Regenboogverklaring van christelijke “cisgender hetero medemensen”

Een aantal christenen in Nederland heeft een website gelanceerd met daarop een “Regenboogverklaring”, waarmee men solidariteit wil uiten aan mensen die, volgens de initiatiefnemers, door de kerken tekort zijn gedaan doordat deze homoseksualiteit en andere levensvormen afwijzen.

homohuwelijk gelijk geslacht bijbel

In die verklaring bieden zij hun excuses aan voor wat volgens hen de LHBTIQ+-personen in- of door de kerken is aangedaan. “Vergeef ons onze arrogantie, onze veroordeling en het leed dat we hebben veroorzaakt.”, zo meldt de EO’s DIT is de Dag. De verklaring wordt afgesloten met: “Met liefdevolle groet, Je cisgender hetero medemens”.

Onder verwijzing naar Galaten 3:26, 28 waaruit geciteerd wordt “Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. [..] Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus.”

Verder stelt de verklaring ondermeer “Wij hebben jou in het verleden veel onrecht aangedaan [..] suggereren dat je kan veranderen of genezen heeft veel schade veroorzaakt”.

Regenboogverklaring versus Nashvilleverklaring

De Regenboogverklaring staat lijnrecht tegenover de door 200 predikanten ondertekende Nashvilleverklaring.

De Nashville Verklaring legt de nadruk op een (bepaalde, orthodoxe) Bijbelse duiding van dit onderwerp. De Regenboogverklaring legt de nadruk op de mens en neemt ter ondersteuning, volledig buiten de context, een paar bijbelverzen er bij.

Beide verklaringen zul je mij niet zien onderschrijven. Beide namelijk proberen de Schrift te plooien, uit te leggen, op een manier die hén welgevallig is.

Opmerkelijk is dat vers Gal. 3:27 weggelaten wordt in de Regenboogverklaring: “Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.”. Ook de hele context van de Galatenbrief wordt buiten beschouwing gelaten. Zo begint hoofdstuk 3 met “O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen”.

Het gebruik van het gedeelte uit Galaten waar staat “daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus” is bizar. Dat klinkt natuurlijk wel lekker in dit verband maar het gedeelte gaat over een compléét ander onderwerp. Namelijk het weggelaten vers en de context van de brief in zijn geheel: de eigenmachtige, wettische, godsdienst die de Galaten aanhingen om daarmee, buiten Christus om, behoud te bewerkstelligen. Galaten 1:6 immers zegt het al: “Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie”.

Buiten Christus om

De Regenboogverklaring gaat ook buiten Christus om. Buiten Zijn verzoening voor de zonde die aan ieder mens kleeft. Er wordt gedaan alsof het liefdevol in de geest van Christus is, maar dat is het niet. Het is een valse voorstelling van zaken, een verdraaiing van de Schriften. Dat klinkt wel lief naar de LHBTIQ+ mensen. Maar ondertussen zeg je: “Ga jij maar fijn verder te leven op een manier die jou goeddunkt, God vindt het allemaal wel prima”.

De vraag is of dat wel zo is. Wat men in de wereld búiten de kerk of gemeente doet hebben wij uiteraard niets mee te maken. Hoe men leeft en denkt bínnen de kerken en gemeenten is echter wel degelijk een zaak die onderworpen is aan God’s Woord.

Cisgender hetero medemens

Het gebruik van de term “cisgender hetero medemens” is in mijn ogen een overbodige modieuze invalshoek qua taalgebruik en sluit  bepaalde mensen daarmee ook weer uit; vooral hen die weerstand hebben tegen dergelijke, vaak als “woke” gelabelde, termen maar ook mensen die bijvoorbeeld wel homoseksueel zijn maar er niet naar leven omdat zij dat zélf in strijd met de Bijbel vinden. Een groep waar, zeker binnen de meer ‘vrijzinnige’ kerkgenootschappen, niet of nauwelijks ook voor is.

Zoals ik eerder al eens schreef: “Op dit blog heb ik al een paar keer iets gepubliceerd over homoseksualiteit en transgenders. Er is vanuit de Bijbel, in mijn ogen, veel meer over te zeggen dan veel orthodoxe christenen over het algemeen doen.”. Maar er is, in het kader van de Regenboogverklaring, óók veel meer over te zeggen dan wat men nu doet.

Print Friendly, PDF & Email