Valse Eindtijdprofetie op Twitter (X)

Op Sociale Media kom je vaak mensen tegen die allerlei ongefundeerde claims doen. Zoals de valse eindtijdprofetie op Twitter (X) waar ik een tijdje geleden mee geconfroneerd werd.

Niet omdat ik het zocht maar omdat de persoon die berichten als onderstaande verspreidt zelf de confrontatie zoekt met anderen.

Valse Eindtijdprofetie op Twitter

Ik volg via Twitter, tegenwoordig “X” gedoopt, diverse theologen en predikanten. Waaronder Ds. Henk Schouten. Hij wordt regelmatig aangevallen door een meneer, die op Twitter uitgebreide berekeningen en voorspellingen doet over onder andere de sterfdatum van Poetin en de wederkomst van de Here Jezus. Daarbij maakt hij Ds. Schouten, predikant en voormalig directeur/hoofdredacteur van Het Zoeklicht en Het Brandpunt alsmede presentator bij Family7, onder verwijzing naar zijn eigen voorspellingen uit voor “rotte vis”.

Toen ik reageerde op iets wat Ds. Schouten plaatste viel hij ook mij aan. Mijn houding tegenover dat soort reacties is ambivalent. Ik weet meestal niet zo goed hoe te reageren want: ga je er tegenin, dan zit je voor je het weet op een publiek medium (waar iedereen kan meelezen) in een “welles, nietes” verhaal. Anderzijds, zeg je niets dan laat je de valse eindtijdprofetie onweersproken. En dat kan óók weer niet want in mijn ogen is zwijgen als er dwaling wordt verkondigd geen optie.

Valse Eindtijdprofetie

Valse eindtijdprofetie is niet zonder gevolgen. In het verleden zijn er zelfs complete kerkgenootschappen en sektarische bewegingen uit ontstaan. Ook zijn er kerken en gemeenten door ten onder gegaan en complete gezinnen verwoest!

Zelf sprak ik de man op grond van de bijbel tegen, op vóórhand¹. Immers, God’s Woord is duidelijk met betrekking tot het noemen van data. Paulus schrijft niet voor niets in 2 Tess. 2:3-4 “Laat niemand u misleiden [..] eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren“.

valse profetie over de eindtijd

(Voorbeeld van de valse eindtijdprofetie)

De man die deze dingen schrijft is een voormalig diaken van de Nieuw Apostolische Kerk, uitgetreden in 2021. Hij gaat, zoals zovelen, volledig voorbij aan wat de Here Jezus zegt in Matt. 24:24-42

“Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. [..] Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. [..] Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.”

In het verleden hebben we vaak gelezen en gehoord van ‘voorspellers’ van de Wederkomst of Opname van de Gemeente. Ik heb mij er altijd op grond van onder andere bovenstaande woorden van de Here Jezus tegen verzet.

eindtijd vier ruiters openbaringen
De Vier Ruiters (Openbaring 6:1-8), afb. freebibleimages.org

Spotterij

De gevolgen van dit soort ‘voorspellingen’, zeker op een kanaal als Twitter, laten zich raden. De valse eindtijdprofetie wordt, nu de data gepasseerd zijn bespot. De man zélf wordt bespot. Natuurlijk vooral door ongelovigen. Oók, en dat vind ik héél erg triest, door predikanten en theologen.

Niet voor niets heb ik zijn naam hier onleesbaar gemaakt. We moeten deze mensen niet bespotten! Ook niet als zij, waarschijnlijk in verwardheid geraakt door verkeerde invloeden of onbekend met goede exegese, valse eindtijdprofetie doen. Gezien zijn kerkelijke achtergrond (Nieuw Apostolische Kerk) is dat niet verbazend. Deze kerk is immers vanaf het begin gebaseerd geweest op dwalingen en onjuiste bijbeluitleg.

Het bespotten van anderen, ook al zitten ze er volledig naast, op een dergelijk publiek medium is óók het bespotten van het Woord van God. Ook al is de exegese onjuist, het is wel degelijk voorzegd dat de Here terug zal komen en Christus wordt bespottelijk gemaakt wanneer je mee gaat huilen met de wolven. Of hen met je eigen spotterij ‘voedsel toewerpt’ om de naam van de Here Jezus te lasteren!

Dat iemand valse eindtijdprofetie plaatst op Twitter is voor zijn eigen rekening. Daarover hoeven wij niet te oordelen, zeker als gelovigen niet. Wel moeten we hem aanspreken op zijn dwalingen. Maar als iemand niet luistert, “schudt het stof van je voeten” (Marcus 6:11) en ga verder naar een plaats of persoon die wel wil luisteren.

“Moet de veelheid van woorden niet beantwoord worden, en heeft een man die veel praat, daarmee ook gelijk? Zou je holle praat mensen tot zwijgen kunnen brengen, en zou jij spotten zonder dat iemand je beschaamd maakt?” (zie Job 11:1-4)

En in Jakobus 2:13 lezen we:

“Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel.”

Het is ernstig dat hierdoor God’s Woord wederom een bron voor spotternij is. Laten we echter mensen die dergelijk voorspellingen doen niet voor de bus gooien. Beter proberen we hen te wijzen op het Woord en “barmhartigheid bewijzen” in de hoop dat ze zich bekeren van hun dwaling!

_______
¹ Op deze site heb ik er eerder geen aandacht aan besteed aangezien ik het een geïsoleerd geval achtte. Nu er zoveel tumult achteraan komt en spotters los gaan, besloot ik hier wel aandacht er aan te besteden.

Print Friendly, PDF & Email