Vraag over de Drie-eenheid

Een vraag die ik ontving over de drie-éénheid en mijn antwoord hierop.


duifDag br. X,

excuses voor de late reactie, .. dat kwam ook omdat je gelijk de moeilijkste vragen stelt, ook de vragen die vaak (en daar verdenk ik jou niet van hoor!!) als ‘strikvragen’ worden opgeworpen.

  • Bij de doop van de Here Jezus, daalde de Heilige Geest neer als een duif.

Ja, daalde er een duif neer, of de Heilige Geest? Er staat “als een duif”. Denk hierbij ook aan de uitstorting van de Heilige Geest tijdens pinksteren. Op alle 120 aanwezigen daalde de H.G. neer met ‘tongen als van vuur’. Dus 120x de H.G.? Letterlijke vlammen? Nee,.. God tóónt ons de H.G., Zijn Geest, in een voor ons te bevatten formaat, een waarneembaar verschijnsel. In dit geval dus “tongen als van vuur”. Denk in dat verband eens aan de brandende braamstruik. Er was vuur te zien, maar de struik verbrande niet. De H.G. was nu als vuur te zien op de hoofden van de gelovigen, maar hun haar (om het maar eens plat te zeggen) vloog niet in brand..

Het “als” een duif, betekent niet dat er letterlijk een duif neerdaalde op de Here Jezus! Dat denken wij vaak, de kinderbijbelverhalen indachtig.
Maar vergelijk eens alle teksten die dit vermelden: Matt. 3:16, Mar. 1:10, Joh. 1:32. Consequent staat er dat de H.G. als een duif neerdaalde. Waarbij er vermeld wordt dat de hemel “zich opende”. Dat nemen we niet al te letterlijk.. maar dat duifje, dat spreekt ons aan en nemen we opeens letterlijk.

In het Grieks staat er “hosei” (http://net.bible.org/strong.php?id=5616) de definitie is “als het ware als”. De vertaling is daarin helaas zwak. Het gaat hier daarom niet om de letterlijke duif (die er mogelijk wel degelijk was hoor) maar om de eigenschappen van een duif, wat er mee “verwoord” wordt in zinnebeeldige zin; de H.G.’s eigenschappen: liefelijk, onschuldig, mooi, enz.

  • Christus Jezus is gezeten aan de rechterhand Gods.

Klopt, is heel moeilijk te bevatten en daar ben ik ook nog niet helemaal uit. Zelf denk ik dat, we zien het veel in de Openbaringen, God aan Johannes in de Openbaringen heeft moeten duidelijk maken op een voor de mens Johannes te bevatten manier hoe het e.e.a. in zijn werk ging. We moeten God ook niet te beperkt voorstellen; God is gezeten op de troon. Inderdaad. Anderzijds zegt de Bijbel “God is Geest”. We denken naar mijn oordeel te veel in termen als “de oude man op de troon” en daarnaast zit dan de Here Jezus. Het is voor mij niet te bevatten hoe dit zit of werkt/zal gaan werken.

  • Christus bad tot de Vader, vlak voor Zijn kruisiging.

De Here had een “duale natuur”; Hij was volkomen mens (De mens Christus Jezus werd immers ook gedood aan het kruis) maar tevens volkomen God. Hoe dat in zijn werk ging, weet ik ook niet. Hij bad tot de Vader, terwijl ook –zie eerder– de Heilige Geest al in Hem woonde. Sterker nog, vanaf de moederschoot al.

Denk in dit verband eens aan de zwangerschap van Maria. We zeggen wel heel makkelijk: “Ze was zwanger van de Heilige Geest” (waarmee, aangezien God de Vader is, al héél eenvoudig aangetoond is dat de Heilige Geest en de Vader niet twéé personen maar één zijn!!). Maar hoe is dat óóit in zijn werk gegaan? Dat bevatten we niet, maar aanvaarden het.

Zo aanvaard ik ook dat ik persoonlijk het niet kan bevatten dat God zowel één is, als dat Hij zich aan ons openbaart in Vader, Zoon en Heilige Geest.

Wat voor mij als een paal boven water staat is echter dat wij mensen té klein denken over God. Hij is alom-tegenwoordig. Dat belijden we. Maar tevens willen we Hem beperken, in ons spreken over Hem, tot iemand die “op een troon zit”. Ik kan daarom alleen maar Gods Woord naspreken in deze dingen en constateren: De Bijbel leert dat God één is.

Jakobus 2:19(a) zegt: “”Gij gelooft, dat God één < Gr: Heis, zie: http://net.bible.org/strong.php?id=1520 > is? Daaraan doet gij wèl”. En in Rom. 3:20 zegt Paulus: “want er is maar één < heis > God, en hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen.”.

Zie ook hoe het woord ‘heis’ verder gebruikt wordt:
http://net.bible.org/search.php?search=greek_strict_index:1520

Altijd als een. Geen drie-eenheid, maar één. En hoe dat precies werkt? Ik heb geen flauw benul. Ik kan er over nadenken, maar het is te groot(s) voor mij om te bevatten.

Ik hoop dat ik ondanks m’n incomplete antwoord je toch verder heb geholpen.

broedergroet,
Rudy

Print Friendly, PDF & Email