Revive bedrijfsgids van geestvervulde ondernemers

Charismatisch platform Revive heeft een “bedrijfsgids van geestvervulde christelijke ondernemers” gestart, zo meldt zij op haar website.

Op de website lees je ondermeer: “Met hun bedrijven bereiken ze een groot zendingsveld in de zakenwereld, maar zeker ook belangrijk: ze hebben een God-geven vermogen om welvaart te creëren (Deuteronomium 8:18). Zonder gezegende (en vrijgevige) ondernemers die met de instructies van de Heilige Geest te werk gaan, is het een stuk moeilijker om als christelijke organisaties en kerken en materieel een zegen te zijn voor minderbedeelden, gebouwen te kopen en een grote oogst binnen te halen voor het koninkrijk van God. Nederlandse geestvervulde ondernemers zijn geroepen door God en een grote zegen!”

Dakrenovatie 2023 Geestvervulde Ondernemers ReviveDakrenovatie van onze woning. Foto (c)R. Brinkman

Geestvervulde ondernemers

Hoe toetst Revive of de ondernemers “geestvervulde ondernemers” zijn? Wie het artikel leest ziet dat er geen énkele toetsing is. Want, zo schrijft de site: “Meld daarom ook jouw onderneming aan – met de voorwaarde dat je een hart hebt voor Gods koninkrijk – en we geloven met je mee voor een grote oogst!”

Elke ondernemer die wil inschrijven betaalt voor de inschrijving minimaal €35,00 per maand. Oftewel €420,00 per jaar.

Revive wil voor dat bedrag “de bouw van Gods koninkrijk faciliteren”. Hoe dan? Nou, door als website en ondernemers met elkaar geld te verdienen! Dat zou namelijk dan weer ten goede komen aan de “de bouw van Gods koninkrijk” omdat de ondernemers met het verdiende geld weer hun kerk kunnen steunen enz, enz.

De toetsing of een ondernemer geestvervuld is lijkt dus voornamelijk financieel te zijn. Wie het inschrijfgeld aan Revive betaalt en claimt een “geestvervulde ondernemer” te zijn is welkom.

Welvaart creëren

Ik ben ondernemer. En christen. Als ondernemer houdt ik mij in het bijzonder bezig met ICT, het maken en hosten van websites. Veel van mijn klanten zijn christenen, kerken, charitatieve organisaties, zendingsorganisaties. Een ondernemer die tot zegen wil zijn, kan dat op heel andere manieren doen. Bijvoorbeeld door kerken, zendingsorganisaties e.a. korting te geven. Dan komt er veel meer, en rechtstreeks, bij hen terecht.

Met mijn ‘ondernemersblik’ zie ik dat er een website gemaakt is door- of in opdracht van Revive die, gezien prijsstelling en aantal ingeschreven bedrijven, inmiddels al goed is voor een omzet van snel zo’n €10.000 per jaar of meer.

Daarvoor doen zij bijzonder weinig: een online gids waarin ondernemers zich kunnen aanmelden en een ‘platoform’. That’s it. Een online advertentieplatform gericht op charismatische lezers en online netwerken met elkaar.

Dat soort platformen zijn ruim voorhanden voor christelijke ondernemers. En vaak bieden ze ook nog veel meer faciliteiten voor aanzienlijk minder geld.

Wat drijft ondernemers om zich hier aan te melden voor zo’n stevig bedrag? Het “bouwen van het koninkrijk”? Of zien ze een kans om meer geld te verdienen doordat ze de lezers van Revive bereiken door een vermelding in de online gids van Revive?

Wordt het geld dat de “geestvervulde ondernemers” verdienen daadwerkelijk “geinvesteerd in het koninkrijk”? Hoe wordt dat getoetst door Revive?

Wat zeker is, is dat Revive de belofte doet aan ondernemers om ‘welvaart te creëren’ volgens de “trickle down theory”. Een onhoudbaar gebleken economisch principe waarbij de gedachte is dat het “geld van de rijken naar onderen doorsijpeld”. In dit geval, het geld van de ondernemers sijpelt door naar de kerken, instellingen enz.

Waarom dat niet werkt? Het bedrag dat een ondernemer u in rekening brengt is bruto. Na aftrek van de personeelslasten, kosten, BTW-afdracht, vennootschaps- en/of inkomstenbelasting etc. blijft er voor de ondernemer een inkomen over.

Er gaat dus van elke euro die iemand besteed aan een opdracht uiteindelijk helemaal niet zoveel richting de ondernemer zelf. En dan is de afdracht van de “geestvervulde ondernemer” in het beste geval vervolgens een tiende (in sommige kringen).

Met andere woorden, van elke euro die betaald wordt aan een “geestvervulde ondernemer” komt er aan het einde van het verhaal misschien vier of vijf cent terecht bij een goed doel of de kerk.

En zoals ik aangaf is het principe onhoudbaar gebleken omdat de ervaring leert dat “de rijken” het geld niet naar onderen laten “doorsijpelen”. Het is niet voor niets dat er zo belachelijk veel miljardairs in Nederland zijn en dat in de Quote 500 diverse puissant rijke christen-ondernemers staan..

Het verhaal van Revive past wel weer mooi in het plaatje van bijvoorbeeld de Frontrunners “Business School” die claimt dat “door de Frontrunners Kingdom Business School je de kracht van de hemel gaan ervaren in alles wat je onderneemt.”.

Het komt hier op neer: onder verwijzing naar een tekst uit het oude testament en “zegen” beloven wil Revive ondernemers flink laat betalen voor een vermelding op hun eigen website.

Hebzucht met vrome woorden

Ondernemers willen geld verdienen. Linksom of rechtsom. Een ondernemer is geen ondernemer “om het koninkrijk te bouwen” maar werkt, net als iemand die in loondienst is, om in zijn levensonderhoud te voorzien.

Sommige ondernemers zijn vooral bezig om weelde, geld en goed, voor zichzelf te vergaren. Ook christelijke ondernemers zijn hier schuldig aan. Weelde waarvan de Here Jezus zegt “Dwaas! In deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?” (Luc. 12:20).

Deze initiatieven zijn niet meer dan hebzucht met vrome woorden omkleed. Het past helemaal in het kingdom now plaatje, in het “welvaartsgeloof”.

Het is ook helemaal niet nodig om de Bijbel op deze manier er bij te sleuren, sterker nog: het is zeer ongewenst! Ook omdat de Oud Testamentische, aardse, beloften voor het volk Israël zijn en niet voor de christen.

Het is een vorm van willekeur om een paar teksten uit het oude testament te nemen om zo je verkoopverhaal te promoten. Want het is wat het is: een verkoopverhaal van Revive. Ze bieden een dienst aan, tegen veel (te veel) geld, en sommige ondernemers betalen er ook nog voor!

Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. (Matt. 6:19-21)

Wij hebben een “schat in de hemel”! Dát is ons uitzicht. Geld verdienen is een bittere noodzaak in deze wereld, maar we moeten er niet op gericht zijn. Ook niet als het met een vroom sausje gebeurt.

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.” (Ef. 1:3)

Beroep op het Oude Testament

Revive kopt met “Leren van Oud Testamentische principes”. Als we ons dan toch willen beroepen op het Oude Testament, en daar van willen leren, om claims op ‘aardse zegen’ te onderbouwen, houden we dan wel rekening met het feit dat deze beloften aan Israël voorwaardelijk zijn?

Indien gij niet hoort, en indien gij het niet ter harte neemt mijn naam eer te geven, zegt de Here der heerscharen, dan zal Ik onder u een vloek zenden en uw zegeningen in vloek verkeren; ja, Ik heb ze reeds in vloek verkeerd, omdat gij het niet ter harte genomen hebt.” (Mal. 2:2)

Een beroep op de schrift kan nooit een beroep buiten de context zijn. Wanneer we ons willen beroepen op de beloften aan Israël kan dat beroep niet zonder de verplichtingen zijn die onderliggend zijn: het houden van de Wet en dienst van Israël.

Het “Leren van Oud Testamentische principes” en toepassen er van door je dat toe te eigenen is dus niet zonder bepaalde verplichten of beter gezegd: risico’s! Want dan wordt je óók geoordeeld op grond van dezelfde Oud Testamentische principes!

De beloften zijn niet los verkrijgbaar van de verplichtingen!

Omdat niemand, als mens, aan de heilige wet kon voldoen waren er offers nodig. Maar zelfs die bleken niet afdoende, omdat niemand de wet deed, zelfs in de Tempel moest de Here Jezus hen er op wijzen dat ze de Wet van Mozes niet hielden Joh. 7:19.

Daarom kwam Christus Jezus om “de Wet” te vervullen Rom 8:1-5. Een beroep op Deut. 8:18 (de Wet!) om een “bedrijfsgids van geestvervulde ondernemers” te legitimeren is daarom niet anders dan een gotspe, het is volstrekt óngeestelijk!

Wie is geestvervuld?

Tot slot het begrip geestvervuld. Wanneer is een christen als “geestvervuld” aan te merken? De Bijbel is daar heel helder over.

Iedereen, letterlijk iedereen, die de Here Jezus heeft aangenomen is “geestvervuld”. De Bijbel laat duidelijk zien dat wanneer je in Jezus gelooft, “stromen van Levend Water” uit je binnenste zullen vloeien. Dat levende water is niet anders dan het gevolg van “geestvervuld” zijn.

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.” (Joh 7:37-39)

Want “die zich aan de Here hecht, is één geest (met Hem)1 Korinthiërs 6:17.

Paulus onderwijst dat wij de Heilige Geest ontvangen op het moment dat wij in Jezus Christus geloven 1 Korintiërs 12:13.

Romeinen 8:9 zegt: “Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe”.

Efeziërs 1:13-14 leert “In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.”

Er is derhalve, hoewel die indruk gewekt wordt door Revive e.a. charismatische tijdschriften en kringen, geen sprake van dat er een speciale kring van “geestvervulde christenen” of in het bijzonder “geestvervulde ondernemers” is. Dit leren is volstrekt in strijd met Gods Woord, de Bijbel.

Galaten 6:10 zegt: “Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.”.

Op grond van deze tekst besteden gelovigen werkzaamheden soms het liefst uit aan andere broeders en zusters in hun eigen gemeente. Of ze kopen bij christelijke ondernemers hun producten.

Als op basis dáárvan Revive een ondernemersgids online had gebracht had ik dat zeker kunnen billijken. Helemaal niks mis mee! Maar nu? Nu kan ik niet anders concluderen dan dat er sprake is van geld verdienen (door Revive) door ondernemers te paaien met de belofte van welvaart (door nieuwe klanten), gebaseerd op een volstrekt onhoudbare uitlegging van de schriften.

Daarbij proberen ze ook nog eens een stukje “exclusiviteit” of onderscheid aan te brengen door, zeer misplaatst, te spreken over “geestvervulde ondernemers” alsof dat een speciale categorie christenen zou zijn.

Rijkdom en voorspoed is geen belofte aan de gelovige. Integendeel. Dat beweren is een válse belofte doen. Nergens wordt aan de gelovigen aardse voorspoed en zegen beloofd. De praktijk wijst ook uit dat het niet waar is; kijk alleen al naar de enorme, wereldwijde, armoede, ook onder gelovigen?

“Zijt gij zó onverstandig? Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij nu met het vlees?” (Gal. 3:3)

Er is weinig geestelijks aan dit soort opvattingen die, mijns inziens, gericht zijn op het vergaren van rijkdom. Ooit begon de charismatische beweging met een verlangen naar de werking van de Geest van God, de Heilige Geest, in hun leven. Daar kun je -met name van hoe dit uitwerkte in de praktijk- van alles van vinden maar het verlangen op zich was goed. De verlangens die we nu zien, met name bij hen die het welvaartsevangelie nalopen en prediken, is niet anders dan het verlangen naar het vléselijke.

Print Friendly, PDF & Email