Jezus de Jood, Kerstfeest en de Wijzen uit de Heidenen

Brandende kaarsen - kerstfeestHoe kun je, zeker rond de kersttijd, positieve gevoelens hebben over Jezus als je Joods bent? Jezus de Jood, wat zegt je dat als Jood of als heiden? De Joden zien het christendom als een geloof dat hen in het verleden veel kwaad heeft aangedaan. Denk alleen al aan de pogroms. En dat valt ook niet te ontkennen. Uit naam van het Christendom is de Joden veel leed aangedaan.

Terugkijkend kun je allerlei (geldige en minder geldige) redenen geven waaróm dat gebeurd is, feit is: het ís gebeurd. En dat is wat het beeld van het christendom bij Joodse mensen ingekleurd heeft op een veelal negatieve manier.

Andersom is ook gebeurd. Christenen werden door de Joodse gelovigen, zeker in het begin, vervolgd. Maar ‘oog om oog, tand om tand’ is natuurlijk het allerslechtste excuus dat er is net als eeuwenlang kerkelijk anti-semitisme overgoten met een religieus sausje.

Jezus de Jood

Het kerstfeest roept bij veel Joden dan ook niet bepaald warme gevoelens op. Ironisch genoeg was het oorspronkelijke ‘kerstfeest’ een voluit Joodse aangelegenheid. Tweeduizend jaar geleden, toen Jezus werd geboren, was het voor Joden een stuk eenvoudiger tot Hem te komen – het waren juist de heidenen die heel veel moeite moesten doen om Jezus, een Joods kind, te ontmoeten.

Een van de beroemdste kerstverhalen in de Bijbel is het verhaal van de wijzen, of wijze mannen. Deze wijze mannen waren heidenen die een speciale ster zagen en ver van de oostelijke landen reisden totdat ze in het land Juda kwamen. Toen ze in Jeruzalem aankwamen, was het eerste wat de wijzen zeiden: “Waar is degene die als koning van de Joden is geboren?” (Matteüs 2:2).

Wat is Kerst als het niet Joods zou zijn? Jezus was immers geboren als kind van Joodse ouders, niet in een heidenfamilie, in Israël. Hij was besneden op de 8e dag, volgens de Joodse wet. Hij groeide op in een Joods gezin. Hij ging naar de synagogen en de Tempel. Hij vierde de Joodse feesten. Hij volgde de Wet van Mozes. Hij was door- en door Joods!

De Wijzen zochten niet naar een Koning in hun eigen land, niet in Rome, ook niet in Babel. Maar ze kwamen naar Bethlehem, in Israël, om de Koning der Joden te zoeken en te eren.

De meeste schilderijen en afbeeldingen van Jezus zien er desondanks niet erg Joods uit. Veel wat geschreven en gezegd wordt over Jezus wijst niet op zijn Jood-zijn. In de hoofden van sommige mensen klinkt een joodse kerst zelfs als een tegenstrijdig fenomeen. Sterker nog, sommigen proberen Jezus zelfs af te schilderen als ‘een palestijn’. Een stelling die binnen Joodse kringen veel verontwaardiging opwekte overigens.

Joden denken echter veelal dat de geboorte van Jezus iets is “voor de heidenen” om te vieren, niet voor joden. Veel heidenen (als in: niet Joodse gelovigen) zien de Joodse identiteit van Jezus compleet over het hoofd en veel Joden denken dat Jezus helemaal niet voor Joden is. Maar Kerstmis markeert de geboorte van een Joodse baby in een Joods gezin, waarmee de beloften van God aan het Joodse volk worden vervuld.

Wanneer we als ‘heidenen’ (gojim) het Jood-zijn van Jezus niet zien en onderkennen missen we een heel belangrijk onderdeel van zijn (menselijke) wezen en zijn werk hier op aarde.

Toen Jezus werd geboren, hoefden Joodse herders alleen maar naar een nabijgelegen stal te gaan om Jezus te vinden, terwijl heidense wijze mannen een enorme afstand moesten afleggen naar het land Juda om hem te zien. Naar Jezus gaan was voor joden gemakkelijker dan voor heidenen.

Kerstfeest

Tegenwoordig is dat andersom. Veel Joodse mensen voelen zich bezwaard kerst te vieren, het is geen deel van hun overtuiging, en het geloof in Jezus is vervreemd van hen door hoe we als ‘heidenen’ omgaan met Jezus – we hebben hem ‘ont-Joodst’.

De Bijbel benadrukt echter het Jood-zijn van Jezus niet voor niets. In Matt. 27:37 lezen we dat hij de “Koning der Joden” werd genoemd, het was de beschuldiging aan hem.

En boven zijn hoofd brachten zij op schrift de beschuldiging tegen Hem aan: Dit is Jezus, de Koning der Joden.” (Matt. 27:37, NBG)

Geboren in Bethlehem, opgegroeid in Nazareth, zijn volgelingen zonder uitzondering Joods, alle apostelen waren Joods, de vrouwen die hem dienden waren Joods, zijn onderwijs vond plaats in de synagogen en de Tempel, hij werd Rabbi genoemd.

Waarom is het zo belangrijk dat Jezus een Jood was?

  • Voor Joodse mensen is het van belang te weten dat hij één van hen was;
  • Voor de ‘gelovigen uit de heidenen’ is het van belang in het kader van onze positie ten opzichte van het volk Israël en de Here Jezus.

Het negeren van Jezus’ afkomst, het negeren van zijn Jood-zijn, heeft mede geleid tot vervolging van de Joden. Anderzijds werd het door de kerk misbruikt dat Jezus door de leiders van de Joden werd overgeleverd om gekruisigd te worden, men noemde de Joden ‘moordenaars van de Messias’ en gebruikte dát als excuus voor vervolging.

Als de Jodenvervolgers zich minder hadden geconcentreerd op het feit dat sommige Joden hadden geholpen om Jezus te doden en in plaats daarvan hadden gefocust op het feit dat Jezus zelf Joods was, zouden ze minder fanatiek tegen Joden zijn geweest en minder geneigd zijn hen te mishandelen.

Als ze waren blijven zien dat de eerste christenen en apostelen en de schrijvers van het Nieuwe Testament joods waren, zouden ze hebben gezien dat Gods zegen voor de heidenen via de joden kwam, en zouden ze voor Gods oude volk gebeden hebben in plaats van hen te vervolgen.

Als ze de Hebreeuwse Schrift net zo serieus hadden genomen als Jezus deed – hij zei: “De Schrift kan niet gebroken worden” – zouden ze Gods woorden aan Israël ter harte hebben genomen: “Wie u aanraakt, raakt mijn oogappel aan” (Zacharia 2:8). en zij zouden wel tien keer hebben bedacht om een volk te schaden dat uitverkoren en kostbaar was voor God!

Sommige menen te moeten aanvoeren dat het Nieuwe Testament zélf ‘anti-Joods’ is. Niets is minder waar. Een boek geschreven door Joden en over Joden zal inderdaad enkele Joodse “schurken” bevatten, maar alle helden zijn ook Joods, inclusief de belangrijkste held, Jezus zelf. Een boek dat een Jood afschildert als de Zoon van God en Verlosser van de wereld is niet anti-Joods.

Het feit dat Jezus Joods was en niet van een andere nationaliteit toont de continuïteit van Gods plan.

Kerst-Geboorte-Jezus

God koos de Joden

Toen God de Joden koos om zijn speciale openbaring aan de mensheid te tonen, besloot hij ook dat zijn ultieme openbaring en redding onder de Joden geboren zou worden en niet in een ander land. Zoals Jezus het zelf eens zei: “De redding is van de Joden” (Johannes 4:22).

De naam Jezus is de Griekse vorm van de Hebreeuwse naam Yeshua, of Joshua, wat betekent dat de Heer redt. Yeshua’s – dat wil zeggen Jezus’ – geboorte in een Joods gezin was in overeenstemming met het plan en werk van God!

Het Joods-zijn van Jezus is ook belangrijk om de continuïteit te behouden tussen de Schrift die vóór Jezus’ komst is geschreven en de Schrift die na zijn komst is geschreven. Jezus zei dan ook dat de Schriften (het OT) van hem getuigden (Joh. 5:39).

Heidenen die het Joods-zijn van Jezus negeren, hebben de neiging om de grote fout te maken om te weinig aandacht te schenken aan Gods openbaring in het Oude Testament.

Ze begrijpen ook veel verkeerd in het Nieuwe Testament als ze vergeten dat die geschriften allemaal zijn geproduceerd door Joodse auteurs en Jezus afschilderen als Koning van de Joden en de vervulling van Gods beloften aan zijn uitverkoren volk.

Om Gods eenheid, Gods wegen en Gods Woord beter te leren kennen, moeten wij, als niet-Joodse lezers van de Bijbel, bereid zijn om bij het bestuderen van de Schrift te vragen: “Waar is Hij die als koning van de Joden is geboren?”.

Maar ook Joden moeten bereid zijn die vraag te stellen. “Wie is onze Koning?”. Zeker als je, ze, serieus zijn in het volgen van Mozes en de profeten. Waarom de voorzegde Messias verwerpen? Als de Schriften zo duidelijk over Hem spreken en Hij deze vervuld heeft?

De echte, historische, Jezus was 100% Joods. De afgelopen 2.000 jaar historie heeft hem echter van veel Joodse elementen ontdaan en Jezus is voor veel Joden als een ‘buitenaards wezen’, een totale vreemdeling waar zij niets mee hebben en, ook dat is waar, zijn volgelingen zwaar vervolgd hebben. Het verzet tegen Jezus, vanuit het Jodendom, is echter irrationeel. Hoe kun je deze Joodse man verwerpen die de God van Israël eerde en diende – tot in de dood?

Belofte aan Abraham

God zei tegen Abraham, Izaäk en Jakob: “Alle volken op aarde zullen gezegend worden door u en uw nageslacht” (Genesis 28:14, zie ook 12:3, 26:4). Verlossing zou komen door de Joden, en vooral door een beloofde Koning van de Joden.

In de profetie van Jeremia zei God: “Ik zal een koning verwekken die wijs zal regeren en zal doen wat rechtvaardig en juist is in het land. In zijn dagen zal Juda worden gered en zal Israël in veiligheid leven.”.

Toen de engel Gabriël een Joods meisje genaamd Miriam, of Maria, vertelde dat ze de Messias zou baren, antwoordde Maria met een prachtig loflied voor God. Marria’s lofzang (Lucas 1:46-55) is een echo van woorden uit de Psalmen. Haar lied eindigt met: “Hij heeft zijn dienaar Israël geholpen, eraan denkend om voor eeuwig barmhartig te zijn jegens Abraham en zijn nakomelingen, zoals hij tot onze vaderen heeft gezegd” (Lucas 1:54-55).

Maria’s baby, de koning van de joden, was Gods manier om zijn oude beloften aan de aartsvaders en profeten van de joodse natie na te komen. De belofte is gegeven aan de Joden, in de eerste plaats, en de gojim, de heidenen, mogen er in delen.

De Wijzen

God koos er ook voor om een Joods kind de sleutel tot de redding van de wereld te maken. Hij koos de Joden uit alle naties; hij koos Jezus uit alle Joden. Om Koning van de Joden en Redder van de wereld te zijn. Hij kiest ervoor om mensen verlossing te geven door hen door geloof met Jezus te verenigen. Of je nu “Jood, Griek of heiden” bent, ..

Wees daarom als de Wijzen en kom tot de Koning der Joden!

____
Naar: “Jesus the Jew”, Dr. David Feddes.

Print Friendly, PDF & Email