Kunnen engelen zingen?

Kunnen Engelen zingen? Is die vraag relevant? Op een forum waar ik was verdwaald, zoekend naar een vakantie-adres, was een discussie over de vraag of engelen nu kunnen zingen of niet.

Kunnen Engelen Zingen?

Meestal leren we, als kinderen, dat de engelen bij de aankondiging van de geboorte van de Here Jezus “zongen” toen zij de herders bericht deden van de geboorte. Sowieso hebben we als christenen een heel romantisch beeld van Engelen. Zoals het beeldje hierboven laat zien; vleugeltjes, lieftallig. Maar de taak van een engel is, in de Bijbel, vooral dit: boodschapper zijn.

Op dat forum was de eindconclusie, dat er kennlijk nergens in de Bijbel staat dat de Engelen zingen of kunnen zingen. Sterker nog, als je Lukas 2:13 goed bekijkt staat er zo op het eerste oog heel iets anders dan we altijd denken!

“een groot aantal van het hemelse leger maakte God groot zeggende…”

Het woord ‘zeggende’ kan, vanuit de grondtekst, ook worden vertaald als ‘sprekend(e), onderwijzende’ of ‘bevestigende’. Maar u merkt al, ik houd een kleine slag om de arm. Want, het God grootmaken, prijzen, is in de grondtekst: aineo <1>. Afgeleid van ainos <2>. Dat woord kan namelijk vertaald worden met ‘God prijzen’ (= groot maken) of “prijzende spreuken of gezegden” én,… terug naar aineo: lofzangen tot eer van God “Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.”.

<1> Strongs (134): “prijzen, verheerlijken, lofzingen ter ere van God; toestaan, aanbevelen; beloven of een gelofte doen”
<2> Strongs (136): “een gezegde, spreekwoord, lofprijzing, lovend betoog”

We komen het ook tegen in

  • Handelingen 3:9
  • Romeinen 15:11
  • Lukas 2:20
  • Handelingen 2:47
  • Handelingen 3:8
  • Lukas 19:37
  • Openbaring 19:5

Dus, zongen de engelen? De kans is redelijkerwijs aanwezig. Maar veel belangrijker is de vraag: wat zongen of spraken ze (in spreekkoren) dan? Onderwijzingen, en wel in het bijzonder onderwijzingen (aan de herders) die God grootgemaakt hebben, dat de Zaligmaker, de Messias, gekomen was!

Onderwijzingen zingen

Het zingen of spreken van de Engelen stond ook niet op zichzelf. Immers in de verzen er aan voorafgaand lezen we:

En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.(Lukas 2, SV).

Misschien een gedachte om eens mee te nemen naar onze eerstvolgende kerkdienst of samenkomst; dat ons spreken en de liederen die we zingen zo zijn dat ze onderwijzend zijn én God groot maken.

Ef 5:19 – en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte
Kol 3:16 – Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.

___
Laatste update: November 2022

Print Friendly, PDF & Email