Bewijs dat de Bijbel betrouwbaar en accuraat is

Is er bewijs dat de Bijbel accuraat is? Is het ook nodig dat er bewijs voor is, dat we dat geven? Niet per sé nodig, maar het is een bevestiging dat het Woord betrouwbaar is overgeleverd aan ons.

Halleys Bible Handbook with the Neby Henry H HalleyEr zijn heel veel boeken gepubliceerd door de jaren heen over bijvoorbeeld Bijbelse Archeologie. Zelf heb ik bijvoorbeeld Halley’s Bible Handbook – meer dan 1100 pagina’s waarin veel fascinerende archeologische vondsten en informatie is vermeld.

De laatste 150 jaar zijn er enorm veel vondsten gedaan die de Bijbel onderschrijven. Vondsten die bijvoorbeeld de aardbeving in Jeruzalem onderschrijven waarover Amos en Zacharia spreken.

Zijn er meer bewijzen dat de Bijbel wel degelijk betrouwbaar en accuraat is? Een kleine opsomming.

 • OT bevestigt NT, interne bewijs
  • Honderden profetieen over Jezus in OT → NT; in detail over zijn dood bijv.
  • gedetailleerde profetieën over de toekomst van individuele volken, zoals Israël, over de toekomst van steden, over de toekomst van de volken rondom, extreem gedetailleerd en het overgrote deel is inmiddels vervuld, tot in detail. Dat betekent dat we ook geloof kunnen hechten aan de profetie die nog niet vervuld is!
  • OT feesten en rituelen → Jezus (bijvoorbeeld Paaslam)
  • Prediking van het Evangelie → Door Abrahams zaad alle volken gezegend
  • Het interne bewijs en vooral ook de onomstreden uniciteit van de Bijbel.
 • Archeologie
  • David is een mythe, zo wordt vaak gezegd → “Huis van David” inscriptie (Tel Dan Stele). “De Tel Dan Stele is een fragmentarische stele met een Kanaänitische inscriptie die dateert uit de 9e eeuw BCE. Het is opmerkelijk omdat het mogelijk de belangrijkste en misschien wel de enige extra-bijbelse archeologische verwijzing naar het huis van David is.” (Wikipedia)
  • Pilatus was niet echt, heeft nooit bestaan want er zijn geen geschreven bronnen van bekend → er zijn massa’s mensen uit die tijd niet beschreven, echter.. er is een inscriptie gevonden in de Tempel van Tiberius door Pilatus!
  • Johannes “had geen kennis uit 1e hand, is zelfs nooit in Jeruzalem geweest, is pas rond 200 n.Chr. Geschreven, theologie van Johannes is pas veel later ontwikkeld”, enz.
   → Joh. 5:2: poel van Bethesda tot in detail door Johannes beschreven pas in de late 1800’s terug gevonden(!).
   → Joh. stemt overeen met Marcus 1:1; theologie van Johannes is niet “later ontwikkeld”!
   Papyrus gevonden in Egypte, fragment Joh. 18. Gedateerd 125 n.Chr.. Kopieen rouleerden toen al en dus is Johannes veel eerder geschreven;
Dode Zeerollen ©public domain
Isaiah Scroll (Isa 57:17 – 59:9), 1QIsab. ©public domain
 • Betrouwbare manuscripten
  • tekstuele kritiek → er zijn enorm veel oude manuscripten van de Bijbel. Van Plato zijn er slechts zeven kopieen. Vroegste 1200 jaar na zijn dood gedateerd. Toch wordt er niet aan getwijfeld dat het van Plato is. Van het NT zijn 5.700 manuscripten! En het oudste gedateerd op 40 jaar na Jezus dood! Onderzoek toont aan dat de tekst door de jaren heen nauwelijks ( <1%) “gewijzigd” is waarbij wijzigingen niet relevant blijken (spelling, woordvolgorde) en goed te reconstrueren door de veelheid van manuscripten. Daarmee beschikken we eenvoudigweg over een nagenoeg 100% betrouwbare grondtekst. Als het NT niet te vertrouwen is, is geen énkele historische tekst betrouwbaar.
  • Dode Zee rollen. Sommige gedateerd tot 200 jaar voor Chr. (Jesaja, bijna compleet, 150 v.Chr – identiek aan wat we kenden). Het Woord was in kopieeren extreem goed bewaard gebleken! De Jesaja-rol is, net als andere boeken, door de Rijksuniversiteit Groningen diepgaand onderzocht.
  • Historische verslagen → er zijn heel veel verslagen die niet extern geverifieerd kunnen worden maar meer nog die we wel kunnen verifieren inmiddels. Juist dát deze gedetailleerde verslagen zijn opgenomen, ook als we ze niet allemaal kunnen verifieren, toont aan dat de Bijbelschrijvers bereid waren, bewust of onbewust, verificatie in een latere tijd toe te staan -immers ze hebben het als geschiedschrijving opgeschreven-, dat ze wisten dat hun geschreven woorden de waarheid waren en de toets konden doorstaan! Zie ook archeologie en bijvoorbeeld eerdergenoemde aardbeving beschreven in Amos en Zacharia.
 • Innerlijke bewijs van en door de Heilige Geest (door de Bijbel en in de mens)
 • levensveranderend voor mensen en volken → het Woord keert nooit leeg terug! Heidense culturen die compleet veranderden door het Evangelie.

De Bijbel, betrouwbaar en accuraat!

Ook al geef je niet om de buitenbijbelse bewijzen, het innerlijke en levensveranderende bewijs kun je waarnemen – mensen veranderen als ze Jezus aannemen als de Verlosser! Dat kun je met eigen ogen zien! Het bewijst dat God doet wat Hij belooft in Zijn Woord en de mens die in Hem gelooft werkelijk een nieuwe schepping is geworden dóór geloof.

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden”. – 2 Korinthe 5:17; Galaten 6:15.

Print Friendly, PDF & Email