Wordt het teken van het beest in 2022 ingevoerd met de Europese digitale identiteit?

Er is de laatste tijd enige ophef over de Europese digitale identiteit, een nieuwe elektronisch ‘document’ voor identificatie. Is dit (de eerste zet naar) het teken van het beest – waardoor we niet meer kunnen ‘kopen of verkopen’?

De vraag is niet óf deze Europese digitale identiteit er komt, maar wanneer. Het platform Follow the Money heeft er een artikel over geschreven dat nogal wat mensen alarmeerde. Ook Family7 interviewde de journalist in het programma ‘Uitgelicht’.

Europese digitale identiteit

De EU zegt over het ‘digitale document’, dat voornamelijk met smartphones moet werken, het volgende:

Er komt een Europese digitale identiteit voor elke EU-burger, elke inwoner en elke onderneming in de EU die dat wil. Ze kunnen zich daarmee identificeren en kiezen welke persoonlijke gegevens ze willen delen, zowel online als offline, met overheidsinstanties en bedrijven in de hele EU. Iedere EU-burger en inwoner van de EU kan die in een persoonlijke digitale portemonnee opslaan.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zei er in haar Staat van de Unie op 16 september 2020 het volgende er over:

Telkens als een app of website ons vraagt een nieuwe digitale identiteit te creëren of gemakkelijk in te loggen via een groot platform, hebben wij geen idee wat er in werkelijkheid met onze gegevens gebeurt. Daarom stelt de Commissie een beveiligde Europese e-identiteit voor. Een e-identiteit die wij kunnen vertrouwen en die elke burger overal in Europa kan gebruiken om van alles te doen – van belasting betalen tot een fiets huren. Een technologie waarbij we zelf kunnen controleren welke gegevens worden gebruikt en hoe ze worden gebruikt.”

Het doel is in principe dus beschérming van de burgers van de EU tegen misbruik van hun identiteitsgegevens. Dit gebeurt nu namelijk op grote schaal. Grote ondernemingen als META (Facebook) en Google verzamelen grote collecties data, maar ook duizenden, zo niet tienduizenden, bedrijven alleen al in Nederland verzamelen data over de burgers.

Welke data allemaal verzameld wordt van ons, als burgers, en wat daar mee gebeurt? We hebben géén idee. De EU denkt met de digitale identiteit daar iets aan te kunnen, moeten, doen.

Sociaal Kredietsysteem van China

frustratie mensen houten figuurtjes beschadigen van geestelijke leiders
Image by Ulrike Mai from Pixabay

Dit is een ontwikkeling die je niet tegenhoudt en verder bouwt op wat er al is. Want: bestaande wetgeving, bestaande techniek, wens van de burgers dat hun privacy beter beschermd wordt.

Gevoelsmatig krijg ik er geen prettig gevoel bij. Want al snel bekruipt je het gevoel dat we naar een ‘sociaal puntensysteem’ als in China kunnen afglijden. Het beruchte “Socal Credit”. Dat er misbruik gemaakt kan worden van deze ‘identiteit’ door de EU.

Het ligt uiteraard helemaal aan de waarborgen die er straks geschapen worden en de informatie die er in opgenomen wordt, hoe dat verzameld wordt, je ‘recht op vergetelheid‘, recht op inzage en correcties. Allemaal zaken overigens die binnen de EU bij wet zijn geregeld.

Daarnaast is het Chinese systeem in de kern heel anders van opzet. Gebaseerd op biometrische herkenning, gekoppeld aan duizenden camera’s, je bank, chat apps, telefoongegevens (locatie), gerícht op controle van de burger en het ‘stimuleren’ (afdwingen) van door de overheid gewenst gedrag. Dat is wezenlijk anders.

Het ontwerp van de door de EU voorgestelde “app” is vanuit de tegenovergestelde invalshoek. Al zijn er wel dingen waar je je zorgen over kunt maken, de intentie en doelstelling is volstrekt tegengesteld.

Strenge Privacywetgeving

De EU heeft de afgelopen jaren vrij strenge privacywetgeving aangenomen (GDPR o.a.) waar ze ook zelf aan gehouden zijn. Het is op basis van deze wetgeving ook dat ze bijvoorbeeld Google Analytics (mogelijk) willen gaan verbieden, Facebook (Meta) aan de ketting willen leggen enz.

In januari 2022 heeft de Oostenrijkse privacytoezichthouder een onderzoek afgerond naar het gebruik van de tool voor een Oostenrijkse site. Volgens dit onderzoek blijkt dat Google Analytics in dit geval niet voldoet aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).
FrankWatching.

Die wetgeving geldt ook, zeker niet in de laatste plaats, voor de overheden zelf. Voorbeeld: denk aan het stikstof-probleem. De Nederlandse staat is door de rechter op basis van hun eigen wetgeving gedwongen er iets aan te doen. Dat geldt ook op dit gebied. Een rechter zal, op basis van de geldende wetgeving, niet toestaan dat de EU haar eigen wetten met voeten zal treden.

Teken van het Beest?

Maar, zo zullen mensen tegenwerpen, zal de EU niet uiteindelijk tóch misbruik van het systeem gaan maken? Dat ze ons gaan volgen, dat ze ons gaan dwingen dit systeem te accepteren en als we het niet accepteren dat we dan tweederangsburgers worden. Burgers die worden úitgesloten van de maatschappij “net als nu al met de QR-code gebeurt”?

beest openbaringenVeel christenen leggen deze link met “de QR-code” en verwijzen, in artikelen en op social media, in dit verband al snel naar Openbaringen 13:16-17.

16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.

Die verwijzing kan, vooralsnog, in mijn ogen geen stand houden en wel om verschillende redenen:

1. Openbaringen 13 spreekt over een periode dat ‘de draak’ oorlog voert tegen ‘de vrouw’ (er zijn verschillende interpretaties hiervoor mogelijk, ik ga uit van satan die oorlog voert tegen Israël);

2. ‘het beest uit de zee’ en ‘het beest uit de aarde’ zijn op dat moment manifest.

De antichrist is dan volop openbaar én actief. In 2 Tessalonicenzen 2:1-4 lezen we hierover:

1 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2 dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. 3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

De Bijbel is overduidelijk. Eérst moet de antichrist zich openbaren en in de Tempel zitten om zich te laten aanbidden. We moeten niet ‘onze bezinning verliezen’, met andere woorden: ons niet gek laten maken. Niet door een QR-code, niet door een Europese Digitale Identiteit, noch door een eventueel Social Credit-systeem. Er gaat nog héél wat vooraf vóórdat het ‘teken van het beest’ geïntroduceerd zal gaan worden.

Daarnaast is er nog iets belangrijks: het is een teken dat aan het lichaam zal worden aangebracht. En dat is niet zonder reden. Een smartphone, of welke andere techniek dan ook, kan altijd omzeild worden én .. niet iedereen beschikt er over of kán er over beschikken. Er zijn nog legio plaatsen op deze wereld waar niemand een smartphone heeft.

Daarnaast heeft een smartphone altijd nog een zekere vrijwilligheid – want niemand kan je verplichten zo’n ding te gebruiken. En denk ook aan de ouderen: die kunnen er vaak niet mee overweg en willen zo’n ding vaak helemaal niet.

De voorwaarden voor de Europese Identiteit

Een belangrijke constatering: “Europa bouwt de digitale identiteit niet zelf. De lidstaten moeten met die geschetste voorwaarden zelf aan de slag”, zo stelt hoogleraar Bart Jacobs van de Radboud Universiteit die bij de ontwikkeling van de ‘European Digital Identity Wallet’ betrokken is geweest.

Hij heeeft wel een kritiekpunt: “Het voorstel ademt een decentrale toon, maar er staat nergens in de eisen dat de data van de Wallet ook decentraal opgeslagen moeten zijn. In mijn ogen is dat een vereiste. In de plannen ontbreekt ook de eis dat de Wallet open source ontwikkeld moet zijn, zo houd je Big Tech buiten de deur. Ik vind dat een verplicht onderdeel.” – dat zijn dezelfde eisen waar de Nederlandse QR-app ook aan voldoet (geen centrale opslag, open source).

Het voorstel is nog helemaal niet klaar. Dat zal ergens in 2022 moeten zijn.

Ook al is het gevoelsmatig dus een verhaal waar ook ik mij zorgen over maak, ik geloof persoonlijk niet dat een dergelijke Europese Identiteit App of systeem het ‘teken van het beest’ zal zijn. Het lijkt mij praktisch én Bijbels gezien onhoudbaar.

> Zie verder: Kenmerken van de antichrist

Print Friendly, PDF & Email