Tag: Dwaling

Valse Leer? Niet over praten!

Man, Doe niet zo negatief! Alsof jij de waarheid in pacht hebt! Heb je je wel eens afgevraagd of je niet de Heilige Geest lastert door dat te zeggen over iemand die overduidelijk door God gezonden is?

valse leer een wolf in schaapskleren
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0). Public Domain Dedication

Als je (soms) aandacht besteed aan valse leerstellingen, of, iets milder geformuleerd: leerstellingen of opvattingen die niet overeenkomen met wat de Bijbel onderwijst, krijg je al snel te horen dat je ‘negatief’ bent, ‘de heilige geest lastert’ of op zijn minst je tijd verspilt aan dingen die echt hélemáál niet relevant of belangrijk zijn.

Valse leerstellingen: moet je daar wel aandacht aan besteden? Veel christenen vinden dat je er maar over moet zwijgen. Vooral als het zaken raakt waar zij in geloven. Sommigen menen ook dat het volstrékt onbijbels is er aandacht aan te besten. Want: “Straks breng je mensen op ideeën!”.

Op dit blog heb ik de afgelopen jaren een paar keer aandacht besteed aan ‘valse leer’. Soms met zéér veel negatieve reacties tot gevolg, soms hoon en spot. Een broeder die ik ken zei een keer: “Aandacht besteden aan dwalingen hoeft niet. Je moet mensen onderwijzen in de wáárheid. Net als met geld. Als iemand weet hoe écht geld er uitziet, zal hij vals geld onderkennen!”. Daar zit een kern van waarheid in. Wie de waarheid kent, zal de leugen meestal doorzien. Alleen, om maar even bij het voorbeeld te blijven, er is ook “vals geld” dat zó goed nagemaakt is dat zelfs veel experts er in trappen.. Laat staan de gemiddelde winkelbediende.

Los daarvan kun je mensen nóg zo onderwijzen in ‘de waarheid’, ze kunnen er nóg zo bekend mee zijn dat iets een dwaling is, het blijft toch altijd op de loer liggen. Zo ken ik mensen welke ik hoog achtte die opeens, binnen een week, alles wat ze hadden geleerd weg gooiden en de leer van de alverzoening gingen volgen. Terwijl ze wistten dat het een dwaling was en deze leer zelf (ook) bestreden!

Wat zegt de Bijbel er van?

Door het hele Oude én Nieuwe Testament heen kom je de waarschuwingen tegen dwalingen voor. Een bekend voorbeeld, naar ik aanneem, is 2 Petrus 2.

We lezen in dit gedeelte onder andere:

En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen.

Als ik zoiets lees moet ik eigenlijk direkt denken aan het ‘Welvaartsevangelie’. Zij verkondigen een boodschap met als oogmerk rijk te worden en invloed te krijgen. Ze leren mensen (kort samengevat): “Geef ons geld, en je zult door God tien of wel hondervoudig gezegend worden”.

Helaas lopen er miljoenen mensen achteraan en zoals Petrus al zei: “ze worden als koopwaar behandeld”, met andere woorden: als handelswaar, zaken (mensen) waar je geld aan kunt verdienen. En dat doen ze dan ook. Met privé-jets vliegen ze de wereld rond, ze wonen in villa’s die miljoenen hebben gekost, hebben hun eigen luxe jachten,… Allemaal betaald door de gelovigen die dénken dat ze God (en zichzelf!!) een gunst doen door geld te geven aan deze charlatans.

Bekende exponenten er van, met name in Amerika, zorgen er op dit moment voor dat het Evangelie, de “weg der waarheid”, nóg meer gelasterd wordt dan al gebeurde. Met hun politieke activiteiten en steun aan een president die door veel mensen veracht wordt vanwege zijn levenswandel, standpunten en uitspraken. Met als gevolg dat mensen kijken naar deze ‘evangelisten’ en.. de Weg der Waarheid lasteren.

Deze dwaalleraren doen zich immers voor als onderwijzers van de Weg der Waarheid? En daardoor wordt deze Weg ‘gelasterd’, dóór hun toedoen én door hun (ver)blinde volgelingen!

Recent plaatste ik hier nog iets over de opvattingen en leringen van Torben Søndergaard. Ook zijn gedrag zorgt er voor dat God’s Woord, de Weg der Waarheid, gelasterd wordt. Onder andere door een driedelige serie op de Deense Televisie maar ook op héél veel websites, youtube, facebook en ga zo maar door.

Besteed er geen aandacht aan!

Petrus kende ‘het origineel’ zéér goed; in 2 Petrus 1:15-16 lezen we dat hij schrijft:

Maar ik zal mij beijveren, dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit.

Hij, en de andere Apostelen, waren ooggetuigen geweest van de Majesteit van Christus. En hij schrijft dat het zijn inzet is om er voor te zorgen dat ook ná zijn dood wij steeds weer herinnerd worden aan alles wat we moeten weten over het geloof in Christus – en niet alleen hij deed dat; ook de andere Apostelen deden dit. Hij schrijft nadrukkelijk “wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd”. Het is geen verzinsel wat hij verkondigde! Het zou hem uiteindelijk ook zijn leven kosten!

En bedenk: ondanks dat Petrus ‘het origineel’ zo goed kende, ook hij werd op zeker moment slachtoffer van dwaling en moest door Paulus publiekelijk gecorrigeerd worden (Galaten 2:11-14) omdat hij afweek van wat hij zelf nota bene onderwees. Gelukkig liet Petrus zich door Paulus corrigeren.. maar we kunnen dus rustig stellen: “Petrus sprak uit eigen ervaring” als het gaat om het gevaar van dwalingen!

Dwaling is lastering van het Evangelie

Eén van die dingen waar Petrus ons van wil doordringen, door er veel aandacht aan te besteden, is dat er dwalingen zijn, alleen maar méér komen en hoe geváárlijk die zijn. Voor gelovigen maar ook voor het Evangelie. Dwaling is lastering van het Evangelie.

Als mensen zeggen “besteed er geen aandacht aan”, wie dienen zij dan? Juist: dé grote lasteraar van het Evangelie, de tegenstander van God. Want: hij wil júist dat de Weg der Waarheid gelasterd wordt en dat mensen afdwalen van de Waarheid! Daarom heeft hij er alle belang bij dat we toch vooral niet spreken over dwalingen.

Hoewel vaak niet tot mijn vreugde blijf ik daarom toch, af en toe, aandacht besteden aan dwalingen en sekten (zie ook de verwijsindex). Want meer en meer wordt de Wijsheid van God vervangen door een leugen (Rom 1:25) en als we dwaling niet onderkennen of (mogen) benoemen worden we “heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen” zegt Paulus in Efeze 4:14.

 

Anathema, Maranatha – een vervloeking?

Ik houd erg van muziek, en toen ik een clip tegenkwam van de band Anathema dacht ik opeens “hee, wat een rare naam voor een band, waarom doen ze dat want dat is toch een vervloeking?“. Immers, dat is wat er vaak wordt gezegd. We komen het in de Bijbel een paar keer tegen, in de grondtekst(en). Voorgangers en predikanten beweren het “met droge ogen” dat het hier om een vervloeking gaat. Want, zo is het immers vertaald? 

Fotograaf: Mitchel3417. Foto gemaakt in 2007. Bron: Flickr.com

Ruïne van Korinthe. Foto: Mitchel3417. Bron: Flickr.com

Het woord dat hier vertaald is als ‘vervloekt’ is “Anathema” <Strongs 331>. Op basis daarvan zijn er die zelfs beweren dat “Maranatha” ook een “vervloeking” is, dat het bij elkaar hoort als “Anathema Maranatha”.

Er is namelijk één plaats in de Bijbel waar het in combinatie met een ander woord, Maranatha of Maranata, wordt gebruikt. En dat is in 1 Kor 16:22 waar we lezen:

Als iemand de Heere Jezus Christus niet liefheeft, laat die vervloekt zijn. Maranatha! (HSV).

Ook de HSV vertaalt het dus als “vervloekt”, net als veel andere vertalingen. Dat heeft mij altijd tegen gestaan, maar als het zo moet worden vertaald, dan moet dat. Toch? Echter, toen ik van een bekende dwaalleraar [die claimt kennis van de grondteksten te hebben] ergens las dat Maranatha in zijn ogen een vervloeking zou zijn omdat het in deze context gebruikt wordt, besloot ik eens wat verder te graven.

Anathema

Het mooie van de Strongs is dat je schrift met schrift kunt vergelijken. En dan zie je dat Anathema in de diverse vertalingen en schriftgedeelten verschillend gebruikt en vertaald wordt.

De Biblestudytools geeft aan dat het woord in eerste instantie betekent: “anything laid up or suspended; hence anything laid up in a temple or set apart as sacred“. Met andere woorden: alles dat apart bewaard wordt, tijdelijk opgeschort of in een tempel als heilig apart wordt gezet.

Het woord kent dus meerdere betekenissen en zal uit de context moeten worden opgemaakt. Zo wordt het in Lukas 21:5 (de mv-vorm) vertaald met (HSV) “gewijde geschenken”. De Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, gebruikt het als een vertaling voor “haram”. Een woord dat we ook (nog) kennen uit het Arabisch, waar het ‘onrein’ betekent. In het Hebreeuws is het een woord dat, volgens de commentaren, duidt op iets dat apart gezet kan zijn in zowel negatieve danwel positieve zin. Ook wordt het vaak gebruikt in het kader van de heidenvolken.

In het nieuwe testament wordt het echter voornamelijk gebruikt in de annotatie van “verwenst” of “verfoeid” – Galaten 1:8-9, 1 Kor. 12:3 e.a. plaatsen.

De Strongs stelt:

Definition: 1) a thing set up or laid by in order to be kept
1a) specifically, an offering resulting from a vow, which after being
consecrated to a god was hung upon the walls or columns of the
temple, or put in some other conspicuous place
2) a thing devoted to God without hope of being redeemed, and if an
animal, to be slain; therefore a person or thing doomed to destruction
2a) a curse
2b) a man accursed, devoted to the direst of woes

De éérste betekenis is dus “apart gezet”, 2e “een offer” of “gift”, etc. en pas in latere instantie is het verfoeid, ongewenst, verwenst, uitgestoten tot vervloekt.

Wat is “vervloekt”? 

Vervloekt is alles dat geen deel heeft aan het Heil. De Redding. Met andere woorden, wie als zodanig in negatieve zin aangeduid wordt heeft geen deel aan het Heilsplan, is niet gered, gaat verloren. Het woord “vervloekt” is een wat harde vertaling hier van maar feitelijk juist in een bepaalde context.

Maranatha

Dan nu het woord ‘maranatha’. Dit komt in de Bijbel slechts één keer voor en wordt vaak onvertaald gelaten – opmerkelijk genoeg! Het is een woord uit het Aramees. De betekenis van het woord is eenvoudig en onomstreden eigenlijk. De strongs <3134> zegt dat het betekent “De Heer is gekomen” of “De Heer komt!”.

Er is geen énkele aanleiding het anders te vertalen. Waarom zou iemand dat dan wel doen? Ten eerste is er het totale onbegrip van Gods’ Woord bij de auteur. Gemaakte claims in dit verband zijn:

 • Is het logisch aan te nemen dat Paulus in een brief aan Grieks-sprekende mensen zomaar een Aramees woord zou gebruiken?

Vervolgens wordt er beweerd dat het woord lijkt op een woord uit het Hebreeuws en gemeld:

 • Paulus sprak Hebreeuws (Handelingen 21:37-40; 22:1-3; 26:14) en noemt zich ook een Hebreeër (Filippi 3:5). Is het dan vreemd om van hem een Hebreeuwse uitroep te vernemen? Zeker waar dit naadloos aansluit bij het verband

Wat kan je hier tegen in brengen? Dit:

 1. de gemeente in Korinthe was weliswaar gevestigd in Griekenland maar een deel van de gemeente bestond uit Joden. De voertaal in Israël, de taal welke ook de Here Jezus sprak, was, .. Aramees! Er werd naast Hebreeuws namelijk ook Grieks en Aramees gesproken. Het Aramees, zie verder, om een specifieke reden nog wel. Het is dus helemaal niet zo vreemd dat Paulus in zijn eigenhandige groet een Aramees woord bezigt.
  — Bivin schrijft in zijn boek New Light on the Difficult words of Jesus dat Jezus in een omgeving leefde waarin meerdere talen werden gesproken. ‘Hebreeuws, Aramees en Grieks werd waarschijnlijk gesproken door de meeste Joden in deze tijd.’ – Welke taal sprak Jezus? (weblog 211), Christenen voor Israël
 2. Is het vreemd van Paulus een Hebreeuwse uitroep te vernemen? Nee, dat niet maar wel in deze context. Als je éérst beweert dat Paulus aan Grieken schreef en dáárom geen Aramees zou bezigen maar wél Hebreeuws dan hink je op zijn minst op twee gedachten. Die volledig tegengesteld zijn. Een wel zeer slechte argumentatie.

Aramees, .. het Engels van toen.

En dan komen we nu bijna bij het slot van dit betoog .. Want, nogmaals: was het zo vreemd dat Paulus het Aramees gebruikte? Even op Wikipedia kijken werpt licht op de zaak. Het Aramees was namelijk in de tijd van Paulus hetzelfde als in deze tijd de Engelse taal, in het Westen. Het was de ” lingua franca van het Midden-Oosten” (een taal die als gemeenschappelijk communicatiemiddel wordt gebruikt tussen mensen met verschillende moedertalen).

Met andere woorden, wat Paulus hier deed was een woord gebruiken uit een andere taal maar wel een taal die iedereen min-of-meer begreep en vaak zelf bezigde. Net zo goed als dat ik dat nu gebruik wanneer ik zeg: “No offense, maar de schrijver heeft er niets van begrepen”.

Terug naar het vers waar we het vonden: 1 Kor. 16:22. Het zou dus ook vertaald kunnen zijn als:

Als iemand de Heere Jezus Christus niet liefheeft, dan is die {Anathema} niet gered . {Maranatha} Jezus komt! (HSV).

Anathema is dus in sommige gevallen inderdaad een ‘verwensing’ of ‘vervloeking’. In andere gevallen kan het betekenen ‘geheiligd’. Meer tegenstrijdige betekenis heb ik nog nooit gevonden in een woord. En dit soort woorden zijn de doodsteek voor theologie die de alverzoening predikt of uitgaat van het “concordante vertaalprincipe”. Dit principe loopt namelijk volledig stuk op dit onderwerp en vele andere woorden uit de Bijbel (en ook onze hedendaagse taal).

 

De Opname van de Gemeente

De Opname van de Gemeente De Opname van de Gemeente
Bijbelse Waarheid of Moderne Dwaling?

Is de gedachte dat er in de toekomst een ‘opname van de Gemeente’ zal komen een moderne dwaling, of is er sprake van een Bijbelse waarheid?

In deze brochure wordt ingegaan op een aantal vragen zoals de Bijbelse onderbouwing van de leerstelling en de geschiedenis er van; was er bijvoorbeeld al vroeg(er) in de geschiedenis iets over deze opvatting bekend? Hoe werd binnen de kerk van Rome en de Reformatie omgegaan met deze opvatting? Of was deze daar totaal niet bekend?

Aan de hand van eerder onderzoekswerk van James F. Stitzinger, Associate Professor of Historical Theology, en aanvullend eigen onderzoek probeert de auteur licht te werpen op deze vragen.

Het onderzoek heeft een aantal, met name in Nederland, onbekende en verrassende feiten boven water weten te halen.

Download de brochure.

Alverzoeners… “hoe kunt gij weten?”

Ik had mij voorgenomen nooit meer iets over de alverzoening te schrijven. Maar vandaag werd ik geconfronteerd met een uitzending van Groot Nieuws Radio – een uitzending waar men de alverzoener André Piet bijna een uur lang de gelegenheid gaf zijn leer te verspreiden via de ether.

Als ‘luis in de pels’ (zoals men dat noemt) werd dhr. van Rhee, van Tot Heil Des Volks, gebeld, met de vraag een reactie te geven. André post triomfantelijk op zijn website over dhr. van Rhee’s reactie:

Verbijsterend was voor velen de opstelling van ‘de luis in de pels’, die weigerde luis in de pels te zijn:

(van Rhee) “Ik begrijp het dilemma van de heer Piet (welk dilemma?? AP). Ik zou net als hij, heel graag willen of kunnen zeggen dat alle mensen behouden worden. Er is alleen één probleem: al sinds kerkvaders als Augustinus tot en met moderne theologen als Tim Keller en John Piper, is het verhaal van meneer Piet een dwaalleer genoemd…

Ondanks herhaaldelijk aandringen wist de heer van Rhee geen enkel Bijbels argument aan te voeren. Geheel onbedoeld was zijn bijdrage daarmee een kanjer van een aanbeveling voor het Goede Bericht dat ik zojuist had uiteengezet.

In het verleden heb ik al uitgebreid en meermaals gereageerd op de opvattingen van de ‘alverzoeners‘. En graag breng ik dat nogmaals onder de aandacht, zie deze link. Niet omdat ik de waarheid in pacht heb of denk te hebben. Maar omdat ik deze leer verschrikkelijk gevaarlijk vind. Onderaan dit stukje herhaal ik hier nog enige punten uit.

Zoals ook van Rhee aangaf -ik heb het interview van begin tot einde beluisterd- is door de profeten, de Here Jezus, de apostelen én de kerk door de eeuwen heen namelijk altijd deze ‘lering’ verworpen.

Zijn citaat van van Rhee was onvolledig. Dat verbaast niet. Alleen wat in zijn kraam te pas komt citeert hij namelijk. Alsof van Rhee zich beroept “op de kerkvaders”. Nee, dat is dus niet zo.
Dhr . van Rhee beroept zich op de Schrift (profeten, Here Jezus, Apostelen) en zegt “die door de kerk hier nagesproken is door de eeuwen heen”. Echter, wat hij ook aangaf: hij kan toch niet in 5 minuten een referaat van bijna een vol uur weerleggen? Dat van Rhee dit zegt, verzwijgt de heer Piet, naar mijn mening: doelbewust.

Groot Nieuws Radio heeft een ongelofelijke blunder begaan door deze Piet ook maar een minuut spreektijd te gunnen. Enig onderzoek had hun kunnen leren dat hij een meester is in het verdraaien van de waarheid, inclusief de BIJBELSE waarheid. Dus gaat hij aan de haal met de uitzending en met van Rhee’s noodgedwongen korte en onvolledige weerwoord. Terecht echter dat van Rhee onomwonden dhr. Piet een dwaalleraar noemt. Hij heeft moed getoond door dit gewoon “in zijn gezicht” te zeggen – en het is jammer dat niet veel méér mensen dit openlijk doen.

Slechts één tekst is voldoende..

Toch vind ik het jammer, maar begrijpelijk dat het gebeurde, dat Br. van Rhee niet gewoon één tekst uit de Schrift aanhaalde die al het buigen van de Waarheid van André Piet in één keer ontmaskert.

1 Kor. 7:16
Want hoe kunt gij weten, vrouw, dat gij uw man zult redden? Of hoe kunt gij weten, man, dat gij uw vrouw zult redden?

De heer Piet & co menen dat zij het wél kunnen weten. En menen daarmee bóven het Schriftwoord uit te kunnen stijgen.

En verder lezen we:

1 Kor. 9:22
“Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de zwakken te winnen; voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enigen te redden.”

Dat is tegengesteld aan “allen” en:

1 Kor. 1:21
“Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven.”

Geloof is dus een voorwaarde voor behoudenis!

Tot slot nog dit…

Joh. 1:12
“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven

Búiten de aanneming van Christus om is er géén behoudenis mogelijk. De prediking van de alverzoening, bewerende een prediking ‘van het kruis’ te zijn is een prediking die het kruis van Christus buiten werking stelt. We kunnen in dezen de vergelijking trekken naar de Oud-Testamentische offers; de Priester die offerde voor het volk, deed alléén een offer voor het volk van God. Zijn offer was géén offer die een íeder’s zondeschuld bedekte, maar alleen voor hen die het volk Israël toebehoorde, zij die tot dit verbondsvolk behoorden. Zo zijn wij, Christenen, deelgenoot van een Nieuw Verbond (Hebr. 8:1-13).

Zo heeft ook Christus een offer gebracht, Zijn sterven aan het kruis, waardoor het Nieuwe Verbond in werking trad en Hij zich een volk verzamelde uit de heidenen (Hand. 15:14). Alléén zij die behoren tot dit volk zullen door Zijn offer gered worden.En hoe behoort men tot dit volk? Door er tot ‘toe te treden’ middels de wedergeboorte (Joh. 3:3)!

reacties

Ik heb op deze post een aantal reacties ontvangen. Ik plaats een paar (relevante) hier door. Reageren op mijn blogposts kan via het mailformulier, niet direct bij de artikelen zelf en plaatsing van reacties doe ik alleen wanneer ik ze relevant vind.

GNR – “Het mag duidelijk zijn dat het standpunt van de heer Piet controversieel is. Hij verwoordt vanzelfsprekend niet het standpunt van Groot Nieuws Radio.

SvG – “Alverzoeners zijn onverzoenbaar!

HvR – “Van harte eens met uw reactie, broeder!

WK – “Al uw reacties tegen de alverzoeningsleer klinken vroom maar getuigen van een grote mate van kortzichtigheid, oppervlakkigheid en ondeskundigheid. Ik krijg de indruk dat u van de alverzoeningsleer nog totaal niets heeft begrepen. Met name de heer Piet laat de Schrift werkelijk spreken en verdraaid deze nergens. Juist hij is op zoek naar de betekenis van de woorden in de grondtaal en wil de gehele Schrift laten spreken. [..] Ik ben totaal niet uit op een discussie met u (heb er niet de minste behoefte aan) maar hoop van harte dat uw ogen geopend worden. Dan gaat u wekelijk ontdekken dat onze God uit is op de redding van de ganse schepping en dat dit ook gebeuren zal omdat Jezus de losprijs voor allen heeft betaald.”

— Reactie mijnerzijds op bovenstaande email van WK:

Het feit alleen al dat u een email begint met een opmerking als “..klinken vroom maar getuigen van een grote mate van kortzichtigheid, oppervlakkigheid en ondeskundigheid..” zegt mij voldoende. U hebt, net als de meeste alverzoeners en andere sektariërs “Het Grote Gelijk” aan uw zijde kennelijk en als enige(n) het juiste geestelijke inzicht. Dan is elke discussie verder overbodig toch?

— verder heb ik in het citaat iets rood gemaakt. Want, de respondent spreekt hier over het feit dat dhr. Piet altijd op zoek is naar de waarheid “middels de grondtaal”. Echter, dhr. Piet beheerst voorzover mij bekend (en ik uit betrouwbare bron bevestigd heb gekregen) de grondtalen niet. Zijn ‘grondtaal’ kennis is dezelfde als welke ik heb, enkele woorden en verder verlaat hij zich net als veel anderen op de Strongs (deze bezit ik ook) en de uitleg van Knoch e.a. – die ook het Hebreeuws niet machtig was en het Grieks slechts matig. We kunnen met concordanties, woordenboeken e.d. ver komen, maar om de grondtekst goed te doorgronden is het noodzakelijk op zeer hoog nivo Hebreeuws en Grieks te hebben gestudeerd. Met alle respect voor dhr. Piet, maar hij is niet meer dan een goedwillende amateur op dit gebied. Zoals zovelen (waaronder ik zelf). Daarnaast heeft hij ook geen theologische achtergrond.

Zoals één van de respondenten zeer terecht opmerkte: “Alverzoeners zijn onverzoenbaar”. Wie niet gaat zoals hen, hoort er niet bij en kan de meest vreselijke beledigingen en neerbuigende opmerkingen tegemoet zien. Waarmee maar weer eens bewezen is met welk een sektarische beweging wij hier te maken hebben – een beweging waar we ons, als Christenen, mijns inziens dan ook maar beter vérre van kunnen houden.

wolf in schaapskleren

Waarom Valse Leer ingang kan vinden bij gelovigen

Ik vraag mij vaak af: “Hoe is het mogelijk dat valse leer ingang vindt bij gelovigen”? Op het Bijbelforum wordt daar momenteel ook, zijdelings, over gediscussieerd. In dit (lange) artikel probeer ik aan de hand van een aantal opvattingen een analyse te maken van de aantrekkelijkheid van dwalingen.. en waarom wedergeboren gelovigen “er voor vallen”.

valse leer een wolf in schaapskleren
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)
Public Domain Dedication

Hebr. 12:2
Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

Analyse van dwaling(en)

Wanneer we met leringen worden geconfronteerd die nieuw voor ons zijn, moeten we –als gelovigen– er goed op letten dat we niet zomaar alles wat we lezen geloven maar, zeker als het over geloofszaken gaat, een goede analyse doen hiervan. In dit, uitgebreide, artikel beleicht ik er een aantal.

Zo viel mij bij het lezen van een stukje van een valse leraar **) opeens iets op.. In het stukje staat duidelijk, ondermeer, het volgende:

het belang verstaan van wat Christus bereikte, redding door wilskracht (menselijke vrije wil) afwijzen, en in afgrijzen terugdeinzen voor de valse leer van de eeuwige kwelling

De gedachte achter deze schrijver z’n stukje, net als op de gehele website overigens, is dat alle mensen —of ze nu willen of niet!— gered zullen worden. Zij die geloven per direct, zij die niet geloven “door oordelen heen”. Alverzoening dus. En ook nog eens tegen je eigen wil in gered worden. Daar gaat dit artikel echter niet over, ik gebruik een aantal van de opvattingen uit die kringen echter evan als illustratie (verderop volgen meer illustraties):

 1. Als eerste moet opvallen, lijkt mij, dat de schrijver daarmee zijn eigen theologie tegenspreekt. Immers, als je “redding door de menselijke vrije wil” afwijst, is het onmogelijk dat hij zelf gelooft, laat staan welk ander mens tot een bewuste geloofskeuze komt. Immers, er bestaat toch geen vrije wil op dat punt? Hij loochent dat toch? Hoe kan hij dan zelf op een zeker moment in zijn leven de wilskeuze hebben gemaakt om te gaan geloven en de Here te gaan volgen?
 2. Wanneer men een –net als in de Reformatorische verbondstheologie– vrije wilskeuze loochent, is er geen geloofszekerheid. Er dient daarom een alternatief te zijn. En dat alternatief is dan niet de wedergeboorte (zoals de Here Jezus in de Bijbel onderwijst) maar een vastklampen aan de (valse) opvatting dat “een ieder behouden wordt”. Zoals de Reformatorische bondsleer dit nodig heeft –waardoor de leer van de kinderdoop, vervangingsleer e.a. noodzakelijk is– heeft hier de onzekere mens, die niet zeker is van zijn behoud, een “ontsnappingsroute” nodig. En die ontsnapping denkt men te hebben gevonden in de gedachte dat “een ieder behouden wordt”.
 3. als derde valt mij altijd weer op dat er een karikatuur van het (huidige) Christelijke geloof wordt geschetst. Door een karikatuur te schetsen, bijvoorbeeld over de zogenaamde “helleleer” – de gedachte dat mensen voor eeuwig in de hel gefolterd zullen worden-, kan men zijn eigen opvattingen beter doen laten lijken, mooi “oppoetsen” zeg maar.

Wie vallen er dan voor dwaling? Toch niet de wedergeboren gelovige? Oh, ja, zéker wel! Want wát is het grote probleem in de Christelijke wereld tegenwoordig? Het totale gebrek aan kennis van Gods Woord! De waarheid Gods wordt vervangen door een leugen (Rom 1:25) en die leugen gaat er in als zoete koek.

Opvallend is dat het web van on-Bijbelse leugens echter steeds groter wordt gemaakt, totdat men zichzelf en zijn eigen opvattingen totaal centraal gesteld heeft en het Woord van God buiten werking denkt te kunnen stellen. Zo las ik bijvoorbeeld op een andere (alverzoenings)site met betrekking tot de Schepping een artikel dat -op grond van de “vertaling” van één woord- de verregaande conclusie trekt dat de aarde niet in zes dagen is geschapen maar “het scheppingsverhaal” in “zes dagen geopenbaard is” aan Adam. En zo denkt de auteur kennelijk het probleem te hebben opgelost met betrekking tot de discussie ‘schepping <=> evolutie’.

Het klinkt allemaal aannémelijk maar wie even de Bijbel openslaat ziet dat het hele verhaal als een kaartenhuis in elkaar valt. De bewering waar alles op gebouwd is, is namelijk:

In Genesis 5:1 staat: “dit is het boek van toledot van Adam”. Evenals in 2:4 is dit een afsluitende zin. Adam heeft het voorgaande (2:4b -5:1) op schrift gesteld.

Ryrie zegt hier:

“Dit is het boek [..] het zou kunnen verwijzen naar geschreven bronnen waarover Mozes beschikte in het opstellen van Genesis”

Inderdaad wordt hier gesproken over een document, boek, etc. Maar, wordt hier gesproken in de afsluitende zin? Nee! Want, Wat staat er? “Dit is het boek van de generaties van Adam..”. Toledot (zie deze link) is een meervoud en betekent: genealogie, generaties, verslag(legging), afstammelingen enz. En lézen we over de afstammelingen enz? Lezen we een genealogie? Néé, die volgt daarna. Oftewel, er staat niets meer, en niets minder dan: “Dit is de genealogie van Adam: …” Oftewel, na vers 5:1 volgt simpelweg een opsomming van de afstammelingen van Adam en dat is een geschreven genealogie geweest, mogelijkerwijs, waarover Mozes beschikte. Er is geen énkele conclusie uit dit vers te trekken over de schepping, over de duur er van, laat staan zulke verregaande conclusies als de in het eerdere artikel genoemde.

Wat wil ik hier mee illustreren? Als de gelovige verzuimd om “dagelijks te schriften te onderzoeken of deze dingen zo zijn” (Hand. 17:11) dán zijn ze voor een, elk, leuk danwel aannemelijk geschreven stukje vatbaar en vallen van de ene dwaling in de andere. Het vervelende voor dergelijke dwalingen is, voor de boodschappers er van, dat er altijd wel mensen zijn die er tegen in durven te gaan. Maar wat doe je dan? Dan verklaar je gewoon alles wat anderen ooit hebben onderwezen voor ongeldig. Dan zeg je (zelfde auteur) simpelweg dat de prediking van bijvoorbeeld Spurgeon, Whitefield en –tegenwoordig een bekende naam– Paul Washer een “schijngeloof” is. Dat Washer, Spurgeon e.a. predikers zijn die God beledigen! .. ik schrik mij rot van dat soort opmerkingen. Hoe hoog acht je je zelf wel niet als je dat durft te zeggen van dergelijke mannen Gods?

In het verleden heb ik de betreffende auteur/spreker al eens gevraagd mij te vertellen hoeveel mensen er door zijn ‘prediking’ tot geloof zijn gekomen. Het antwoord is hij mij altijd schuldig gebleven; er werd mij op een forum toegebeten door hem: “Ach, man, je snapt er helemaal niets van“. Laat ik nu eens kijken naar de vrucht van Spurgeon’s prediking? Van Whitefield’s prediking of Paul Washer’s prediking? Deze drie mannen hebben alle drie, zonder uitzondering, tienduizenden mensen tot verbreking en wedergeboorte mogen leiden. Er is vrucht op hun arbeid. Dwaling brengt echter nimmer enige vrucht voort. En als er dan gevraagd wordt naar de vrucht op hun werk, is het antwoord: “Ach, man, je snapt er helemaal niets van“. Mag ik dit dan vertalen naar: “Helemaal niemand, niets, nada, noppes”?

Is Christus Jezus geschapen?

Gisteren kreeg ik een email, wederom een voorbeeld van dwaling. Een dwaling welke ondermeer in de beweging van de Jehova’s getuigen en andere sekten voorkomt. Namelijk de gedachte dat Christus Jezus niet God zelf is, maar een ‘geschapene’.

Als ‘bewijstekst’ voert men, in dit geval vanuit de “Groot Nieuws Bijbel” aan:

‘De Heer schiep mij als de eersteling zijner wegen, voor zijn werken in den voortijd; in het grijs verleden ben ik gemaakt, in den aanvang, voordat de aarde er was; toen er nog geen oceanen waren ben ik geboren, toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water; voordat de bergen waren neergelaten, voor de heuvelen ben ik geboren (Spreuken 8:22 v.v.);

Via de redenering: “Jezus wordt de Wijsheid genoemd dus hier wordt gesproken over Jezus dús Jezus is geschapen”. De vervolgstap is: Christus Jezus is niet God, maar een schepping van God (net als de engelen en de mensen geschapen wezens zijn). Ik kan over dit onderwerp natuurlijk een heel stuk gaan schrijven, maar we kunnen beter als eerste naar de initiële bewijsvoering kijken. Klopt die?

De email-schrijver wilde graag weten hoe dit zat. Onderstaande schreef ik terug aan hem:

Ik heb even de engelse voetnoot van de NET.Bible genomen, ik neem aan dat je er wel uit komt met het engels:

1 There are two roots (qanah) in Hebrew, one meaning “to possess,” and the other meaning “to create.” The earlier English versions did not know of the second root, but suspected in certain places that a meaning like that was necessary (e.g., Gen 4:1; 14:19; Deut 32:6). Ugaritic confirmed that it was indeed another root. The older versions have the translation “possess” because otherwise it sounds like God lacked wisdom and therefore created it at the beginning. [..]
2 Verbs of creation often involve double accusatives; here the double accusative involves the person (i.e., wisdom) and an abstract noun in construct (IBHS 174-75 §10.2.3c).
3 tn
Heb “his way” (so KJV, NASB). The word “way” is an idiom (implied comparison) for the actions of God.  The claim of wisdom in this passage is that she was foundational to all that God would do.

De Ryrie-Bible schrijft hier, ik vertaal het even losjes:

“Dit gedeelte is vaak Christocentrisch [op Christus betrekking hebbend] geïnterpreteerd als een beeld schetsend van Christus in plaats van het eeuwige karakter van Gods Wijsheid [waar dit gedeelte namelijk over gaat]. Hoewel Christus de openbaring is van Gods Wijsheid, en alle wijsheid en kennis bevat is er geen indicatie dat Christus hier aangeduid wordt. Het gedeelte toont dat wijsheid ouder is dan de schepping en het fundament van de schepping is.

Kort gezegd: dit gedeelte bewijst helemaal niets over Christus, laat staan dat het aantoont dat de Here Jezus een geschapen persoon zou zijn, dat is een dwaling.

In lucas 11 lezen we over de wijsheid het volgende:
“De koningin van het Zuiden zal in het oordeel optreden met de mannen van dit geslacht en hen veroordelen, want zij is gekomen van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen, en zie, meer dan Salomo is hier.”

Christus Jezus maakt duidelijk dat hij niet “wijsheid” is, maar dat Hij groter is dan “de wijsheid van Salomo”, een van God gegeven wijsheid. Wijsheid is iets wat ergens aan ten grondslag ligt; aan de schepping, aan het functioneren van Salomo, aan het naar de aarde komen van Christus. God openbáárde daarin Zijn Wijsheid, zijn ‘raadsbesluit’. Hij schiep deze niet in Christus, maar openbáárde Zijn wijsheid aan ons dóór Christus.

Maar, waarom willen sommige sekten en groepen (en ook de Islam!) zo graag dat Christus Jezus een geschapen wezen zou zijn en niet (gelijk aan) God? Het antwoord moeten we hier in zoeken: zij halen zo het unieke van Christus als Zoon van God én Zoon des mensen (de ‘duale natuur’) weg en stellen hem op één lijn met menselijke, feilbare, profeten of zien hem als een soort van ‘geïncarneerde engel’. Daarmee wordt het Verlossingswerk van Christus in, om het maar eens mild te zeggen, ander licht geplaatst. Alsof het niet God zélf was die, in Christus Jezus, de mensheid verlost heeft maar een “heel goed mens” die iets gedaan heeft wat we als mensen zelfs mogelijk ook zelf hadden kunnen doen.. het begrip ‘Zoon van God’ wordt dan, daarmee, in een heel ander kader geplaatst.

Sabbatsviering

Tot slot nog een voorbeeld waarmee ik in het verleden, maar ook recent weer, zeer vaak geconfronteerd ben. Urenlange discussies heb ik gevoerd met hen die de sabbat vieren. En ik heb besloten de discussies op te geven. Want de discussies leiden, zo is de ervaring, uiteindelijk vaak helemaal nergens toe. Men gaat uit van vooringenomen stellingen, verwerpt het gezag van Gods Woord (*) en volgt een eigenmachtige uitlegging van de Schriften. Daarnaast zien we vaak dat er geschiedkundig volstrekt onjuiste argumenten worden gebruikt zoals de vaak genoemde ‘verplaatsing van de sabbat naar de zondag door Constantijn’.

De sabbatsviering wint aan populariteit. Steeds vaker horen we van ‘messiaanse gemeenten’ en mensen die zich ‘messiaanse gelovigen’ noemen. Grof gezegd: nep-Joden. Ik spreek hier nadrukkelijk niet over Joden die zich bekeren tot het Christendom, ook wel Messiaanse Joden genoemd! Want laten we wel zijn, wie een ‘gelovige uit de heidenen is’ heeft geen enkele aanleiding om zich onder de wet van Mozes te stellen. Dan gedraag je je als een Jood, een religieuze Jood. Door de sabbat te ‘vieren’, tijdens de (zaterdagse) samenkomsten met keppeltjes op en gebedskleden om te doen alsof je een Jood bent. Maar je bent het niet! Sterker nog, ook zij die van geboorte Jood zijn hebben, wanneer zij zich onderwerpen aan Christus en uit Genade mogen leven de (bedekking der) Wet afgelegd.

Ook Petrus, Paulus, en andere apostelen hielden zich niet meer aan de Joodse wet nadat zij tot wedergeboorte waren gekomen. Galaten 2:14 leert ons dat, onder andere:
“Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Kefas [= Petrus], in aanwezigheid van iedereen: ‘Jij bent een Jood, maar je leeft als een heiden en houdt je niet aan de Joodse gebruiken; hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven?’”

Let wel, Paulus spreekt hier over het ware evangelie! Het ware evangelie ként geen wet van Mozes! Het waren evangelie ként geen rituelen, apart gezette dagen, e.d., ként geen feesten van volle maan en offerdiensten… Het ware evangelie is: Genade! Waarvan Paulus een prediker was, evenals Petrus en de andere Apostelen (en zij onderschreven zijn prediking hierover).

Wie de Galatenbrief verder leest, of Jakobus of de (andere) brieven van Paulus eens op zich in laat werken wéét dat een gelovige “uit de heidenen” de Wet niet behoeft, niet eens mág, navolgen. Let wel: ten onrechte wordt vaak gesteld dat “de Wet” slechts zou slaan op de tien geboden. Dat is lariekoek.

Jakobus 2:10 is hierover zeer duidelijk:
“Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle (geboden).”

Maar ook de Here Jezus zelf, Mt. 5:18:
“Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.”

Voor wie? Voor hen die uit de heidenen zijn? Voor de Joden? Nee. Immers, vers 17, de Here kwam “om ze tot vervulling te brengen”. En daarmee was de wet voor hen die Christus volgen buiten werking gesteld. Vervuld, volbracht: ten einde. Voor wie geldt de wet dan nog wel? Voor hen die onder de bedekking van de wet zijn en hen die niet geloven zodat de wet hen veroordeeld! Opdat allen strafwaardig zullen zijn. En, als wij ons daar vrijwillig onder stellen, ook maar voor een deel (Jak. 2:10) zijn wij het verschuldigd haar in het geheel te volgen!

Rom. 3:19
“Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hén spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God”

Paulus schrijft verder aan de Galaten (3:1 v.v.) aangaande de Wet:
“O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is? Dit alleen zou ik van u willen weten: Hebt gij de Geest ontvangen ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof? Zijt gij zó onverstandig? Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij nu met het vlees?”

Het houden van de sabbat en andere geboden is het dienen van het vlees, van de mens, en niet het dienen van Christus Jezus! Het staat hááks op elkaar. Sterker nog, het maakt het verlossingswerk van Christus te schande.

(*) er wordt vaak gesteld dat bijv. (grote delen van) de Wet niet meer gehouden hoeven te worden, want dat zouden ‘ceremoniële wetten’ zijn; niets is minder waar (zie Jak. 2:10, Mt. 5:18). Er is geen ‘tittel of jota’ van de wet ‘ter aarde gevallen’. Het blijft, in alle 600+ wetten God’s Heilige Wet. Wanneer men de wet wenst te houden dient men dat dan ook volledig te doen dus inclusief besnijdenis, afzondering bij ziekte, ongesteldheid, offerdienst(en), etc., etc!

Conclusie(s)

Wat is kenmerkend aan dwalingen?

 1. een dwaling ontkent het werk van Christus, ontkent de Genade, het offer van Christus op Golgotha; het feit dat Hij met Zijn bloed de gelovigen gekocht en betaald heeft. Een dwaling wil dit buiten werking stellen – zij moet daarom wel “een alternatief bieden” voor het volbrachte werk van Christus en doet dit door ondermeer:
  zelfwerkzaamheid (bijv. sabbat/houden wet);
  exclusivisme (verbondsleer, jehova’s getuigen)
  alverzoening (ook buiten wedergeboorte is er een ‘gedwongen’ redding)
 2. een dwaling biedt geen geloofszekerheid zoals Gods Woord dit biedt. Zij die een dwaling navolgen halen hun ‘geloofszekerheid’ uit de leringen van de dwaling; immers doordat de dwaling Christus buiten werking stelt, wil stellen, dient er een alternatief te zijn of te worden geboden.
 3. een dwaling schets een karikatuur van het ware evangelie om het zo onaantrekkelijk te maken en zo de religieuze mens te verleiden tot het navolgen van de dwaling.
 4. een dwaling ontkent de noodzaak, of de mogelijkheid, van de wedergeboorte.

Deze kenmerken zijn direct ook wat een dwaling zo aantrekkelijk maakt:

 1. de méns wil namelijk helemaal niet verlost worden door Christus maar de verlossing zelf bewerkstelligen c.q. denkt hier iets aan toe te kunnen voegen (verbondsleer/kinderdoop, volgen van de wet, het plekje “in het paradijs verdienen” door deur aan deur te gaan e.a.). Luther onderwees reeds dat dit volstrekt onmogelijk was, alleen Genade (Sola Gratia) kon de mens behouden. En tóch probeert de mens keer-op-keer zélf, buiten Christus om, zijn behoud te bewerkstelligen – de wedergeboorte is kennelijk één van de moeilijkste belissingen die een mens moet maken. Ontkennen dat dit mogelijk of noodzakelijk is wordt daarom geprefereerd!;
 2. de mens is gevoelig voor argumenten welke inspelen op haar zelfwerkzaamheid.
 3. de mens is gevoelig voor ‘fatalistische argumenten’ – “Je moet uitverkoren zijn”, “het moet je gegeven zijn”… en kan zo de eigen verantwoordelijkheid afschuiven op God.

Het belangrijkste kenmerk van een dwaling is echter dit: het is een religie, een levenswijze, die door de satan geïnspireerd wordt omdat zij de mens afhoudt van de wedergeboorte. Alléén door de wedergeboorte immers kan een mens gered worden. En dat is wel het laatste wat de ‘vader van de leugen’ wil. De satan vindt het helemaal niet erg als een mens religieus is, in welke vorm dan ook. Maar hij gruwt van de gedachte dat een mens voor eeuwig verlost zou worden. Immers: élk mens dat tot wedergeboorte komt, elk mens dat door Christus verzoenende werk verlost wordt, is een mens waarover hij géén macht meer heeft. Dáárom zijn er zoveel dwalingen; het zijn verleidingen van de satan.

 

___
**) website niet meer bereikbaar/offline (linkcontrole 29-01-2021)