De Wederkomst van Christus Jezus

In de Fillipenzenbrief schreef Paulus “Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren!”. De profetie over de komst van de Here Jezus en “onze vereniging met Hem” is in de Bijbel vaker vermeld dan profetieën over zijn geboorte als kind op aarde.

Opname van de gemeente - Wederkomst van Christus (stockfoto)

De profetieën over de Here Jezus, in het Oude Testament, over zijn geboorte (Jes. 7:14; Jes. 9:5; Micha 5:1, Maleachi 3:1) en sterven (Psalm 22:16-18; Jesaja 53:5) zijn letterlijk vervuld door de Here Jezus.

Er is dan ook geen enkele reden om de (eigen) woorden van de Here Jezus en de woorden van de Apostelen over zijn wederkomst en de opname van de Gemeente terzijde te leggen.

Profetie Wederkomst van Christus

Toch zijn er veel mensen, ook christenen, die niet geloven in de komst van Christus. Een recent onderzoek van de EO toont bijvoorbeeld dat maar 64% van de christenen gelooft dat Jezus is opgestaan uit de dood en slechts 51% gelooft dat Christus terug zal komen.

Dit is niet nieuw, Petrus schreef al dat er spotters zouden komen die de profetie zouden willen ontkrachten.

Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is.2 Petr. 3:3-4, NBG.

Dat ook gelovigen –door ongeloof!– tot deze ‘spotters’ zouden gaan behoren, zou Petrus het ooit hebben verwacht of vermoed? De Here Jezus kennelijk wel, toen Hij zei: “als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?” Lucas 18:8, NBG51.

Profetie Oude Testament

In het Oude Testament zien we al ‘hints’ over de Wederkomst van Christus. Bijvoorbeeld in Maleachi 3. Het eerste vers gaat over Hem in zijn komst als mens, de verzen daarna spreken echter overduidelijk over de (2e) komst van Christus, ten oordeel.

Dat Maleachi beide komsten in één hoofdstuk beschrijft is niet zo vreemd. Ten eerste hadden de profeten in het Oude Testament slechts een ‘beperkt zicht’, meer werd hen niet gegeven te zien, maar bovenal zet het eerste vers duidelijk neer over wie in de navolgende verzen gesproken wordt.

Het boek Maleachi is geschreven ergens tussen 500-400 voor Christus. Het is het laatste boek van het Oude Testament. Jesaja was geschreven tussen 701 en 681 voor Christus. Boeken honderden jaren voor de komst van de Here Jezus geschreven profeteerden over Zijn komst naar de aarde, als mens.

Deze profetieën kwamen uit. Sterker nog, de oudste profetie over Zijn komst lezen we al in Genesis 3:15 en bestudeer ook eens Genesis 49, de profetie van Jakob? Het boek Genesis was op het moment dat de Here Jezus op aarde kwam minstens 1500 jaar(!) oud.

Daarom ook dat Petrus zegt dat de spotters er dan wel mogen komen maar dat we zekerheid mogen hebben, 2 Petr. 3:7, dat “de tegenwoordige hemelen en de aarde” zijn bewaard als een schat “ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel”. Hoe kon zich, zo gezegd, beroepen op hele oude en betrouwbaar gebleken bronnen: de Schriften die zeker en vast zijn!

Profetie Nieuwe Testament

Voor christenen geldt een ándere komst van Christus, de 1e komst, ook wel de “opname van de gemeente” genoemd.

Van beide komsten getuigt het Nieuwe Testament. Een goed onderscheid maken over welke komst beschreven wordt en voor wie is daarbij wel belangrijk. Neem daarbij altijd de context in ogenschouw.

En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere. Matt. 24:30-31, vgl. Openb. 14:14-16, NBG.

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. Joh. 14:2-3, NBG.

En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. Hand. 1:10-11, NBG.

Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen. 1 Thess. 4:15-17, NBG.

Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 1 Kor. 15:50-52, vgl. 1 Kor. 15:23, NBG.

Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren! Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is. Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. Jak. 5:7-8, NBG.

Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen. Fil. 3:20-21, NBG.

» Download deze Bijbelstudie (PDF)

Print Friendly, PDF & Email