Emeritus predikant Max Staudt “sfeer van angst en controle”

De Emeritus predikant Max Staudt schreef een artikeltje voor ‘De Andere Krant’, het blaadje dat met grote regelmaat de hemel ingeprezen wordt, op Twitter, door Kamerlid Pepijn van Houwelingen van het Forum voor Democratie (FvD).

Neofascistische machtsgreep?

facebook trollen desinforatie rusland trolfabrieken

De Andere Krant is een krant waarvan is aangetoond door NRC dat financiering, informatie en beïnvloeding te herleiden is naar (de trollen van) het Kremlin. Maar aangezien het hier om een artikel gaat waarin een predikant met een behoorlijke staat van dienst en verbonden aan de Protestantse Kerk van Nederland (PKN) zich uitspreekt besloot ik het artikel te lezen en bestuderen.

In het artikeltje laat predikant Max Staudt de Bijbel buikspreken door het verhaal van de uittocht uit Egypte aan te grijpen als voorbeeld en oproep om ons toch maar vooral, als christenen, niet neer te leggen bij de “zogenaamd heel nieuwe orde: onvrijheid, ditmaal onder een overmachtige coalitie van overheden, supranationale organisaties, ngo’s en bedrijven.”. Verder zegt hij: “Die euvele neofascistische machtsgreep zal mislukken”.

Wanneer een predikant onze regering en gezondheidszorg beticht van “een neofascistische machtsgreep” en een “kunstmatige crisis” waar volgens hem anderen “tegen strijden en de prijs daarvoor betalen” terwijl de kerk toekijkt vraag ik mij oprecht af welke fuik deze man in gezwommen is.

Een Goddeloze weg?

Hij noemt het een goddeloze weg die ingeslagen is. Maar hoe definieert hij God dan eigenlijk?

Uit deze richting van verlorenheid naar behoud volgt wat het woord ‘God’ hier betekent. Er wordt niet ingezet bij het bekende idee van een ‘hoogste wezen’. Juist andersom: eerst is er die bevrijdende stem en wat hij op gang brengt, en dát verdringt alles wat zich als het hoogste en diepste, als ‘God’ presenteerde.

God wordt geherdefinieerd als “een bevrijdende stem” en niet als de Allerhoogste. Dat klinkt als een vorm van bevrijdingstheologie welke zonde definieert als “een structureel maatschappelijk fenomeen in de vorm van sociale onderdrukking, slavernij, ongelijkheid en economische onrechtvaardigheid.” (Wikipedia). Dat sluit ook naadloos aan op de stellingnames en verdachtmakingen in het artikel.

Hij zegt dat “men ons precies de kant op dirigeert, waar de God Israëls ons vandaan wil hebben. Angst werd het uitgangspunt – voor virussen, klimaatverandering, de grenzen van onze natuur, het vrije woord. Het christelijke van onze ‘christelijke cultuur’ is daarmee gelukkig niet op slag geheel verdwenen. Waar een autoritaire overheid zich beriep op de dreiging van het Wuhanvirus, bleef bijvoorbeeld FVD hameren op het thema ‘vrijheid’. Daarin was iets van Gods Geest te bespeuren.”

Dat de FvD in eerste instantie een warm pleitbezorger was van zeer strenge maatregelen en lockdowns, waar ze zich later om opportunistische redenen plotseling tegen gingen verzetten, is Ds. Staudt kennelijk vergeten.

Hoe kan Ds. Staudt stellen dat hij Gods Geest bespeurt bij een partij waarvan de leider zonneklaar stelt dat hij het christendom een “religie voor kneusjes” vindt én zichzelf profileert als een uitgesproken “heiden”? De partij van een groep mannen die niets anders doet dan rellen en misleiden – doelbewust nota bene!

Wie daarnaast FvD’er Van Houwelingen volgt op Twitter kan niet anders concluderen dan dat deze man niets anders doet dan desinformatie verspreiden en mensen opstoken. Denk ook eens aan die andere FvD’er, Guido van Meijeren, en zijn suggestieve uitspraken over een staatsgreep?

„Wij moeten shockeren, de boel ontregelen”, zo vatte FVD’er Van Meijeren de FVD-missie eind juli 2021 in een uitzending van Café Weltschmerz samen. Het ontregelen van de parlementaire werkzaamheden is sindsdien het handelsmerk van de partij. – Reformatorisch Dagblad.

Bespeuren we dáár Gods Geest in? De vraag stellen is ‘m beantwoorden! De Bijbel spreekt heel anders over onze houding, als christen, ten opzichte van de overheid.

“Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen.” Romeinen 13:3.

angst en controle surveillance-camera (free from pixabay)

Angst en Controle

“Maar ter wille van de westerse cultuur, moet de kerk dat luid en duidelijk uitspreken. Dat is ze verplicht aan de velen die zich inzetten voor wat ze intuïtief herkennen als het goede. En vóór alles is zij het verplicht aan haar God.” zegt Ds. Staudt.

“De uittocht uit Egypte is het fundamentele verhaal van de Bijbel: het toont de weg van de controlestaat naar de bevrijding.” meent Emeritus predikant Max Staudt. Dat is een volstrekt onjuiste duiding, zoals gezegd “de Bijbel laten buikspreken”.

De Exodus is, in geestelijke zin, een beeld van verlossing uit de slavernij van de zonde. Niet van verzet tegen de overheid of verzet tegen gezondheidsmaatregelen waar de zorg breed achter stond en ook noodzakelijk waren om onze zorg én maatschappij overeind te houden.

“Niets is er authentiek christelijk aan deze sfeer van angst en controle.” zegt Ds. Staudt. De vraag is: wie ís er eigenlijk écht angstig? Zij die vertrouwen op God en weten dat alles in Zijn hand is? Of zij die zich met hand en tand verzetten tegen redelijke en noodzakelijke maatregelen en met een beróep op God de overheid en zorg betichten van het willen plegen van een neofascistische machtsgreep terwijl vervolgens bij de rechtsradicalen “de geest van God” zou kunnen worden waargenomen?

De situatie in China, op dit moment, laat zien wat er gebeurt als een overheid plotseling (onder druk van het volk) alle maatregelen loslaat. De ziekenhuizen en mortuaria liggen weer overvol, verplegend personeel moet doorwerken tot ze er letterlijk dood bij neervallen…

zwaard ridder (afb Pixabay)“Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.” Efeze 6:12

Onze strijd is niet hier. Ja, ook ik weet dat er dingen gebeuren door overheden die ons met zorg kunnen vervullen, bijvoorbeeld de digitale munt. Maar we weten ook dat ze móeten gebeuren. We hoeven ons ook niet alles lijdzaam aan te laten leunen, immers we moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen Handelingen 5:29.

Waren alle maatregelen achteraf gezien nuttig of goed? Wellicht niet. Sommigen hebben echt wel geleden onder de maatregelen. Anderzijds denk ik dat er, met de kennis van toen, weinig andere keuzes mogelijk waren. Het verwerpen van de maatregelen, het (vaak geweldadige) verzet er tegen, was geen goede strijd. Daarom ben ik ook blij dat kerken hierin niet mee zijn gegaan. Het is volstrekt tegen de geest van de Bijbel in.

Gezag, de overheid als principe, is door God ingesteld. Is er sprake van God ongehoorzaam zijn wanneer we ons aan redelijke maatregelen houden en/of eventueel al dan niet laten vaccineren? Is het verwijt dat dit een ‘goddeloze weg’ is terecht? Alléén wanneer je gelooft in een eigenmachtige uitleg van Gods Woord. Dat is dan ook de enige reden dat “De Andere Krant” het publiceert. Van een dergelijk medium hoef je geen enkel geestelijk inzicht noch waarheid te verwachten.

Print Friendly, PDF & Email