Vruchten van de Reformatie

Wat zijn de Vruchten van de Reformatie? Wat heeft de Reformatie ons gebracht?

avondmaal brood en beker pascha
Avondmaal (gratis afbeelding ©Pixabay)

De belangrijkste vruchten van de reformatie zijn:

  • De vertaling en verspreiding van de Bijbel onder het gewone volk,
  • Het herstel van het evangelie,
  • De grote doctrines van rechtvaardiging door geloof alleen,
  • Het priesterschap van alle gelovigen,
  • De heerschappij van Christus over al het leven.

Helaas heeft de Reformatie ook de nodige “schaduwkanten”.

Zo werd Augustinus’ opvattingen over de uitverkiezing (vervanginsleer), met name onder de calvinsten erg belangrijk, werden de (vroege) baptisten en dopersen (mennonieten) extreem hard vervolgd en zelfs gedood (middels verdrinking en brandstapel).

Vanwege Luthers enorme status en invloed in Duitsland, hebben zijn opvliegendheid en harde taal ertoe geleid dat velen werden vermoord. Zijn inzicht in Gods genade blijft goed en we mogen God danken voor Luther. Maar we moeten ook begrijpen waarom sommige Joodse mensen (vooral na de nazi-holocaust) Luthers invloed op de geschiedenis afkeuren.” (Dr. David Feddes).

Zoals we eerder zagen was ook Zwingli een vervolger geworden van, met name, de anabaptisten en schuwde zelfs het (laten) ombrengen van één van zijn vroegere medestanders (Manz) niet.

De vervolgden werden zélf vervolgers.

Concilie van Trente

In antwoord op de Reformatie belegde de Rooms Katholieke Kerk het Concilie van Trente.

Het concilie werd in Trente, zetel van het prinsbisdom Trente, bijeengeroepen door paus Paulus III (1545), voortgezet door Julius III (1551) en door Pius IV bekrachtigd (1563). Het vond met opzet zo noordelijk in Italië plaats om calvinistische en lutherse waarnemers in staat te stellen aanwezig te zijn. (Wikipedia).

Het concilie zorgde voor broodnodige hervormingen (contrareformatie) in de Rooms Kahtolieke Kerk maar ook, doordat men bleef vasthouden aan de eigen opvattingen over onder andere over de Eucharistie, Verlossing en het absolute gezag van de Paus, dat de kloof tussen de protestanden en de RKK onoverbrugbaar groot werd.

Print Friendly, PDF & Email