Joël – Scheurt uw hart en niet uw klederen

Bekeert u tot Mij met uw ganse hart [..] Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Here, uw God.” – Joël 2:12-13.

Het thema van het boek Joël is de komende ‘dag van de Here’. Oordeel wordt gevolgd door zegen. Voorwaarde hiervoor is dat het volk tot bekering komt. Dat ze in plaats van hun klederen te scheuren, een (uitwendig) teken van rouw, (bij wijze van spreken) “hun hárt scheuren”. Oftewel oprecht en diep berouw hebben over hun zonde: de verwerping van God, het breken van het verbond.

Rouwende mensen. Scheurt uw hart en niet uw klederen - het boek Joël
Joël – het scheuren van de klederen, teken van rouw

Het is niet helemaal duidelijk wanneer Joël leefde of wanneer het boek geschreven is. Er is geen gebeurtenis of koning waar het aan te relateren is. Er is verschil van mening over. Mogelijk een vroege profeet, in Juda, zo rond 835-796 v.C.

Ofwel hij citeert veel andere profeten, dan zou het een late profeet zijn, ófwel hij is de bron voor anderen geweest. Ik ga, net als anderen, uit van het laatste: een ‘vroege’ datering, kort na Elia en Elisa. Voor de inhoud van het boek doet het niet zoveel terzake.

Het boek Joël

Joël, aan het begin van het Koninkrijk Juda, zegt dezelfde dingen aan Juda als Jeremia aan het einde van het koninkrijk Juda: als Juda haar wegen niet veranderd, zal het oordeel komen.

Door de geschiedenis heen is Juda gewaarschuwd voor het oordeel dat zou moeten komen als ze niet gehoorzaamden aan God. Het is niet zo dat ze plotseling voor een voldongen feit werden gezet. God had van meet af aan hen gewaarschuwd dat wanneer ze het verbond zouden verbreken dit gevolgen zou hebben.

De indeling van Joël is in 2 delen: historisch en profetisch. Aan het einde spreekt Joël over “de Dag des Heren”. Een profetie over de, toen, verre toekomst.

Historisch – verwoesting

 • De sprinkhanenplaag (Joël 1:4).
  • Ze vernietigden het land ‘als een leger’, een ‘volk dat optrok’ tegen Juda, ze aten zelfs de bas van de bomen.
  • Roep tot de Here om verlossing! Joël 1:14-15
 • De (geestelijke) oorzaak van de plaag
  • “De dag van het oordeel komt” (Babylon komt), Joël 2:1-2. De plaag was een teken, een signaal, van wat er ging komen.
  • Oproep tot bekering en berouw, Joël 2:12-13

Profetisch – verlossing

 • Het herstel van Juda, Joël 2:18-19
  • God heeft genade voor Zijn volk.
 • Oordeel over de vijanden
  • God is ‘jaloers’ op zijn land, Israël, en zal daarom ook niet toestaan dat anderen het in bezit nemen of hebben, Joël 2:20.
 • Genezing of herstel van het land
  • Herstel van het land, Joël 2:25. Als God tuchtigt, is er mogelijkheid tot herstel. Als zonde bestraft is en er sprake is van berouw dan bouwt God je opnieuw op.
  • Overvloed in het land, Joël 2:26.
  • Hernieuwde wandel, van het volk, met God. Joël 2:27.

De Dag des Heren
De profetie van Joël gaat daarna verder naar ‘de laatste dagen’, het uitstorten van de geest op alle mensen in Israël – Joël 2:28-29. Petrus verwijst hiernaar bij de uitstorting van de Geest tijdens de pinksterdag.

 • In het OT “kwam de geest óp iemand”, nu woont de Heilige Geest ín de mensen die tot geloof zijn gekomen. We leven dus sinds die tijd “in de laatste dagen” in zekere zin. Maar daarnaast is de profetie niet in vervulling gegaan in die zin dat het nog niet voor het hele volk Israël gebeurt is. Dat is nog een toekomstige vervulling.
 • Tekenen en wonderen over de hele wereld, net als de plagen in Egypte, Joël 2:30-31. “Bloed, vuur, rook,..”.
 • De “dag des Heren” is geen dag van 24 uur, laat staan de Zondag zoals sommigen zeggen!, maar een periode van oordelen die we ook in Openbaringen zien.
 • Alleen zij die de Here aanroepen zullen behouden worden, Joël 2:32. “En het zal geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de Here zal roepen.”. Paulus haalt dit vers aan in Romeinen 10:13 – het is een vers dat algemeen toepasbaar is!
 • Oordeel over alle naties, Joël 3:1-2; Matt. 24-25. “alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël”. Deze profetie ligt nog in de toekomst.
 • De Here komt terug – Joël 3:16-17 – en Jeruzalem zal een Heilige Stad worden waar God zelf weer aanwezig zal zijn.

Vanaf dat moment zal God, in Christus Jezus, de wereld (weer) regeren. Joël is maar een kort, maar heel belangrijk, Bijbelboek als we het hebben over de eschatologie.

Print Friendly, PDF & Email