Gods ontwerp voor het Huwelijk

Wat is Gods ontwerp voor het huwelijk? Om dat te weten moet je weten wat een huwelijk is, waar het vandaan komt (qua instelling) en hoe het bedoeld is. Weten wat een man is, een vrouw, hun verschillen.

Notities over “Gods ontwerp voor het Huwelijk”, naar een serie colleges van Dr. D. Feddes. Onderstaand is derhalve niet per definitie mijn mening maar ik acht het wel een goede weergave van wat de Bijbel leert over het huwelijk en het huwelijk zoals dat oorspronkelijk bedoeld is in de Bijbel. De colleges van Dr. Feddes zijn te volgen via het Christian Leaders Institute.

Huwelijk - Trouwringen. Afb. Arek Socha via Pixabay
Trouwringen. Afb. Arek Socha via Pixabay

Wat is Gods ontwerp voor het huwelijk?

Wat was het oorspronkelijke ontwerp voor de huwelijksrelatie? Het huwelijk zoals we dat binnen de Christelijke Kerk belijden?

Daarvoor kun je het beste in Gen 1:27-28 en Gen 2:7-25 beginnen! Dit is hét patroon voor het huwelijk, het is het oorspronkelijke ontwerp: man en vrouw schiep Hij hen.

Wat is een huwelijk?

 • Een verbintenis tussen twee mensen;
 • Een spirituele relatie (Mal. 2:15)
 • Een seksuele (lichamelijke) relatie. Seksualiteit is niet ‘verboden’ of inferieur ten opzichte van het geestelijke! Integendeel: “Eén vlees”. Het is én, én. Lichaam én Geest.
 • Een relatie tussen man en vrouw (Mt. 19:4; Lev. 18:22, Rom 1:26-27, Mark 10:8) in een gezonde wederzijdse relatie. Seksualiteit behoort binnen deze relatie (1 Kor. 6:16)
 • Kinderen krijgen is een “Goddelijk mandaat”.
 • het lichaam van de vrouw behoort haar man toe, het lichaam van de man behoort de vrouw toe (1 Kor. 7:3-5).
  Het is geen platonische relatie → vgl. Hooglied!
 • Het is bedoeld als een relatie voor het leven (Matt 19:6-9)
 • Het is toegestaan te scheiden ingeval van bijvoorbeeld overspel of msibruik. Maar ook als de relatie “kapot” is (als in: er is geen onderlinge liefde meer bijvoorbeeld) – Dr. Feddes wijst er dan wel op dat in het laatste geval de gescheidenen in zijn ogen niet vrij zijn om te hertrouwen. (1 Kor. 7:10-16). Ingeval binnen een relatie er één van de partners tot geloof komt en de ongelovige deze partner verlaat, vanwege het geloof, is de gelovige wél vrij opnieuw te huwen.
 • Echtscheiding is tragisch en alleen de allerlaatste oplossing.

Het huwelijk is het patroon dat God in de schepping heeft gelegd. Als je daar tegenin gaat, ontken je de realiteit en dat is een no-win war. Dat kan je niet gelukkig maken.

De Schepping Adam en EvaMan en Vrouw

Overeenkomsten

 • naar het beeld van God
 • man en vrouw hebben een geestelijke natuur, maakte hen denkende wezens, een roeping om te werken en dingen te realiseren en bereiken.
 • Een gedeeld mandaat om samen kinderen te krijgen, de aarde te beheren

Gelijkwaardigheid

 • geschapen naar Gods beeld → Mannen van Mars, vrouwen van Venus? We zijn beide van de aarde en uit hetzelfde lichaam, hebben overeenkomsten, zijn geschapen door God naar Zijn Beeld.
 • Op dezelfde manier behouden door Christus Jezus.
 • De Heilige Geest maakt inwoning in man en vrouw op dezelfde manier
 • Gelijkwaardig in karakter, vaardigheden, roeping (om God te dienen) en anderen te beïnvloeden;
 • op dezelfde manier gelijkwaardig samengevoegd en van elkaar afhankelijk
 • beide zijn Koningskinderen!

Verschillen

 • Rollen in het huwelijk zijn verschillend. De man heeft het leiderschap in de relatie, familie, in het gezin. (1 Tim. 2:13)
 • Eva word de ‘hulp’ of ‘helper’ genoemd maar dat is niet iets inferieurs als in “hulpje”. Integendeel! Immers, ook God wordt onze hulp genoemd!! (Psalm 121:1-2, Hebreeën 4:16). Zo is een vrouw voor de man dus een belangrijke steun.
 • Zij is daartoe geschapen door God (1 Kor. 11:7-9)
 • Adam’s taak was o.a. zijn vrouw te onderwijzen. Dat betekent dat de mannen ook uitstekend moeten luisteren naar God! Adam deed dat niet en de gevolgen waren desastreus. (vgl. 1 Kor. 14:35).

Het was de primaire taak van Adam de leiding te nemen en dit op de juiste manier te doen. De relatie man en vrouw openbaart de verhouding tussen Christus en de Gemeente. (Ef. 5:23; 5:31-32).

Daarnaast toont het ook aan ons de gelijkwaardigheid in de drie-eenheid. Man en vrouw zijn hier een afspiegeling van (Vader ↔ Zoon verhouding en in één Geest).

– Een man die zijn vrouw als minderwaardig behandelt en niet één is met haar, spiegelt hij daarmee de oude dwaling dat Christus mínder is dan de Vader en niet Eén is.

– Een man die niet de leiding neemt in de relatie spiegelt een andere oude dwaling dat er geen ónderscheid is in Vader en de Zoon.

– Als een man en vrouw één zijn in liefde, één in geest, gelijkwaardig in status, maar onderscheiden in rol spiegelen zij de waarheid van de Vader – Zoon en Heilige Geest.

Adam’s bruid en Christus’ Bruid

(typologische uitleg)

 • Adam’s bruid was “vlees van zijn vlees”. Christus’ bruid was “uit Christus’ zijde, doorstoken aan het kruis”.
 • Adam kreeg een bruid toen hij ‘in slaap werd gebracht’ en toen hij opstond was zij daar.. Christus ging de slaap, de dood, in en toen Hij opstond en de dood had overwonnen ontstond door die daad de Gemeente (de grondslag er van)
 • De man is het beeld van Christus als Hoofd; de vrouw het beeld van Christus’ lichaam (Gemeente) → Efe 5:25 leert dan ook dat mannen hun vrouw moeten liefhebben zoals Christus de Gemeente liefheeft. De Bijbel zegt niet dat de man “dat zou moeten zijn” maar dat hij het ís.

Het gedrag van de man dient dus het gedrag van Christus te laten zien. Doe je dat niet, dan beschadig je niet alleen je vrouw en gezin maar schets je een blasfemisch beeld van Christus.

 • De Vrouw haar rol is de onderwerping van de Gemeente aan Christus te tonen. (Ef. 5:22,24)

Het gedrag van de vrouw dient dus het gedrag van de gemeente te spiegelen. Doe je dat niet dan beschadig je niet alleen je man en gezin maar schets je een blasfemisch beeld van de Gemeente.

Een man wil in een goede relatie zijn vrouw eren, verheffen. Ef. 5:25-30 → een man offert zichzelf op voor zijn vrouw. Dát is leiderschap, niet als een ‘bully’ je vrouw behandelen! Je ‘eigen vlees’ liefhebben!

De Ultieme Romance

 • Hoog 8:6 → een zegel, liefde is zo sterk als de dood.
 • Efe 5:32 → een mysterie!
 • Jes 62:5 → de bruidegom is blij over zijn Bruid
 • Openb. 19:7 → de bruid is klaar voor ‘het lam’

Het huwelijk symboliseert de eeuwigdurende relatie, de eeuwigdurende liefde, van God voor Zijn Gemeente en de Gemeente voor God. Dat is een consistente lijn die we zien in de Bijbel.

Dáárom kan ook het beeld en de betekenis van het huwelijk of het zijn van man en vrouw niet gebroken worden of verworpen binnen de Gemeente van Christus.

Wat de wereld om ons heen doet is hún zaak. Wij moeten ons, binnen de gemeente, houden aan de Schrift en het bijbelse beeld.

Dertig Jaar getrouwd

Het oorspronkelijke huwelijk

Als je een huwelijk wilt dat floreert, moet je weten wat een huwelijk is waar het vandaan komt en waar het voor bedoeld is”.

Het bijbelse verslag van het oorspronkelijke huwelijk in Genesis is Gods patroon voor elk huwelijk.

Jezus zelf maakte duidelijk dat om de waarheid over het huwelijk te kennen we moeten beginnen met het oorspronkelijke ontwerp van de Schepper.

 1. God ontwierp het huwelijk als een seksuele verbintenis
 2. God heeft het huwelijk ontworpen als een verbintenis tussen mensen
 3. God ontwierp het huwelijk als de vereniging van een man met een vrouw. Jezus zei: “In het begin maakte de Schepper hen, mannelijk en vrouwelijk” (Matteüs 19:4), het huwelijk blijft een verbintenis tussen man en vrouw.
 4. God ontwierp het huwelijk als de verbintenis van één man en één vrouw, niet de verbintenis met vele partners (polygamie). God bracht één vrouw tot Adam, niet twee of vier of zeven of twintig. Dit sluit polygamie in het huwelijk uit. Het sluit ook promiscuïteit (wisselende seksuele contacten met meerdere personen) buiten het huwelijk uit.
 5. God ontwierp het huwelijk als de levenslange verbintenis van een man en een vrouw, niet als een wegwerprelatie.

Gelijk maar verschillend

God schiep zowel man als vrouw naar zijn eigen beeld, gelijk in waardigheid en waarde. God gaf zowel man als vrouw een spirituele natuur, een scherpe geest en een roeping om te werken en dingen te bereiken. God gaf zowel man als vrouw het gedeelde mandaat om samen kinderen te krijgen en de aarde en haar schepselen te beheren.

Volwassen mannelijkheid gaat niet over pesten of beheersen, en volwassen vrouwelijkheid gaat niet over een voetveeg zijn. De vloek van de zonde kan relaties verdraaien, maar zo was het in het begin niet.

Toen Adam Eva voor het eerst ontmoette, zei hij niet: “O, goed! Eindelijk heb ik iemand om de baas over te spelen!” Hij zag een wonder dat een deel van hemzelf was, in waardigheid gelijk aan zichzelf, en dat hij haar net zo goed moest behandelen als zijn eigen lichaam (want zij was déél van zijn lichaam!).

In een context van gelijkheid en eenheid zou Adam in zijn mannelijkheid leiden en de primaire verantwoordelijkheid hebben als het hoofd van het huwelijk, terwijl Eva in haar vrouwelijkheid Adam graag zou bevestigen en ondersteunen; en de twee, verenigd als één, moesten God afbeelden, kinderen krijgen en voor Gods wereld zorgen. Dit was Gods ontwerp voor een gezond huwelijk in Genesis, en in het Nieuwe Testament is het Gods ontwerp voor een gezond huwelijk onder degenen die bij Jezus horen.

De man het hoofd van de vrouw

De Bijbel zegt niet dat de man het hoofd van de vrouw zou moeten zijn; de Bijbel zegt dat hij het is. De man, die het hoofd is, zal de toon zetten in het huwelijk en thuis, of hij dat nu wil of niet. Het kan een goede toon zijn en een gezond huis als hij goed leidt, of het kan een slechte toon zijn en een zwak huis als hij slecht of helemaal niet leidt. De man zet in ieder geval de toon. Zelfs als een man zijn huis verlaat domineert hij het huis, door zijn afwezigheid…

Hoe moet een man optreden als hoofd van zijn vrouw om de waarheid over Christus, het hoofd van de kerk, te tonen? De Bijbel zegt: “Mannen, heb uw vrouw lief zoals Christus de kerk heeft liefgehad en Zichzelf voor haar overgaf… Op dezelfde manier behoren mannen hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. , niemand heeft ooit zijn eigen lichaam gehaat, maar hij voedt en zorgt ervoor, net zoals Christus de kerk doet, want wij zijn leden van zijn lichaam” (Efeziërs 5:25-30). Een op Christus gelijkende echtgenoot heeft zijn vrouw lief, brengt offers voor haar, zorgt voor haar, leidt haar, bouwt haar op, waardeert haar en geniet ervan één met haar te zijn. Hij modelleert zijn huwelijk naar het huwelijk van Christus met de kerk.

De vrouw als beeld van de Gemeente

Vrouwen moeten op hun beurt de reactie van de kerk, de Gemeente, op Christus uitbeelden. De Bijbel zegt: “Zoals nu de kerk zich aan Christus onderwerpt, zo moeten ook vrouwen zich in alles aan hun man onderwerpen” (Efeziërs 5:24).

Het gedrag van een vrouw tegenover haar man zegt altijd iets over de reactie van de kerk op Christus, goed of fout. Als een vrouw haar man niet eert en niet liefdevol jegens hem is, als ze “opstandig” jegens hem is, verkondigt ze dit als het antwoord van de kerk op Christus en valt zo Gods Woord aan.

Het gedrag van een vrouw jegens haar man maakt het Woord van God ofwel aantrekkelijker, ofwel maakt het tot een voorwerp van minachting. Vrouwen behoren “hun man en kinderen lief te hebben, zichzelf in bedwang te houden en rein te zijn, thuis bezig te zijn, vriendelijk te zijn en onderworpen te zijn aan hun man, zodat niemand het woord van God zal belasteren” (Titus 2 :4-5).

De onderwerping van een vrouw aan het leiderschap van haar man betekent niet dat ze zich moet onderwerpen aan het leiderschap van alle mannen. Als een godvrezende vrouw bloeit in haar huwelijk met een godvrezende man, zal ze sterk, actief en onbevreesd zijn in haar relatie met anderen.

 

Print Friendly, PDF & Email