Wordt Frontrunners ten onrechte bekritiseerd?

Omgaan met kritiek is niet eenvoudig. Kritiek is ook niet fijn, zeker niet als je er van overtuigd bent een goed werk te doen. Wordt Frontrunners ten onrechte bekritiseerd door de media?

Frontrunners kreeg de afgelopen tijd de nodige kritiek en gaat hier nu op in, ze noemen acht punten ter verdediging van hun standpunten. Dat wil zeggen,.. ze posten een soort van verklaring.

Wordt Frontrunners ten onrechte bekritiseerd -Reactie van Frontrunners op kritiek CVandaag
(screenshot facebookpagina Frontrunners – klik voor afbeelding op volledig scherm)

Frontrunners reactie op kritiek

» Download artikel in PDF-formaat

Frontrunners heeft, naar aanleiding van artikelen die verschenen zijn op CVandaag, wederom een reactie op Facebook geplaatst. Frontrunners reactie op kritiek in twee artikelen van CVandaag is hier te vinden. De aan hen geboden wederhoor in CVandaag wezen zij af.

“We krijgen veel verzoeken voor interviews, maar we willen onze tijd en aandacht steken in het winnen en toerusten van mensen voor Gods Koninkrijk. Ook staan we niet achter de manier waarop Cvandaag journalistiek bedrijft omtrent de zaken uit Gods Koninkrijk en werken daarom principieel niet mee met/aan dit platform”.

Daarmee heb je als organisatie jezelf eigenlijk buitenspel gezet, je rechten verspeeld. Immers, je wilt én niet meewerken aan een artikel én je diskwalificeert de persoon en organisatie die je benadert als gesprekspartner. Zij stellen dat Cvandaag op een verkeerde manier journalistiek bedrijft over ‘zaken uit Gods Koninkrijk’.

Ik heb getwijfeld of ik hierover moet publiceren op mijn blog. Zoals ik wel eens vaker schrijf, aan dit soort zaken besteed ik met een zekere tegenzin en terughoudendheid aandacht. Want overal is wel iets op aan te merken. Ook op mij, ook op mijn artikelen op deze site. Helemaal niemand is vrij van zonde en fouten, immers anders hadden we toch geen redding door Christus Jezus nodig?

Toch denk ik dat er een noodzaak is om hierover te schrijven en te spreken met elkaar omdat het over Gods Woord gaat en hoe we daar mee omgaan én omdat er veel gelovigen bij betrokken zijn. Frontrunners heeft namelijk in korte tijd veel invloed gekregen in Charismatische kringen en online.

In mijn ogen was het artikel op Cvandaag, waar het allemaal mee begon, niet meer dan een ‘oprecht vermanen’ (1 Tessalonicenzen 2:3). Zoals ze in Engeland zouden zeggen: “Get your act together!”, breng je zaken op orde!

Ik geef toe, ik ben het soms ook totaal niet eens met sommige artikelen die ik tegenkom op Cvandaag. Maar daarmee moet je ze toch niet meteen compleet diskwalificeren? Het is een pluriform christelijk platform waar, op geestelijk gebied, ‘rijp en groen’ vaak door elkaar lopen.

Frontrunners had de publicatie ook een héél andere toon kunnen geven door wél te reageren en zaken open en transparant te beantwoorden. Door dit niet te doen krijg je een verdenking tegen je – zeker als je over miljoenen euro’s budget beschikt en enorme bedragen aan donaties ontvangt van gelovigen. Dan is verantwoording afleggen niet alleen gewenst maar absolute noodzaak.

Sociale Media

Men wil dus niet reageren op Cvandaag’s vragen want “we willen onze tijd en aandacht steken in het winnen en toerusten van mensen voor Gods Koninkrijk”.

Op Sociale Media steekt Tom de Wal’s Frontrunners vervolgens echter wél heel veel tijd in het gebeuren middels het plaatsen van een video waarin Tom de Wal platform CVandaag van laster beticht, steken medewerkers veel tijd in de vele reacties die zij daarop krijgen (discussie) en vervolgens nog eens een artikel met ‘acht punten’.

Al die tijd die men er nu in steekt, weegt dat op tegen de tien à vijftien minuten die men had kunnen steken in het beantwoorden van een paar vragen van een journaliste? Had haar gewoon uitgenodigd voor een kopje thee en een goed gesprek! Rondgeleid door het gebouw. De organisatie leren kennen! Waarom dat angstvallig de poort gesloten houden, wat heb je te verbergen?

Ik vind het belangrijk dat we wat gezegd wordt toetsen aan Gods Woord. Op de door Frontrunners naar voren gebrachte punten ga ik daarom onderstaand in.

Frontrunners ten onrechte bekritiseerd?

Wordt Frontrunners ten onrechte bekritiseerd op grond van hun financiële handel en wandel en hun leerstellige opvattingen?

Reageren op Frontrunners Facebookpagina heeft weinig zin want reacties die in hun ogen “negatief” zijn worden regelmatig verwijderd, zo blijkt uit berichten van mensen. Ook worden mensen soms geblokkeerd.

Overigens kan ik mij dat in een aantal gevallen goed voorstellen. Botweg als reactie plaatsen “Jullie zijn dwaalleraren!” is niet alleen veel te kort door de bocht, het is een reactie waar men als organisatie ook helemaal niets mee kan. Dat is géén serieuze feedback!

Daarmee bouwen we elkaar ook niet op en je kunt je er niet tegen verdedigen omdat het geen argumentatie bevat. Dat is ook één van de zwaktes van de reactie van frontrunners op kritiek. Zij gaan er nóóit inhoudelijk op in.

Onderstaand ga ik wel inhoudelijk in op hun (tegen)reactie.

De Wil van God

Na het eerder genoemde artikel over Frontrunners en de kritiek die daarop loskwam, inclusief bedreigingen(!) van de betreffende journaliste, schreef Br. Willem Ouweneel nog een duiding over hun leerstellige opvattingen.

Over de leerstellige opvattingen van Frontrunners hoeven we het hier dus nu niet te hebben, daar is door Br. Willem Ouweneel afdoende op gereageerd. Daarnaast heb ik op dit blog ook genoeg over dit onderwerp geschreven in het verleden.

De reactie van Frontrunners op krtiek is als volgt (ook overgenomen door het charismatische magazine Revive dat regelmatig ruim baan geeft aan welvaartstheologie):

1. God roept niemand als scheidsrechter: iedereen wordt opgeroepen om zijn eigen race te rennen, niet om anderen te (be/ver)oordelen. Iedereen die daar druk mee is, zit sowieso buiten de wil van God (Hebr12:1-2).

Als we spreken over ‘de wil van God’ is het mijns inziens goed indachtig te houden, vooral in dit verband, wat Petrus schrijft: “Want het is beter te lijden, indien de wil van God dit eist, goed doende dan kwaad doende.” (1 Petrus 3:15-17; 1 Petrus 2:15).

Sommige kritiek kun je je simpelweg niet tegen verdedigen. Het is dan maar beter het lijdzaam te ondergaan en naar de Here te vluchten er mee dan te gaan “schreeuwen en stampvoeten” en in de aanval te gaan.

Hoe weet je of je de wil van God doet? Wat is de toets? De “financiële zegen” in de vorm van donaties? Grote aantallen bezoekers? De “wonderen en tekenen”? Ik denk het niet. Sterker nog, wonderen en tekenen zijn geen bewijs voor het werk van God.

In de Bijbel komen we, in het Nieuwe Testament, ook niet tegen dat God financiële zegen geeft aan de gelovige christen of dat Hij kerken en organisaties financieel zegent. Integendeel.

Daarnaast zijn er ettelijke verhalen van mensen die niet genezen worden. Een vette bankrekening bewijst ook niets, net als grote bezoekersaantallen. Als dat bewijs voor Gods werk is, dan zijn de Jehova’s Getuigen en vele andere sekten kennelijk ook bezig met Gods werk en “doen zij Gods wil”..?

De wil van God is “het goede, welgevallige en volkomene” (Romeinen 12:2).

Wolk van getuigen

Hebr. 12:1-2 gaat over de wolk van getuigen, niet over de vraag of een lering wel of niet getoetst mag of zelfs moet worden. Het grijpt terug op het vorige hoofdstuk, wat spreekt over de geloofsgetuigen in het oude testament, de geloofshelden van Israël.

De eigen race lopen betekent daarnaast niet dat je tijdens de race geen aanwijzingen kunt krijgen. Een coach geeft zijn atleten immers ook aanwijzingen? Als je eigengereid als atleet je gang gaat, zul je de eindstreep niet als overwinnaar bereiken!

God geeft in Zijn woord ons, als gelovigen, zeer veel aanwijzingen over hoe we de race moeten lopen. En als we die strijd (1 Timoteüs 6:12; Filippenzen 1:27-30) volbracht hebben mogen we Paulus naspreken: “Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden” (2 Timoteüs 4:7).

2. Ook de Schriftgeleerden en Farizeeërs waren er VOLLEDIG van overtuigd dat ze God hielpen door de apostelen te vervolgen. ‘En nu zeg ik u: Houd u ver van deze mensen en laat hen gaan, want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden, maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. Handelingen‬ ‭5:38-39‬ ‭HSV‬‬

De vervolging van de Apostelen was fysieke vervolging; zij werden in de gevangenis geworpen, gelovigen werden verdreven uit het land, zelfs om het leven gebracht. Dat is onvergelijkbaar met een artikeltje op een online medium.

Farizeeërs

De vervolgers waren overigens niet de Farizeeërs maar de Hogepriester en de Sadduceeën (Hand. 5:17): “Maar de hogepriester stond op en allen, die met hem waren – de zogenaamde partij van de Sadduceeën”.

Kenmerkend voor de Sadduceeën was dat zij de opstanding ontkenden (Marcus 12:18; Matteüs 22:23 e.a.). Eén van de motieven waarom ze de ‘Jezus sekte’ bestreden; immers: de volgelingen van Jezus predikten de opstanding! De Farizeeërs en de Sadduceeën lagen over dit onderwerp altijd met elkaar in de clinch (Handelingen 23:7-8).

De Farizeeër Gamaliël nam het, bedekt, op voor de Apostelen (Hand 5:34-39) “Laat u niet in met deze mensen en laat hen geworden”.

Wat hij feitelijk zegt is niet dat ze tegen God strijden maar “laat het maar begaan, is het niks, dan bloedt het dood – is het van God, dan zal dat blijken dus laten we er maar niet tegen strijden want immers: dan kúnnen we het niet vernietigen”.

Het prediken van de opstanding, wat de Apostelen deden, was namelijk niet tegen de leer van de Farizeeën! Daarom ook dat zij er niet echt moeite mee hadden (op dat moment).

De tekst uit Handelingen‬ ‭5:38-39‬ toepassen op jezelf en vervólgens ‘moord en brand’ roepen op sociale media over hoe je behandeld wordt is ongepast. Het gaat hier over de Apostelen, niet over hedendaagse gelovigen, en een daadwerkelijke vervolging.

Wanneer iemand een artikel schrijft met kritiek op je leerstellige opvattingen of financiële handel en wandel is dat geen vervolging. Je bedient je dan van de ‘slachtofferrol’

Kenmerkend voor de slachtofferrol is geen verantwoordelijkheid nemen en iets of iemand verantwoordelijk maken voor hoe jij je voelt in een bepaalde situatie. Het wordt ook wel gezien als een vorm van zelfmedelijden.

Je wilt geen eigenaar worden of zijn van je eigen probleem en schuift het op die manier af op anderen. Dat is niet gezond. Het is een vorm van medelijden van anderen zoeken, een manier om aandacht te zoeken.

Verwerpelijk gedrag

Daarnaast is het aanhalen van de term ‘Farizeeën’ Bijbels gezien onjuist en goedkoop effectbejag; want (1) de meeste mensen weten niet dat die niet meededen aan deze vervolging en (2) iemand betichten zich te gedragen als ‘Farizeeër’ is proberen op een onheuse manier anderen in een kwaad daglicht te stellen. Sterker nog, je probeert ze neer te zetten als “vervolgers”. Dat is ronduit verwerpelijk!

Vers 40, 41: “na de apostelen voorgeroepen te hebben, lieten zij hen geselen en verboden hun te spreken in de naam van Jezus, en gaven hun de vrijheid. Zij dan gingen uit de Raad weg, verblijd, dat zij verwaardigd waren ter wille van de naam smadelijk behandeld te zijn”.

Waarom zó verontwaardigd doen? Als je jezelf spiegelt aan de Apostelen, spiegel je dan vooral óók aan vers 41: “verblijd, dat zij verwaardigd waren ter wille van de naam smadelijk behandeld te zijn”!

3. Aan de vrucht zal je herkennen of iets van God is (Mat.7:20). Niet aan wat anderen op internet roepen.
4. 99/100 keer dragen de mensen die een bediening bekritiseren MINDER vrucht in hun leven dan de gene die ze bekritiseren.

Paulus had ook kritiek, en behoorlijk stevig en publiekelijk, op Petrus toen Petrus een dwaling navolgde. Hij wees hem daarom openlijk terecht (Galaten 2:11-14).

Je kan toch echt niet stellen dat Petrus, als één van de Twaalf nota bene, geen grote bediening had. Sterker nog, de Here had hem aangesteld als leider van de gemeente nota bene (Johannes 21:15-17; Matteüs 16:19)! Toch liet Petrus zich desondanks terechtwijzen door Paulus, die zichzelf een “ontijdig geborene” (1 Korinthiërs 15:8-9) noemde (als in: “minder” dan de Apostelen): “Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten”!

We zijn nooit ‘te groot’ om door een andere broeder of zuster te worden gecorrigeerd! Wanneer we ons als zodanig opstellen zijn we opgeblazen terwijl we ons zouden moeten bedroeven (Kolossenzen 2:18; 1 Korinthiërs 5:2).

Kritiek is niet verwerpelijk

Kritiek is dus helemáál niet verwerpelijk, zeker niet als er terecht zaken worden aangestipt. Het plaatsen van deze reactie door Frontrunners zorgt alleen maar voor nog veel meer vraagtekens bij mensen. Immers, waarom wel tekeer gaan op sociale media maar weigeren een paar vragen van een journaliste te beantwoorden?

Natúúrlijk moeten we kijken naar de vruchten! Maar wie is Frontrunners om anderen te beoordelen op de vrucht van hun werk als zij zelf weigeren de Bijbelse toetsing te aanvaarden op de vruchten van hún werk?

Als je hautain wijst op het ontbreken van de vruchten bij een ander, mogen anderen dan geen vragen stellen bij het wel of niet aanwezig zijn van vruchten bij jou en/of wijzen op het feit dat sommige ‘vruchten’ bij jou problematisch zijn?

In de diverse reacties op hun schrijven en video lees je, naast juichende verhalen, namelijk ook van mensen dat ernstig beschadigd zijn door de leringen van Frontrunners en andere groepen die de welvaartstheologie brengen. Een voorbeeld:

– “ik kom uit een Word of Faith kerk, ja. God heeft me er door Zijn genade weggeleid. Ik heb met eigen ogen gezien hoeveel schade zulke soort kerken mensen toebrengen. Schade op allerlei vlakken”

Vrucht dragen?

Het argument dat anderen ‘géén vrucht dragen’ of ‘minder vrucht dragen’ is onheus.

Paulus schrijft in 1 Korinthiërs 7:17-24 ondermeer: “laat ieder zo leven, als de Here hem toebedeeld heeft, zo, als God hem geroepen heeft. (..) Gij zijt gekocht en betaald. (..) Broeders, iedereen blijve voor God in die toestand, waarin hij werd geroepen.”

“Het verschonen van een luier is net zo’n heilig werk als het houden van een preek, als het gedaan wordt uit liefde tot God.” (ds. Oscar Lohuis)

Ben je een timmerman, automonteur of IT’er? Draag op die plaats vrucht. Ben je geroepen als prediker? Dan is het niet meer dan je táák om als prediker vrucht te dragen. Ga je dan niet verheffen tegenover die ander die (in jouw ogen!) “minder” vrucht draagt!

5. IEDERE door God geroepen bediening zal vervolg worden door leugens en laster. De duivel wil dit namelijk graag zwart maken: ‘Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.’ (Mat‬ ‭5:11‬ ‭HSV‬)

Wanneer we gesmaad en gelasterd worden omwille van Jezus dan is dat inderdaad leugen en laster.

De zaak waar het hier echter over gaat is niet smaad omwille van Jezus maar (opbouwende) kritiek wegens de financiële handel en wandel en de risico’s op vervolging(!) door de overheid die men hier loopt wegens overtreding van de belastingwetgeving alsmede toetsing van de leerstellige opvattingen.

Ik zou zeggen: steek dat dankbaar in je zak, en pak de zaken aan. Zorg dat juridisch in elk geval je zaken op orde zijn. Stel een legitiem bestuur aan, zorg dat er geen kwaad gerucht over je financiële handel en wandel kán worden verspreid – zeker niet als het om zulke enorme bedragen gaat.

De Bijbel is daarnaast heel duidelijk over het toetsen van de leer (1 Tessalonicenzen 5:21), over dwalingen en het waarschuwen er tegen (2 Petrus 3:17; Kolossenzen 2:4-8; 4:18-19). We komen in het Nieuwe Testament talloze waarschuwingen tegen als het over dwalingen gaat.

De Bijbel zegt zelfs dat zij die een fundamentele* dwaling brengen niet door ons “in huis” (een ruim begrip, dat kan ook het huis van God zijn, de Gemeente) moeten worden ontvangen (2 Joh. 1:9-11).

6. Vaak zijn mensen zelf schuldig aan het gene waar ze de ander van beschuldigen. Denk maar aan de splinter en de balk; ‘Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. (Romeinen‬ ‭2:1‬).

Dit is, zie eerder, een omkering van wat er gaande is. Er wordt niet beschuldigd, een probleem wordt benoemd en er wordt getoetst aan Gods Woord.

Dit argument is alleen maar bedoeld om de critici monddood te maken. Als je een ander beschuldigt een splinter te zien, benoem dan de balk waar je over spreekt.

Dat is, zoals eerder geconstateerd, echter steeds het probleem; Frontrunners weigert inhoudelijk op de zaken in te gaan. Ze hébben ook niets te melden (geen balk) over de journaliste, die gewoon haar werk deed, noch Cvandaag.

Wat hier gebeurt is een ander beschuldigen door de zaken om te draaien danwel jezelf vrijpleiten door een citaat uit de Bijbel te vissen en te zeggen: “Hou je mond!”.

7. De meest Bijbelse reactie is om net als Jezus te zwijgen en mensen je te laten lasteren, ondanks dat je reputatie besmeurd wordt. (Mat.27:14;  1 Petrus 2:23). Bovendien wil je niet meebouwen aan platformen die gebruikt worden voor het bekritiseren van Gods werk.

Het eerste is juist, en ook hierboven door mij onderschreven. Maar waarom dóet men dat dan niet en gaat middels videos en berichten als deze zich met behulp van een aantal biblicistische argumenten alsnog wél verdedigen? Waarom verwerpt men de toetsing die gedaan wordt? Waarom denken ze, op grond waarvan, dat zij Gods werk doen? Inhoudelijke discussie gaat men immers altijd uit de weg?

Maar wanneer gesteld wordt “Bovendien wil je niet meebouwen aan platformen die gebruikt worden voor het bekritiseren van Gods werk.” is dat wederom niet alleen Cvandaag een trap na geven – het is ook schoppen naar medewerkers en anderen die regelmatig er (mogen) publiceren inclusief mensen die grotendeels ook de leringen van Frontrunnres, bijvoorbeeld op het gebied van genezingstheologie, steunen!

De vraag is ook: wordt hier Gods werk bekritiseerd? Dat is jezelf best wel op een platform zetten. Een houding waarbij je heel goed moet letten op jezelf (1 Korinthiërs 10:12).

8. Hoe harder Gods werk onderdrukt wordt, hoe meer God het zal zegenen (Ex1:12).

We lezen in Exodus 1:12: “Maar hoemeer men hen onderdrukte, des te meer vermenigvuldigden zij zich en breidden zij zich uit, zodat men bevreesd werd voor de Israëlieten.” (NBG)

Een aardig gevonden vergelijking. Maar waarom was Israël in slavernij in Egypte? Deed Israël daar eigenlijk wel Gods werk?

Ze werden voorbereid op het (gaan) doen van Gods werk in de toekomst (zonder dat ze zich dat beseften), maar op dat moment leefde Israël voornamelijk als een volk zonder God. Dat God iets aan het voorbereiden was – zondermeer. Het kan echter niet als argument worden aangevoerd.

Sterker nog, het volk Israël was feitelijk ongehoorzaam en raakte daardoor in slavernij. Het land Israël was aan Abraham en zijn nakomelingen beloofd. Israël echter bleef in Egypte, “bij de vleespotten”. Waar ze het goed hadden (Exodus 1:7).

Ongehoorzaam

Het volk Israël had helemaal geen verlangen om God te dienen en te doen wat hun bestemming was (in het land wonen dat God aan Abraham en zijn nakomelingen gegeven had). In de woestijn blijkt dat nogmaals, als ze zeggen “Och, dat wij door de hand des Heren in het land Egypte gestorven waren, toen wij bij de vleespotten zaten en volop brood aten” (Exodus 16:3).

Frontrunners is eveneens ongehoorzaam, als je het mij vraagt. Ze “leven er lekker van”. Ze hebben financiële voorspoed, een “succesvolle bediening”, het gaat hen voor de wind maar leven zij werkelijk in het land dat God ons als Christenen aangewezen heeft? Of zitten ze liever bij de vleespotten in Egypte?

Het is niet aan mij om daar over te oordelen uiteraard. Maar wel een vraag die zij zichzelf eens zouden moeten stellen. Enige zelfreflectie is bewegingen als deze echter totaal vreemd.

Frontrunners claimt de wil van God te doen. Dat zijn grote woorden! Ik denk dat Petrus dat ook van zichzelf vond. Maar, zoals we zagen, kun je dan alsnog ernstig de fout in gaan.

Het is niet moeilijk om de Bijbel te laten “buikspreken” als in: een paar teksten uit zijn verband rukken en daarmee de mensen iets op de mouw te spelden. Maar bovenstaande reactie van Frontrunners op kritiek kan, mijns inziens, de Bijbelse toets (der kritiek) niet doorstaan.

_______

*) een fundamentele dwaling is de Godheid van Christus, of diens verzoeningswerk, of diens lichamelijke opstanding, ontkennen.

Print Friendly, PDF & Email