Waar is God! Waarom verbergt God zich?

Mensen verlangen van God dat hij zich ‘spectaculair’ openbaart, om zichzelf te bewijzen aan hen. Want hoe kan je immers geloven in een God die zich verbergt? Waarom verbergt God zich? Waarom openbaart God zich niet zodanig dat alle spotters het zwijgen opgelegd wordt en iedereen Hem wel móet erkennen?

Niet alleen ongelovige mensen vragen dit. Ook de profeet Jesaja vroeg dit aan God (Jes. 64:1-2). Want ‘God voelt zo ver weg soms’.

Waar is God! Waarom verbergt Hij zich?

Je kunt er goede redenen voor hebben om het je af te vragen. Het is geen slechte vraag, integendeel. We zien de vraag ook in de Bijbel.

Als God Zich openbaart

Mensen worden getroffen door ziekte. Door ongeluk. De maatschappij gaat hard bergafwaarts met criminaliteit, economische problemen, oorlogen, hongersnood, .. “Waar is God!” (zie ook deze eerdere video). Waarom verbergt Hij zich (Jes. 45:15)?

Weten we wel wat we vragen, als mens? Weten we zeker dat we willen dat God zich aan ons, als mensen, openbaart? Want als God zich aan ons openbaart, Zijn gezicht laat zien, wat gebeurt er dan? Openbaringen 6 zegt ons dat mensen dan zullen roepen tot de rotsen en de bergen dat ze verborgen willen worden. Want als God zich openbaart, is dat een óórdeel en is het te laat voor de mens om zich te bekeren.

De Bijbel zegt dat God zichzelf verbergt en de openbare wederkomst van Christus uitstelt, omdat “hij geduldig met u is, niet willend dat iemand verloren gaat, maar dat iedereen tot bekering komt” (2 Petrus 3:9).

Dat God zich verbergt betekent dat er ruimte is voor twijfel (over Hem) maar ook dat er sprake is van genade, voor bekering. Als Hij stopt zich te verbergen is er geen tijd meer, dan is het oordeel daar immers?

Gods verborgenheid kan soms een bron van frustratie zijn, maar vergeet niet: het is ook de bron van redding. Daarnaast: wonderen hebben geen erg goede “staat van dienst” in het veranderen van de harten van mensen. De Here Jezus wees daar ook op:

— Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb vijf broeders. Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen. Maar Abraham zeide: Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren. Doch hij zeide: Neen, vader Abraham, maar indien iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. Doch hij zeide tot hem: Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen. (Lucas 16:27-31).

De Schriften zijn afdoende voor ons, zo moeten we constateren uit Jezus’ woorden. De schrijvers van de Evangeliën gingen er ook vanuit dat hun verslaglegging afdoende was voor de lezer.

Wonderen en tekenen ‘bewijzen’ hoegenaamd niets aan de mens. Want de mens vindt altijd weer uitvluchten om ze te kunnen ontkrachten en ontkennen – dat zien we dagelijks om ons heen.

In het OT zagen we dat ook: de Farao van Egypte en de plagen, het manna in de woestijn, het vuur dat neerkwam van de hemel (Elia), de wonderen de de Here Jezus deed. De tegenstanders van het Woord van God laten zich niet overtuigen door wonderen! De Schepping zelf? Het wonder van de Opstanding van Jezus? Ook dat vinden veel mensen absoluut niet overtuigend en doen het af als een mythe, een verzinsel. Ondanks de bewijzen er voor. Welk (groter) wonder willen we nog meer?

Van God een wonder ‘eisen’ of verlangen is volstrekt zinloos. Jezus kreeg meerdere malen het verzoek van sceptici om een wonder te doen. Maar in die gevallen weigerde hij dit altijd. We kunnen God niets afdwingen!

Video Henk Binnendijk ‘we kunnen God niets afdwingen’

Waarom verbergt God zich voor gelovigen?

Maar wat als je al een christen bent? Waarom zou God zich voor jou verbergen? Waarom verbergt God zich voor gelovigen?

De gemeente in Korinthe was een waar God mensen grote inzichten en wonderen en bovennatuurlijke krachten gaf. Maar deze gemeente, met al haar kennis en zegeningen, bleek verschrikkelijk ongeestelijk.

Ze waren zo trots op wat ze wisten dat ze betweters werden. Ze raakten zo tevreden met wonderen en bovennatuurlijke ervaringen dat sommigen van hen zelfs dachten dat de opstanding niet nodig zou zijn. Ze dachten dat ze alles al hadden; meer dan dit hadden ze niet nodig!

Wat er in Korinthe is gebeurd, laat zien wat er met ons kan gebeuren als God te veel goede dingen uitstort op onvolwassen christenen die nog steeds veel zonden en zwakheden hebben. Als we te veel weten, kan het ons trots maken. Als we te veel gezegend worden, kan het ons zelfgenoegzaam maken. Dan zien we onszelf als ‘geestelijke experts’.

De gevolgen van dat soort dwalingen zien we overal om ons heen. In de protestantse kerken maar ook in de Evangelische beweging. Waar het ook nog vaak valse ‘geestelijke kennis’ betreft.

Het verlangen, de honger, naar het zoeken en ontdekken van de Here Jezus, van God en de kennis die voor ons ‘verborgen’ is, verdwijnt als alles aan ons gegeven zou worden op een presenteerblaadje.

— “De kennis maakt opgeblazen [..] gij zijt opgeblazen in plaats van u veeleer te bedroeven” (1 Kor. 8:1; 5:2; Kol. 2:18; 1 Tim.6:3-5).

God leert ons soms meer door ons moeilijke vragen te laten stellen dan door ons gemakkelijke antwoorden te geven. Hij laat evenveel over zichzelf zien door wat hij verbergt als door wat hij onthult.

De Heer laat méér dan genoeg van zichzelf aan ons zien in Christus en in de Bijbel om ons geloof te bouwen en tegelijkertijd om ons hongerig te maken naar de dag waarop we hem “van aangezicht tot aangezicht zien” en hij alle dingen nieuw maakt!

___
Naar een artikel van dr. David Feddes voor Back to God ministries

Print Friendly, PDF & Email