Openbaring – De Tijd is Nabij!

Een actuele, relevante, vraag voor Christenen in deze tijd is “hoe laat is het op de tijdklok van God”. De vraag is des te actueler omdat .. héél veel Christenen daar helemaal niet meer mee bezig lijken te zijn.

We zijn thuis bezig met een radicale ‘grote schoonmaak’. In de loop der jaren hebben we heel wat spullen verzameld en bewaard; (kinder)kleding, boeken, mappen vol met studiemateriaal. Boeken. Heel veel Bijbelstudies ook. Van mijzelf, van anderen.

Onze zolder lag vol met dingen die eigenlijk weggegooid hadden kunnen worden. Wie kent het verschijnsel niet? Vaak allemaal bewaard onder het motto “Het kan immers altijd nog eens van pas komen”.

DE TIJD IS NABIJ

Bij het opschonen van de boekenkast vond ik een (handgeschreven) voorstudie van een omvangrijke Bijbelstudie waar ik jaren geleden, in 1997, mee bezig ben geweest. Twee jaar lang heb ik mij verdiept in het boek Openbaring aan Johannes.

Aanleiding voor het verdiepen in de Openbaring was omdat je zoveel verschillende interpretaties hoort. Ik besloot alle ‘voorkennis’ zoveel mogelijk terzijde te zetten en zelf te gaan lezen. Niet “door de bril van een ander” het Woord bestuderen, maar zelf alles lezen, analyseren en, voorzover mogelijk, daar een lijn in ontdekken. Zaken vervolgens opschrijven, nazoeken.

De weerslag van dit onderzoek werd een studie onder de titel “De Tijd is Nabij” (Openbaring 22:10). En ondanks het feit dat we al weer 21 jaar verder zijn, geloof ik zeker dat de tijd nog steeds nabij is dat Christus terug komt. Sterker nog, we zijn er al weer 21 jaar dichterbij, toch?

SCHEMATISCHE OPBOUW

De Openbaring leent zich bij uitstek voor een schematische weergave. Zo is het boek opgezet. Het is schematisch opgebouwd. Als je het schema ziet, is het vervolgens relatief eenvoudig om het op papier verder uit te werken.

Bijbelstudie Openbaringen De Tijd is NabijEn zo had ik dus na twee jaar deze negen bladzijden (foto) met een schematische weergave van de Openbaring aan Johannes.

De tijd is in Openbaring, nadat Johannes opklimt naar de Hemel in Openbaring 3, verdeeld aan de hand van een boekrol welke geopend wordt in Openbaringen 5.

De boekrol bevat 7 zegels, waarbij de nadruk ligt op het 7e zegel, wat weer onderverdeeld is in 7 bazuinen, door 7 Engelen ‘geblazen’. Tot aan de 5e bazuin is er geen tijdsindeling. Vanaf de 5e echter wél! De 5e, 6e en 7e zijn namelijk het 1e, 2e en 3e “Wee” welke over de aarde zullen gaan, en deze zijn gebonden aan nauwkeurig omschreven perioden:

  • 1e wee: 5 maanden
  • 2e wee: 42 maanden
  • 3e wee: 42 maanden

Voor wat betreft het 2e en 3e wee wordt zelfs uitdrukkelijk gemeld dat het hier perioden van 1260 dagen betreft. De gehele periode van het zevende zegel van de boekrol omvat dus op zijn minst ca. zevenen en een half  jaar. Dit betekent dat de voorliggende periode, qua tijd, onbekend is.

VALSE GERUSTHEID

Op basis van mijn studie heb ik een aantal conclusies getrokken. Die weken wel af van wat er algemeen geleerd wordt (of werd) indertijd. Ik vond het indertijd verbijsterend dit te moeten ontdekken en kon maar niet begrijpen dat anderen dat niet hadden gedaan.

OPNAME VAN DE GEMEENTE
Zo zijn er héél veel mensen die beweren dat er “straks”, op een dag, een “Opname van de Gemeente” komt waarna er zeven jaar lang een (grote) verdrukking over de wereld zal komen.

Dat heb ik altijd aanvaard als waarheid. Maar bij mijn studie ontdekt ik dat je dit niet op die manier op Openbaring kunt baseren. Alleen al de periode van de weeën wijken, samen geteld, hier van af. Je komt op een totaal van 89 maanden en dat is zo’n zeven en half jaar. Daarnaast geven de eerste hoofdstukken van Openbaring geen enkele aanleiding te geloven dat er een “opname” plaats zal vinden vóór dat de weeën beginnen. Mijn onderzoek kon maar tot één conclusie leiden en dat is dat de Opname van de Gemeente (want ik geloof wel degelijk dat deze gaat plaatsvinden!) pas later zal zijn. Om precies te zijn vanaf Openbaringen 14 (tussen de 2e en 3e “wee”).

Schematische Weergave Opname van de Gemeente Openbaringen 14
Schematische weergave – Opname van de Gemeente (Openb. 14)

OOGST DER AARDE
In Openbaringen 14 lees je over de ‘oogst der aarde’, en dit is een aanduiding die -zie ook de volledige studie- niet anders uitgelegd kan worden, mijns inziens, dan het ‘wegnemen’ van de gelovigen (afbeelding boven, zie de downloads onderaan dit artikel).

Tot mijn verrassing ontdekte ik, bij het zoeken naar andere bronnen hierover, dat ik niet de enige was die deze conclusie getrokken had na het lezen van de Openbaring. Sterker nog, met name in de Engelse literatuur is dit uitgebreid beschreven. In de Evangelische kringen in Nederland, zeker in boeken, kom je het niet tegen. Althans, ik ben het niet tegen gekomen. Dit heeft natuurlijk met name te maken met het feit dat dit onderwerp niet alleen onderbelicht is in het Calvinistische Nederland. Een andere, belangrijke, reden is dat de publicaties hierover bijna allemaal uit één bepaalde stroming kwamen en deze de idee van een opname vóór de ‘zeven jaren’ aanhingen.

Gravure Het Visioen van de Dood. Gustave Dore. Public Domain.
Gravure Het Visioen van de Dood. Gustave Dore.

VERWERPING VAN DE OPENBARING
Veel gelovigen wisten vroeger niet wat ze aan moesten met de Openbaring. En de theologen maakten dit er al niet beter op.

LAODICEA

En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping: Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. (Openbaring 3:14-16)

Uitgerekend het concilie van Laodicea bestempelde de Openbaring als ‘niet canoniek’. Juist deze gemeente, of plaats, werd genoemd in de Openbaring. En dat niet in positieve zin.

Alle latere concilies hebben de Openbaring altijd als canoniek beschouwd. De uitzondering is de Oosters-Orthodoxe kerk, die ziet de Openbaring aan Johannes nog steeds als ‘niet canoniek’.

Gezien de inhoud echter kan het niet anders dan dat dit wel degelijk een canoniek werk is. Er zit zó veel diepte in de woorden en beelden die gebruikt worden – inclusief (bijna verborgen) verwijzingen naar het Oude Testament en het Volk Israël op een práchtige wijze (zie de studie over de 4 dieren hier beneden) dat het niet anders kan dan dat het boek door én een Joodse schrijver is geschreven én door de Here Jezus zelf is ingegeven. Het sluit ook aan bij de beeldspraak die Paulus vaak gebruikt in relatie tot het Volk Israël.

LUTHER EN CALVIJN
Maarten Luther vond het een “aanstootgevend werk” en Johannes Calvijn “had ernstige twijfels over de waarde [van Openbaring]”. Calvijn sprak er dan ook niet over. Zijn “complete Bijbelcommentaar” was ook zónder het boek Openbaring nota bene!

EVANGELISCH
Gelukkig kwam daar verandering in. Met name door de opkomst van het Evangelicale gedachtengoed. Denk aan Darby, Scofield, Moody. Maar ook vóór hen al. Alleen kwam er daarmee ook speculatieve uitlegging. En de laatste jaren hoor of lees ik nog weinig over de Openbaring. Afgezien van (inderdaad) speculatieve ‘sensatieboeken’ en berichten (waarover ik hier al eens gepost heb).

De Evangelische beweging is bezig met andere ontwikkelingen (in mijn ogen niet positief). Aandacht voor het Woord van God én, dus ook, de boodschap van Christus Jezus dat de Tijd Nabij is is er steeds minder. Niet alleen door dat de Evangelische beweging enerzijds steeds meer bezig is met charismatische verschijnselen en allerlei andere zaken. Maar ook omdat de gemeenten en kringen waar vroeger veel, en voluit, over deze onderwerpen werd gesproken en nagedacht in allerlei dwalingen (alverzoening, ultra-dispensationalisme) verstrikt zijn geraakt.

De Reformatorische Kerken zijn, naar ik verwacht want: beïnvloed door Calvijn en Luther, niet bijster geïnteresseerd in het onderwerp. Dat het boek daarom weer ‘van de radar’ dreigt te raken, door dat de Evangelische beweging te veel afgeleid is met andere zaken, zal daarom bij hen geen onrust veroorzaken. Integendeel.

NA 21 JAAR..

Ik vond de studie, het handgeschreven origineel, dus na 21 jaar terug. Vergaan plakband hield het bij elkaar. En na enig zoeken ook de digitale versie op de computer (dus toch handig, dingen bewaren!). Ik denk dat het nog steeds zéér actueel is. Sterker, het is alleen maar méér actueel geworden. Vandaar dat ik de studies hier (opnieuw) aanbied als gratis download. Daarbij heb ik een andere studie gevoegd, die al op deze site staat, met een uitleg over de vier dieren.

De downloads zijn in PDF formaat en openen in een nieuw venster.

Print Friendly, PDF & Email