De Zes Maria’s in het Nieuwe Testament

Het is vandaag “Internationale Vrouwendag”. In het Nieuwe Testament lezen we over zes vrouwen die allemaal Maria heten. Een interessant fenomeeen dat vrouwen een dergelijk belangrijke rol spelen in het Nieuwe Testament en daarom ook specifiek genoemd worden.

In het Nieuwe Testament werd aan vrouwen een belangrijke plaats toegekend. Het specifiek benoemen van deze vrouwen is daar een voorbeeld van; in deze korte woordstudie van (met name) de hand van Dr. C.I. Scofield wordt daar op in gegaan.

Maria - Zes Maria's in het Nieuwe Testament

En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd Christus.” (Mattheüs 1:16, SV)

Algemeen werd aangenomen dat Jezus de zoon van Jozef was. Allen die dit geloofden, moesten weten dat Jozef uit David voortkwam. Anders zouden ze niet toestaan dat Jezus de Christus is.

Jezus, die Christus wordt genoemd. De naam Jezus respecteert voornamelijk de belofte van zegen die aan Abraham is gedaan; de naam Christus, de belofte van het koninkrijk van de Messias die aan David is gedaan.

Verder kan worden opgemerkt dat het woord Christus in het Grieks en Messias in het Hebreeuws de gezalfde betekenen en de profetische, priesterlijke en koninklijke karakters inhouden die elkaar in de Messias zouden ontmoeten.

Zes Maria’s

(1) de moeder van Jezus; altijd duidelijk geïdentificeerd door de context.

(2) Maria Magdalena, een vrouw uit Magdala, “uit wie zeven demonen voortkwamen”, Lukas 8:2. Ze wordt genoemd met of door het identificerende woord “Magdalena”.

(3) De moeder van Jacobus (genaamd “de mindere”, Marcus 15:40) en Joses, de apostelen.

Een vergelijking van Johannes 19:25; Mattheüs 27:56; Marcus 15:40 bevestigt de gevolgtrekking dat deze Maria, de moeder van Jacobus de mindere, en van Joses de vrouw was van Alfeüs (ook Cleophas genoemd), Johannes 19:25, een zuster van Maria, de moeder van Jezus. Behalve in Mattheüs 27:61; 28:1 waar ze “de andere Maria” wordt genoemd (d.w.z. niet haar zuster, Maria de moeder van Jezus); en Johannes 19:25 waar ze “van Cleophas” wordt genoemd, wordt ze alleen genoemd in verband met een of beide van haar zonen.

(4) Maria van Bethanië, zuster van Martha en Lazarus, alleen bij naam genoemd in Lukas 10:39-42; Johannes 11:1,2,19,20,28,31,32,45; 12:3 maar bedoeld in ; Mattheüs 26:7; Marcus 14:3-9.

(5) De moeder van Johannes Marcus en zus van Barnabas Handelingen 12:12.

(6) Een helper van Paulus in Rome Romeinen 16:6.

Uit wie werd geboren..

Jezus werd niet verwekt door natuurlijke voortplanting. De gewijzigde uitdrukking is hier belangrijk. Het is niet langer ‘wie verwekte’, maar ‘Maria, uit wie Jezus werd geboren’.

Christus

Christus (Christos=gezalfde), de Griekse vorm van de Hebreeuwse “Messias” Daniël 9:25,26 is de officiële naam van onze Heer, zoals Jezus zijn menselijke naam is; Lukas 1:31; 2:21.

De naam of titel “Christus” verbindt Hem met het hele O.T. vooruitblik (Zie Scofield, Zacharia 12:8) van een komende profeet Deuteronomium 18:15-19, Priester (Psalmen 110:4 en koning 2 Samuël 7:7-10). Aangezien deze typisch met olie gezalfd waren; 1 Koningen 19:16; Exodus 29:7; 1 Samuël 16:13.

Jezus werd gezalfd met de Heilige Geest; Mattheüs 3:16; Marcus 1:10,11; Lukas 3:21,22; Johannes 1:32,33 en wordt zo officieel “de Christus”.

Waarom Hij werd geboren

Als we naar onszelf kijken, zullen we in alle opzichten een gebrek aan Christus in ons leven ontdekken.

We zijn van nature ver van God verwijderd, van hem vervreemd en niet in staat tot vrije toegang tot hem. Daarom hebben wij een bemiddelaar nodig: Christus, in zijn priesterambt.

___
Bronnen:

– Scofield Reference Notes, 1917 Edition
– John Wesley’s Notes on the Bible

Print Friendly, PDF & Email