Een ander Evangelie – de Galaten

In Galaten 1 spreekt Paulus tot de Galaten krachtige, zéér krachtige, woorden over hen die een ander Evangelie brengen. Wat is een ander Evangelie? Een andere boodschap?

Als mensen zijn we snel geneigd veroordelend te spreken over anderen. En al helemaal als het gaat om leringen of opvattingen uit andere kerken, gemeenten, stromingen of sekten.

Omdat Paulus zeer krachtige woorden, zoals we straks zullen zien, spreekt moeten we opletten deze niet zondermeer op anderen toe te passen.

Paulus waarschuwt ons niet voor niets om niet te snel te (ver)oordelen als hij zegt: U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden.” (Rom. 14:10).

Wat is het Evangelie?

De eerste vraag die we moeten stellen is: wat was het Evangelie dat Paulus en de andere Apostelen verkondigden, in opdracht van de Here Jezus?

De zendingsopdracht

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb in acht te nemen” (Matt. 28:19-20, Hand. 1:8).

Het Evangelie

Het Evangelie wordt meerdere malen kort samengevat in de Schrift: Christus Jezus, en die gestorven én weer opgewekt – waardoor voor een ieder die daarin gelooft de zonde teniet is gedaan (Joh. 3:14-18; Rom. 5:15; Rom. 6:10; Rom. 14:9; Kol. 2:13; 1 Petr. 3:18; Gal. 2:20 e.v.a.).

Dát is het Evangelie: Christus Jezus en het werk dat Hij hier heeft gedaan voor een ieder die gelooft. Dát is de boodschap die gebracht moet worden.

Wat is een ander Evangelie?

Een boodschap die het lijden, sterven en de opstanding van Christus verwerpt, die dit niet leert, is een ánder Evangelie.

Dat kan ook índirecte verwerping zijn, waarvan het resultaat hetzelfde is. De Galaten geloofden wel degelijk in het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus. Dat verwierpen zij niet. Echter, zij gingen een leer volgen die zei dat ook al geloofde je in Jezus je méér moest doen om behouden te worden, namelijk het volgen van de ceremoniële wet(ten).

Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. (Gal. 1:6-9)

Ernstige dwaling

Dat verdraaien is dus: “Christus plús de Wet van Mozes”. Dat was een ernstige dwaling die het werk van Christus buitenspel trachtte te zetten. Daarom zegt Paulus dan ook dat mensen die deze leer brengen ‘vervloekt’ zijn.

Waarom ben je, als je deze leer brengt, ‘vervloekt’? Omdat je mensen leert het heil te verwachten van de ‘werken der wet’, zoals de Bijbel zegt, terwijl de rechtvaardiging uit het geloof is (Gal. 2:16).

Het zijn nou net juist díe ‘werken der wet’ die een mens uitdrukkelijk niet kunnen redden. Dáárom was Christus’ komst naar deze wereld nodig immers? Wanneer je anderen dit onderwijst breng je dus een ernstige dwaling als leraar, evangelist of prediker.

Er zijn diverse groepen die tegenwoordig op de één of andere manier mensen proberen te overtuigen de (ceremoniële) wetten te houden. Vaak zeggen ze dan “maar, we leggen het mensen niet op hoor” of “ja, maar we houden de wet uit dankbaarheid”.

Bedenk wat het resultaat er van is. Mensen gaan weer “onder de wet” leven. Men gaat zich er “speciaal” door voelen. Men denkt een leer te hebben die “beter” is. Het resultaat is dus het aanhangen van een lering die, net als bij de Galaten, een “Christus plús”-leer is.

Geldt dit ook voor andere dwalingen?

Niet elke dwaling is even gevaarlijk. Sommige dwalingen zijn zelfs als ‘onschuldig’ te bestempelen.

De mééste dwalingen hebben het kenmerk dat zij iets tóevoegen aan het Evangelie. Iets wat het Woord van God niet leert. Een voorbeeld hiervan zijn de opvattingen van de Welvaarts-evangelisten, zoals die van Frontrunners. Zij onderwijzen dat je door “op de juiste manier” te geloven voorspoed zult hebben; veel geld, succes, genezing van ziekte, materiële welvaart.

Dit is een beweging die iets toevoegt aan het Evangelie, namelijk, in tegenstelling tot wat de Bijbel leert, dat je welvaart en voorspoed hebt als je gelooft. Dat leert de Schrift niet.

Kolossenzen 3:2 zegt immers: “Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn”.

Het is een riskante leer. Omdat het iets tóevoegt aan het werk van de Here Jezus en wat Hij hier gedaan heeft op aarde een heel andere betekenis geeft. De Here Jezus wordt dan ‘een loopjongen’ voor jou, die je “voor je eigen karretje kunt spannen”. Is dat de manier om met de Zoon van God om te gaan?

Of we hier zomaar de ‘vervloeking’ van Paulus uit Galaten kunnen toepassen? Dát denk ik niet. Wel zullen we aan de vruchten, over een paar jaar, de boom herkennen. En persoonlijk heb ik het vermoeden, en velen met mij, dat dit hele wrange vruchten zullen zijn. Dat de leringen van Frontrunners veel schade zal aanrichten in kerken en het geloofsleven van mensen. Zelfs dusdanig dat mensen zich zullen afkeren van God. Als dat gebeurt, dan is er ook hier inderdaad sprake van ‘een ander Evangelie’.

Een ander Evangelie, een ander ‘Goed Nieuws’ is dus een lering die het werk van Jezus buiten werking stelt. Of er iets aan toevoegt wat oneigenlijk is en het behoud van gelovigen in gevaar brengt.

Terecht zegt Paulus daarvan dat die lering er voor zorgt dat zij die het brengen ‘vervloekt’ zijn want het is een leer die je niet kan redden van de eeuwige verlorenheid.

Dáárom spreekt hij zulke harde woorden over hen die dergelijke leringen brengen. Ze brengen immers een leer waardoor mensen verloren gaan? Waak dan ook over waar je achteraan loopt, welke leer je volgt. Toets het aan de Schriften!

Print Friendly, PDF & Email