met 19. De Profeet Elia versus Achab en Izebel – de Koning en zijn vrouw die het land Israël volledig van God los dreigden te maken.

Het begint in Hoofdstuk 17 als volgt:

Toen zeide de Tisbiet Elia, uit Tisbe in Gilead, tot Achab: Zo waar de Here, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord.

Daarna volgt het bekende verhaal, de grote droogte, de ‘showdown’ op de berg Karmel, Elia’s enorme triomf. Maar ook, de dag er na, zijn enorme teleurstelling.

Bijgaande een puntsgewijze samenvatting van de hoofdstukken en een aantal belangrijke lessen die hier uit zijn te leren voor gelovigen. De samenvatting is naar een video van Dr. David Feddes. Voor mijn eigen gebruik gemaakt, maar ik denk dat ook andere lezers hier mee geholpen kunnen zijn.

SAMENVATTING

Achab en Izebel

 • Izebel → afgoden in Israël, Achab zat er niet mee want: economisch en politiek voordeel.
 • Slechtste koning en koningin ooit in Israël
 • Elia gezonden door God met profetie met betrekking tot jarenlange droogte, pas als Elia het zou zeggen zou de regen en dauw terugkeren;
 • Elia moest in de Woestijn door de raven onderhouden worden;
 • Elia naar een weduwe → de oliekruik ging niet leeg, het meel raakte niet op;
 • Weduwe leefde in Sidon, thuishaven van Izebel;
 • Kind wordt ziek, sterft. Elia wekt het tot leven door God’s hand.
 • Weduwe, die heidens was, erkent: Elia is een man van God, en dat hij de waarheid spreekt.
 • Obadja (dienaar Koning!) heeft 100 profeten verborgen gehouden in twee grotten.
  Niet elke politicus is een gladjakker, deze man dient God!
 • Achab geeft Elia (en God) de schuld van het oordeel, terwijl hij zelf de veroorzaker is. God de schuld geven is niet terecht; zie dat je zelf vaak het probleem veroorzaakt;
 • Elia zet het volk voor de keuze: God of de Baals – het volk maakt geen keuze maar zwijgt
  (1 Ko. 18:21)
 • Het gebeuren vond plaats op de Karmel, waar Baals-aanbidding, vlak bij Sidon, dé godsdients was. Baal was ook de “god van bliksem en onweer”…! Er waren 850 Baals-priesters.. tegen één profeet van God.
 • God’s vuur verteert het offer compleet!
 • De mensen roepen uit: De Here is God!
 • Elia bid 7x en de regen komt.
 • Izebel bedreigt Elia met de dood, hij vlucht..
 • en vraagt God om zijn leven weg te leven!
 • Engel geeft hem te eten en te drinken en hij gaat naar de Horeb;
 • God ontmoet hem daar in een zachte bries;
 • 7.000 hebben hun knie niet gebogen voor Baal;
 • Hij moet 2 koningen aanstellen en Eliza als zijn opvolger zalven.

Burnout & Breakdown

 • Een piek (Berg) kan zorgen voor een ontzettende ‘val’ in de diepte. Een (kleine) tegenslag kan je alle euforie doen vergeten in een oogwenk;
  • de mensen om je heen zijn ‘slecht’;
  • de kerk helpt je niet bepaald;
  • ik ben een ‘loser’, mijn leven is een mislukking;
  • ik wou wel dat ik dood was, ..
 • Elia was een man met een natuur als elk mens (zoals wij) → Jak. 5:17, 18

 • Onze gebeden kunnen dezelfde kracht als die van zijn gebeden hebben!

 • Hij was zelf geen ‘superman’, het was God die zijn gebed kracht gaf.

Wat Elia nodig had:

 • Voedsel & Water;

 • Rust (slaap);

 • Vernieuwing van zijn Geest!

  • Naar een plaats waar hij God ontmoet;

  • Luisteren naar Zijn stem;

  • God’s aanwezigheid ervaren;

  • Weer ‘oplijnen’ met de missie die God geeft.

Dit geldt ook voor elke gelovige!

De onzichtbare fluisteraar

 • God komt vaaak helemaal niet in tekenen en wonderen – die verandert het hart van de mens (Izebel) niet. Ook de Farao van Egypte was niet onder de indruk, ..

 • de wonderen van de Here Jezus veranderde de harten van de leiders van Israël niet! Ze wilden alleen maar méér wonderen als ‘bewijs’ ..

 • De sleutel tot het veranderen van de harten zijn niet de ‘wonderen en tekenen’ → Hij openbaart zijn wil, zijn doel, in de stilte, in het ‘fluisteren’ van de wind. Elia herkende dit meteen en wist “ik ben nu heel dicht bij God”.

Zoeken we God? Zoek de stilte.
Niet de ‘show’ of ‘entertainment’. Een geweldige, heftige en emotionele, kerkdienst kan je emotioneel raken – maar zonder dat je God daadwerkelijk hebt ontmoet! Het voelt misschien wel alsof je God hebt ervaren maar in de praktijk ben je niet ten diepste één met Hem geworden op zo’n moment. Zelfs als Hij daar wél aanwezig was (denk aan het vuur uit de Hemel). Verwar zo’n vuur (= teken van oordeel!) niet met gemeenschap met God!

Wat Elia vergat, ..

 • Obadja zijn werk in het verbergen van de profeten → Elia wás niet alleen! God heeft vaak “zijn mensen” in de meest onverwachte plaatsen. Denk aan de discipelen die voor Herodus werkten. Mensen die voor Ceasar werkten;

 • Er waren (dus) nog steeds 100 profeten → Elia dacht dat hij de énige was? Hij wist dat dat niet zo was maar wentelde in zelfmedelijden. Er blijft altjid een ‘overblijfsel’: de 7.000 die nooit hun knie voor Baal hadden gebogen!

In Rom. 11:2-5 zegt Paulus dat er “ook in de huidige tijd een overblijfsel is”.

 • Elia dacht dat hij alleen was, maar God had Elisa als opvolger al klaarstaan!

 • Elisa deed zelfs nog grotere dingen dan Elia!

We zijn als gelovigen niet onvervangbaar. Gods werk gaat door als wij er niet meer zijn → God is echt niet afhankelijk van ons, maar andersom!

God verhoorde Elia niet, ..

Elia vroeg te mogen sterven.. dat is een gebed dat nooit verhoord werd; integendeel: hij werd opgenomen in de hemel. 2 Kon. 2:11-12. Net als Henoch en, straks, de Gemeente.

Geestelijk Dood

Laat de doden hun doden begraven

Geestelijk DoodIn het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 9, lees je een opmerkelijke uitspraak van de Here Jezus. Een man wil hem volgen maar wil eerst zijn vader begraven. Dan volgt de uitrpraak “Laat de doden hun doden begraven”.

57 En toen zij op weg waren, zeide iemand tot Hem: Ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat. 58 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. 59 En Hij zeide tot een ander: Volg Mij. Maar deze zeide: Sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. 60 Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods. (Lucas 9, NBG)

In onze (moderne) Westerse oren klinkt dat wel heel bot en harteloos. Mag je zelfs niet eens meer de begrafenis van je vader regelen? Maar daar gaat het niet om. Volgens een uitleg die ik eens hoorde is wat de man wil zeggen: “Ik wli U volgen maar pas ná dat mijn vader is overleden”. De man, de vader, is niet overleden maar zal in de toekomst, op een dag, overlijden. En pas vanaf dát moment voelt de man zich vrij om Jezus te volgen. Dat heeft alles te maken met het Joodse erfrecht in die tijd (financieel onafhankelijk, geen familiaire verplichtingen meer) etc. maar daar ga ik nu verder niet op in.

Een andere uitleg is de volgende:

De Heer Jezus gebruikte het woord ‘dode’ in twee betekenissen. De dode die begraven moet worden, is lichamelijk dood en krijgt met het graf een laatste rustplaats. De andere dode is iemand die geestelijk dood is. In het eerste geval reageert de dode niet meer op de woorden van mensen. De communicatie met mensen is afgesloten. In het tweede geval reageert de dode niet meer op Gods Woord. De communicatie met God is afgesloten. (Christipedia).

Politiek en de Bijbel

Ik probeer mij op deze blog ver van de politiek te houden. Soms ontkom ik daar niet aan ingeval er een relatie is met geloof en geestelijk leven. Wat me naar aanleiding van dit artikeltje weer op enige hoon kwam te staan van medegelovigen die Trump nogal schijnen te waarderen, overigens.

Doordat ik weer vol in de studie ben gedoken is het ook makkelijker de politiek en de waan van de dag wat aan mij voorbij te laten gaan. Mijn vrije tijd, en dat is niet veel, gaat nagenoeg volledig op aan de studie via het Christian Leaders Institute.

In dat kader zocht ik een artikel van een schrijver waar ik vroeger wel eens wat stukken van heb gelezen. Via het Bijbelinstituut waar hij aan verbonden is kwam ik op een andere site van een “ministry” met heel veel interessante studies en artikelen. Maar wat schetst mijn verbazing? Ook die site bevindt zich in het kamp van de “Trump-verdedigers”. Niet vanuit het oogpunt dat ze Trump zelf verdedigen maar vanuit het oogpunt dat ze vinden dat de aanvallen op de POTUS (President Of The United States) het ambt en het landsbestuur ondermijnen. Even kort door de bocht: het zijn niet de aanvallen op de POTUS die het ambt en landsbestuur ondermijnen. Het is POTUS zelf. Zijn persoon en gedrag zijn immers het ambt onwaardig?!

Overigens wil ik niet zeggen dat politiek niet interessant is. Zelf ga ik ook altijd trouw naar de stembus en probeer ook anderen er van te overtuigen dat dit een “noodzakelijk kwaad” is. Al was het alleen al omdat je als burger je zelf graag vertegenwoordigd wilt zien door mensen die in elk geval je opvattingen delen op geloofsgebied en deze ook in de politiek uitdragen. Dus een partij als de ChristenUnie, SGP of -zei het in mindere mate- het CDA. Dat begrijp ik dus totaal niet van (met name) Evangelische Christenen in de USA. Ze steunen iemand, zelfs de Christelijke leiders, die in leven en leer totaal niet zou passen in hun eigen gemeente of kerk. Sterker nog, zo iemand zou waarschijnlijk meteen geweigerd zijn aan het Avondmaal en onder de tucht zijn gesteld.

Laat de doden hun doden begraven

De doden hun doden laten begraven is, mag ik wel zeggen, heerlijk. Het geeft rust. Rust in je hoofd, rust in je leven. Je concentreren op dat wat belangrijk is, hét belangrijkste, in het leven: je eeuwige redding.

Heel veel mensen vragen me wel eens “Waar haal je toch al die tijd vandaan!”. Ze denken dat ik een soort van geweldige “time-management” methode hanteer. Dat is niet zo. Ik heb een baan, een eigen bedrijf, en natuurlijk bovenal ook nog eens een gezin. De kinderen zijn inmiddels wel ‘groot’ dwz. allemaal volwassen. Daarnaast heb ik ook nog hobbies als muziek maken en fotografie.

Waar haal je dan de tijd vandaan om, zoals in de afgelopen jaren, een ca. twee jaar durende (kort) HBO-opleiding ICT te doen en (in het verleden en ook nu weer) theologie te studeren?

1. Ik kijk geen televisie

We hebben wel een televisie, en die staat ook regelmatig aan. Maar ik kijk er niet of nauwelijks naar, alleen bij uitzondering kijk ik eens een programma. Als er één “dode” wereld is, vooral geestelijk dood, is dat wel de entertainment uit Hilversum en van “de commerciëlen”. We hebben zelfs een Netflix abonnement.

Dus het is voor mij helemaal geen principe zaak als in dat we géén TV zouden mogen of willen hebben (zoals in bepaalde kerkgenootschappen het geval is). Het is simpelweg omdat het mij totáál niet interesseert welke bekende Nederlander nú weer met een andere bekende Nederlander een maand op een uitkering leeft, bij elkaar het bed in duiken of wie ze nu weer met elkaar in een huis hebben opgesloten enz. Het boeit mij ook niet welke Boer nu weer een Vrouw zoekt, welke voetbalploegen of schaatsers er op beeld te zien zijn en wat er in de volgende episode van GTST (wel of niet) gebeurt.

Dat wil niet zeggen dat ik vind dat dat voor anderen ook moet gelden. Dus daarom hebben wij wel gewoon een televisie. Zelf kijk ik, ter verstrooiing, wel eens filmpjes of documentaires op Youtube of zit wat op tijd te verdoen op Facebook en Instagram. Ieder z’n meug, toch? Geen televisie kijken levert echter heel veel tijd op. Zeker een paar uur per dag(!) gaat anders immers verloren.

2. Verloren tijd gebruiken

Een andere methode voor mij, vooral vroeger, om te studeren was het gebruiken van tijd die anders verloren gaat. De studie aan het Moody Bible Institute heb ik grotendeels gedaan terwijl ik in de trein zat als forens en als ik met mijn kinderen naar muzieklessen reed. Terwijl zij les hadden, en ik moest wachten, las ik ondertussen het studiemateriaal. Dat leverde mij per in totaal ca. 7 tot 8 uur per week op die ik kon benutten om te studeren. Iets wat ik overigens veel (jonge) mensen zie doen in de trein.

Verrijking

Studeren gaat in mijn geval dus helemaal niet ten koste van iets. Integendeel, het is een enorme verrijking van je leven om de doden hun doden te laten begraven. De Here zei het niet voor niets. De (geestelijk) dode entertainmentindustrie kan echt wel zonder mij. En ik zonder hen.

Betrouwbare Studiebijbel in Telos-vertaling: terug van weggeweest!

Wat is de ‘beste’ Bijbelvertaling in Nederland? Een (strijd)vraag die je niet moet stellen, lijkt mij. Er zijn kerken op gescheurd, omdat men valt over ‘modernisering’ of ‘ketterij’ als het gaat om de Bijbel. En er zijn, helaas, ook een aantal waanzinnig slechte vertalingen op de markt. Er zijn echter ook een aantal vertalingen die, mijns inziens, bij geen enkele serieuze liefhebber van de Bijbel mag ontbreken in de boekenkast c.q. in de studeerkamer!

Eén daavan was altijd de zogenaamde ‘Telos-vertaling’. Om precies te zijn de Herziene Voorhoevevertaling. Sinds 1982 werd die bekend onder de naam Telos-vertaling, uitgegeven door Uitgeverij Medema. Het is een vertaling van het Nieuwe Testament waarbij men getracht heeft altijd zo dicht mogelijk bij het originele Grieks te blijven. Dat betekent dat het niet echt een “lees-bijbel” maar een echte “studie-bijbel” is.

Het uitgangspunt was een getrouwe, woord-voor-woord vertaling van de Grondtekst.

“De wens zoveel mogelijk lezers te bereiken mag niet ten koste gaan van de nauwkeurigheid van de vertaling. Bijbelvertaalwerk dat uitgaat van de woordelijke, volledige inspiratie van de Schrift … zal grote eerbied hebben voor elk afzonderlijk woord van de grondtekst en dus ook zo veel mogelijk woord voor woord willen vertalen’. (Voorwoord van de Telos-vertaling)

VOOERHOEVE VERTALING
De Voorhoevevertaling van het Nieuwe Testament is oorspronkelijk gebaseerd op een door John Nelson Darby samengestelde Griekse tekst en werd tot stand gebracht met behulp van de door Darby verzorgde vertalingen in het Engels (1867, 1872), in het Frans (1859, 1875), en het Duits (de Elberfelder bijbel, 1855).

De Voorhoevevertaling is daarna vier keer herzien (1917, 1931, 1966, 1982). De laatste herziening vond plaats in 1982 en was tamelijk ingrijpend. Vanaf nu werd de Griekse tekst van de Nestle-Aland of (“Novum Testamentum Graece”)-tekstuitgave het uitgangspunt. Deze editie van de Voorhoevevertaling staat sindsdien bekend als de Telosvertaling. De editie van 1982 is het werk van een kleine commissie, bestaande uit de heer J. Klein Haneveld, dr. G.H. Kramer, mr. H.P. Medema en dr. W.J. Ouweneel.
– Bron: Wikipedia.

TELOS VERTALING
Afb. Grace Publishing House

NIEUWE TELOSVERTALING (5e EDITIE)
In 2012 werd door uitgeverij Medema, die in 2009 was overgenomen door Jongbloed in Leeuwarden, bekend dat de uitgave en verkoop van de Telos-vertaling zou worden gestopt. Daarmee leek een einde te zijn gekomen aan de befaamde Voorhoeve annex Telos-vertaling.

In 2013 kocht Grace Foundation in Nederland de voorraad Telos-bijbels op en bood ze voor een lage prijs aan. En daar is het niet bij gebleven! Sinds kort is er namelijk door hen een 5e editie uitgebracht van de TELOS vertaling, zoals deze nu heet.

Deze 5e Editie van de TELOS bevat naast een getrouwe vertaling van de grondtekst, gebaseerd op een algemeen aanvaarde Griekse grondtekst die ook door wetenschappers en andere vertalers wordt gebruikt, uitvoerige informatie over de ontstaanswijze van het Nieuwe Testament, korte inleidingen op de Bijbelboeken, voetnoten die afwijkende varianten weergeven en een ‘cross-reference’: verwijzingen naar andere teksten. Daarnaast een woordenlijst met belangrijke woorden en hun betekenissen, beschrijving van maten en gewichten, geldsoorten, toelichting op de Joodse partijen die er indertijd waren enzovoorts.

De uitgangspunten, ook van deze herziening, waren onder andere: een vertaling te bieden die, uitgaande van het geloof in de woordelijke inspiratie van de Schrift, zo nauw mogelijk aansluit bij de grondtekst. Daarnaast was een tweede uitgangspunt een tekst die toch leesbaar en begrijpelijk blijft. Daarom zijn een aantal echt verouderde woorden en begrippen gemoderniseerd.

Herziene Voorhoevvertaling Telos Bijbel 5e editie weer beschikbaar

BLADSPIEGEL EN DRUK
Naast alle bovenstaande zaken is er iets wat ik persoonlijk ook héél prettig vind aan deze uitgave van de Voorhoeve Bijbelvertaling en dat is de uitvoering er van. Het is in een prettig leesbare, op goed papier gedrukte, Bijbelvertaling. Daarnaast is de bladspiegel heel prettig en is er in de kantlijn ruimte voor (eigen) aantekeningen.

Want, toen ik zag dat deze Bijbelvertaling weer beschikbaar was, in een volledig herziene uitgave, heb ik deze uiteraard direct besteld. De “oude” editie uit 1982 heb ik (ook) nog steeds uiteraard. Maar dat is in een soort van ‘pocket-uitgave’ op minder goed papier en minder ruimte in de bladspiegel (en dus minder goed leesbaar).

De TELOS vertaling is verkrijgbaar via diiverse websites of rechtstreeks bij de Uitgever, Grace Publishing House. De Bijbel is in twee omslagkleuren verkrijgbaar, Rood en Blauw.

Meer informatie/bestellen:
http://www.gracepublishinghouse.com/uitgaven/telos-vertaling-nieuwe-testament/

 

Hij gaf ons Profeten (Bijbelstudie)

cover_hij-gaf-ons-profetenDe Bijbel bestaat voor een zeer groot deel uit profetie, voornamelijk in het Oude Testament. Maar, hoe om te gaan met deze oudtestamentische profetie en wat kunnen we er vandaag nog uit en van leren?

In deze schematische Bijbelcursus, gebaseerd op de video-lessen van dr. Pratt (Third Millenium Ministries) behandelen we onder andere de volgende onderwerpen:

 • Essentiële Hermeneutische Principes
 • Taak van de Profeet
 • Het Volk van het Verbond
 • De Dynamiek van het Verbond
 • Historische analyse van profetie
 • Literaire analyse van de Profeten
 • Het doel van voorspellingen
 • Eschatologie

Deze schematische lessen zijn verder voorzien van links naar de originele, Engelstalige, video’s van Dr. Pratt. De serie is zodanig vormgegeven dat niet alle teksten zijn uitgeschreven, het is dus een studie-handboek waarbij u zelf de Bijbel ter hand kunt nemen om studie te maken van het onderwerp.

Download de cursus (PDF, 34 pagina’s)

Birmingham Theological Seminary (BTS)

Ik was gestart met de opleiding via ECS, maar door veel andere activiteiten en omdat ik ook nog een opleiding (v)HBO informatica ben gestart voor mijn werk is de ECS-opleiding tijdelijk naar het 2e plan gegaan c.q. op een laag pitje gezet.

Echter, dat betekent niet dat ik gestopt ben met de studie op het gebied van de Bijbel! Integendeel. Ik had al langer een cursus op mijn ‘verlanglijstje’ staan die echter in het vergeethoekje was geraakt.

BTS-logoToen ik een tijd geleden mijn ‘favorieten’ eens ging opruimen kwam ik ‘m weer tegen. En ach, .. “een paar uurtjes per week video kijken kan altijd, in plaats van bankhangen voor de Televisie”, toch? Een kleine ‘onderschatting’ van dit programma mijnerzijds, maar wat wel zo is: het programma leent zich veel beter voor wie liever in korte, overzichtelijke, stukjes studeert.

Certificate in Christian Ministry

En zo ben ik dus even een zijpad aan het bewandelen en volg op dit moment (een aantal) modules van het programma van het BTS voor het “Certificate in Christian Ministry” (Certificaat in Evangelie Bediening). Een leergang die sowieso een mooi uitstapje én aanvulling op de ECS-opleiding is overigens.

Het BTS is een “presbyteriaanse” (reformatorisch) Bijbelschool-opleiding. Ze hebben dus naast een gewone, reguliere, opleiding ook een geheel gratis, online, opleiding via http://btsfreeccm.org. De leergang die ik nu dus volg. Of ik deze helemaal zal afmaken, ooit, is de vraag. Vooralsnog bestudeer ik met name de modules die ik interessant vind.

Third Millennium Ministries

Het Certificate-programma wordt aangeboden in samenwerking met Third Millennium Ministries. Een organisatie die zich richt op het maken en aanbieden, via ondermeer hun eigen site en Bijbelscholen, van lesmateriaal. Zij hanteren hierbij dezelfde principes als stg. Yarah namelijk het, via Internet, gratis aanbieden van materiaal.

Our mission is to equip church leaders in their own lands by creating a multimedia seminary curriculum in five major languages. Our goal is to provide Christian education to hundreds of thousands of pastors around the world who lack sufficient training for ministry. We are meeting this goal by publishing and globally distributing a free multilingual, multimedia, digital seminary curriculum in English, Arabic, Chinese (Mandarin), Russian and Spanish. The curriculum is designed to be used in support of existing schools, as well as by groups and individuals. It consists of three central elements: graphic-driven videos, printed instruction and internet resources.

Inmiddels…

..heb ik de eerste toetsen achter de rug. Mijn ervaringen tot nu toe zijn erg goed. Het programma kenmerkt zich door:

 • heldere, korte en overzichtelijke, lessen;
 • hoog nivo van het aangeboden materiaal;
 • overzichtelijke website.

De site is niet erg ‘bling-bling’. In eerste instantie, herinner ik mij, dacht ik dat het een ‘diploma mill’ was en heb het daarom op het lijstje “later te bekijken” gezet. Maar dat is dus absoluut niet het geval! Eén kenmerk van ‘diploma mills’ is immers dat ze willen dat je geld betaalt voor een (hele makkelijke) cursus en een nep-degree (titel) verstrekken waar je helemaal niets aan hebt, integendeel! Het is zelfs illegaal om dergelijke ‘titels’ te gebruiken in Nederland (en vele andere landen).

Vergis je niet: dit is dus niet “even snel een certificaatje scoren”. Als je dat al zou willen, wat ik mij niet kan voorstellen. Maar helaas er zijn mensen die er zo mee omgaan en denken dat als je een “Christelijk certificaatje” haalt je dit een bepaald aanzien geeft… Recent zag ik nog een voorganger van een gemeente in Nederland die met zijn “Master of Divinity”-titel stond vermeld op de website van de gemeente. Toen ik zag aan welke ‘school’ hij afgestudeerd was, was ik geschokt dat de betreffende gemeente/kerk niet wist, kennelijk, dat dit een ‘fake degree’ was en de man dus helemaal geen theologie gestudeerd heeft maar gewoon een bedrukt stukje papier heeft gekocht!

Het certificaat is niet overheids-erkend. Maar dat maakt de inhoud er niet minder interessant om (en daar was het toch om begonnen!?).

Tot slot!

Zelf gebruik ik het, naast een methode om mijn kennis verder te verdiepen, ook als handvat om weer Bijbelstudies te maken voor een studiegroep van de Stg. Yarah.

Ik kan de cursus aan iedereen aanraden, of de leergangen via Third Millennium Ministries. Er is één nadeel: u moet redelijk goed Engels kennen om de cursus te volgen (en de toetsen te doen) én, .. hou er rekening mee dat het meer tijd kost dan je denkt!

Statistieken 2014

We zijn al weer een stukje in 2015, en daarom nu een kleine terugblik op vorig jaar.

Hoe vaak werd deze site bezocht? En, is er een stijging of daling ten opzichte van het jaar daarvoor (2013) waar te nemen? Meer interessant voor mij dan voor u wellicht. Anderzijds, als niemand een site bezoekt is het voor de beheerder/eigenaar (mij dus) “niet de moeite” om door te gaan en stop je op zeker moment er wellicht mee.

Het is, tot mijn vreugde, zéér de moeite gebleken. Het afgelopen jaar is het aantal bezoekers ten opzichte van 2013 namelijk weer flink gestegen. En dat voor een bescheiden blog als deze site!

Het aantal ‘unieke’ bezoekers zijn de ip-adressen die geteld zijn. Het aantal bezoeken is het totaal aantal bezoeken aan de website.

2013 2014
Uniek 9.553 13.048 (+136%)
Bezoeken *) 36.197 38.734 (+107%)

*) Het aantal ‘bezoeken’ was vertekend omdat er in April en Oktober vanaf een klein aantal IP-adressen duizenden ‘bezoekjes’ zijn geweest: pogingen om een ‘brute-force’ aanval op de site te doen met het doel de site onderuit te halen en/of in te breken. Het totale aantal van die ‘hits’ was 43.411. Deze (dagen) heb ik in bovenstaande aantallen daarom ook buiten beschouwing gelaten.

Uit bovenstaande is mij duidelijk dat er een kennelijke behoefte is en blijft aan mijn site. Ik zal u in de toekomst niet te veel lastig vallen met dit soort overzichten maar uiteraard wél door blijven gaan met het plaatsen van berichtjes, preken en studies!