Omgaan met Conflicten (2). De Heer is altijd aan het werk.

In een eerder artikel over omgaan met conflicten heb ik aandacht besteed aan het principe van het ‘vredesvuur’. In dit artikel mijn notities van een lezing over het thema ‘De Heer is altijd aan het werk’. Oók als er conflicten spelen in je persoonlijke leven, familie, kerk, sociale omgeving of op het werk.

omgaan met conflicten (Afbeelding van Ryan McGuire via Pixabay)
(Afbeelding van Ryan McGuire via Pixabay)

Omgaan met Conflicten

Wat elke conflictbestrijder moet weten.

1. de Heer heeft ons geroepen ambassadeurs voor herstel te zijn;
2. een christen heeft een unieke rol in conflicten;
3. de Heer kan kwaad in goed draaien als in goed laten uitwerken. Wanneer we hem zoeken, gehoorzamen en met hem wandelen.

Drie principes die je jezelf gewoon moet maken en toepassen in conflicten.

De Heer is altijd aan het werk

– Kom niet in de verleiding om in een conflict niet de Heer te zoeken. Bijvoorbeeld omdat je denkt wel te weten hoe het moet worden opgelost..
– denk niet dat God ons verlaten heeft of aan onszelf overlaat. Hij is altijd aan het werk met en voor ons. Psalm 121:4; Hebr 13:5 “Ik zal u nooit verlaten”. Joh 5:17 “Ik ben aan het werk”.

Wij moeten Hem echter wél zoeken temidden van conflicten. Dat is een vereiste!

Als de Heer aan het werk is, wat doet hij dan?

 1. Hij zoekt altijd iemand die Hij kan gebruiken;
  – mensen die hem willen dienen (2 kro 16:9; Jes 6:8)
 2. Hij verandert mensen naar Zijn beeld;
  – Ef 2:!0 “Wij zijn zijn schepping”; Rom 8:20 “voorbestemd om naar het beeld van zijn Zoon te worden”; 2 Ko 3:18 “veranderd naar zijn beeld”.
  – Lieg niet tegen elkaar, wordt vernieuwd naar zijn beeld Kol 3:9-10; Jes 64:8. Conflict kan een doel hebben. De Here transformeert ons als klei in de hand van de pottenbakker.
  – Fil 1:6 “een goed werk in u begonnen”; 1 Thess 5:24 “hij die u roept is getrouw”; Hebr 13:20-21 “je toerusten met alle goeds, zodat je Zijn wil doet”
  Hij verlangt er naar ons toe te rusten!
 3. Hij bereikt zijn doel en schept daar ‘genoegen’ in.
  – Rom 8:28 “Alle dingen werken te goede”; Joh 6:28-29 “de werken van God – in Hem geloven en wie Hij heeft gezonden”

De Here is altijd aan het werk, Hij zoekt goede mensen die hij kan gebruiken in het conflict, Hij is aan het werk en transformeert mensen, Hij is aan het werk om Zijn doel te bereiken en schept genoegen in het bereiken daarvan want dat is iets góeds.

Instructie en berisping is de manier van leven

Als er een sleutelprincipe zou zijn.. dan is dat het principe dat istructie, berisping, correctie, discipline de sleutel zijn, een manier van leven moet zijn.

Er is zegen in berisping, kastijding, correcties. Conflicten zijn een manier waarop de Here dingen in ons leven wil openbaren die gecorrigeerd moeten worden als wij maar naar het Vredesvuur gaan en luisteren.

Spr 6:23 – correctie is een lamp, onderwijs licht en discipline een manier van leven.

Spr 1:23 – als je je laat corrigeren zal ik mijn geest uitgieten over je en je mijn woord bekend maken (Spr 13:18; 15:31-32; 10:17; 12:1)

Als wij niet omdraaien tijdens een conflict er een dynamic is (trots, materialisme, angst) méér belangrijk is dan Gods Woord gehoorzamen. Wordt zelf éérst gecorrigeerd voor je een ander wilt corrigeren (balk en splinter, Matt 7:3-5).

Verwerp de zégen van correctie niet! Het is een téken van Liefde van de Here als hij corrigeert wie Hij liefheeft. Hebreeën 12:6 (NBG51) “want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt.”

Het resultaat van tuchtiging door de Here?

 1. De Here giet zijn zegen uit over je;
 2. hij openbaart zijn woord aan je;
 3. hij openbaart zijn liefde aan je;
 4. je ontvangt éér en zult tot de wijzen worden gerekend;

Wie zijn tuchtiging verwerpt:

 1. zal zichzelf verachten;
 2. zal anderen de verkeerde weg wijzen;
 3. zullen door anderen als een ‘zot’, dom, worden beschouwd

Dankbaarheid in Conflicten

Als je in een conflict terecht komt, wees dankbaar: “God is aan het werk! Wat wil Hij veranderd zien?” – als je in een conflict komt, breng dan DANK.

Dat is niet de natuurlijk respons, maar wel wat God van ons vraagt – kom naar Hem, naar zijn aanwezigheid met dankzegging. Psalm 100:4; 1 Thess 5:18 – dankt onder alles!

Het laatste wat we vaak willen is dankzeggen en in plaats daarvan willen we wraak, de ander het betaald zetten, ‘get even’.

– Richt je ogen op Jezus!
– Zoek zijn aanwezigheid;
– dankbaar voor wie hij is, betrouwbaar, je nooit zal verlaten, dat hij je zal leiden, ..

Gerechtvaardig door geloof .. vreugde in lijden (Rom 5:1-5).

Dankzeggen vereist een geloofshouding en zorgt er voor dat we in Gods aanwezigheid zijn, dat onze ogen op Hem gericht zijn – dan zijn we in een positie dat Hij ons perspectief kan wijzigen.

Print Friendly, PDF & Email