Tag: Israël

De Palestijnen hebben (on)gelijk

De raketten daalden de afgelopen tijd weer neer op Israël. Logischerwijs kon deze regen van raketten, afgevuurd door Hamas, niet onbeantwoord worden. Dus vergold Israël deze rakettenregen van Hamas met tegenacties. De zaak van de Palestijnse vluchtelingen is weer dagelijks nieuws.

Palestijnse vrouwen met vlag

Op sociale media ontbrandt dan altijd meteen de discussie. Eenzijdig en kortzichtig. Feiten manipulerend of wegwuivend. Opmerkelijk is dat ook in radio en TV-uitzendingen bijna altijd de kant wordt gekozen voor de ‘underdog’, de Palestijnen. Die al decennialang een no-win war voeren. Organisaties als Christenen voor Israël zijn ongezien “voor” Israël.

In discussies wordt vaak Israël als een “bezetter” neergezet. Woorden als ‘genocide‘, ‘apartheidsregime‘ en ‘Israhell‘ worden niet geschuwd. Ook artikelen op Wikipedia over dit onderwerp zijn zeer gekleurd. Voor- en tegenstanders van de “palestijnse zaak” of  Israël manipuleren de informatie in de artikelen regelmatig. Toch zijn sommige citaten opmerkelijk en geven een inkijkje in wat nu wérkelijk het échte probleem is.

anti-semitisme op twitter
Anti-semitisme op Twitter gereicht tegen Ronny Naftaniël (CIDI)

De Arabische staten

Op 11 december 1948 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Resolutie 194 aan: Vluchtelingen die naar hun woongebieden willen terugkeren en met hun buren in vrede willen leven moet dit zo snel mogelijk worden toegestaan of er moet schadevergoeding worden betaald voor de bezittingen van degenen die niet wensen terug te keren. Israël weigert tot nu toe deze onvoorwaardelijke toelating van Palestijnse vluchtelingen. Alle Arabische landen stemden tegen de resolutie. (Wikipedia)

Dit wordt vaak op Israël betrokken. Zie de opmerking “Israël weigert tot nu toe deze onvoorwaardelijke toelating van Palestijnse vluchtelingen.”. Maar .. andersom is niet minder waar. Heel veel Joden zijn uit Arabische landen verdreven zonder enige compensatie of recht op terugkeer. Er zou dus ook kunnen staan: “De Arabische landen weigeren hier uitvoering aan te geven”. Dergeljke notities zijn dus niet waardevrij en horen niet op Wikipedia.

Tussen het begin van de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948 en de jaren zeventig vluchtten of migreerden ongeveer 856.000 Joden uit de islamitische wereld. Ongeveer 400.000 van hen kwamen tussen 1948 en 1951 in Israël aan en maakten voor 56% deel uit van het totaal aantal immigranten in de nieuw gevormde staat. In 1972 was het aantal migranten in totaal een kleine 600.000. Bij het uitbreken van de Jom Kipoeroorlog van 1973 bestonden de Joodse gemeenschappen in de Arabische wereld, alsook in Pakistan en Afghanistan, praktisch niet meer. (Wikipedia)

Reden is uiteraard dat de Arabische staten niet moeten denken aan compensatie, laat staan terugkeer, van de Joodse vluchtelingen! De vinger wijzen, in bijgaande citaat, naar Israël als “de boosdoener” is dan ook zéér eenzijdig. En onjuist uiteraard. Het verhaal heeft twéé kanten!

Palestijnse vluchtelingen

Wat is een vluchteling volgens de Verenigde Naties?

“Een vluchteling is iemand die in zijn thuisland ‘gegronde vrees’ heeft voor vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde etnische of sociale groep, en die in het eigen land geen bescherming krijgt. Deze definitie is bepaald in het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties.” (Vluchtelingenwerk Nederland)

De Palestijnen zouden onder deze definitie kunnen vallen. Wat echter een probleem is, is dat de nakomelingen van de toenmalige uit het land vertrokken Palestijnen volgens de UNRWA nu nog steeds “vluchtelingen” zijn.

De UNRWA richt zich op personen die in Palestina woonden en leefden gedurende de periode 1 juni 1946 en 15 mei 1948, en zowel hun huis als bron van inkomsten zijn kwijtgeraakt ten gevolge van het Arabisch-Israëlisch conflict in 1948, evenals de geregistreerde nakomelingen van deze personen. De UNRWA hanteert derhalve een andere definitie van ‘vluchtelingen’ dan de UNHCR. (Wikipedia)

De enige die de vluchtelingenstatus hebben, of zouden moeten hebben, zijn zij die daadwerkelijk uit het land zijn vetrokken toen de staat Israël gesticht werd. Het is een volstrekt onjuist wanneer voor de 2e, 3e  of zelfs latere generaties Palestijnen nog steeds de term ‘vluchteling’ gebruikt wordt. Dit heeft er toe geleid dat in plaats van de oorspronkelijke ca. 750.000 vluchtelingen er niet minder zijn inmiddels maar méér, in 2012 inmiddels meer dan vijf miljoen.

Als we de Joodse vluchtelingen vanuit de Arabische landen soortgelijk zouden behandelen, zou de wereld dat acceptabel vinden? Integendeel! Die zijn nooit als vluchtelingen erkend! Er is voor hen géén speciale vluchtelingenorganisatie ingericht bij de VN.

Vergelijk het met bijvoorbeeld de Vietnamese bootvluchtelingen in ons land, worden hun nakomelingen nog steeds als ‘vluchtelingen’ geregistreerd en behandeld? Nee. Zij zijn volgens de normen van de VN geen vluchteling meer. Immers, zij zijn ingezetene van het land waar ze heen gevlucht zijn.

Geen burgerrechten voor Palestijnen

En hier ontstaat een probleem. Normaliter is het zo dat als je als vluchteling in een land komt, je daar statushouder wordt en jij en je nakomelingen ingezetene worden van het land waar je heen gevlucht bent. Libanon bijvoorbeeld wil hen al generaties lang geen enkele rechten toekennen:

Over burgerrechten beschikken de Palestijnse vluchtelingen niet. De Palestijnen mogen in Libanon slechts in beperkte mate onroerend goed bezitten. Elke vorm van politieke, syndikale of kulturele organisatie wordt door de Libanese regelgeving zo veel mogelijk verhinderd – Studentenblad Veto.

De Arabische landen houden doelbewust het probleem in stand en hebben het tot een steeds groter probleem gemaakt.

In 1959 nam de Arabische Liga Resolutie 1457 aan, die luidt als volgt: De Arabische landen zullen geen staatsburgerschap verlenen aan aanvragers van Palestijnse origine, om hun assimilatie te voorkomen in de gastlanden. De Palestijnse vluchtelingen vormen in de buurlanden een bron van instabiliteit. In Jordanië vormden de Palestijnen 70% van de bevolking. Hun verhouding met het Jordaanse koningshuis was slecht. In 1951 werd koning Abdoellah I van Jordanië in Jeruzalem door een Palestijn vermoord. (Wikipedia)

In Libanon, Egypte en Jordanië worden de Palestijnen als tweederangs inwoners behandeld. In Saoedi-Arabië mogen buitenlanders die 10 jaar in het land wonen het staatsburgerschap van Saoedi-Arabië aanvragen. Palestijnen zijn van deze regeling uitgesloten. In Israël hebben de Palestijnen (die er zijn blijven wonen) volledige burgerrechten.

Inmiddels zijn zij [Palestijnse Israëli’s] zelfbewuste Israëlische burgers met alle burgerrechten, en met een stevige vertegenwoordiging in het Israëlische parlement – de Knesset. (Parool)

Jeruzalem Moskee Klaagmuur

De Palestijnen hebben (on)gelijk?

De Palestijnen hebben gelijk als zij zeggen dat een deel van het land van hen afgenomen is. Dat ís gewoon zo. Dorpen zijn afgebroken, grond is afgenomen. Door Israël. Andersom is ook gebeurd, door de Arabische landen rondom werden de Joden uit hun huizen verdreven en werd hun grond afgepakt. Dat is volstrekt uitwisselbaar. Beide zijn niet goed te praten. Maar over het één wordt wel gesproken, de ‘palestijnse zaak’, en over het ander niet!

De Palestijnen hebben ongelijk, mijns inziens, wanneer ze zichzelf nog steeds als vluchteling beschouwen.

De Arabische landen rondom spelen een wel zéér kwalijke rol. Niet alleen hebben ze de Joden verdreven (naar Israël gejaagd!) waardoor mede als gevolg daarvan de Palestijnen voor een deel het land ontvlucht hebben, tévens weigeren zij de Palestijnen daadwerkelijk als vluchteling te behandelen. Zij zetten hen in als pressie-middel. De Palestijnen zijn daardoor het kind van de rekening.

Als je het mij vraagt zouden de Palestijnen dan ook geen raketten op Israël moeten afvuren maar (figuurlijk) op Libanon, Egypte en Saoedi-Arabië. Díe hebben het Palestijnse volk verraden en misbruikt.

Een vraag die ik op sociale media een paar maal heb gesteld aan pro-palestijnse activisten is: “Waarom vuurt Hamas raketten af op hun eigen volk, immers: in Israël wonen honderdduizenden Palestijnen?”. Het is mij opgevallen dat men na deze vraag altijd onmiddelijk het gesprek stopt of een ander onderwerp aansnijdt. Hamas is overal gemarkeerd als terreurorganisatie. Zij zijn niet de legitieme vertegenwoordigers van het Palestijnse volk maar keren zich ook tégen hun eigen volk.

De lijst van oorlogsmisdaden, ook tegen hun eigen volk, van dit regime is lang, heel lang. Ook Amnesty International vraagt hier regelmatig aandacht voor, zie bijvoorbeeld dit artikel, of dit artikel over het feit dat Palestijnse inwoners in Gaza en de Westelijke Jordaanoever door Fatah en Hamas in de gevangenis gezet worden zonder vorm van proces. Vrije meningsuiting is niet toegestaan door de terreurorganisaties die in deze gebieden het bewind voeren.

Terreur als verdienmodel

De zelfbenoemde Palestijnse leiders doen absoluut niets voor hun volk. Zij indoctrineren het volk en misleiden hen. Gaan steeds maar weer de ‘no-win war’ aan. Het is een cultuur van de dood. Slachtoffers, onder de eigen burgerbevolking en Palestijnen die in Israël wonen en door Israël beschermd worden tegen de terreur, zijn ingecalculeerd en zij worden ‘martelaars’ genoemd.

Martelaars  voor welke zaak? De persoonlijke rijkdom van Abbas (Fatah) wordt op 100 miljoen dollar geschat (bron) zijn voorganger Yasser Arafat beschikte over een persoonlijk vermogen van circa 300 miljoen dollar (bron). Kaled Meshaal (Hamas) zijn persoonlijke vermogen wordt op 2,5 miljard(!!) dollar geschat. Zijn opvolger Ismail Haniyeh verdiende naar verluidt miljoenen dollars door zichzelf 20% belasting toe te eigenen op alle goederen die vanuit Egypte naar de Gazastrook werden geïmporteerd (bron, bron).

De afgelopen 22 jaar ontvingen de Palestijnen ongeveer 33 miljard euro aan hulpgeld. Dat enorme bedrag ging naar grofweg 3 miljoen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever, en 2 miljoen in de Gazastrook. (Elseviers Weekblad)

Dat is dus €33.000.000.000. Omgerekend €6.600 per inwoner. Inclusief zuigelingen.. Waar is al dat geld gebleven? Het lijkt wel een bodemloze put! Voor corona-vaccinaties was geen geld. Wel voor het afvuren van duizenden Qassam-raketten van, gemiddeld, zo’n 500 dollar per stuk. In de afgelopen periode is dus voor minimaal $1.500.000 aan raketten afgevuurd op Israël.

Honderden miljoenen euro’s aan ontwikkelingsgeld gaat er jaarlijks naar de Palestijnen. Daarvan komt er uiteindelijk nauwelijks iets terecht bij het volk. Het verdwijnt in de zakken van de corrupte leiders en de oorlogsmachinerie die zij in stand houden. Zonder deze oorlog, zonder dit conflict, hebben deze leiders geen bron van inkomsten. Dus zullen zij nooit opteren voor vrede maar deze situatie in stand willen houden. Voor hun eigen (financiële) voordeel.

En de Bijbel dan?

Er zijn er die beweren dat op grond van de Bijbel de Palestijnen géén énkel recht op het land Israël kunnen doen gelden. Alles wat Israël doet wordt op voorhand goedgepraat.

Op dat onderwerp hoop ik in de nabije toekomst terug te komen. Want hoewel ik absoluut vind dat Israël een veilig thuisland voor de Joden moet zijn, en de terreur van Hamas werkelijke elke verbeelding tart, ben ik tevens van mening dat met een beroep op de Bijbel de Palestijnse bevolking hun rechten niet zomaar kunnen worden ontzegd. Integendeel.

 

Siloam (public domain)

Spectaculaire Archeologische vondst in Israël

In Israël is door archeologen een spectaculaire ontdekking gedaan bij opgravingen. De opgravingen werden gedaan alvorens er nieuw gebouwd zou worden op een gebied vlakbij de oude stad van Jerzualem. Op het terrein werden de resten van een groot gebouw ontdekt, waarbij tevens heel veel afgodsbeelden werden gevonden.

Siloam (public domain)
Siloam (public domain)

One of the largest collections of royal Kingdom of Judah seal impressions has been uncovered at a massive First Temple-period public tax collection and storage complex being excavated near the new United States Embassy in Jerusalem. The main Iron Age structure is exceptional in terms of both its size and architectural style, said Israel Antiquities Authority archaeologist Neri Sapir, who co-directed the excavation. Uncovered only three kilometers (1.8 mile) outside the Old City, the compound is believed by Israel Antiquities Authority archaeologists to have served as an administrative center during the reigns of Judean kings Hezekiah and Menashe (8th century to the middle of the 7th century BCE). (Times of Israël)

Het gebouw lijkt een grote opslag te zijn geweest voor ondermeer voedsel en stamt uit de tijd van Koning Hizkia. Ook denkt men dat er administratieve taken werden uitgevoerd voor het Koningshuis van Juda. Zie ook de video op Nu.nl.

Koning Hizkia stond er om bekend dat hij een goede koning was. Ook is het historisch gezien onomstotelijk bewezen dat hij regeerde in Jeruzalem, hij wordt zelfs genoemd in de prisma van Sanherib. In het einde van zijn leven echter begon hij zich ‘trots’ te gedragen en dwaalde af van God.

De vondst bevestigt de weelde en status van het Koningshuis van Juda in die dagen en (wederom) de aanwezigheid van het Joodse Volk in Israël. Iets wat door sommigen alsmaar bestreden wordt. De stenen spreken echter!

 

 

De Profeet Elia versus Achab & Izebel

Eén van de bekende verhalen uit het Oude Testament vinden we in 1 Koningen 17 tot en met 19. De Profeet Elia versus Achab en Izebel – de Koning en zijn vrouw die het land Israël volledig van God los dreigden te maken.

Het begint in Hoofdstuk 17 als volgt:

Toen zeide de Tisbiet Elia, uit Tisbe in Gilead, tot Achab: Zo waar de Here, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord.

Daarna volgt het bekende verhaal, de grote droogte, de ‘showdown’ op de berg Karmel, Elia’s enorme triomf. Maar ook, de dag er na, zijn enorme teleurstelling.

Bijgaande een puntsgewijze samenvatting van de hoofdstukken en een aantal belangrijke lessen die hier uit zijn te leren voor gelovigen. De samenvatting is naar een video van Dr. David Feddes. Voor mijn eigen gebruik gemaakt, maar ik denk dat ook andere lezers hier mee geholpen kunnen zijn.

SAMENVATTING

Achab en Izebel

 • Izebel → afgoden in Israël, Achab zat er niet mee want: economisch en politiek voordeel.
 • Slechtste koning en koningin ooit in Israël
 • Elia gezonden door God met profetie met betrekking tot jarenlange droogte, pas als Elia het zou zeggen zou de regen en dauw terugkeren;
 • Elia moest in de Woestijn door de raven onderhouden worden;
 • Elia naar een weduwe → de oliekruik ging niet leeg, het meel raakte niet op;
 • Weduwe leefde in Sidon, thuishaven van Izebel;
 • Kind wordt ziek, sterft. Elia wekt het tot leven door God’s hand.
 • Weduwe, die heidens was, erkent: Elia is een man van God, en dat hij de waarheid spreekt.
 • Obadja (dienaar Koning!) heeft 100 profeten verborgen gehouden in twee grotten.
  Niet elke politicus is een gladjakker, deze man dient God!
 • Achab geeft Elia (en God) de schuld van het oordeel, terwijl hij zelf de veroorzaker is. God de schuld geven is niet terecht; zie dat je zelf vaak het probleem veroorzaakt;
 • Elia zet het volk voor de keuze: God of de Baals – het volk maakt geen keuze maar zwijgt
  (1 Ko. 18:21)
 • Het gebeuren vond plaats op de Karmel, waar Baals-aanbidding, vlak bij Sidon, dé godsdients was. Baal was ook de “god van bliksem en onweer”…! Er waren 850 Baals-priesters.. tegen één profeet van God.
 • God’s vuur verteert het offer compleet!
 • De mensen roepen uit: De Here is God!
 • Elia bid 7x en de regen komt.
 • Izebel bedreigt Elia met de dood, hij vlucht..
 • en vraagt God om zijn leven weg te leven!
 • Engel geeft hem te eten en te drinken en hij gaat naar de Horeb;
 • God ontmoet hem daar in een zachte bries;
 • 7.000 hebben hun knie niet gebogen voor Baal;
 • Hij moet 2 koningen aanstellen en Eliza als zijn opvolger zalven.

Burnout & Breakdown

 • Een piek (Berg) kan zorgen voor een ontzettende ‘val’ in de diepte. Een (kleine) tegenslag kan je alle euforie doen vergeten in een oogwenk;
  • de mensen om je heen zijn ‘slecht’;
  • de kerk helpt je niet bepaald;
  • ik ben een ‘loser’, mijn leven is een mislukking;
  • ik wou wel dat ik dood was, ..
 • Elia was een man met een natuur als elk mens (zoals wij) → Jak. 5:17, 18

 • Onze gebeden kunnen dezelfde kracht als die van zijn gebeden hebben!

 • Hij was zelf geen ‘superman’, het was God die zijn gebed kracht gaf.

Wat Elia nodig had:

 • Voedsel & Water;

 • Rust (slaap);

 • Vernieuwing van zijn Geest!

  • Naar een plaats waar hij God ontmoet;

  • Luisteren naar Zijn stem;

  • God’s aanwezigheid ervaren;

  • Weer ‘oplijnen’ met de missie die God geeft.

Dit geldt ook voor elke gelovige!

De onzichtbare fluisteraar

 • God komt vaaak helemaal niet in tekenen en wonderen – die verandert het hart van de mens (Izebel) niet. Ook de Farao van Egypte was niet onder de indruk, ..

 • de wonderen van de Here Jezus veranderde de harten van de leiders van Israël niet! Ze wilden alleen maar méér wonderen als ‘bewijs’ ..

 • De sleutel tot het veranderen van de harten zijn niet de ‘wonderen en tekenen’ → Hij openbaart zijn wil, zijn doel, in de stilte, in het ‘fluisteren’ van de wind. Elia herkende dit meteen en wist “ik ben nu heel dicht bij God”.

Zoeken we God? Zoek de stilte.
Niet de ‘show’ of ‘entertainment’. Een geweldige, heftige en emotionele, kerkdienst kan je emotioneel raken – maar zonder dat je God daadwerkelijk hebt ontmoet! Het voelt misschien wel alsof je God hebt ervaren maar in de praktijk ben je niet ten diepste één met Hem geworden op zo’n moment. Zelfs als Hij daar wél aanwezig was (denk aan het vuur uit de Hemel). Verwar zo’n vuur (= teken van oordeel!) niet met gemeenschap met God!

Wat Elia vergat, ..

 • Obadja zijn werk in het verbergen van de profeten → Elia wás niet alleen! God heeft vaak “zijn mensen” in de meest onverwachte plaatsen. Denk aan de discipelen die voor Herodus werkten. Mensen die voor Ceasar werkten;

 • Er waren (dus) nog steeds 100 profeten → Elia dacht dat hij de énige was? Hij wist dat dat niet zo was maar wentelde in zelfmedelijden. Er blijft altjid een ‘overblijfsel’: de 7.000 die nooit hun knie voor Baal hadden gebogen!

In Rom. 11:2-5 zegt Paulus dat er “ook in de huidige tijd een overblijfsel is”.

 • Elia dacht dat hij alleen was, maar God had Elisa als opvolger al klaarstaan!

 • Elisa deed zelfs nog grotere dingen dan Elia!

We zijn als gelovigen niet onvervangbaar. Gods werk gaat door als wij er niet meer zijn → God is echt niet afhankelijk van ons, maar andersom!

God verhoorde Elia niet, ..

Elia vroeg te mogen sterven.. dat is een gebed dat nooit verhoord werd; integendeel: hij werd opgenomen in de hemel. 2 Kon. 2:11-12. Net als Henoch en, straks, de Gemeente.

David, Koning van Israël


Gratis Bibjelstudie over David, Koning van Israël
De afgelopen maanden hebben we tijdens de Bijbelstudie-avonden in Leek (Groningen) een gedeelte van het leven van David bestudeerd. Deze Bijbelstudie is nu afgerond en daarom als gratis download hier verkrijgbaar.

In deze studie staat vooral centraal hoe David het punt bereikte dat hij Koning van Israël werd, de historische feiten rondom het Koningshuis van David en de toekomst van het Koningshuis van David – dat tot een ééuwig Koningschap over Israël is gesteld.

We gaan door diverse hoofdstukken van 1 en 2 Samuël heen maar ook andere Bijbelgedeeltes worden uiteraard bestudeerd alsmede diverse buiten-Bijbelse bronnen zoals archeologische vondsten.

Download (PDF, 60 pagina’s a4)

 

De Opname van de Gemeente

De Opname van de Gemeente De Opname van de Gemeente
Bijbelse Waarheid of Moderne Dwaling?

Is de gedachte dat er in de toekomst een ‘opname van de Gemeente’ zal komen een moderne dwaling, of is er sprake van een Bijbelse waarheid?

In deze brochure wordt ingegaan op een aantal vragen zoals de Bijbelse onderbouwing van de leerstelling en de geschiedenis er van; was er bijvoorbeeld al vroeg(er) in de geschiedenis iets over deze opvatting bekend? Hoe werd binnen de kerk van Rome en de Reformatie omgegaan met deze opvatting? Of was deze daar totaal niet bekend?

Aan de hand van eerder onderzoekswerk van James F. Stitzinger, Associate Professor of Historical Theology, en aanvullend eigen onderzoek probeert de auteur licht te werpen op deze vragen.

Het onderzoek heeft een aantal, met name in Nederland, onbekende en verrassende feiten boven water weten te halen.

Download de brochure.

Het ‘teken van het beest’?

De meeste mensen hebben het inmiddels via hun bank of werkgever gehoord; de banken gaan over op een nieuw, 18-cijferig, bankrekening nummer voor iedereen. Het voorheen vetrouwde rekening nummer, dat de meeste mensen uit hun hoofd kennen is geschiedenis.

De uitgifte van dit nummer heeft bij sommige mensen er toe geleid dat zij zich afvragen of hier ‘het teken van het beest’ in moet worden gezien. In dit artikel ga ik in op een aantal zaken, zoals:

 • Moeten gelovigen zich zorgen maken over het ‘teken van het beest’?
 • Zijn er ook andere, beter herkenbare, tekenen van de eindtijd?
 • De religie van de antichrist;
 • Welk volk zal de antichrist helpen om Israël te onderdrukken?

hij zal niet letten op de goden van zijn vaderen, en ook niet op het verlangen van de vrouwen

> DOWNLOAD STUDIE (PDF)

De ‘Rede over de laatste dingen’

De laatste tijd is er door de ‘rampspoed’ die er over deze wereld trekt, denk aan de situatie in de landen als Egypte, Tunesië, Libië en de diverse Islamitische landen op het Arabische schiereiland en natuurlijk de enorme ramp (Tsunami) in Japan, weer volop aandacht voor “het einde der tijden”.

In de Bijbel, in Matteüs 24 en Lucas 21, spreekt de Here Jezus over deze zaken. Ook in de Openbaringen en Daniël alsmede in de brieven van de Apostelen kunnen we er over lezen. De Amerikaan Hal Lindsey maakte met name begin jaren ’70 furore als “Bijbelvorser”. Zijn boek, “De Planeet die Aarde heette” werd één van de meest verkochte boeken (meer dan 35 miljoen exemplaren in 54 talen, volgens Wikipedia) en maakte hem tevens op slag miljonair. Lindsey was, en is, er heilig van overtuigd dat de anti-Christ uit de Europese Unie zal komen en verkondigt die mening waar hij maar kan.

Amerikaanse visie

De boeken van Lindsey, en andere Amerikaanse schrijvers, werden ook in Nederland veel verkocht en gelezen. En zo gebeurde het dat er met name door de invloed van deze Amerikaanse schrijvers een visie ontstond, in Nederland en vele andere landen, welke kortgezegd omvatte dat

a. de antichrist uit ‘de 10-statenbond’ van de EU zou komen (beeld Daniël, 10 tenen, hersteld Romeinse Rijk);
b. dat het ontstaan van de EU, en dan met name de ‘wederoprichting’ van Israël een vervulling was van de profetieën.

Het ontstaan van de staat Israël in 1948 is zeker een wonder waarin we God’s hand kunnen herkennen. Dat valt simpelweg niet te ontkennen. Maar de Amerikaanse visies, en vertalingen van deze boeken hebben tot een aantal potentiële misvattingen geleid welke er nog steeds voor zorgen dat veel Christenen de Bijbel niet (meer) goed lezen. Met als gevolg de meest wilde speculaties – tot aan bepalingen van een datum van ‘de wederkomst’ of ‘de opname’.

Rekensommetjes

In Matteüs 24 (NBG) lezen we het volgende

29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. 30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. 31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere. 32 Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. 33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. 34 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. 35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. 36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. 37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

De context hier is dat de Discipelen vragen aan de Here: “wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?“. Alles wat daarná volgt is dus een antwoord op deze vraag! Matteüs 24 handelt dus over de wederkomst van Christus en het ‘einde’ van deze wereld zoals we haar nu kennen, in haar huidige vorm. De wederkomst van Christus zal namelijk het begin zijn van een totaal nieuwe (wereld)regering, staat en toestand van deze wereld; het ‘Duizendjarig Rijk‘ (PDF) waarin Christus zal heersen als Koning.

Met in het achterhoofd het ontstaan van Israël, in 1948 (het “uitspruiten” van de Vijgenboom), en daarbij genomen Mt. 24:34 kwam men dan vaak op bijvoorbeeld de volgende redeneringen (rekensommetjes): “In 1948 is Israël weer ontstaan, een generatie is 40 jaar, dus in 1988 komt de Here terug”. Toen dat niet gebeurde kwamen er weer anderen: “We hebben ons vergist, het moet zijn 1988 + 7 jaar grote verdrukking dus in 1995 komt de Here!”. De grote verdrukking kwam niet, de wederkomst vond niet plaats. Er volgden nieuwe ‘rekensommetjes’ en uitleggingen. Eén van de bekendste exponenten van dit ‘rekenwerk’ is Evangelist Harold Camping. Na diverse onjuiste voorspellingen beweert hij nu dat de ‘wederkomst’ in Mei 2011 zal plaatsvinden. In het artikel lezen we ook dat ruim 1/3e deel van de Amerikanen gelooft dat de wederkomst in elk geval vóór 2040 zal plaatsvinden.

Let wel, ik drijf hier niet de spot mee! Ik heb het hier over broeders en zusters die vol verwachting uitzagen naar de komst van de Here. Maar ik heb diverse getuigen die kunnen onderschrijven dat ik nooit, maar dan ook nooit heb willen toegeven aan deze ‘rekensommetjes’. Immers, vers 36 zegt zéér duidelijk: “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen“. Wel zijn er diverse tekenen genoemd, zowel in Mt. 24 als op andere plaatsen, waaraan we kunnen onderkennen dat ‘de dag nabij is’.

Deze ‘generatie’?

Nog niet zo lang geleden las ik dit gedeelte nog weer eens aandachtig door. En het viel mij opeens op: de Engelse (Bijbel)vertalingen en boeken spreken meestal over “this generation”, wat simpelweg vertaald is, in het Nederlands, met “deze generatie”. Maar, de Here zegt hier iets anders! Zowel in de Staten Vertaling, NBG als de Herziene Staten Vertaling staat hier in dit vers “dit geslacht“. De NBV 2004 wijkt af, deze spreekt over “deze generatie”.In een mail, aan een broeder, schreef ik recent:

Probleem is dat we als evangelicalen ons door Hall Lindsey e.d. eigenlijk in de luren hebben laten leggen door hun theorieën, niet alleen over de EU (10 rijken) maar ook andere dingen. De Here spreek expliciet over “dit geslacht“. Maar zij hebben er “deze generatie” van gemaakt. De Amerikanen vertalen het ook consequent als ‘generation’ (waar wij weer ‘generatie’ van hebben gemaakt in de vertaling van boeken uit Amerika), voetnoot NET.Bible:

{sn} This is one of the hardest verses in the gospels to interpret. Various views exist for what generation means.

(1) Some take it as meaning “race” and thus as an assurance that the Jewish race (nation) will not pass away. But it is very questionable that the Greek term {genea} can have this meaning. Two other options are possible.
(2) Generation might mean “this type of generation” and refer to the generation of wicked humanity. Then the point is that humanity will not perish, because God will redeem it. Or
(3) generation may refer to “the generation that sees the signs of the end” (v. 30), who will also see the end itself. In other words, once the movement to the return of Christ starts, all the events connected with it happen very quickly, in rapid succession.

http://classic.net.bible.org/strong.php?id=1074

Het kan verder ook worden vertaald als ‘een eeuw‘ of ‘tijdsbestek‘. Dus ‘deze eeuw’ of  ‘deze tijd’ zal niet voorbijgaan.

Voor de uitlegging van Mt. 24 moet er één “aanname” worden gedaan. Namelijk dat Israël “de Vijgenboom” is waaraan gerefereerd wordt.

Vervolgens worden daarop andere aannames gestapeld (“deze generatie = 40 jaar” enz) met als gevolg een verhaal dat min-of-meer aanvaardbaar is. In mijn ogen op een “het zou zo kunnen zijn” niveau. Er worden dan echter drie fouten gemaakt die cruciaal zijn.

Fouten in uitlegging

 • 1e fout -> de Vijgeboom als beeld van Israël.
  Nérgens in Gods Woord is de Vijgenboom een beeld, of tyvijgeboompe, van Israël! Israël wordt één keer vergeleken met vijgen (Hos. 9:10) en een vijgenboom (Jer. 8:13, een vergelijking met een vijgeboom die geen vrucht draagt). Het beeld van Israël is de Olijfboom (vgl. Rom. 11:24, Jer. 11:16 – “Een groene olijf, schoon van prachtige vrucht, heeft de HERE u genoemd; onder geluid van groot gedruis heeft een vuur zijn loof aangestoken en zijn zijn takken verbrand”). Wanneer we claimen dat de Vijgeboom een beeld van Israël zou zijn -en helaas kun je dat op nogal wat plaatsen lezen- dan krijgen we een probleem met bijvoorbeeld het gedeelte waarin de Here een vijgenboom vervloekt (Matt. 21:19-21). Overigens heb ik, onder invloed van de late Amerikaanse evangelicalen als Lindsey, deze denkfout lang nagevolgd.Vaak wordt beweerd dat Lindsey e.a. de “dispensationalistische visie” (bedelingenleer) uit zouden dragen. De Scofield Bible -het defacto standaard werk op dit gebied- heeft echter bij dit vers als toelichting helemáál niet opgemerkt dat het hier Israël zou betreffen. Ook de Ryrie Study Bible doet dit niet. De twee belangrijkste “dispensationalistische” studiebijbels verklaren hier helemaal niets! En dat is ook logisch. Want er wordt hier heel iets anders gezegd door de Here dan dat wij er meestal van maken. En het juiste uitlegkundige principe wordt dan ook gevolgd namelijk: letterlijk nemen als het letterlijk kan. En dat kan hier probleemloos. Wat zegt de Here, als we het eens in eigen woorden mogen zeggen? “Als de blaadjes weer aan de bomen komen, weet je dat het weer zomer wordt”. En daarmee wijst hij terug op de eerder genoemde tekenen. De tekenen die in de ‘eindtijd’ zullen worden gezien door de mensen (valse christussen, oorlogen, geruchten van oorlogen, verdrukkingen tot aan de valse Messias in de Tempel, vers 15) zijn net zo onmiskenbaar, makkelijk herkenbaar, als dat wij zien aan de bomen dat het weer zomer wordt.
 • 2e fout -> de “Generatie”
  Eerder heb ik hier al uitgebreid aandacht aan besteeed. De ‘generatie’ is een letterlijke vertaling van het Griekse ‘genea’. Waar ons woord ‘genealogie‘ (= het onderzoeken van de geslachten). De belangrijkste, meest accuratie, Nederlandse vertalingen hebben dan ook gekozen dit als ‘geslacht’ te vertalen.
 • 3e fout -> gestapelde bewijsvoering
  Op basis van de voorgaande 2 foute aannames of uitleggingen wordt een ‘gestapelde bewijsvoering’ gemaakt. Vijgeboom = Israël, deze generatie ( “die zal zien dat Israël hersteld wordt”, wat nergens staat!) zal de wederkomst, of opname, meemaken.

Je zou nog kunnen stellen dat Israël inderdaad ‘de zomer’ is, het uitlopen van de vijgenboom gelijkstellen aan het ontstaan van Israël. Maar de 2e stap, van het woord geslacht een ‘generatie’ maken en die vervolgens beperken tot bijvoorbeeld 40 jaar is een ernstige(r) misser. De Bijbel leert namelijk iets anders. Een geslacht gaat pas voorbij, zo weten we, zodra de laatste mensen van een geslacht zijn uitgestorven. Genesis 6:3 zegt: “En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn.”. Met andere woorden, als je uitgaat van de wederoprichting van de staat Israël in 1948 als ‘beginpunt’ voor je rekensom, dan betekent dit dat de wederkomst op zijn laatst 120 jaar later zal zijn, dat is in 2068. Of daar vóór natuurlijk. Maar een ander uitgangspunt zou ook kunnen zijn het moment dat Palestina werd uitgeroepen tot het ‘Joodse Thuisland’ door de Zionistische beweging (1897 + 120 = 2017). Dit laat al zien dat het verdraaid lastig is om ook maar íets te zeggen over een datering van de komst van de Here.

De Tekenen

Wij zijn als gelovigen in mijn ogen door al de boeken, films, TV programma’s en spreekbeurten van de, met name, Amerikaanse late, extremistische, Evangelicalen (jaren ’60 en later) op het verkeerde been gezet. Want, in Matteüs 24 geeft de Here een aantal hele duidelijke tekenen waar we op moeten letten. Net als dat we weten, aan het uitlopen van de bomen, wanneer de zomer komt kunnen we namelijk zien, aan de tekenen welke de Here noemde, wanneer ‘de zomer nabij’ is, wanneer Zijn komst (zeer) aanstaande is.

Daarover zal ik graag een volgende keer schrijven, mocht ik de gelegenheid (nog) krijgen…. !

29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.
30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.
31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.
32 Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.
33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.
34 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.
35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.
37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

Boete en inkeer. In zijn schaduw zullen wij leven..

Klaagliederen 4:12-22

Vers 20 – Onze levensadem, de gezalfde des HEREN, werd in hun valkuilen gevangen, hij, van wie wij dachten: in zijn schaduw zullen wij leven onder de volkeren.

We horen hier het volk van Juda klagen over het feit dat zij -in Babylon- verbannen waren; hoewel er hoop doorklinkt, een profetische belofte, in de verzen die er aan het einde volgen. Ze zouden terugkeren en de ongerechtigheid, de zonde en de straf hierop, van Sion zou een einde kennen.

De kern van dit gedeelte is echter dat éne vers, vers 20. In de verzen 12-19 lezen we dat Juda in de ballingschap was. Een ballingschap waarvan niemand had geloofd dat zij daarin zoudenkomen. Omdat zij zich in Jeruzalem veilig waanden. Wie zou ooit gedacht hebben dat díe stad overwonnen zou worden

Prediking, 4e adventszondag, “Boete en inkeer”. Op wie stellen we ons vertrouwen? Op mensen? Op ons zelf, op onze (af)goden? Of op de Koning der Koningen? Sedekia (Klaagliederen 4, Jeremia 37-39) en zijn rebellie tegen de Here leert ons een belangrijke les…

> Prediking (PDF)

De Evangeliën

Het Oude Testament eindigt met een dreigende vloek, hoewel we dat in onze vertaling(en) niet zo goed terug zien:

Maleachi 3:6 (NBG)
Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.

In de Engelse vertalingen, bijvoorbeeld de American Standard (ASV) zien we beter wat er werkelijk staat c.q. bedóeld wordt in de (grond)tekst:
And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers; lest I come and smite the land** with a curse.

Er wordt hier gesproken over de komst van ‘de Profeet Elia‘, die dit zal doen; feitelijk lezen we hier dat Elia (naar wij uit de Evangeliën weten wordt hier Johannes de Doper bedoeld) “het hart van de kinderen naar de vaderen terugvoeren” zou zodat de Here niet zou hoeven komen om het land met een vloek (kherem, cherem) te treffen.

Dit woord is inderdaad, letterlijk, te vertalen als ‘de ban’, maar het gaat hier juist om die banvloek welke Israël zou treffen als zij het verbond zouden breken en het land verontreinigen met hun goddeloosheid. Het is namelijk ook te vertalen met “totale vernietiging”, alsmede met “devotie”. Het woord staat voor meer; het betekent (ook) zoiets als “Alles wat God toebehoort”. Zij zouden dus moeten verlaten, wanneer ze ongehoorzaam waren, “wat God toebehoort”: het land Israël (vgl. Deut 7:2, 20:17; Zach 14:10,11).

Lees verder ..