Is de mens een carnivoor of omnivoor van nature?

Is de mens een vleeseter, een carnivoor dus, of omnivoor van nature? Of moeten we terug naar een plantaardig dieet?

Het is een ernstig en hardnekkig misverstand dat de mens een carnivoor of omnivoor is. Gek genoeg een opvatting die veel mensen die zichzelf als evolutionisten beschouwen ook aanhangen.

Als we uitgaan van de ontwikkeling van de mens volgens de evolutietheorie dan is de mens geen vleeseter maar een ‘alles-eter’, een ominvoor.

Is de mens een carnivoor_pxhere.com (public domain)
Is de mens een carnivoor? Afb. pxhere.com (public domain)

Wetenschappers onderschrijven dit middels onderzoek van de lichaamsbouw van de mens. Die voldoet niet aan de eigenschappen van een vleeseter. Sterker nog, de mens heeft de bouw van een ‘herbivoor’, een planteneter, zo stellen de wetenschappers. We kunnen zelfs niet zonder planten leven. Zonder vlees wel (dat bewijzen de vegetariërs immers elke dag).

We hebben “voor onze gezondheid echt planten nodig (onder meer de vezels, vitaminen en mineralen daarin zijn voor ons onmisbaar), maar kúnnen desgewenst ook vlees eten. Maar dat betekent zeker niet dat het ideaal voor ons is. [..] We lijken het meest op andere planteneters, en verschillen fysiologisch drastisch van carnivoren en echte alles-eters.” (AMLifestyle).

Dit komt, voor mij niet geheel onverwacht, overeen met wat de Bijbel ons leert over de oorsprong en eerste gewoonten van de mens.

En God zeide: Zie, Ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze dienen.” (Gen. 1:29)

Pas ná de zondeval doet de dood haar intrede en gaat de mens ook dieren eten en offeren, alhoewel dat pas in een later stadium breed ingang vond want in Gen. 3:18 lezen we “gij zult het gewas des velds eten”, de eerste offerdienst zien we pas bij Abel in Gen. 4:3-4.

De wetenschap onderschrijft hiermee wat de Bijbel ons leert.

We weten niet hoeveel tijd er overheen is gegaan voordat de mens vlees ging eten. De eerste hoofdstukken van de Bijbel zijn fragmentarisch en geven alleen de hoofdpunten en wat van belang is voor ons in het kader van Gods plan met de mens. Maar is het niet verwonderlijk dat de Bijbel zó goed duidt wat onze ware oorsprong is?

Ook Daniël was hier mee bekend en wenste aan het hof een vegetarisch dieet te volgen zodat hij niet zou zondigen tegen de Wet van Mozes door onrein vlees e.d. te eten.

Neem toch met uw dienaren gedurende tien dagen de proef: men geve ons groenten te eten en water te drinken; laat dan ons uiterlijk met dat van de knapen die de koninklijke spijze eten, door u vergeleken worden, en doe dan met uw dienaren naar uw bevinding. Hij gaf hun hierin gehoor en nam met hen gedurende tien dagen de proef, en na verloop van tien dagen bleek hun uiterlijk schoner en zagen zij er welvarender uit dan al de knapen die van de koninklijke spijze gegeten hadden.”(Daniël 1:12-15)

Dat Daniël gezonder was dan de anderen is niet verbazend. Vegetariërs zijn veel minder vaak ziek, gezonder dus, dan mensen die wel vlees eten.

“Vlees mijden lijkt verrassend goed uit te pakken. Uit studies blijkt dat vegetariërs gemiddeld minder chronische ziektes ontwikkelen en langer leven dan verstokte vleeseters.” (Quest).

Regelmatig zie je discussies voorbij komen waarin mensen de claim doen dat wij mensen ‘vlees nodig hebben’ en gaan tekeer tegen mensen die vegetariër zijn. Ook christenen doen hier aan mee. Dat is ten onrechte en strijdig met de Bijbel. In de toekomstige ideale wereld, het Vrederijk, zal de mens ook weer als herbivoor leven, net als het dierenrijk (Jesaja 11:6-9). Voor de zondeval waren Adam en Eva vegetariërs.

Hebben we vlees nodig? Dat is dus niet waar. Veel mensen claimen dat we niet zónder vlees kunnen vanwege het ontstaan van vitamine B-12 gebrek. Dit is echter eenvoudig te compenseren. Zo zit er in een dieet waarbij twee eieren en een glas melk of schaaltje yoghurt per dag wordt gegeten al voeldende Vitamine B-12.

We mógen vlees eten van de Bijbel. Maar nodig is het niet. Vlees eten is, in principe, een ‘vrucht’ van de zondeval.

Print Friendly, PDF & Email