De Overheid gehoorzamen of God meer gehoorzaam zijn?

Moet je de Overheid gehoorzamen of God meer gehoorzaam zijn dan de mens? Het is een discussie die je vaak voorbij ziet komen, onder christenen. Vooral zij die zich willen verzetten tegen de overheid halen vaak het argument aan dat je ‘God meer moet gehoorzamen dan de mensen’.

Moet je de overheid gehoorzamen? Of is er een escape: “God meer gehoorzaam zijn dan de mens?”, is dat een geldig excuus?

binnenhof regering den haag
(Afbeelding van Rudy and Peter Skitterians via Pixabay)

God heeft Autoriteit ingesteld

De overheid die God boven ons heeft geplaatst moeten we gehoorzamen. God heeft autoriteit (vertegenwoordigd door de overheid) ingesteld, geschapen, om orde tot stand te brengen, om kwaad te reguleren en (be)straffen en om rechtvaardigheid te bevorderen (Genesis 9:6; 1 Korintiërs 14:33; Romeinen 12:8).

We moeten de regering daarom (in principe) op heel veel gebieden gehoorzamen: belasting betalen, regels en wetten gehoorzamen, respect tonen, enzovoorts. Als we dat niet doen, dan tonen we uiteindelijk géén respect voor God. Beseffen we ons dat wel? Dat we Gods instelling(en) dan verwerpen?

Dit idee bevalt veel mensen niet. Zeker in de huidige tijd. Dat beviel de mens al niet in het Paradijs. Gehoorzaamheid? Autoriteit? Welnee! We kunnen het zélf wel! Wij willen zélf De Autoriteit zijn, zeker in ons eigen leven. Verzet tegen autoriteit, het verwerpen van gezag, is feitelijk direct te relateren aan de erfzonde.

Mensen verzetten zich tegen gezag in zijn algemeenheid en de overheid in het bijzonder. Ook christenen doen dat en schromen niet om daarbij grove taal, beschadigende desinformatie en leugens te gebruiken of die te beamen (denk aan: delen van dergelijke berichten op sociale media) en toe te juichen!

Ze schamen zich, als christen, er niet voor met instemming openlijk achter populisten en rechtse uitwassen als het Forum voor Democratie aan te lopen die van desinformatie, discriminatie, leugen en bedrog hun handelsmerk hebben gemaakt.

Sommige christenen schamen zich niet een man als Wilders, die zeer regelmatig het kabinet en anderen in de maatschappij schoffeert en beledigt, een “geweldige vent” te noemen. Want “hij zegt waar het op staat!“. Is dat zo? Of zegt hij wat u wilt horen? Wat er opkomt in ons boze, vleselijke, hart en door hem bevestigd wordt?

Wanneer hij allochtonen wegzet als ‘testosteronbommen’ en criminelen? Tekeer gaat tegen asielzoekers? Tekeer gaat tegen de, ook over hem gestelde, autoriteit – de regering die hij weigert te erkennen als legitiem en regelmatig aanduidt met termen als “flutkabinet”?

Als we dat soort mensen hun gedrag en uitlatingen steunen, wat zegt dat over onze geestelijke ingesteldheid? Werkt dan Gods geest in- en door ons, of breekt de menselijke, verdorven, natuur door waar we tegen moeten strijden en die weg moeten doen (1 Petr. 2:1-12, 1 Tess. 5:8-10).

Sommige menen de regering de maat te moeten nemen met als argument “ze regeren niet volgens de wil van God en niet naar Zijn woord”. De regering is echter niet gehouden te regeren naar Gods geboden. Dat doen ze dan ook niet. We zijn immers geen theocratie. En dat is ook helemaal niet wat de Bijbel leert.

Paulus, die schreef over de heidsense afgoden dienende Romeinse overheid, zei “doe niet mee aan rebellie en opstand.” (Rom 13) en Petrus is in 1Petr 2:13-17 ook duidelijk: “Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde [..] Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert”.

Omwille van de Here! Het is de wil van God dat we goed doen en dáárdoor de dwaze mensen de mond snoeren. Dat is precies het tegenovergestelde van méédoen aan de dwaasheid van de wereld om ons heen!

God meer gehoorzaam zijn dan de mens?

Laat onverlet dat we God méér moeten gehoorzamen dan de mensen. Dat betekent echter niet dat je opeens zomaar in opstand kunt komen omdat de overheid regels stelt die jou niet bevallen of volgens jou en mij onbijbels zijn.

Voor veel christenen betekende het “God meer gehoorzaam dan de mensen” dat ze hun gelóóf met de dood moesten bekopen. Denk aan de vroege christelijke martelaren maar ook aan alle christenen die vervolgd worden, tot op de dag van vandaag, in heel veel landen.

Dat is namelijk de context waarin dit werd gezegd:

Ze brachten hen voor de Vergadering. De hogepriester ondervroeg hen: “Wij hebben jullie streng verboden om nog les te geven over Jezus. Maar inmiddels heeft heel Jeruzalem gehoord wat jullie aan de mensen leren. En jullie willen óns de schuld geven van de dood van die Man.” Maar Petrus en de andere elf apostelen zeiden: “Men moet meer gehoorzaam zijn aan God dan aan de mensen. (Hand 5:27-29).

Met andere woorden: alleen dán is het gerechtvaardigd de wetten te overtreden.

Dan volgt al snel: “Maar! Als je een regering hebt zoals in de 2e wereldoorlog? Moet je zo’n kwaadaardige regering dan ook gehoorzamen?”. Nee. Immers een regering die wil dat jij anderen aangeeft en verraadt, die onschuldige mensen ter dood laat brengen, broeders en zusters vervolgd kun je niet návolgen daarin. Er is echter altijd de weg van lijdzaam verzet, niet actief meewerken, etcetera.

Vergeet niet dat juist Paulus en Petrus tijdens een dergelijke zware periode, vol vervolging door de overheid, hun evangelie-werk deden en juist in zo’n periode deze woorden over het gehoorzamen van deze slechte(!) overheid opschreven?

Achab en Izebel – onvrede en eigenbelang

Ik hoor veel mensen tekeer gaan over de regering van Nederland. Mensen roepen op tot “verzet”. Het koningshuis werd uitgejoeld bij de troonrede. Veel christenen, zo bleek mij onder andere op sociale media, juichen dat nog toe ook. Ik zag zelfs de vergelijking tussen ons koningshuis (Willem Alexander en Maxima) en Achab en Izebel voorbij komen.

Sorry dat ik het zo zeg maar dat is écht totaal van de ratten besnuffeld! Wat is de motivatie van dit soort uitspraken? Wat is de motivatie van het ‘verzet’ tegen de regering? Onvrede en Eigenbelang!

Nooit waren mensen bijvoorbeeld zódanig boos over abortus (ook christenen) of allerlei andere zaken (dreigende afschaffing christelijk onderwijs, het leed dat de mensen in wingewesten als Limburg en Groningen enz) dat ze eisten dat de regering moet aftreden.

Maar nu er opeens financiële pijn ontstaat (hogere energieprijzen o.a.) nú wordt er, ook door gelovigen, geroepen dat de regering alles fout doet en moet aftreden…

Commentaren bij post Gert-Jan Segers Facebook
(Commentaren op Facebookbericht van Gert-Jan Segers op Facebook over Prinsjesdag)

Een weinig geestelijke insteek als je het mij vraagt. Daarbij laten veel christenen zich ook nog opjutten door allerlei samenzweringstheorieën. Zélfs, vaak zeer onbehoorlijk, tekeer gaan tegen de christelijke volksvertegenwoordigers van bijvoorbeeld de ChristenUnie die gewoon worden uitgemaakt voor huichelaars, verraders en wat al niet meer, door broeders en zusters?!

Het is verleidelijk en makkelijk jezelf mee te laten zuigen in de waan van de dag, in de wereld om je heen, in het gekrakeel en mee te gaan doen aan het veroordelen van hen die in een leidende positie zijn, ja, zelfs hun aftreden te eisen (terwijl ze op democratische wijze gekozen zijn door de meerderheid van de bevolking!).

De Here Jezus zei: “Volg Mij en laat de doden hun doden begraven” (Mattheüs 8:21-22). Dát is wat we (zouden) moeten doen. Ons richten op het “Volg Mij”. Dat is het éérste wat Jezus van ons vraagt. Dan worden onze ogen geopend, zijn we geestelijk vrij, en over geen ding bezorgd (Fil. 4:6).

Mag je dan geen mening hebben over politiek? Ja natuurlijk wel! Maar wel binnen de grenzen die de Schrift er aan stelt. De overheid is niet gebonden aan de Schrift, aan Gods Wet. Wij, die onszelf christenen –navolgers van Christus– noemen wél!

Print Friendly, PDF & Email