Wonderen en Tekenen bewijs van Gods Werk?

Zijn wonderen en tekenen bewijs van Gods werk? Zijn wonderen en tekenen het bewijs dat God werkt door een bepaalde spreker of bediening?

Een interessante vraag lijkt mij. Want allerlei ‘bedieningen’ claimen dat door de wonderen en tekenen die bij hen gebeuren er bewijs is van het werk van God, door hén heen. Dat God Wonderen en Tekenen doet. En dan in het bijzonder ‘wonderlijke genezingen’.

Professor Thaddeus Schmidlap Wonderen en Tekenen Snakeoil

— “blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd” (Matt 11:5)

Download dit artikel in PDF-formaat

Wonderen en Tekenen

U zult het, wanneer u deze site regelmatig bezoekt en mijn kritische noten leest over bijvoorbeeld gebedsgenezing, wellicht niet verwachten maar ik geloof daadwerkelijk dat God –in uitzonderlijke gevallen en wanneer Hij het nodig acht– wonderen kan én zál doen. Daar zijn dan, Bijbels gezien, wel specifieke voorwaarden aan verbonden, zie verder.

Getuigenis op Internet
Ik las een getuigenis op internet. Ik geef het verhaal onderstaand, verkort, weer. Een mevrouw vertelde dat zij de ziekte van Pfeiffer had gekregen.

“Pijnlijke ogen, constante hoofdpijn, moeheid, opgezette klieren en pijn bij het slikken. Uit bloedonderzoek bleek dat het Pfeiffer was.”

De ziekte is medisch objectiveerbaar vastgesteld.

Een ziekte welke overigens meestal gewoon vanzelf weer over gaat. Na een paar weken ben je, in de meeste gevallen, van de klachten af. Soms kan het langer duren. Een vriend van mij had er bijna een half jaar last van. Het ligt aan je weerstand en situatie.

Mevrouw ging desondanks naar een genezingsdienst van Frontrunners en ‘het wonder gebeurde’ ze werd terstond ‘genezen’ tijdens de genezingsdiensten. Bewijs er voor? Het slikken was na het nemen van een paar slokken water minder pijnlijk.

Een paar slokken later had ik helemaal geen pijn meer. Ik ben naar voren gerend en heb getuigd dat ik geen keelpijn meer had. Ik was euforisch blij! Ik bedacht me hoe wonderlijk groot en dichtbij God is en hoeveel er bij Hem wel niet mogelijk is en heb heel wat tranen van blijheid laten vloeien die avond!”

De genezing is niet medisch objectiveerbaar vastgesteld.

Kleine moeite lijkt mij: ga een nieuw bloedonderzoek doen. Maar op basis van het feit dat het slikken minder pijn deed zegt mevrouw dat ze genezen is en Frontrunners deelt dit verhaal als bewijs voor genezingen tijdens hun bijeenkomsten.

Net als allerlei andere obscure ‘genezingen’ overigens zoals het laten aangroeien van armen en benen. Derren Brown heeft over dit soort genezingen een documentaire gemaakt, waar ik al eerder naar heb verwezen.

Armen “aangroeien” is een trucje die wij als kinderen op het schoolplein ook al deden, overigens.

Zúlke wonderen en tekenen bewijzen helemaal niets, behalve dan dat we, laat ik het maar eens heel duidelijk zeggen, in deze gevallen te maken hebben met charlatans.

Toen onze kinderen vroeger met verhalen over een gemeente thuiskwamen waar dit gebeurde heb ik het ze ook wel eens gedemonstreerd dat ik dat ook kon. Want het is helemaal niet moeilijk om een “been te laten groeien”  of “een arm te verlengen” (of korter te maken).

Toen ik het voor het eerst, in mijn tienerjaren, dan ook zag gebeuren in een kerk was ik geschokt. Ik wist: “dit is nep!”. En het werd als een wonder van God verkocht aan de gemeente. En dat wordt, bijna veertig jaar later, nog stééds gedaan!

Waarom bewijs vragen?
Sommige mensen vinden dat je geen bewijs bij een arts hoeft te gaan vragen. Sterker nog, men betitelt dat vaak als ‘ongeloof’. En weigert daar aan mee te werken.

afb Tom de Wal van frontrunners met krukken in de hand

Mensen als Tom de Wal van Frontrunners zouden echter hun genezingsbediening héél wat geloofwaardiger maken als ze dat wél zouden doen. Een foto waarbij je met krukken in de lucht staat bewijst helemaal niets.

Laten we wel zijn: wanneer er claims worden gedaan dat mensen die doof zijn weer horen, blinden weer zien, mensen van kanker, MS of andere ernstige ziekten worden genezen, .. dan móet het toch simpelweg met een verklaring van een arts onderbouwd kunnen worden? Dan is dat voorpaginanieuws lijkt mij!

Daarnaast is het ook Bijbels om te controleren of iemand genezen is. En opmerkelijk genoeg werden wonderen door de Here gedaan regelmatig helemáál niet breed uitgemeten. Laat staan vanaf een groot podium,.. (zie bijvoorbeeld Matt 8:4, Markus 5:37-43).

Wonderen, Tekenen en Gebedsgenezing in andere religies

Afb Medium Jomanda - screenshot Youtube
Jomanda (screenshot Youtube)

Ook in andere religies kennen we gebedsgenezers. Bijvoorbeeld islamitische gebedsgenezers. Net als in het Shintoïsme. In het shintoïsme worden genezende handelingen verricht door sjamanen in de buurt van heiligdommen in de Shinto-berg.

In het hindoeïsme kan genezing door geloof worden bereikt door meditatie, yoga , tempels bezoeken, pelgrimstochten maken en rituelen beoefenen.

En in dat opzicht is het ook vermeldenswaard dat bij de bijeenkomsten van Jomanda indertijd ook veel mensen claimden genezen te zijn van allerlei aandoeningen.

De vraag is dan ook: wat is het verschil? Als het resultaat (beweerdelijk) hetzelfde is? We verwerpen immers deze godsdiensten, als christenen?

Ik lees dan commentaren als: “Jomanda bidt en geneest niet in de naam van Jezus, maar in de naam van ‘positieve energieën’. Zij noemt zichzelf een schakel tussen hemel en aarde, is dus zelf een christus. Hieraan kunnen we al weten dat Jezus ook voor haar waarschuwt. Ook valse profeten kunnen grote tekenen en wonderen doen.

Maar hoe maken we dan het onderscheid? Wanneer weten we of de bron van de Tekenen en Wonderen van een ‘valse profeet’ is of gebeuren door God, via een werkelijk wedergeboren christen? Hoe toets je de bron dan?

Dat begint, in mijn ogen, met het toetsen van de wonderen en tekenen zelf. Zijn ze écht? De satan doet namelijk bedriegelijke tekenen en wonderen (2 Tess 2:9).

De vraag wordt steeds prangender nu.. zijn de wonderen en tekenen die we zien in, met name de charismatische kringen, wérkelijk wonderen en tekenen van God? Zijn ze écht? Ze móeten getoetst worden! We móeten waarheid en leugen van elkaar onderscheiden!

Waarom zijn nog zoveel christenen ziek?
Ik ken werkelijk geen énkele gelovige die, wanneer hij of zij ziek is, God niet zou bidden of hij of zij spoedig mag genezen.

Al ééuwenlang wordt gebedsgenezing beoefend. En toch zijn er ook heel veel christenen ziek. Ernstig ziek zelfs. Het aantal christenen dat ziek is, is verhoudingsgewijs net zo groot als het aantal ongelovigen dat ziek is.

In Exodus 15:25 belooft God dat Hij de Israëlieten zal bewaren voor de ziekten waarmee Hij de Egyptenaren gestraft heeft, wanneer het volk zal luisteren naar zijn stem. Deze belofte wordt gemotiveerd door de uitspraak: ‘Want Ik, de Here, ben uw Heelmeester’ (Ex. 15:26). Er is dus geen sprake is van enig automatisme of van magische beïnvloeding. God geeft, zoals het verhaal van de koperen slang laat zien, genezing in de weg van verootmoediging en vertrouwen (Num. 21:79). (Theologie.nl)

Voor Israël goldt: je houden aan de geboden zal je bewaren. Maar dat betekende niet dat men geen gewone ziekten kende! Integendeel, in het oude Testament lezen we regelmatig over ziekte en dood.

Als we de Schrift juist willen uitleggen, moeten we er acht op geven, aan wie haar uitspraken rechtstreeks gericht zijn. Het is belangrijk te vragen: Gaat het in deze tekstplaats om Israëlieten die onder de wet zijn, of gaat het om christenen die niet onder de wet staan (Rom. 6:14). Dat moet men onderscheiden. Paulus schrijft: “Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat zegt tot hen die onder de wet zijn …” (Rom. 3:19). De aangevoerde tekstplaatsen uit de boeken van Mozes richten zich direct tot de Israëlieten. Zij zullen niet ziek worden, als zij Gods geboden gehoorzamen. Deze Oudtestamentische belofte, die voor het aardse volk van God gold, mogen we niet eenvoudigweg op christenen toepassen, aan wie hemelse zegeningen behoren (Ef. 1:3). (Frisse Wateren, mirror via WayBack Machine)

Ik vraag mij oprecht af: hoe kán het toch dat we al tientallen jaren (zeker sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw) grote gebeds- en genezingsdiensten zien waar genezingen en wonderen worden geclaimd. En het aantal medisch objectiveerbare genezingen, voorzover daar sprake van is, volgens onderzoek nog niet eens één procent is. Terwijl, als je de religieuze propaganda moet geloven, mensen met honderden tegelijk zouden worden genezen?

 

 

Wonderlijke genezingen. Zouden niet alle kranten er over schrijven?

Waarom zijn nog zoveel christenen ziek? Veel gebedsgenezers die ‘wonderen en tekenen’ prediken zeggen dat je niet op de juiste manier gelooft, of je het onvoldoende ‘toe-eigent’. Maar het échte antwoord ligt in de citaten hierboven. Er worden Bijbelverzen aangevoerd die helemaal niet op christenen van toepassing zijn. Wat niet van toepassing is, gaat niet werken!

Een verdeeld koninkrijk houdt geen stand

“Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden. En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk dan standhouden?” (Matt 12:25-26)

Het koninkrijk van de satan is tegen zichzelf verdeeld en gaat ten onder daardoor, wanneer Jezus terugkomt.

Ik ben wel eens gewaarschuwd dat, als ik zou claimen dat de wonderen en tekenen niet echt waren, ik de Heilige Geest zou lasteren. Dat is niet waar. Ten eerste, zie eerder, zeg ik duidelijk dat ik geloof dat God –wanneer Hij dat nodig acht– écht wel een (objectiveerbaar, toetsbaar) wonder kan doen. Ten tweede is dus de vraag: zijn het wel échte wonderen en tekenen waar we van horen?

“als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen.” (Matt 12:28)

En dáár zit de crux. Jezus geeft zelf het antwoord op de prangende vraag.

Als de demonen worden uitgedreven, ziekten worden genezen, enz (er dus wonderen en tekenen gebeuren) dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen. Dan is Jezus zichtbaar en tastbaar (terug) op aarde (Jesaja 11:6-9, Openbaring 21:1-4).

Iedereen die vandaag maar één blik op het nieuws werpt, weet dat we niet in het Koninkrijg van God zijn op aarde. We zuchten hier onder de heerschappij van de satan die de heerser van deze wereld is (vgl. Johannes 12:31, Johannes 16:11, Efeze 2:2, Romeinen 12:2).

De hele wereld ligt nog onder zijn macht, de zonde. Als bewijs daarvan is de dood nog in deze wereld. Wanneer het Koninkrijk van Jezus is gekomen, is er geen dood meer, geen ziekte meer, geen zonde meer.

Echte Wonderen en Tekenen

Eén van de grootste wonderen die er is, is de bekering van een mens. Want DAT is pas een échte genezing. Genezing van de zonde die de mens in gevangenschap houdt en tot de eeuwige dood zal leiden.

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.”

Dát is waar Jezus’ striemen ter genezing voor waren (Jesaja 53:5; 1 Petrus 2:24). De genezing van de zonde! Niet voor onze rugklachten, te korte armen en benen, hoofdpijntjes, pfeiffer of ingebeelde kwaaltjes.

Onderzoek naar Wonderen en Tekenen
In 2017 was er veel aandacht in de media voor het onderzoek van arts Dick Kruijthoff, zelf Christen, die met de Vrije Universiteit onderzoek zou gaan doen naar wonderen en tekenen. Al twaalf jaar doet hij onderzoek hier naar. De belofte is dat eind dit jaar een proefschrift zal verschijnen met de resulaten van het onderzoek.

De EO maakte in 2006 een programma over gebedsgenezing, “Op zoek naar een wonder”. Zeven zieke mensen reisden een maand lang de wereld rond, op zoek naar een genezingswonder. Tijdens deze reis bezocht de groep bekende christelijke gebedsgenezers in India, de Verenigde Staten, Canada, Suriname, Groot-Brittannië, Zwitserland en Zuid-Afrika. Géén van hen werd genezen.

Er gebeuren geen (niet of nauwelijks) échte wonderen en tekenen als in genezingswonderen. Talloze onderzoeken hebben dit inmiddels aangetoond, er is domweg géén sprake van genezingen door gebed in 99,9999% van de gevallen. Héél af en toe is er een onverklaarbare situatie waarbij artsen dan vaak wel opmerken dat genezing in dat soort gevallen ook spontaan had kunnen gebeuren, net als bij de ziekte van Pfeiffer gebruikelijk is zelfs..

Uit een artikel in het Reformatorisch Dagblad:

typisch dat het gros van de (vermeende) genezingen betrekking heeft op de motoriek. Dat is opmerkelijk. Als het van God is, kan Hij toch net zo goed kankerpatiënten genezen? Iemand die zich binnen mijn schootsveld bevindt, gelooft om die reden niet in gebedsgenezing. Hij heeft een kunstbeen. Pas als zijn been is aangegroeid, gaat hij overstag. Moeilijk allemaal. Ik vermoed dat we ons bevinden op het terrein van de wisselwerking tussen lichaam en geest. Daar weten we met z’n allen vrijwel niets van.

Zoals ik vaker wel eens aangehaald heb, en ook deze schrijver doet: ziekten als kanker, ms, hersenschade maar ook iets “simpels” als diabetes type 2 worden nooit genezen. Ondanks dat er af en toe iemand is die dit claimt, is het medisch gezien nooit aangetoond.

Gebedsgenezing is meerdere malen wetenschappelijk getest, dit heeft geen bewijzen van enige effectiviteit opgeleverd. Francis Galton publiceerde al in 1872 statistisch onderzoek naar de eventuele werkzaamheid van gebed. Hij concludeerde onder andere dat het wekelijkse bidden in de Engelse kerken voor de gezondheid van de leden van de koninklijke familie niet zorgde voor een langere levensduur ten opzichte van de gewone bevolking en dat kerken even vaak getroffen worden door aardbevingen en blikseminslag en even vaak afbranden als andere, qua grootte vergelijkbare, gebouwen. Ook in 1965 is er onderzoek gedaan naar eventuele effectiviteit van gebedsgenezing. Er waren geen aantoonbare verschillen tussen patiënten voor wie gebeden werd en patiënten die dachten dat er voor ze gebeden werd. (Wikipedia)

Het onderzoek van Kruijthof duurt nog even. Ik vermoed dat de uitkomst niet veel anders zal zijn dan alle eerdere, andere, onderzoeken.

Het RD laat weten dat van de vijftien door hem en zijn team opgespoorde gevallen er nog vier overgebleven zijn, onder wie het bekende verhaal van Janneke Vlot. Vier slechts! Terwijl ons wijs wordt gemaakt dat er wekelijks honderden mensen worden genezen, en wereldwijd duizenden of tienduizenden, van de meest uiteenlopende ziekten of zelfs mensen zouden “opstaan uit de dood!”.

Genezing Simon Ekkelboom tijdens Opwekking
Een voorbeeld van een genezingswonder dat na een paar jaar geen wonder meer bleek te zijn is de genezing op Opwekking van Simon Ekkelboom. Een triest verhaal, zeker voor Simon Ekkelboom en zijn familie. De claim was dat hij zou zijn genezen van spierdystrofie maar de ziekte is nooit weg geweest, het is een nare, erfelijke, aandoening. Hij kan er dan ook helemaal niets aan doen dat hij een slopende ziekte heeft en dat deze niet genezen is.

genezing simon ekkelboom spierdystrofie

“Christenen op het festivalterrein baden voor Simon Ekkelboom, die met spierdystrofie in een rolstoel zat. Er gebeurde een wonder. Na het gebed kon hij namelijk opeens lopen. De pijn was weg. Z’n kleinzoon was zichtbaar aangeslagen. Toen Simon geen christen bleek te zijn werd hij bovendien terstond gedoopt. Meer dan 10 jaar lang zat hij in een rolstoel. Reden genoeg om te vertellen over het wonder dat hem was overkomen. God werd gedankt en geprezen voor de genezing.” zo schreef CVandaag.

Maar helaas is Simon weer ziek. De spierdystrofie is nooit weg gegaan.

Simon heeft net zoveel pijn als voor zijn genezing en gaat niet meer naar de kerk. Geloven in God doet hij niet echt meer. “Ik ben ziek. Tja, wat doe je eraan.” “Het rommelt,” vertelt Simon aan de telefoon. “De pijn is terug. Ik heb net zoveel pijn als vroeger. Spierdystrofie. Ik heb heel de dag pijn. Overal.” Het enige lichtpuntje: “Ik zit alleen nog niet in een rolstoel.”

— en helaas, het ergste is nog wel:

“Sindsdien ga ik ook niet meer naar de kerk. Aan de ene kant omdat ik moeilijk naar de kerk kon komen. Aan de andere kant omdat ik van niemand meer iets hoorde“.

Een patroon dat je vaker ziet. Worden mensen niet genezen of keert de ziekte of aandoening terug dan raak je in de vergetelheid en keert men zich zelfs van je af en ben je vaak eenzaam. Ik heb het ook van dichtbij gezien. Is dat hoe de Bijbel leert om te gaan met mensen in nood?! Waar is de onderlinge liefde?

Helaas een anti-getuigenis voor de Gemeente van Christus, Opwekking, de gebedsgenezers én de gemeente waar hij toe behoorde omdat ze hem hebben laten vallen. En hij is niet de eerste en waarschijnlijk ook niet de laatste die dit zal overkomen vrees ik. Want de charismatische kringen waar men gebedsgenezing propageert kan helemaal niet omgaan met het “probleem” dat mensen niet genezen worden. In hun opvatting bestáát dat niet. Of wordt, erg genoeg, de oorzaak gezocht bij de zieke zelf…

Gebeuren er helemáál geen wonderen?
Er zijn legio ‘wonderverhalen’. Sommigen schrijven de wonderlijke gebeurtenis die ze meemaken toe aan God. Sommige, niet gelovige, mensen schrijven het toe aan toeval of ‘krachten’. Zij die andere religies aanhangen schrijven het toe aan hun goden.

Ik heb zelf ook eens een verkeerssituatie meegemaakt waarbij ik achteraf zei “er zat volgens mij een engeltje achterop (de bromfiets)”. Zo’n situatie kun je gaan uitmelken, een podium zoeken, en “aan God toeschrijven”. Je kunt Hem wellicht beter gewoon danken dat je het er levend en zonder kleerscheuren vanaf hebt gebracht,..

Voorwaarde voor Wonderen en Tekenen

Er zijn voorwaarden verbonden aan Wonderen en Tekenen. Naast wat ik eerder al aanhaalde, dat we niet in het Koninkrijk van God zijn op aarde, lezen we hierover onder andere het volgende:

Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.” (Lukas 4:27).

Waarom was dat?

Toen keerde hij terug naar de man Gods, hij en zijn hele gevolg. Hij kwam en ging voor hem staan en zei: Zie toch, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël.” (2 Kon 5:15)

En ook lezen we:

Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. (1 Kor 1:21-24)

Wonderen en tekenen gaan altijd samen met de prediking van het Evangelie. Door tekenen wonderen en tekenen komen mensen tot geloof.

blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd” (Matt 11:5)

Tekenen en Wonderen zijn nooit ‘los’ verkrijgbaar. Voor christenen geldt: “het heeft God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven”. Voor ongelovigen geldt dat God hen middels tekenen en wonderen overtuigde, zie ook Hand 2:43-47 en Hand 13:10-12.

Wie de belofte van genezing op zichzelf toepassen wil, moet om consequent te blijven alles, wat de wet zegt, op zichzelf betrekken. Bijvoorbeeld de aanwijzingen over het dierlijk slachtoffer, die in de boeken van Mozes een grote plaats innemen, of ook de verschrikkelijke vervloekingen (Deut. 28:15 en volgend). Men doet het Woord van God geweld aan, wanneer men uit de wet dat uitkiest, wat iemand bevalt, en het als voor christenen verplichtend verklaart. Dat wij het Oude Testament als door Gods Geest geïnspireerd achten en waardevol onderwijs daaruit putten, is duidelijk (2 Tim. 3:16; Rom. 15:4), maar dat is iets anders dan christenen onder de wet te willen stellen. (Frisse Wateren)

De wonderen en tekenen zijn dus, nogmaals, niet voor de gelovigen uit de heidenen, de christenen. Ze zijn bedoeld om te bevestigen dat Jezus de Koning is, aan de óngelovigen én ten opzichte van de machten en krachten in de Hemelse gewesten.

Zalven met Olie

Maar hoe zit het dan met het zalven met olie? In de Jakobusbrief wordt toch dúidelijk gesproken daarover? Dit is een uitstékend voorbeeld van de voorwaarden die gesteld worden én van misbruik van de Bijbel.

Jakobus noemt de voorbede voor zieken de taak van de oudsten van de gemeente. De voorbede is verbonden met het zalven met olie (Jak. 5:13-18). Van olie in verband met genezing van zieken is ook sprake in Jesaja 1:6, Marcus. 6:13 en Lucas 10:34. Olie gold als medicijn. Het feit dat de zalving gedaan moet worden in de naam van de Here, dat wil zeggen op zijn gezag en in zijn kracht, wekt het vermoeden dat het hier een symbolische handeling betreft, waarbij de olie een teken is van de Heilige Geest die herschept en vernieuwt. (Theologie.nl)

We kennen ook tegenwoordig nog verschillende olieën met genezende krachten. Pepermuntolie, medicinale wietolie, CBD-olie, olijfolie schijnt ook medicinale werking te hebben, er zijn oliën gevonden die in de oudheid gebruikt werden welke toxisch waren voor parasieten (dus werkzaam als een soort natuurlijk antibioticum), Olie werd gebruikt bij wonden om verkleving te voorkomen. In dit geval gaat het om olijfolie (elaion <1637>) waar medicinale werking aan toegeschreven wordt.

Paulus zei overigens tegen Timotheüs dat hij af en toe wat wijn moest drinken voor zijn gezondheid (1 Tim 5:23). Is dat niet opmerkelijk? Dat men medicinale olie en wijn gebruikte?

We zouden moeten verwachten, uitgaande van de predikers die Tekenen en Wonderen verkondigen: “handen opleggen, bidden voor genezing en God zal je doen genezen!”. Of “eigen je de genezing toe!”. We zien hier echter dat gebedsgenezing, wederom, voor gelovigen niet (meer) toegepast werd. En zéker niet zoals het tegenwoordig gedaan werd. Als men met zieken om genezing wil bidden, laat het dan gaan zoals Jakobus het voorschrijft.

Valse Wonderen en Tekenen

Waarom besteed ik hier (alweer) aandacht aan? Omdat het brengen van een Evangelie van “wonderen en tekenen” een heel geváárlijk evangelie is. Het bereidt de gelovigen voor op de antichrist(en)! Zoals iemand op Facebook schreef (tekstverwijzingen door mij toegevoegd):

wonderen en tekenen zijn geen middel om te toetsen of iets echt van God komt. We leven in de eindtijd en daarvan lezen we dat veel mensen straks de antichrist achterna lopen omdat hij veel wonderen en tekenen zal doen [Matteüs 24:24, 2 Tessalonicenzen 2:9-10]. We lezen in de Bijbel over de magiërs in Egypte [Ex 7:11; Ex 7:22 enz] die veel dezelfde tekenen en wonderen konden als Mozes en in het nieuwe testament lezen we over de tovenaar Simon [Handelingen 8:9] waar veel mensen achterna liepen. Ook hij deed wonderen en tekenen maar was geen man van God. We weten immers dat Satan zelf zich vermomd als een engel van het licht. [2 Korinthiërs 11:14]”

Wanneer gelovigen dénken dat God zichzelf openbaar maakt, aan hen, door (bedriegelijke!) tekenen en wonderen zijn ze daarmee een prooi voor de antichrist(en).

Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. (2 Korinthe 12:9)

Moeten we ons beroemen op Tekenen en Wonderen? Liever ‘roemen’ we –net als Paulus– in onze zwakheid, zodat Christus in ons komt wonen!

Print Friendly, PDF & Email