Tegenstand overwinnen

Tegenstand is niet ongebruikelijk voor een gelovige, integendeel. We hebben tegenstand te verwachten, vgl. 1 Petr. 4:12. Tegenstand ‘hoort er bij’, zelfs hevige  tegenstand. Wanneer we Christus willen volgen is er tegenstand in ons leven.

Let wel, tegenstand is iets anders dan tegenslag. Tegenslag, dat dingen niet meezitten in het leven of dat je zorgen hebt over bijvoorbeeld geld, gezondheid of werk, dat hoort bij het leven en treft iedereen. Helaas is daar vaak verwarring over.

Tegenstand (Image by Gerd Altmann from Pixabay)

Veel mensen denken dat de tegenslagen in het leven tegenstand is van de satan. Dat is niet het geval. Tegenstand krijgen we slechts dan in ons leven als we de Here Jezus hebben leren kennen, wanneer we wedergeboren zijn.

Wat is Tegenstand?

We hebben drie vijanden gekregen door de wedergeboorte:

  1. de wereld. Wij gaan niet meer mee in hun opvattingen en gedrag. En dat geeft wrijving. Soms, in sommige landen, zelfs zoveel dat christenen vanwege hun geloof vervolgd worden, in de gevangenis gezet of zelfs gedood!
  2. de satan en zijn demonen. Hij heet niet voor niets de ‘tegenstander’ en zal er alles aan doen om ons dwars te zitten. Toen we nog niet geloofden, hadden we geen last van zijn tegenstand, immers: we hoorden bij zijn team? Dan is er ook geen tegenstand! Maar zodra je leven aan Christus wordt toegewijd dán krijg je tegenstand van satan en zijn demonen.
  3. ons eigen “vlees”, ons eigen ‘ik’ is onze tegenstander geworden. Immers, dat is de “oude mens”, de zondige mens waarin onze vernieuwde geest woont. Die “oude” mens verlangt regelmatig terug naar “vroeger”..

Tegenstand = beproeving van ons geloof.

Denk hierbij maar eens aan Nehemia. Het herbouwen van de stad stuitte op veel tegenstand. Nehemia 4 “wat willen die Joden?”. Ze bespotten het volk dat de stad wilde herbouwen. Nehemia keert zich echter naar God – en.. bouwt verder. Ze worden bespot, aangevallen, onderdrukt. Het was als tegen de wind inlopen tot aan het einde. Of denk aan Elia, Daniël, Jeremia, Paulus, Petrus.. allemaal ervoeren ze tegenstand.

Oppositie komt van- en via mensen waar je het van verwacht maar ook van hen waar je het niet van verwacht. Efe. 6:12 laat zien dat het geen strijd tegen of met mensen is maar met de duisternis áchter deze mensen. Dat zijn demonen die door andere mensen heen werken.

Ook mensen die ‘geestelijk’ zijn kunnen zeker je tegenstander zijn, 2 Kor. 11:23-29. Paulus onderging geseling, gevangenstraf, doodsdreiging, steniging, schipbreuk, angs voor overvallers, angst voor zijn eigen mensen (Joden) en heidenen.. en daarbovenop had hij de zorg voor- en om de gemeenten! Binnen kerken en gemeenten is vaak ook onderling ook onmin en veel tegenstand (zie het artikel over Antagonisten).

We zullen dus tegenstand ervaren in ons (geloofs)leven. Daarin zijn wij niet meer dan onze Here: “let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.” (Hebr. 12:3).

Waarom zijn mensen zo?

– geleid door de satan
– ze willen zichzelf verheffen door jou naar beneden te drukken
– Jaloezie
– mensen die geen verandering willen
– mensen die kritieke geest hebben, een kritieke persoonlijkheid

Er zijn altijd ‘negatieve mensen’ met een ‘rebelse radar’ die elkaar feilloos weten te vinden en zich, samen, negatief opstellen. Vergeet niet welke geest daar achter zit, wie hen drijft!

Maar als God wil dat iets gaat gebeuren, gáát het gebeuren – ondanks de tegenstand! 2 Kor. 5:7, we mogen wandelen in geloof en niet naar ‘wat voor ogen is’.

Hoe ga je om met tegenstand?

Ga naar God, ga in gebed tot Hem en leg het Hem voor! Ga niet in op provocaties, breng het naar God → Daniël, Nehemia. Spr. 15:29. De Here hoort de gebeden van de rechtvaardigen. Maar ga niet ruzie maken, of je “verdedigen” (Spr. 15:1) want dat maakt het probleem, bijvoorbeeld een conflict, alleen maar groter. Het is precies wat de satan wil, onderlinge ruzies en verdeeldheid.

Overwin de Tegenstand

Ga door op de weg die God je gegeven heeft om af te leggen en ‘rond de klus af’. Dat legt de tegenstander het zwijgen op!

Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld; wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht.” (2 Kor. 4:8-9)

De vreugde van de overwinning, die in Christus is, ligt voor het grijpen!