Het ontstaan van het Kwaad: de val van Lucifer

Hoe is het mogelijk dat God een wereld schiep die goed was en dat er toch zo snel kwaad ontstond in de wereld? Dat er zoveel kwaad ís in deze wereld? Het ontstaan van het Kwaad, het slechte, wordt in de Bijbel slechts zijdelings besproken. Het ontstaan van het kwaad dateert namelijk al van vóór de huidige schepping.

(in de video wordt een korte samenvatting gegeven van onderstaande)

In het boek Genesis lezen we over de schepping en meermaals zegt de Bijbel dat God zag dat het goed was. Desondanks kwam het kwaad, de satan, in de gedaante van een slang naar Eva om haar te verleiden tot ongehoorzaamheid.

» Download als PDF-bestand

Boom van Kennis van Goed en Kwaad

De satan wist dat de Hof van Eden besmet zou worden door zonde en het kwaad als Adam en Eva God niet gehoorzaam zouden zijn door “de vrucht te eten van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad”. Wat die boom en de vrucht precies was weten we niet.

Dat er een daad van ongehoorzaamheid werd gepleegd staat buiten kijf en het is de ongehoorzaamheid aan God, het verzét tegen God, dat we sindsdien onder de noemer ‘de erfzonde’ kennen.

In Genesis 3:4-7 lezen we:

.. God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.’ En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.”

Hoewel Eva werd aangesproken door de slang, was Adam er bij. Hij “stond er bij en keek er naar” én nam actief deel aan de zonde: “haar man, die bij haar was, en hij at ervan”.

Hij vervulde hier zijn rol als hoofd van zijn vrouw, als verantwoordelijke voor hun allebei, totáál niet. Hij had niet mogen toestaan dat de slang zijn vrouw ging aanspreken en verleiden tot zonde. Hier zien we niet alleen dat Eva dus werd verleid maar ook een man die disfunctioneert en, modern gezegd, ‘zijn rol niet pakt’.

Het was dus een zonde, een ongehoorzaamheid, waar ze beide willens en wetens deel aan hadden.

Elk mens, zónder uitzondering, doet deze zonde nog steeds. Ténzij je als mens je laat verzoenen 2 Korinthiërs 5:17-21; Hebreeën 2:17; Romeinen 5:11 e.a. met God door Christus Jezus als Middelaar te accepteren.

Het Ontstaan van het Kwaad

Maar hoe was het toch mogelijk dat op zo’n goede plaats, zo’n heerlijke plaats waar God omgang had met de mens en zij Hem persoonlijk kenden en dagelijks genoten van zijn goede scheppingswerk het kwaad ook aanwezig kon zijn?

Was dit kwaad dan door God geschapen? Schept Hij er dan genoegen in de mens kwaad aan te doen, of dat de mens zichzelf kwaad aandoet?

Ds. H. Korving schrijft op Refoweb dat de Bijbel geen antwoord geeft op het ontstaan van het kwaad.

De Bijbel zelf geeft ons geen antwoord op de vraag naar de oorsprong van het kwaad, zij beschrijft eenvoudig dat het een werkelijkheid is waarmee te maken hebben.”

In mijn ogen is dat niet waar. Sterker nog: de Bijbel laat ons, zoals ik eerder al eens schreef, zien dat Hij de hemel en de aarde geschapen heeft met een reden. God maakte door Zijn Schepping bekend aan ‘de Hemelse gewesten’ dat Hij almachtig is, dat Hij de Schepper is.

Door Zijn scheppende daden en kracht, een kracht die zij niet bezitten, laat Hij zien dat Hij de Enige Ware God is. Net als door de kracht die de dood overwint.

De kracht die de satan en zijn dienaren hebben is negatief en vernietigend. Het breekt af. Gods kracht is scheppend. Het maakt nieuwe dingen, het herstelt en heelt 2 Korinthiërs 5:17. Dat is een kracht die de satan niet heeft en nooit zal hebben. Hierdoor kan God, door te scheppen, Zijn macht en kracht tonen.

De wereld was vóór de schepping, zo geloof ik, eerder al een keer te gronde gericht. We vinden er nog steeds de sporen van terug in de grond – resten die doen denken aan mensen, uit de kluiten gegroeide dieren (Dinosauriërs), een compleet ontwrichtte, wrede en ‘eten en gegeten worden’ leefwereld.

De Bijbel vertelt daar niet zoveel over maar her en der vinden we snippers informatie.

Werd of Was?

Om te beginnen in Genesis 1:1-2. Als je vers 2, aan de hand van de Strongs, bestudeert lees je dat er staat: “En de aarde was | of: werd of: gebeurde te worden | vormeloos en leeg, duisternis op de diepte. Geest Elohim bewoog over [de] wateren”.

Op basis van deze tekst, vooral het vertaalalternatief “werd” of “gebeurde te worden” zijn de nodige leerstellingen gebouwd (onder andere de restitutie-leer). Die gedachte zegt dat tussen Genesis 1:1 en Genesis 1:2 een bepaalde tijdsspanne zou moeten zitten. De vertaling van het Hebreeuwse woord is echter volgens de NET Bible het beste weer te geven als ‘was’.

Die uitlegging gaan we dus verder niet volgen, het is interessant maar te wankel. We zoeken immers de oorsprong of het ontstaan van het kwaad?

Hemelse Gewesten

Ergens in de geschiedenis, wanneer dat was weten we niet, is de satan uit de Hemelse gewesten geworpen. We lezen een aanwijzing in Ezechiël 28:12-14 en Jesaja 14:12-15:

Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.

De reden hiervoor was dat hij, die een stralende morgenster was, een engel, zich bóven God wilde stellen en op de Troon van God wilde plaatsnemen.

In Job, het oudste boek in de Bijbel, komen we ook tegen dat hij over de aarde rondtrok. Hij had nog steeds toegang tot de Hemelse gewesten maar er was voor hem daar géén plaats meer.

In Lukas 4:5-7 lezen we dat de satan de machhebber op deze wereld is. Nog steeds, tot op de dag van vandaag regeert hij deze wereld. Dáárom ook gebeuren er zoveel slechte dingen.

Het kwaad regeert hier op aarde nog steeds, er is nog steeds verderf. Ziekte en de dood is nog altijd het einde van elk leven. Dat de dood hier nog steeds is, nog steeds bestaat, toont aan dat satan nog steeds over onze lichamen heerst.

En hij voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn.

De Troon van God

Het kwaad op deze wereld is te wijten aan satan, aan zijn macht over de mensen. Híj is er de oorsprong van – en ik geloof dat zowel de voorgaande wereld als de huidige door zijn toedoen ‘in de vernieling’ is geholpen.

De satan wil zijn ‘macht’, zijn vernietigende kracht, in de handen van Jezus geven op één voorwaarde: als Jezus (God zelf!) hém aanbidt. Met andere woorden: zijn oude zondige verlangen zien we hier terug: het willen zitten op de Troon van God, dat God zich aan hém onderwerpt!

Sommigen zien in 2 Petrus 3:5-7 ook een aanwijzing van die eerdere schepping. Hoewel de meeste verklaringen hier uiteraard uitgaan van de zondvloed is daar wel iets tegen in te brengen vooral vanwege vers 7:

Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen.”.

Bij de Zondvloed immers is de aarde niet vergáán (laat staan de hemelen) maar werd een oordeel over de Aarde uitgegoten. Mijn aanname is dat Petrus hier, door de Heilige Geest gedreven, een stukje openbaart over een verleden waar we heel weinig van weten.

Volgens sommigen had Petrus kennis van geschriften die we nu niet meer kennen, dat is ook een optie, net als andere schrijvers in het Oude en Nieuwe Testament. Hoe dan ook: er wordt ons hier een klein stukje inzicht gegeven in een wereld, een schepping, van vóór de huidige schepping.

Er zijn, zonder een restitutieleer naar aanleiding van Genesis 1:1-2 te leren, aanwijzingen te over dat er vóór de huidige, ons bekende, schepping een wereld is geweest die te gronde is gericht. Om ons onbekende redenen, maar dat het iets te maken heeft met het werk van satan, het ontstaan van het kwaad en de uitwerking daarvan lijkt mij als een paal boven water te staan.

 

Het kwaad van vóór de Schepping

Het kwaad was er dus al vóór de ontmoeting van Eva en Adam met de slang. Het was er al vóór de huidige schepping. God toonde zijn Almacht tegenover dat kwaad, de satan en zijn dienaren, door die door hen vernietigde, eerdere, schepping te hérscheppen en als kroon daarop: de Mens.

Het kwaad is niet door God geschapen. Integendeel. Het was één van zijn dienaars, Lucifer (de lichtbrenger, nota bene!) die de bron van het kwaad is. God wilde, en heeft, dit kwaad weggedaan. Door Christus. Maar ook door, letterlijk, een nieuwe schepping te maken. Een schepping naar Zijn plan en met mensen naar Zijn Beeld.

Tijdens deze schepping, waar we nu in leven, is de satan overwonnen door Christus sterven en opstanding. En in de toekomst zal zich dat vertalen in nog één maal een nieuwe schepping.

Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.” – Jesaja 65:17, vgl ook Jesaja 66:22; Openbaring 21:1

Maar, zo kun je je afvragen: zal die Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde niet wéér door de satan en zijn demonen worden besmet? De Bijbel is daar helder over. God “heeft een streep getrokken”, en zal de satan en zijn machthebbers voor eeuwig wegdoen vóór Hij zijn nieuwe schepping maakt en straffen voor hun opstand en ver- en misleidingen.

En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid. (Openbaringen 20:10)

Het kwaad wordt daarmee voor eeuwig, voor altijd, weggedaan van de aarde én uit de hemelen.

Kies dan het Leven!

God schiep de mens met een vrije wil. Een mens die in vrijheid, en uit eigen vrije wil, Hem kon dienen. Ik geloof dat de Engelen, die ook geschapen zijn, ook uit vrije wil God dienen. Vrije wil, vrij kiezen om God te dienen en lief te hebben, is de kern van Gods Werk.

We maken elke dag keuzes. Keuzes om goede dingen te doen, om slechte dingen te doen. Keuzes in het belang van onze medemens, keuzes uit eigenbelang.

Er is maar één keuze die er écht toe doet en dat is de keuze voor een leven met Jezus.

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. (2 Korinthiërs 5:17)

Dan bréék je de macht van de satan, de vernietiger, in jouw leven. Zodat je écht leeft, in alle vrijheid! Dan hóór je al bij die nieuwe schepping die (nog) gaat komen, die is dan al in je. Niet in een verre toekomst, je mag dat nú al ontvangen. Je geest wordt vernieuwd waardoor je een ander, nieuw, mens wordt.

.. daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper ..” (Kolossenzen 3:9-10)

Er ís géén tweede kans. Je hebt de kans!

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.” (Johannes 3:16-18)

Het is wel iets wat je zélf moet doen. Het ligt klaar voor je om het te grijpen, maar je moet als mens dit cadeau, deze gave, van God wel aannemen en niet passief gaan zitten wachten tot God het, bij wijze van spreken, in je schoot werpt!

Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht” – Deuteronomium 30:19 (HSV)

Print Friendly, PDF & Email