De Maat waarmee U meet

In onderstaande worden wat ‘terugverwijzingen’ gedaan naar eerdere studieavonden die nog niet gepubliceerd zijn maar desondanks is het e.e.a. wel leesbaar denk ik. Persoonlijk vind ik dit gedeelte dermate belangrijk dat ik het nu alvast plaats.

DE MAAT WAARMEE U MEET

Marcus 4:23-25

23 Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen. 24 En Hij zei tegen hen: Let op wat u hoort. Met de maat waarmee u meet, zal er bij u gemeten worden, en aan u die hoort, zal er meer bij gegeven worden. 25 Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden; en wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft.

“Met de maat waarmee u meet” – deze uitdrukking kennen we allemaal; het wordt vaak gebruikt om mensen ‘terecht te wijzen’ zo van ‘ja, maar als jij anderen de maat neemt dán….’. We moeten ook hier echter de context niet vergeten.

De gelijkenis van de Lamp gaat er over dat we het Evangelie verspreiden, het niet verbergen, zo wordt vaak gezegd. Maar, verder, in vers 22 zegt de Here dan ‘er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden’. Dan zou dat opeens een nogal losstaande uitspraak zijn, ook de teksten er na zijn dan allemaal ‘losstaande’ opmerkingen. Waarom zou de Here hier een aantal losstaande opmerkingen maken? Is hier wel sprake van een gelijkenis? Ik betwijfel het. De lamp wordt inderdaad als een voorbeeld gebruikt voor iets, .. maar er wordt hier geen gelijkenis gesproken.

Zoals ik al aangaf, gaan de gelijkenissen over het Koninkrijk. En hier wordt niet over het Koninkrijk gesproken. De Here spreekt hier over een oordeel. Welk oordeel dat is moeten we dus onderzoeken.

Wat doet een lamp? Een lamp maakt dingen die je anders niet zou zien zichtbaar. Daarom zet je die niet onder de korenmaat of onder het bed. Dan zou de lamp totaal nutteloos zijn. Maar wanneer je de lamp op een standaard zet, dan heeft een lamp zin en dient het dus zijn doel: het verborgene zichtbaar maken! Zie ook vers 22.

Dit wordt gerelateerd aan hetgeen wij horen. Immers: “Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen”. In de Engelse vertaling staat “Hij zou maar beter gehoord [geluisterd] hebben”, wat veel krachtiger is. In het Grieks staat er: “Aandacht geschonken hebben aan het gesprokene” en het Griekse woord staat er twéé keer. Oftewel iets als:

“Als iemand aandacht geschonken heeft aan het gesprokene, laat hem er áándacht aan schenken” 1)

De Here benadrukt zeer ernstig dat er áándacht aan het gesproken woord moet worden gegeven want: die woorden die Hij gesproken heeft brengen het verborgene aan het licht én vervolgens zegt Hij “Let op wat u hoort”.

Er staat in de grondtekst: {blepo} dat is: “maak onderscheid”. Vaak vertaald op andere plaatsen met “kijk uit” of “wees voorzichtig met”. En vervolgens komt dan de bekende tekst “met de maat waarmee u meet”. Maar ook: “aan u die hoort, zal er [meer] bij gegeven worden” (4:24)

Wat is de strekking hier? Waar waarschuwt de Here voor? Het is niet vrijblijvend wat wij horen. De woorden die wij horen kunnen we maar beter goed naar luisteren en er acht opslaan want: het zal worden toegevoegd aan het oordeel. Dat is een vreemde zin misschien maar het betekent dit:

  1. als wij kennis -van het goede onderricht- krijgen en daar niet naar leven of handelen, dan is dat tot ons oordeel;
  2. het omgekeerde geldt ook: horen wij leringen die onjuist, on-Bijbels, zijn en doen we daar niets mee dan… is dat eveneens tot ons oordeel.
De Korenmaat
De Korenmaat

Als wij meten met de Bijbelse maat dat is, de zaken in het leven afmeten daar aan, dan zal dat nooit in negatieve zin tégen ons gebruikt worden. Als wij wat op ons afkomt toetsen aan Gods Woord, kúnnen wij ook getoetst worden daar aan.

Toetsen, meten, we aan een on-Bijbelse maat, dan zal de meting van onszelf ook verschrikkelijk slecht uitvallen → denk hier aan: als je met een liniaal of meetlat iets wilt meten, en je meet delen er van in inches in plaats van centimeters en andere delen weer wel via de juiste maatlat dan zou je bouwwerk wel eens totaal geen stand kunnen houden. Op zijn minst wordt het iets wat totaal uit het verband hangt.

Dáárom zegt de Here wie heeft (= de waarheid hoort, onderwijst en doet) zal méér ontvangen. Wie niet heeft, wat hij heeft, zal worden afgenomen. Want: het zal op een dag aan het licht komen met welke maat we hebben gemeten en aan de hand daarvan zullen we zelf ook gemeten worden. Het zal aan het licht komen naar welke woorden wij geluisterd en geleefd hebben en de uitwerking er van zal in ons voordeel dan wel in ons nadeel zijn al naar gelang onze keuzes zijn geweest.

Ten onrechte staat in veel vertalingen dus naar mijn mening dat dit een gelijkenis is. Het is geen gelijkenis, maar moet een basisprincipe, een basiskeuze, in ons leven zijn om te leven naar de juiste woorden, naar de juiste Bijbelse maat, zodat wij ook daarmee gemeten zullen worden en de toets zullen doorstaan. Wie leeft naar Gods Woord hoeft dan ook geen angst te hebben voor het feit dat ook ons de maat genomen wordt; de meetlat is zuiver, net zo zuiver als het woord waarop wij hebben gebouwd.

Print Friendly, PDF & Email