Margaret MacDonald & John N. Darby?

Een bijdrage aan Wikipedia, voor een deel van mijn hand c.q. door mij bewerkt en gecorrigeerd. Diverse editors hebben het gecontroleerd, wat duidelijk maakt dat men het met de door mij gegeven update eens is **)..

Het “dispensationalisme” en, met name, de gedachte van een “opname van de gemeente” (engels: rapture) wordt sinds enkele decennia bestreden door een aantal auteurs, zoals Dave McPerson, die beweren dat Darby -en Scofield- zijn gedachten zou hebben ontleent aan de “profetieën” van een 14 jarig meisje: Margaret McDonald (of Margaret MacDonald). Daarnaast zijn er die beweren dat de ideeën van Irving afkomstig zou zijn. Tijd voor een reconstructie en weergave van de feiten hieromtrent!

Dispensationalisme
Velen geloven dat het systeem ontwikkeld is door J.N. Darby. Sommige aanhangers van het dispensationalisme ontkennen dit en wijzen er op dat deze gedachten al veel eerder bestonden, zij het in primitieve vorm. Darby was één van de grondleggers van de Vergadering van gelovigen.

Dispensationalisten zelf verwijzen natuurlijk, net als overtuigde verbondsleer gelovigen, naar de bijbel als oorsprong van hun opvattingen. In de bijbel, en de interpretatie die beide groeperingen aan haar geven, vinden wij het hart van deze discussie.

Sommige geschiedkundigen verwijzen naar Edward Irving als de vader van het dispensationalisme en naar de mythe rondom een 14 jarig meisje, Margeret McDonald, die de “opname-gedachte” (pré-Millenianisme, het 1000-jarige rijk), welke in het dispensationalisme een niet onbelangrijke rol speelt, middels een profetie zou hebben geopenbaard.

Irving was bij de ontwikkeling van de bedelingenleer, met vooral als belangrijkste punt het onderscheid tussen “Israël en de kerk” -zo stelt men- nauw betrokken. Zijn gedachten aangaande zijn eschatologie en hiermee ook zijn kerkleer veranderden door een vriend, Hatley Frere, en Colleridge. Deze veranderde hem van een Post-millenniallist, naar een pre-millennialist. Veel invloed is volgens sommigen daarnaast gekomen uit een boek van een Spaanse jezuïet, Emmanuel Lacunza, die het boek onder het pseudoniem Rabbi Ben-Ezra publiceerde. Het boek is door Irving vertaald.Beweerdelijk wordt gesteld dat het doel van dit boek het bestrijden, van de in de Reformatie aangehangen gedachte dat de Paus de anti-Christ was, zou zijn. Oftewel een complot-theorie, onder andere uitgedragen door Dave MacPherson in zijn boek “The Unbelievable Pre-Trib Origin”. Deze jezuïet had volgens sommigen als doel aan te tonen, vanuit de bijbel, dat de Anti-Christ nog moest komen zodat men open zou gaan staan voor de katholieke kerk. *)

Powerscourt Conferenties
Andere geschiedkundigen geven dan ook een totaal andere lezing. In 1831 en 1833 werden in Engeland de Powerscourt Conferenties gehouden waar de pré-millianistische visie, welke in de bedelingenleer een grote rol speelt, bestudeerd werd. Irving was bij deze bijeenkomsten aanwezig en heeft dáár voor het eerst over deze opvattingen, ingebed in de bedelingenleer, gehoord welke daar door Darby zouden zijn geïntroduceerd.

Het is op zijn minst twijfelachtig of Darby inderdaad ooit kennis heeft genomen van Irving’s opvattingen, laat staan kennis had van het boek van de (onbekende) Spaanse jezuïet. Dat zij tijdgenoten waren, en dat Irving de Powerscourt Conferenties bezocht, wil niet zeggen dat zij klakkeloos elkaars opvattingen overnamen of dat Darby ook maar iets van Irving’s opvattingen heeft overgenomen, integendeel. De “Irvingites” (volgelingen van Irving) vertegenwoordigen een andere geestelijke stroming, in sommige opzichten op de Pinksterbeweging lijkend met onder meer profetie en genezingen, dan de “Plymouth Brethern” (in Nederland bekend als de Vergadering van Gelovigen) welke een heel andere visie op deze zaak aanhangen. Reeds in 1840 waren de opvattingen van Darby (ook) al bekend in de Verenigde Staten.

Gezien deze lezingen over de oorsprong van de gedachten valt niet met zekerheid te stellen dat ofwel Darby, danwel Irving of anderen deze introduceerde(n). Er waren meerderen die met elkaar op conferenties, studiebijeenkomsten e.d. tot deze conclusies kwamen. Darby, en later Scofield, hebben echter de gedachten die hier leefden breed geïntroduceerd.

Uit de vroege kerkgeschiedenis zijn [overigens] daarnaast voorbeelden bekend van Pre-millennialisten, zij die geloofden dat het millennium [het duizendjarig rijk] nog moet komen. Zij beleden ook dispensaties of bedelingen. En de verbondsleer gelovigen hebben geen moeite met déze feiten. Voorbeelden zijn Justinus, Irenaeus, Clemens van Alexandrië en zelfs Augustinus van Hippo. Ryrie schrijft in zijn boek “The Moody Handbook of Theology” hier onder andere over.

Tot zover Wikipedia.

Margaret MacDonald
Hoe zit het nu met dat verhaal over het tienermeisje en haar profetie? In de pogingen de “bedelingenleer” in een kwaad daglicht te stellen hebben McPherson c.s. de domme vergissing begaan niet te letten op de (bekende) feiten.

  1. Darby schreef reeds in 1827 over de “opname van de Gemeente”. Dat was drie jaar voor MacDonald’s “visioen” of “profetie”;
  2. MacDonald schreef over een “fiery trial which is to try us”. Haar visioen had dus betrekking, beweerdelijk, over een oordeel welke over de kerk (gemeente) en de wereld zou komen. Let op het woordje “us” (ons). Niet “them” (zij)! Zij geloofde, net als meer in die tijd, dat ná de “grote verdrukking” -welke louterend zou zijn voor de kerk- de Gemeente zou worden “opgenomen”: post-millenianisme dus, in tegenstelling tot Darby’s visie. Citaat: “John Bray, an anti-rapturist, said himself that Margaret MacDonald was teaching a single coming of our Lord Jesus. This contradicts current rapture doctrine, which teaches a two-staged event”;
  3. Eerdergenoemde Bray, een Baptisten-predikant, bood zelfs een beloning van $500,- aan voor een ieder die kon aantonen dat er vóór MacDonald ook maar iets bekend was over een “opname van de Gemeente”. Als snel moest hij zijn uitdaging wijzigen toen hij hoorde van Lacunza’s boek en zelfs andere boeken, één gedrukt in 1742-1744 in England, waarin de “opname” onderwezen werd. Uiteindelijk moest hij overgaan tot het betalen van de $500,- toen men hem aantoonde dat dergelijke gedachten reeds in de 2e eeuw na Christus waren beschreven..

Wat blijft nu over van de “Margaret MacDonald-mythe? Helemaal niets! Maar, belangrijker nog… ook al zou het tot op de dag van vandaag in geen énkel boek van welke theoloog ook maar beschreven zijn.. de Bijbel onderwijst de “opname van de Gemeente” absoluut!

Paulus schrijft er over in 1 Cor 15:51-53 en 1 Thess 4:13-18. Maar bovenal spreekt de Here Jezus hier zélf ook over:

Joh. 14:3 – “en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.”

Het mag duidelijk zijn dat elke discussie hier dan ook moet eindigen.

_____
*) Wie op de hoogte is met de inhoud van de ‘bedelingenleer’ zal weten dat deze opvatting totaal geen hout snijd.
**) helaas is in een later stadium de tekst weer gewijzigd, er is door diverse ‘tegenstanders’ van de bedelingenleer klaarblijkelijk een campagne gaande om dergelijke teksten continue ‘om te buigen’ ten gunste van andere, theologische, opvattingen. Dit verschijnsel heeft zich ook lange tijd voorgedaan op BijbelWiki die door het “vandalisme” daar inmiddels stopgezet is.

Print Friendly, PDF & Email