King James “only”: Peter S. Ruckman

Eén van de meest verhitte debatten, in met name de Verenigde Staten, is de vraag: “Welke Bijbelvertaling is de beste?”. Het debat wordt vooral gevoerd vanuit de beweging die men ook wel de “King James only”-stroming noemt. Een stroming die ook in Europa aanhang heeft. kingjames

In Europa kennen we namelijk nog meer bijbelvertalingen welke dezelfde “grondtekst” als grondslag hebben als de King James: de Textus Receptus.

De Trinitarian Bible Society, waarvan ik eerder een artikel vertaalde, geeft onomwonden toe -ondanks het feit dat zij de TR de beste grondtekst vinden en van daar uit nieuwe vertalingen stimuleren, een standpunt dat ik min of meer onderschrijf- dat de TR onderlinge variaties kent. De meeste mensen die denken dat de Staten Vertaling, of de KJV, de “beste” bijbelvertaling is, weten dat helemaal niet.

Dr. Peter Ruckman
Een van de bekendste ‘advocaten‘ van de KJV-only beweging is dr. Peter Ruckman. Deze man is in de VS bekend als de spreekwoordelijke “bonte hond”. Vooral vanwege zijn beledigende, grove en kwetsende, taalgebruik – vooral als hij het heeft over andere predikanten, theologen of tegenstanders. Hij heeft veel boeken geschreven en ook in Nederland en België zijn er mensen die denken dat Dr. Ruckman een geleerd, betrouwbaar en geestelijk man is. Wie alleen zijn geschriften kent kan onder de indruk komen van wat deze man leert. Maar wie zijn “Bible Believers Bulletin” kritisch leest, ziet de meest wonderlijke uitspraken voorbij komen zoals bijvoorbeeld zijn opvatting dat “de” King James “de onfeilbare Engelse tekst” van de Bijbel is (BBB, Jan. 1994).

Ruckman heeft, net als vele andere KJV-only adepten, de vertaling van de TR onfeilbaar verklaard. De vraag is dan “hoe kan een vertaling onfeilbaar zijn” (terwijl de vertalers van de KJV indertijd aangaven dat zij zelf, hoewel ze hun uiterste best hadden gedaan, van mening waren dat het altijd feilbaar “mensenwerk” was) en, nog belangrijker: welke versie van de KJV? Want wat veel mensen niet weten is dat de onderlinge drukken zelfs (kleine) verschillen vertonen, een citaat (Engels) hierover:

Which KJV do you have? And which one should be the “standard” we are to use? Almost all KJV’s are actually the 1769 Blayney Revision of the AV, not the 1611. But, there are different kinds of KJV’s.  The two most prevalent are the Oxford and Cambridge types. How can you tell which you have?  Look at Jeremiah 34:16:

  • Oxford Edition – But ye turned and polluted my name, and caused every man his servant, and every man his handmaid, whom he had set at liberty at their pleasure, to return, and brought them into subjection, to be unto you for servants and for handmaids.
  • Cambridge Edition – But ye turned and polluted my name, and caused every man his servant, and every man his handmaid, whom ye had set at liberty at their pleasure, to return, and brought them into subjection, to be unto you for servants and for handmaids. **)

(De Nederlandse vertalingen volgen de vertaling van de Cambridge Edition, de NBG-site heeft ook de CE.)

Dr. James White, een Evangelicaal-Reformatorisch theoloog -verbonden aan de Reformed Baptist-beweging- die het bovenstaande in een presentatie schreef, heeft dr. Ruckman in het verleden uitgedaagd een publiek debat met hem aan te gaan over de kwestie. De aanleiding van dit artikel was een bezoek aan dr. White’s website. Hij wordt door zijn opponenten namelijk veelvuldig ‘gekleineerd‘ omdat hij een theologische opleiding heeft gedaan via het Columbia Evangelical Seminary (CES).  Een schriftelijke Bijbelschool waar ik ook veel interesse in had.

Dat dit een prima opleiding is, blijkt overigens uit het feit dat dr. White na CES verder gestudeerd heeft aan erkende opleidingen en uiteindelijk een doctoraat in de theologie heeft behaald. Hij is nog steeds verbonden aan CES als mentor. Daarnaast is hij o.a. verbonden aan het vertaalcomité van de New American Standard.

De correspondentie tussen Dr. White en Ruckman was online na te slaan (maar helaas verwijderd). Ruckman beantwoorde de brieven van White op zeer grove, laatdunkende, toon en stuurde de oorspronkelijke brieven van White terug met grove opmerkingen er op als “you little wimp” (jij watje)  en “you concreted ass” (in beton gegoten domme ezel) en kleineerde White door hem regelmatig “sonny” (jochie) te noemen in zijn brieven. Het leidde er toe dat ik me weer eens in Ruckman’s opvattingen verdiepte. De vraag is dan: wat doe je met wat je zoal leest en ziet? Het is volgens mij goed het hier te publiceren. Niet om Peter Ruckman af te kraken. Maar om een waarschuwing af te geven tegen zijn absurde leerstellingen. En tegen het gevaar van het verabsoluteren van één vertaling.

Dr. White heeft niets tegen de KJV. Integendeel. Zie zijn achtergrond! Hij heeft echter wél iets tegen het feit dat men één bijbelvertaling als absolute waarheid of standaard hanteert en op grond daarvan verregaande (theologische) opvattingen heeft die kant noch wal raken en ook nog eens andere gelovigen ‘de maat neemt’ op grond van het feit dat zij een ándere vertaling gebruiken. Dat gaat zo ver dat beweerd wordt dat wie tot geloof komt op grond van een prediking vanuit bijv. de NASB (New American Standard Bible) “dwalende is”. Ondanks dat Peter Ruckman hem beledigd en neerhalen wil, net als overigens Texe Marrs die zijn “samenzweringsdeuntje” ook stevig meeblaast in deze discussies en White ook regelmatig “in de rug aanvalt”, is White’s standpunt dat hij denkt dat men er naast zit en hij graag een open, eerlijke, discussie hierover wil.

Sectarisme
Persoonlijk geloof ik dat dergelijke stromingen als  de KJV-only als sectarisme bestempeld moeten worden en we het, na het te hebben weerlegd, moeten laten rusten. Dat er sprake is van sectarisme of dwaling blijkt als we dr. Ruckman’s beweringen over een aantal zaken eens op een rijtje zetten.

1. Valse voorspellingen over de Wederkomst
Dr. Ruckman heeft meerdere malen voorspellingen over de wederkomst (de “opname”) gedaan. De volgende data zijn door hem genoemd: tussen 14 mei – 20 mei 1989 (BBB, Jan. 1989), “de wederkomst is in mei” (“The Two Raptures, 1996), “23 september 2000 of 23 september 2001” (BBB Vol 3, 2000), “Het einde van de grote verdrukking, dat is -als onze kalender juist is- in het jaar 2000” (BB Bookstore, “The Book of Psalms”, herdruk, 2002). De laatste is een hele vreemde ‘voorspelling’, immers: dat was een (her)druk van een boek die ná de datum lag zelfs, en,.. bovenal: Ruckman gelooft dat de Gemeente zal worden weggenomen vóór de “Grote Verdrukking”. Hoe kun je dan een boek opnieuw drukken waarin een dergelijke bewering (nog) steeds voorkomt?

Toen de voorspellingen niet uitkwamen, moest er natuurlijk een draai aan gegeven worden; Ruckman: “Mijn standpunt over de Opname is sinds 1958 ongewijzigd, wij leren dat áls Christus geboren is in het jaar 4 voor de jaartelling én onze kalender klopt de Opname niet later kan zijn dan in 1989. Het is duidelijk dat Christus dus niet geboren is in 4 voor de jaartelling. Of onze kalender is niet correct“. En later: “Ik heb nooit één keer beweerd dat de Opname in 1989 plaats zou vinden, maar dat, wanneer onze kalender juist is én Christus in 4 voor de jaartelling is geboren de Opname in 1989 plaats moest vinden. Het is overduidelijk dat er iets verpest [in de war] is, en ik ben het niet en mijn theologie ook niet” (BBB, 28 oktober 2002).

2. zijn opinie over de KJV
Ruckman: “De AV1611 [King James, eerste uitgave] is hier superieur aan welke Griekse tekst dan ook” (“Handbook of Manuscript Evidence”, 1970), “Fouten in de AV1611 zijn voortgaande openbaringen!” (Manuscript Evidence). Over vertaalfouten in de AV1611-editie: “geweldige onbedoelde toevalligheden welke bij het comité voor de vertaling van de AV1611 er door heen geslipt zijn en welke extra licht werpen, en voortgaande openbaringen zijn” (Manuscript Evidence).

Hij gaat daarin zo ver om te beweren dat de Griekse grondteksten “voor wie Grieks kennen” zouden moeten worden verbeterd door de AV1611. Een ieder die een béétje op de hoogte is met de Bijbel en de vertaling er van zal zien dat dit een onhoudbare stelling is. Voor Ruckman is het echter een noodzákelijke stelling want zijn afwijkende leerstelligheden baseert hij ondermeer op deze (vertaal)fouten en onjuiste uitleggingen van de KJV!

3. Racisme
Uit diverse publicaties blijkt dat Ruckman een racist is. Over Negroïde mensen zegt hij bijvoorbeeld: “Negers dienen ‘bestuurd’ te worden. Wanneer ze aan zelfbestuur worden overgegeven vervallen ze in overvallen plegen, verkrachting, slavernij, drugs en uiteindelijk in kannibalisme” (History of the New Testament Church, #2, 1984) en “het IQ van de zwarten is ALTIJD lager dan dat van de blanken” (“Discrimination, the key to sanity”, 1994, BBB).

4. over abortus
Ruckman is van mening dat abortus toegestaan is. Sterker nog, volgens Ruckman is een ’embryo’ niet meer dan ‘een organisme, net als een dier‘. Hij spreekt dan ook over “dat ding” wanneer hij spreekt over de nog ongeboren baby. Ruckman is van mening dat pas wanneer een kind geboren wordt en voor het éérst adem gehaald heeft er sprake is van een menselijk wezen omdat dan, volgens hem, er pas sprake is van een “levende ziel” doordat God zijn levensadem ‘inblaast’: “there’s no living soul till the Lord breathed in his nostrils the breath of life.”

Dit gaat volledig in tegen de Bijbel. Volgens God’s Woord, en ik citeer in dit geval de Staten Vertaling ’77: “Eer Ik u in moeders buik formeerde, heb Ik u gekend, en eer gij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb Ik u geheiligd; Ik heb u de volken tot een profeet gesteld”. Ook lezen we over Johannes die opspringt in de moederschoot, dat hij voor zijn geboorte reeds vervuld was met de Heilige Geest: “Want hij zal groot zijn voor de Heere; noch wijn, noch sterke drank zal hij drinken, en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van het lijf van zijn moeder aan. [..] En het geschiedde, toen Elizabet de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik; en Elizabet werd vervuld met de Heilige Geest” (Lukas 1:15, 41).

Spreekt Gods Woord hier over een “organisme aan een dier gelijk”? Integendeel! Er wordt gesproken over een ‘kindeke’, over met de Heilige Geest vervuld zijn, over het feit dat God de profeet kende vóór dat hij nog maar ontstond…

5. scheuring, isolatie van de kerk
Door zijn extreme standpunten heeft Ruckman veel mensen uit zijn kerk verdreven en zijn kerk en zichzelf geïsoleerd. Zijn prediking en gedrag (zie verder) is destructief. Voorzover bekend telt de gemeente, die eens honderden leden schijnt te hebben gehad, nog ongeveer 50 bezoekers. Daarnaast komen er nog een 150 jongeren, die naar de “Bijbelschool” (een niet erkende privé opleiding) van Ruckman gaan, naar de kerk. Zij zijn verplicht deze diensten bij te wonen.

Ruckman’s invloed is echter nog steeds groot. Vooral buiten de VS, in de Fillipijnen en Europa. Waar men hem niet zo kent als dat men hem kent in zijn eigen kerk en omgeving. Zijn isolatie is, net als bij alle sekten, vaak zijn ‘krachtigste wapen’. Immers: secten “bewijzen” hun gelijk altijd door te wijzen op de tegenstand. Deze tegenstand zou “bewijzen” dat zij op de goede weg zijn en dat de tegenstanders “door satan beïnvloed” hun werk proberen te frustereren.

De volgelingen van Ruckman noemen iedereen die hem en hen tegenspreekt een “ketter”. Ruckman gaat zelfs zover dat hij anderen, die “KJV-only” zijn, brandmerkt als “ketter”, inclusief grote godgeleerden als Matthew Henry..

6. Persoonlijk gedrag
Het is makkelijk allerlei beschuldigingen van diverse websites over te nemen en met ‘modder te gooien’ naar Dr. Ruckman. Wie even zoekt op google komt behoorlijke beschuldigingen aan het adres van Ruckman, zijn zoon Peter Ruckman jr., en zijn medewerkers tegen. Dat doe ik maar liever niet. Wel kun je, als je diverse filmpjes op Youtube bekijkt waarnemen dat Dr. Ruckman ongelofelijk weinig respect toont voor andersdenkenden.

Zoals we hierboven ook al zagen is Ruckman iemand die graag anderen kleineert, beledigd, in discrediet brengt, enz. Hij noemt ze dom, onwetend. In Marcus 5:22 zegt de Here Jezus echter: “Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan het hellevuur.”

7. talent, maar waarvoor?
Overigens zijn zijn tegenstanders van één ding overtuigd: Ruckman is, op een bepaalde manier, een geniaal man. Daarnaast is hij een begaafd tekenaar (hij tekent vaak tijdens het geven van zijn predikingen en studies, om zo zijn verhaal te ondersteunen) en redenaar. Zijn genialiteit wendt hij echter niet aan ten voordele van de gelovigen maar in zijn eigen, financiële, voordeel.

In 1 Tim. 6 schrijft Paulus:
3 Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht, 4 dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens, 5 en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn, daar zij de godsvrucht als iets winstgevends beschouwen.

En Petrus zegt in 2 Petrus 2:3, 18 over zulk gedrag:
en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen” [..] “Want met holle, hoogdravende klanken verlokken zij door vleselijke begeerten en door ongebondenheid hen, die zich ternauwernood aan degenen, die in dwaling verkeren, onttrekken.

Voor wie nu zegt: “Maar Dr. Ruckman stelt veel zaken gratis beschikbaar!” – dat is juist. Maar zijn boeken verkoopt hij, hij leeft “het goede leven” op kosten van zijn kerkgangers. Hij heeft dus wel degelijk financieel voordeel van het brengen van zijn “eigen” leringen.

Conclusie
Het is overduidelijk dat we hier met een sectarische dwaling te maken hebben.

  • Ruckman zelf beweert meer dan 100 ‘nieuwe inzichten’ te hebben (ontvangen);
  • er is sprake van isolatie –door hem– van zijn volgelingen;
  • hij gedraagt zich als een autoritair,  solistisch, leider die geen tegenspraak of correctie duldt;
  • hij veroorzaakt scheuring en tweespalt in de beweging waarvan hij een leider wil zijn;
  • hij heeft onbijbelse standpunten. Meestal eenvoudig weerlegbaar (zie boven);
  • hij trekt financieel voordeel van zijn volgelingen (boekverkoop, salaris);
  • hij heeft valse voorspellingen gedaan over de wederkomst van Christus..
  • enz., enz.!

Desondanks zijn er nog steeds veel mensen die een rotsvast vertrouwen in hem hebben. Die menen dat Ruckmans’ boeken, artikelen, predikingen e.d. “de” waarheid bevatten. Vandaar dit artikel. Als een waarschuwing tegen Ruckman c.s., die niets anders zijn dan verleiders van hen die, zoals Petrus zegt (NBV-vertaling) “die zich nog maar net hebben losgemaakt van degenen die dwalen“.

___
**) dit is de versie die ondermeer wordt gebruikt in de Scofield Study Bible

Print Friendly, PDF & Email