De “naam” Christus Jezus?

Duidt het feit dat Paulus zich een Apostel van “Christus Jezus” noemt aan dat hij een andere leer predikt dan de Apostelen die spreken over “Jezus Christus”?

Stelling of bewering:
1) Het is alléén de apostel Paulus, die zich een apostel van Christus Jezus noemde.
2) De apostelen der besnijdenis hebben de naam C. J. nooit gebruikt.

Antwoord
Als eerste stel ik vast dat “Christus” de (griekse) vertaling is van het woord Messias (of ook wel als Gezalfde vertaald). Dit is dus géén naam, maar een “titel”. Daar kom ik zo op terug. Als tweede, en dat wil ik eerst kort aanhalen, is het inderdaad zo dat Paulus zich een Apostel van Christus Jezus noemt maar óók zichzelf een Apostel van Jezus Christus!

Gal. 1:1 – “Paulus, een apostel, [..] maar door Jezus Christus”
Tit. 1:1 – “Paulus, een dienstknecht van God, een apostel van Jezus Christus”.

Deze manier van aanhef komt exact overeen met wat Petrus in 1 Petr 1:1 en 2 Petr 1:1. Het belang hiervan zien we later nog.

We lezen:
Christo iEsou => Messias Jezus
iEsou Christo => Jezus Messias.

Dat zijn géén twee verschillende namen. En, zoals ik in mijn citaten laat zien, gebruikt Paulus beide volgorden. Als hij, zoals je beweerdelijk stelt, hiermee een andere geloofsleer prediken zou dan de andere Apostelen, zou hij dat consequent (moeten) doen..! Hieraan zou ik derhalve absoluut nooit verstrekkende gevolgen willen koppelen, dat lijkt mij een zéér riskant stukje theologie c.q. uitlegging. Sterker nog: ik acht het volkomen onhoudbaar.

Daarnaast spreek je hier over ‘apostelen der besnijdenis’. Die zijn er niet. De Bijbel spreekt zo niet over de Apostelen, en al helemaal niet in zijn algemeenheid.

Zélfs in Paulus’ gevangenis-brieven komt de uitdrukking “Jezus Christus” zéér regelmatig voor, het wordt wisselend gebruikt door Paulus. Het zijn juist deze brieven waaraan je waarschijnlijk (indirect) refereert wanneer je zegt: ‘Het geloof in Christus Jezus’.

Hier zie je reeds, dat er tóen al grote meningsverschillen waren over de naam Christus Jezus. De schrijver van het boek Handelingen, Lucas, heeft het wel min of meer ‘verborgen’, maar het is onbetwijfelbaar, dat dit geloof, namelijk het geloof in Christus Jezus, géén ingang vond. Toen niet, maar ook nú niet!

Waarom is dit “onbetwijfelbaar”? Je voert geen enkel steekhoudend Bijbels argument aan om dit statement te bewijzen, mijns inziens is het een stukje “wishfull thinking”.

Als dat zo was, zo geloof ik zeker, zou dit zonder omwegen zijn vermeld. Net zoals bijv. de ruzie tussen Paulus enerzijds en Barnabas en Marcus anderzijds (Hand 15:39). Dat gaat, als we het over een verschil in opvatting hebben, mijns inziens veel minder ver en zelfs dat is al opgenomen in de Schriften. Zou dan, wanneer Paulus een ándere opvatting bracht, dit niet nog veel meer duidelijk zijn geworden? En, wanneer Lucas dingen zou ‘verbergen’ in zijn Handelingen, waarom bleef Lucas tot aan Paulus’ laatste levensjaren dan bij hem en was hem daar tot steun (2e gevangenschap, 2 Tim 4:11)? Dit soort beweringen poneren gaat dus niet aan.

Ik proef dus dat je van mening bent dat Paulus een ánder evangelie bracht dan de twaalf Apostelen. Dit is volstrekt in strijd met wat de Schrift leert. Zowel Petrus als Judas namelijk verdedigen de opvattingen welke Paulus onderwees. Petrus direct, die Paulus een geliefde broeder noemt, en Judas indirect door zijn schrijven aan de gemeenten in Klein Azië (door Paulus gesticht) waaraan hij laat weten dat ze dienen te blijven bij hetgeen hen eerder onderwezen is (zijnde: Paulus’ onderricht en dat van de andere Apostelen en Evangelisten, vgl. Judas :3). Judas stemt in dezen heel mooi overeen met ondermeer de brief aan de Galaten en de 2e Timoteüs-brief. Zelfs het woordgebruik komt overeen.

Dat is ook logisch, want Paulus leerde hetzelfde als de twaalf Apostelen! Je weet toch, neem ik aan, dat Paulus zelfs twéé maal naar Jeruzalem is geweest om zijn verkondiging te toetsen bij Petrus, Jakobus en Johannes? Dit vinden we terug in Galaten 2 (zie bijv. deze studie hierover).

Zoals ik in het begin aanhaalde, zien we zelfs in de benoeming van het Apostel zijn, hun roeping derhalve, dat Petrus en Paulus zelfs dezelfde bewoordingen gebruiken. Ze zijn apostel “van Jezus Christus”.

Print Friendly, PDF & Email