Kenmerken van Verkondigers van het Woord

Wie het Woord van God wil verkondigen op welke manier dan ook dient over een aantal Bijbelse Gaven te beschikken. Meer en meer worden de gelovigen geconfronteerd met verkondigers die niet het Woord van God verkondigen maar een evangelie ‘naar de mens’.

Open Bijbel (PublicDomainVectors 20230726)

Een evangelie dat het ego streelt en inspeelt op wat de postmoderne mens prettig vindt om te horen is een verkondiging dat (letterlijk) volle zalen trekt.

Het is dus belangrijk sprekers, verkondigers van het woord, te toetsen. Als toehoorder is dat namelijk uw plicht (1 Joh. 4:1; 2 Tim. 3:5; 1 Tess. 5:21).

En laat hij die onderwezen wordt in het Woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft. Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten. En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.” (Gal. 6:6-9)

Bijbelse Gaven

De gaven in de Bijbel genoemd worden vaak uitgelegd op een manier zoals ze niet bedoeld waren.

 • De gave van profetie – verkondigt de waarheid
 • De gave van kennis – verduidelijkt de waarheid
 • De gave van wijsheid – past de waarheid toe
 • De gave van lesgeven – geeft de waarheid door
 • De gave van vermaning – inspireert tot gehoorzaamheid aan de waarheid

Kenmerken van verkondigers van het Woord

Hoe weten we, wanneer iemand verkondiger van het woord zegt te zijn, dat hij ook werkelijk is? Dat deze mensendoor God als verkondigers van het woord geroepen zijn?

Het Woord van God geeft daar zelf een antwoord op. In de eerste plaats kénnen verkondigers van het Woord hun roeping.

Daarnaast kunnen ze worden getoetst op onder andere de volgende punten.

 • De verkondiger wordt geïdentificeerd als zijnde met Christus: Marcus 3:14
 • De verkondiger strijdt tegen de noodzaak van zelfbehoud: Filippenzen 1:21
 • De verkondiger geeft zich over aan de Heilige Geest: Efeziërs 5:18
 • De verkondiger is geen tweederangsvolger: Gal. 2:20
 • De verkondiger gedraagt zich fatsoenlijk en ordelijk: 1 Kor.14:40
 • De verkondiger minacht het vertrouwen in het vlees: Fil 3:3
 • De verkondiger wordt in beslag genomen door een bijbelse visie: 1 Kor 2:2
 • De verkondiger is zendingsgericht: 2 Kor. 10:16
 • De verkondiger communiceert de waarheid in liefde: Ef 4:15
 • De verkondiger kan anderen leren anderen te onderwijzen: 2 Tim 2:2
 • De verkondiger bestudeert voortdurend Gods Woord: 2 Tim 2:15
 • De trouwe verkondiger houdt van God met heel hun hart.

Gevaren van valse leraren

Er zijn, zeker in deze tijd, heel veel mensen die zich als verkondigers van het Woord opstellen maar een valse leer brengen. Hoe kerken je valse leraren?

Maar ook in de vroege gemeenten, al in de Bijbelse tijden, waren er valse leraren die verkeerde doctrines onderwezen. Het ergste zijn echter zij die zwijgen.

Sommige brieven zijn specifiek geschreven om valse leraren te bestrijden (Galaten, 2 Tessalonicenzen, Judas).

Paulus waarschuwde gelovigen in Rome om zich niet te identificeren met degenen die verdeeldheid zaaiende, ketterse leringen promootten (Romeinen 16:17). Hij beval Titus ketters te verwerpen en te verwijderen als ze na twee waarschuwingen niet reageerden. De apostel Johannes waarschuwde dat een ketter niet in het huis van een christen mag worden toegelaten (2 Joh 1:10).

Verkondigers van het Woord van God worden gemotiveerd door:

 • De grootheid van God (Jesaja 6:1)
 • De genade van God (Jesaja 6:7)
 • Het zuchten van God (Jesaja 6:8)

Verkondigers van het Woord van God worden gedreven door een persoonlijke minachting voor zelfbehoud (Gal. 6:7-8).

Gods verkondiger weet dat leven Christus is en het sterven gewin (Filippenzen 1:21). Gods verkondiger wil dat elke zondaar wordt gered en “elke heilige wordt geheiligd” zoals ook de Here Jezus zichzelf heiligde (Johannes 17:19).

Wie werkelijk het Woord van God liefheeft en dit predikt is gericht op het hemelse en niet op het aardse. Wie het woord verkondigt is eerlijk naar de mensen, wordt beïnvloed door het werk van de Heilige Geest en is trouw aan Christus en gezond bijbels onderwijs.

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.” (Kol. 3:1-4, HSV)

________
Naar een artikel van Dr. Arthur Belanger, College of the Open Bible

Print Friendly, PDF & Email