Evangelisatie? Maar “Zij hebben Mozes en de profeten!”

Slechts vier op de honderd christenen getuigt van zijn of haar geloof. Evangelisatie is echter een algemene opdracht aan de gelovige. De “Grote Opdracht” genoemd of ook wel het “zendingsbevel”.

Zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren”
– Lukas 16:29.

Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard.
– Rom. 1:18-19.

Evangelisatie - straatevangelist in Leeuwarden
Straatevangelist in Leeuwarden, ©2016 R. Brinkman

De Straatevangelist

Vorige week was ik onderweg naar de supermarkt. Er was een jongeman die mij een foldertje wilde geven en ik nam het aan. Hij liep door en terwijl ik naar het foldertje keek, meer een klein briefje, zag ik dat het een briefje was waarop het Evangelie werd uitgelegd. Ik zag dat hij twee andere mensen het foldertje aanbood maar ze weigerden het en hij ging de supermarkt in.

Ik dacht “laat ik hem het briefje terug geven. Ik heb het immers niet nodig en dan kan hij het beter niet aan mij geven, want ik ken de Here Jezus al, maar aan iemand die het wel nodig heeft..”.

Terwijl ik ook richting supermarkt ging bedacht ik mij. Hij werd door iedereen afgewezen. Ik had het wel aangenomen. Laat dat zo blijven. Dat het een bemoediging is voor hem, dat iemand het briefje wél aanneemt.

Zijn uitleg van het Evangelie was op een manier die niet de mijne is. Maar mijn uitleg is immers niet de zijne en wie zegt dat mijn uitleg de juiste is? Misschien is zijn uitleg wel veel beter? Belangrijk is dát hij het Evangelie brengt aan mensen.

Hij vult, op zijn eigen manier, de opdracht uit Matt. 28:18-20, Markus 16:15; Joh. 20:21; Lukas 24:46-49 en Hand. 1:8 in.

Hoeveel van ons doen dat niet? Uit onderzoek blijkt namelijk dat slechts 4 op de 100 christenen bereid zijn te getuigen van hun geloof. Slechts vier procent!

Mozes en de Profeten

Het is in mijn ogen meer dan verdrietig om te te lezen, te horen, dat slechts zó weinig christenen bereid zijn de opdracht, ons gegeven door de Here Jezus, te gehoorzamen.

We hebben immers (ook) “Mozes en de Profeten”, oftewel de Schriften? We wéten toch wat onze opdracht is? “Onderwijs alle naties, doop ze in de naam van de Vader, Zoon en Heilige geest”.

Dat is geen vrijblijvende opdracht. Het is niet iets wat je kunt weigeren onder het mom van “komt me vandaag even niet uit” of “ik ben niet geroepen” of “Ja, maar dat is de taak van een Evangelist!”.

Het excuus dat ik in mijn jeugd regelmatig hoorde: “De deuren van de kerk staan iedere zondagochtend open!”. Met andere woorden: wij hoeven niet het Evangelie te bréngen, “ze komen het maar halen”. Sommigen meenden zelfs te moeten opmerken dat Evangelisatie “paarlen voor de zwijnen” was!

De Grote Opdracht

We zijn allemaal geroepen. Niemand uitgezonderd. Gelegen of ongelegen, verkondig het Woord, zegt de Apostel in 2 Timotheüs 4:2. Lukas 9:60. Paulus zei zelfs: “wee mij, als ik het Evangelie niet verkondig!” (1 Kor. 9:16).

Wat er gebeurt als we niets doen, het Woord niet delen? Twee dingen.

1. Als eerste brengen we onszelf schade toe. Als we weigeren de opdracht van de Here uit te voeren? Deut. 8:2-4 laat zien dat het volk Israël door hun ongehoorzaamheid “40 jaar in de wildernis” moest zijn.

Een leven zonder vrucht, een leven waarin je alleen maar bezig bent met jezelf, óverleven.. Denk ook eens aan de gelijkenis van de talenten: “Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de tien talenten heeft.” (Matt. 25:28). Dit zijn serieuze waarschuwingen vanuit de Schrift!

2. erger nog: als wij zwijgen, verhinderen we anderen de Here te leren kennen.

De “toorn van God” komt over hen die niet geloven. Sterker, die is al over hen, daarom ook dat bijvoorbeeld de brief van Judas ons oproept: “ontferm u over sommigen, en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees, en ruk hen uit het vuur. (Judas 1:22-23).

Natuurlijk kun je zeggen “Ja, maar.. wat van God gekend kan worden, is hun bekend.”. Dat ontslaat je niet van de verplichting die de Here Jezus ons geeft om het Evangelie te verkondigen. Nooit.

Alle naties, alle volken moeten bereikt worden. Heb daarom een visie voor de verloren mensen en hoe je ze wilt gaan bereiken, ook als gemeente. Het wordt ons tegenwoordig zelfs heel gemakkelijk gemaakt; we hebben technologisch alle middelen om het Evangelie te brengen (Radio, TV, Internet, transport, drukpers). Vanuit je luie stoel(!) kun je getuige van Christus zijn en je medemens vertellen van je geloof in Hem.

Zo zie ik bijvoorbeeld regelmatig van een aantal broeders en zusters dat ze af en toe een bijbeltekst delen via hun sociale media (Facebook, Instagram, Twitter).

Op deze “eenvoudige” manier kan het ook. Ze delen in de publieke ruimte het Evangelie. En, Gods Woord komt nooit leeg terug! (Jes. 55:10-11).

Evangelisatie Pinkstermarkt Leek ©2023 Rudy Brinkman
Evangelisatie Pinkstermarkt, Leek ©2023 R. Brinkman

Ga waar je bent gezonden

Hoe doe je dat dan? Moet iedereen als Evangelist de straat op gaan? De baan opzeggen en naar een ver land vertrekken?

Ga waar je al bent gezonden – je hoeft de zee niet over te steken, je hoeft je werk, gezin of omgeving niet te verlaten want je bént al ergens waar het Evangelie nodig is.

De opdracht is de Gemeente van Christus te bouwen. Het doel van die gemeente is de naam van Christus te verhogen zodat verloren zielen tot Hem getrokken worden. Aan die opdracht kunnen we op zó veel verschillende manieren voldoen!

Alle naties, alle volken moeten bereikt worden. Heb daarom een visie voor de verloren mensen en hoe je ze wilt gaan bereiken, ook als kerk. Het wordt ons, zoals ik al zei, zelfs erg gemakkelijk gemaakt tegenwoordig; we hebben alle technologische middelen om het Evangelie te brengen (Radio, TV, Internet, transport, drukpers).

Ik kan niet en ik durf niet ..

Zelf reisde ik vroeger veel met de trein. En ik vond evangeliseren niet eenvoudig. Integendeel.

Toch wilde ik graag het evangelie delen. In de trein zag ik dat mensen vaak een krant of tijdschrift lazen en na lezing deze lieten liggen – voor anderen om te lezen. Dat bracht mij op het idee om in die kranten een tractaat te ‘verstoppen’. En soms liet ik ze ook gewoon achter op het tafeltje bij het raam. Zodat een volgende passagier ze zou vinden. Heeft het vrucht gedragen? Gods Woord komt nooit leeg terug!

Ook het ‘huis aan huis’ folderen hebben we veel gedaan. Op een zeker moment spraken we een keer iemand die een kerkdienst van de Evangelische Bijbelgemeente bezocht. En die persoon vertelde dat ze een folder van ons hadden gekregen. Deze folder had jarenlang op het prikbord bij hen gehangen met de gedachte “laten we daar een keer heen gaan”. Na jaren “verzamelden ze moed” en kwamen naar de dienst. De gemeente bestaat niet meer, maar heeft in de tien jaar dat ze bestond veel mensen kunnen bereiken. Via internet worden nog steeds de preken en bijbelstudies aangeboden – duizenden mensen, elk jaar weer, vinden op die manier informatie over- en uit Gods Woord, wereldwijd!

Kun je echt niet, bijvoorbeeld door beperkingen of om andere redenen? Steun dan een organisatie die het wél doet. Zo evangeliseer je indirect. Mag ik zo vrij zijn eens de Stichting Yarah aan te bevelen?

10 Redenen voor Evangelisatie

  1. het is onze opdracht – Luk. 24:46-48. Er is geen keus om het niet te doen, het is een oprdacht die we moeten navolgen. Het is de opdracht van de kerk het Evangelie te verspreiden. Niet de deur open zetten, maar de deuren uit gaan, “de straat op”!
  2. Het is gehoorzaamheid aan de Grote Opdracht. Joh. 14:21. Niet gehoorzamen is een teken dat we niet van God houden(!).
  3. Vervulling van de Koninklijke Wet – Matt. 22:39-40. Liefhebben van de naaste! Als je naaste ‘stervende’ is, dan laat je dat toch niet gebeuren? Spreuken 24:11 “Red hen die opgepakt zijn om te sterven, wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat.”. – het niet verkondigen van het Evangelie staat gelijk aan het verloren laten gaan van een ander. Het is een teken dat we onbekeerd zijn, immers: we hebben onze naaste niet lief? Daarom: getuig van uw geloof. Al is het nog zo “amateuristisch” of beperkt.
  4. Het wordt verwacht van elke gelovige. Num. 11:24-29; Hand. 8:1-4; Ef. 4:11-12.
  5. Met God partner zijn. 1 Kor. 3:9; Rom. 10:14; Joh. 16:7-8.
  6. het is een ‘verheven taak’ vervullen. 2 Kor. 5:20. Wij representeren het Koninkrijk van God. Wij zijn de ambassadeurs daarvan.
  7. Geestelijke bescherming. Ef. 6:15; Rom. 10:15. Het beschermt je, maakt je sterk. Wie sterke overtuigingen heeft, is lastig te verslaan door de tegenstander! Wie alleen om zichzelf geeft, is zwak.
  8. Het is een goed en wijs doel om na te streven. Spreuken 11:30 “vrucht van de rechtvaardige”; Ps. 90:12. Het brengt geluk, Spr. 3:13. We hebben maar kort tijd. Jak. 4:14, laten we die wijs gebruiken. Kol. 4:5.
  9. het brengt beloning! Joh. 4:36; Ps. 126:5-6; 2 Kor. 5:9-10 opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.”.
  10. de verlorenen willen het – Luk. 16:27-28. Vgl. ook Ezech. 33:7-9 zijn bloed eis Ik van de hand van de wachter.”.
Print Friendly, PDF & Email