A New Dead Sea Scroll?

Onder de titel “A New Dead Sea Scroll in Stone?” publiceerde het Biblical Archaeological Review recent een artikel over een nieuwe, opwindende, archeologische vondst.

De herkomst van de gevonden steen, zie het oorspronkelijke artikel, is onbekend maar de steen moet uit het oude Israël of Jordanië komen en is gedateerd tussen 100 voor tot maximaal 100 ná Christus. Aangezien de tekst spreekt over Jeruzalem, is aannemelijk dat deze in elk geval vóór de verwoesting van Jeruzalem is opgesteld (70 n.Chr).

De steen dook op bij een verzamelaar, die deze heeft gekocht op een markt. De steen bevat een ‘profetische’ tekst, in de literaire stijl die gelijk is aan die van de Bijbelse profetie en op schrift gesteld door ene Gabriël. Net als de profeten, stelt de schrijver dat dit “Het Woord van de Here” is.

De tekst
De tekst is dus opvallend genoeg niet op leer of papyrus geschreven of uitgehouwen in de steen. In tegenstelling tot de gewoonten uit die tijd is de steen beschreven met inkt. Wat de reden hiervoor is geweest? Dat zal nooit iemand weten. Op de steen zijn wel lijntjes getrokken, gekerfd, om het schrift te steunen zoals ook het geval is bij de Dode Zee-rollen. Er is door diverse mensen onderzoek gedaan naar de tekst. Want de tekst lijkt aanleiding te geven te denken dat de schrijver spreekt over de komst van een lijdende Messias en een strijdende Messias. Het is bekend dat in het Jodendom deze twee Messiasverwachtingen bestonden waarbij men over het algemeen de gedachte van de ‘lijdende’ Messias niet breed aanhing. De tekst spreekt een aantal malen over de ‘Zoon van David’ of ‘David, Mijn dienstknecht’.

De tekst is recent vertaald naar ondermeer het Engels door de Israëlische bijbelgeleerde Ada Yardeni (Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem). Uit de tekst blijkt dat de schrijver verwachte, of: profeteerde, dat er een Messias zou komen die zou lijden, sterven én.. na drie dagen weer opstaan uit de dood. Opvallend is ook dat bijvoorbeeld drie herders (!) genoemd worden die “uitgingen” en de “Prins der prinsen”..

Conclusies?
Het is nog te vroeg misschien om conclusies te trekken. De steen, de tekst, wordt verder onderzocht. Maar we mogen al wel vaststellen dat er opmerkelijke zaken zijn vermeld. Dat de steen “echt” is, staat onomstotelijk vast. Alle experts zijn het er over eens. Mijns inziens kan er hier dus sprake zijn van (a) een profetie of (b) een beschrijving van gebeurtenissen… In beide gevallen hebben we hier een onweersprekelijk getuigenis van het feit dat er een lijdende Messias bekend was, die zou komen of er was geweest (afhankelijk van de datering) en een “keihard” bewijs (wederom) van de Bijbelse waarheid!

> A New Dead Sea scroll in stone?
> Vertaling tekst (Engels, PDF-formaat)
> Wikipedia “Visioen van Gabriël”

Print Friendly, PDF & Email