Big Pharma of Tovenarij. De Bijbel en de Farmaceutische industrie.

Spreekt de Bijbel eigenlijk over het gebruik van medicijnen? Sterker nog: spreekt de Bijbel over Farmacie in relatie tot de eindtijd? Big Pharma in de Bijbel?

Sommige mensen menen in Openbaring 18:23 iets te lezen over de corona-pandemie en in het bijzonder de ‘farmaceutische industrie’. Al meerdere malen werd ik er op gewezen dat volgens hen in Openbaringen de ‘big pharma’ genoemd wordt. Welke theorieën er vervolgens aan gekoppeld worden zal ik hier allemaal niet gaan opsommen. De vraag is, klopt dat? Worden de fabrikanten van medicijnen in de Openbaring genoemd en wordt hen hun ondergang aangezegd?

magie en tovenarij in de bijbel

Ik citeer uit de allerlaatste Nieuwe Bijbelvertaling, editie 2021:

Eens waren je handelaars de groten der aarde, alle volken bezweken voor je verleidende tovenarij

De HSV vertaalt het als volgt:

want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid

pharmakeia

De bewering is dat er voor het woord ‘tovenarij’ in de grondtekst staat: “Pharma’keia” of “pharmakeia”. En dat klopt helemaal.

On the term φαρμακεία (pharmakeia, “magic spells”) see L&N 53.100: “the use of magic, often involving drugs and the casting of spells upon people—‘to practice magic, to cast spells upon, to engage in sorcery, magic, sorcery.’ φαρμακεία: ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη ‘with your magic spells you deceived all the peoples (of the world)’ Re 18:23.” (NET.Bible)

En in andere studiehulpmiddelen vinden we:

Strongs
pharmakeia: the use of medicine, drugs or spells
Original Word: φαρμακεία, ας, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: pharmakeia
Phonetic Spelling: (far-mak-i’-ah)
Definition: the use of medicine, drugs or spells
Usage: magic, sorcery, enchantment.
HELPS Word-studies
5331 pharmakeía (from pharmakeuō, “administer drugs”) – properly, drug-related sorcery, like the practice of magical-arts, etc. (A. T. Robertson).

Big Pharma of Tovenarij?

Het bruggetje is dan al snel gemaakt: pharmakeia = farmacie = de farmaceutische industrie. Opeens wordt Openbaringen dan heel relevant. De “Big Pharma” zijn de kooplieden van Babel. Die rijk geworden zijn door hun verkoop van middelen en medicijnen. Zo schrijft iemand bijvoorbeeld:

Hier wordt de tragedie beschreven van een stad die in één uur compleet zal worden weggevaagd. Definitief. Let daarbij op het motief: “Want uw kooplieden waren de grootsten van de aarde…”. In de stad verbleven “de kooplieden” waarbij we kunnen denken aan handelaren, bankiers en industriëlen. Zij worden “de grootsten van de aarde” genoemd. Niet slechts ‘machthebbers’ zoals de meeste vertalingen weergeven, maar de overtreffende trap van groot: de grootsten. Dat betekent dat niet regeringen en presidenten maar het grote geld de macht uitoefent. De politici zijn slechts pionnen; achter de schermen regeert het geld. Daar vallen de echte besluiten. En politici mogen dat als PR-managers ‘verkopen’. Meer niet.

Maar er is nóg iets bijzonders. Van Babylons kooplieden die worden omschreven als “de grootsten van de aarde” wordt één kenmerk uitgelicht. Het geeft ook de reden aan waarom de kooplieden “de grootsten van de aarde” waren. “… want in uw farmacie raakten al de natiën verdwaald”. Nee, deze weergave treft u niet in de gangbare vertalingen. Dat klopt. Daar lezen we gewoonlijk het woord ‘toverij’. Maar ‘toverij’ is slechts een afgeleide betekenis van het oorspronkelijke Griekse woord PHARMAKEIA. Daarin herkennen we onmiddellijk ons woord ‘farmacie’

Om vervolgens wat samenzweringsgedachten te droppen over de WHO, Bill & Melinda Gates Foundation, de “mainstream media”, Big Tech (ik wist nog niet dat die ook al overal schuldig aan zijn, weer wat geleerd…).

Daarnaast staan er in bovenstaande citaat al een aantal aannames verwerkt, als er staat: “de grootsten. Dat betekent dat niet regeringen en presidenten maar het grote geld de macht uitoefent. De politici zijn slechts pionnen; achter de schermen regeert het geld. Daar vallen de echte besluiten. [..]“.

Dat is niets anders dan onbewezen áánnames. Er wordt geen enkel bewijs geleverd voor de uitspraken maar is wel de opmaat naar nog grotere woorden waarbij laster(!) niet geschuwd wordt.

Schermen met grondtekst of context?

Het schermen met de grondtekst is een beproefde methode om dwalingen aan de man te brengen. Ik ben het (Bijbels) Grieks niet machtig. Net als héél veel anderen. En toch schermen zij vaak met “de grondtekst”. Omdat ik de grondtekst niet machtig ben, moet ik mij verlaten op de enorme erfenis die er al is in veel boeken en studiebijbels. Zoals hier boven ook al een paar aangehaald.

Daarnaast kunnen we vanuit de context eveneens heel veel opmaken. Eén van de belangrijkste zaken. Zoals een docent mij vroeger al bijbracht: “context, contect en context!

Het gevaar is namelijk wanneer je één woord uit de context haalt en vervolgens (eigenmachtig) vertaalt je tot volstrekt onjuiste conclusies komt. Zeker als je dat ook nog eens vermengd met allerlei (christelijke) samenzweringstheorieën.

Wedergeboren, gelovige, mannen en vrouwen hebben eeuwenlang zich beziggehouden met de grondtekst. Alsmede taalkundigen. Daarom begon ik ook met de NBV21 en de HSV. Het zijn breed gedragen, zeer goed gecontroleerde en geverifieerde vertalingen. Zij vertalen, net als vele, vele anderen, het woord pharmakeia (ook in Engelse vertalingen bijvoorbeeld) met tovenarij.

De Scofield en Ryrie Studiebijbel verwijzen daarbij beide naar Nahum 3:4. In Nahum wordt gesproken over de ondergang van Nineve. Het is een vergelijkbare, paralelle, situatie.

De HSV StudieBijbel heeft als commentaar:

Babylons tovenarij heeft alle naties misleid aangezien de tekenen van de valse profeet de bewoners van de aarde, groot en klein, hebben verleidt tot aanbidding van het beest” (Openbaring 13:13-16; 17:8).

Babylon en Nineve kunnen dan ook op één ljn gesteld worden.

magie en tovenarij in de bijbel - babylon

De context is dus absoluut niet de ‘farmaceutische industrie’. Een kleine woordstudie laat dit tevens zien.

In Openbaringen 21:8 wordt het woord nog een keer gebruikt:

Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars [pharmakeia**], de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.
_______
** On the term φαρμακεία (pharmakeia, “magic spells”) see L&N 53.100: “the use of magic, often involving drugs and the casting of spells upon people—‘to practice magic, to cast spells upon, to engage in sorcery, magic, sorcery.’ φαρμακεία: ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη ‘with your magic spells you deceived all the peoples (of the world)’ Re 18:23.”

Ook in Galaten 5:19-21 lezen we het:

Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij [pharmakeia], vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. (HSV)

Het Kenmerk van Babylon

Wie zien hier dus één consistente lijn, door de hele bijbel heen. Een kenmerk van Babel was tovenarij. In haar werd veel toverij gevonden. Het hof, de eerdergenoemde grootsten, was er van doorspekt.

Blijf maar bij uw bezweringen en uw vele toverijen, waarmee u zich vermoeid hebt vanaf uw jeugd. Misschien kunt u er baat bij hebben, misschien zult u zich sterk maken. (Jesaja 47:12)

Het is niet voor niets dat in Daniël 2:2 staat:

Toen zei de koning dat men de magiërs, de bezweerders, de tovenaars en de Chaldeeën moest roepen om de koning zijn dromen bekend te maken. Zij nu kwamen en gingen vóór de koning staan.

De Chaldeeën, die de regerende macht in Babel waren, en de tovenaars worden in één adem genoemd. De Bijbel kent talloze verwijzingen naar tovenarij en hoe God daar over denkt. Hoe Hij dat verafschuwt. Want tovenarij kent een duistere, donkere, bron!

Koninkrijk van God

Zoals Paulus zegt, zullen de tovenaars (onder andere) het Koninkrijk van God niet beërven, er geen deel van uit maken. Daarom ook dat Babel ten onder zal gaan. Babel moeten we niet zozeer letterlijk nemen naar mijn oordeel maar in brede zin, als beeld van alles wat daar gebeurde. Dat gaat, zo leert de Openbaring ons, ten onder.

Conclusie

De Farmacie, die haar naam inderdaad aan “pharmakeia” (het bereiden van drugs) heeft ontleend zal daar mogelijk deel van uitmaken. Wie zal het zeggen.

Deze tekst uit Openbaring toepassen op de huidige situatie, vermengd met allerlei verregaande “wappie-opvattingen” en samenzwerings-theorieën, is volstrekt onbijbels en onhoudbaar. Feitelijk is dit het eveneens door Paulus genoemde “afwijken in de leer”(!). Reden te meer om ons daar niet mee bezig te houden, laat staan te onderwijzen of verkondigen aan anderen!

De context is, zoals eerder gesteld, absoluut niet de ‘farmaceutische industrie’. Ook bij controle van kruisverwijzingen kan dit niet vastgesteld worden, integendeel.

Meer over dit onderwerp in dit interessante artikel.

Print Friendly, PDF & Email