Wat leert huiskerkbeweging “House Of Miracles”?

House Of Miracles is een huiskerbeweging welke volgens eigen zeggen inmiddels 62 huisgemeenten of groepen heeft. Op de Facebookpagina van The Last Reformation las ik een commentaar van iemand die aangaf dat House of Miracles in principe de opvattingen van The Last Reformation deelt.

Here in Holland we have a movement house of miracles. There are 62 house groups now. It started in covid period. It’s very powerfull. Al basic fundamental things are really almost the same like in tlr. ( I still am part of tlr) maby there can be some cooperation between these both movements. Because I think its very important to have good stable house groups where we make disciples.” (Facebook, reactie op de facebookpagina van The Last Reformation).

Bijbel Bible Worship Aanbidding Opwekking
Image by J F from Pixabay

Dit commentaar triggerde mij om eens verder te kijken naar de opvattingen van House of Miracles omdat The Last Reformation zeer uitgesproken dwalingen verkondigt. Leert House of Miracles deze ook?

“Torben Søndergaard heeft een aantal kernideeën: Terug naar het Bijbelboek Handelingen, genees de mensen op straat, doop ze zo mogelijk nog dezelfde dag, bevrijd ze door de doop van zonden en van demonen, leg ze de handen op en stop niet met het doopgebeuren voordat ze de doop met de Heilige Geest hebben ontvangen en in tongen spreken”. (Dirk van Genderen). In hoeverre komen die overeen met House of Miracles?

Social Media
Op het YouTube kanaal van House of Miracles trof ik onder andere video’s aan waarin diverse leerstellingen van hen worden verkondigd. Net als op Facebook en Instagram. Ook trof ik video’s aan van diensten met bekende sprekers als Tom de Wal, van Frontrunners, en Johan Toet (sprak onder andere op Opwekking 2023). De methodiek van House of Miracles, onder andere het weggeven van gratis boeken, is ook overeenkomstig Frontrunners net als veel van de leringen die men brengt (zie verder).

Johan Toet en Tom de Wal zijn beide bekend voor wat betreft hun opvattingen en valse leer met betrekking tot genezingen en het ‘werk van de Geest’.

Vuur, vuur, vuur, impartatie, impartatie, impartatie, impartatie, zalving, zalving, Heilige Geest, Heilige Geest’ roept Johan Toet, als hij de een na de ander laat ‘vallen in de geest’. Hij vraagt op een gegeven moment, wie hij nog niet heeft gehad. Laat deze mensen naar voren komen en duwt ook hen ‘in de geest’. Regelmatig zegt Toet dat het te lang duurt en op een avond vraagt hij Tom de Wal te helpen. De Wal vindt het ook lang duren lijkt het, want hij vraagt de mensen die nog niet ‘in de geest zijn gevallen’ te gaan staan en hun handen omhoog te doen. Dan blaast dan hij op hen, maar deze truc (overgenomen van Rodney Howard Browne, Copeland of Hinn?) lukt niet goed. [..] Johan Toet en Tom de Wal lopen door de zaal en duwen mensen op de grond. Een betere titel voor deze conferentie zou misschien geweest zijn: Greater Chaos Conference. (Leven met God en de Bijbel)

Zoals het spreekwoord zegt “Vertel mij wie je vrienden zijn en ik zeg je wie jij bent”. Maar beter is om te kijken naar wat de beweging zélf zegt te onderwijzen via hun website en sociale media. Ik ga in dit artikel in op (slechts) een aantal zaken die House of Miracles onderwijst.

Leiderschap House of Miracles

Het leiderschap van House of Miracles is gecentraliseerd. De lokale (huis)gemeenten worden landelijk aangestuurd. Hoewel men met het ‘huisgemeenten’-model conform het model van de Nieuw Testamentische beweging lijkt te willen werken is dit (daarom) niet het geval.

Persoonlijk geloof ik dat een huisgemeente zo zijn voordelen heeft (maar ook nadelen) en ben er dan ook zeker geen principieel tegenstander van. De organisatorische opzet van deze huisgemeente-beweging heb echter ik wel wat vraagtekens bij:

 • Het is een landelijke organisatie met lokale groepen en het zijn, als ik de website goed begrijp, géén autonome gemeenten. Dat was één van de belangrijke kenmerken van de eerste gemeenten in het Nieuwe Testament; lokaal konden ze, zonder een centrale leiding, functioneren. Elke gemeente was een zelfstandig functionerend ‘organisme’.
 • Huisgemeenten zijn géén principekwestie in het Nieuw Testament. Er waren gemeenten “bij u aan huis” in het Nieuwe Testament. Er waren ook hele grote gemeenten. De eerste gemeenten, ook wel de ‘primitieve kerk’ genoemd, kwamen samen in plaatsen aan het water, in ‘bovenzalen’, aan huis, in- of ‘naast de synagoge’ (Hand. 18:7-8). Overal waar ze maar samen kónden komen.
 • De meeste bekende was wel de gemeente in Jeruzalem waarvan veel gelovigen ‘dagelijks in de Tempel’ waren (Hand. 2:46). De broodbreking deden ze veelal aan huis omdat dit ook gerelateerd is aan de maaltijden die men samen had.

In een autonome gemeente zijn de bediening van Opzieners, oudsten en diakenen lokaal geregeld. Hier is dit landelijk geregeld en ook worden de leiders vanuit de landelijke organisatie getraind en aangesteld.

Op zich begrijp ik dit model van landelijk leiderschap wél; hiermee voorkomt men dat er allerlei groepjes onder de naam ‘House of Miracles’ allerlei “wind van leer” gaat verkondigen of gedrag vertoont waar men niet mee geassocieerd wil worden.

Anderzijds beperkt men mijns inziens de lokale groepen en verhindert hen om “tot volle wasdom” te komen als gemeente. En dat kan een probleem worden ingeval dit centrale leiderschap ‘wegvalt’ om de één of andere reden of wanneer er binnen de organisatie problemen ontstaan.

Het is belangrijk, in mijn optiek, om te zorgen dat de lokale gemeenten of groepen volstrekt zelfstandig, autonoom, kunnen functioneren. Dat een dergelijke beweging “bottom up” in plaats van “top down” vorm krijgt.

Leerstellige opvattingen House of Miracles

Maar de organisatiestructuur is niet het belangrijkste. Daar kun je mitsen en maren over hebben, veel belangrijker is wat de beweging onderwijst.

De website van House of Miracles vermeldt over hun opvattingen:

In 2021 zijn Rik & Anne en Arnoud & Debora begonnen met een thuissamenkomst. Dit is de start gebleken van de beweging House of Miracles. Vanaf het begin hebben zij leiding gegeven aan deze beweging, aan het opzetten van verschillende huisgemeenten, evenementen en trainingsdagen.”

Naast kleine samenkomsten aan huis komen ze ook in grote groepen samen tijdens events, trainingen en outreaches. Ze hebben een “School of Leaders” welke online nieuwe leiders van (huis)groepen traint. Daarnaast heeft men ook dagen waarbij men mensen leert “hoe een gezonde en Bijbelse profetische bediening eruit ziet en leer hoe je zelf profetische woorden kan geven en ontvangen.”, een “profetenschool”.

Op de website lees je in de sectie ‘Wat we geloven’ onder andere het volgende:

 • Wij geloven in redding door bekering, de waterdoop en de vervulling met Heilige Geest. Handelingen 2:38

Opmerkingen hierover
Eén van de opvattingen van The Last Reformation is dat mensen door de “juiste” doop gered wordt. Uiteraard bedoelen zij de doop door hen bediend. Daarom herdopen zij ook mensen die zelfs de geloofsdoop hebben ondergaan! Een kenmerk van sektarisme.

Ik ga er vooralsnog vanuit dat dit bij House of Miracles niet het geval is. Wel is deze korte opmerking van hen over redding, doop en Heilige Geest onvolledig en, mijns inziens, onjuist.

 1. Door wedergeboorte, als gevolg van de bekering, wordt de mens behouden. Er is een wezenlijk verschil tussen bekering en wedergeboorte.
 2. De doop heeft niets met de redding van de gelovige te maken en ook niet met de ‘vervulling met de Heilige Geest’.
  1. door de doop wordt de gelovige ‘een met Christus’ (Rom. 6:3-4). “Als we zeggen dat we gedoopt moeten worden om gered te worden, dan zeggen we dus eigenlijk dat we onze eigen goede daden en gehoorzaamheid moeten toevoegen aan de dood van Christus om deze toereikend te maken voor onze redding. Maar alleen de dood van Jezus betaalde voor onze zonden (Romeinen 5:8; 2 Korintiërs 5:21). De betaling van Jezus voor onze zonden wordt alleen door geloof op onze “rekening” bijgeschreven (Johannes 3:16; Handelingen 16:31; Efeziërs 2:8-9). En dus is de doop ná onze redding een belangrijke stap, die we in gehoorzaamheid zetten, maar die geen vereiste kan zijn voor onze redding.” (GotQuestions)
  2. De doop kan iemand niet redden en is een ‘bede van een goed geweten’. (1 Petr. 1:3; 1:23; 3:21), de doop zelf reinigt en redt niet.
  3. de vervulling met de heilige geest vindt plaats op het moment van de Wedergeboorte. Zodrá een mens tot geloof komt, ontvangt deze de Heilige Geest en is daarmee ‘vervuld met de Geest’ (1 Kor. 12:13; Rom. 8:9; Efez. 1:13-14; Joh. 3:5-16) en, bovenal, is de Heiige Geest het zegel en onderpand (2 Kor. 1:22).
  4. House of Miracles onderwijst daarnaast dat de ‘doop met de Heilige Geest’ een afzonderlijk gebeuren zou zijn:
   “Naast dat de Heilige Geest in jou is, heb je ook de doop in de Heilige Geest. Dat zijn 2 verschillende dingen. Door je bekering komt de Heilige Geest IN jou, vervolgens wordt je gedoopt in water en daarna is het de bedoeling dat je de doop in de Heilige Geest ontvangt, dat is Zijn kracht OP jou. Het doel daarvan is: getuigen van Jezus!” (Instagram).
   Met andere woorden, niet alleen leert men een splitsing tussen wedergeboorte en inwoning van de Heilige Geest, daarnaast leer men dat er twéé verschillende ‘dopen met de Geest’ zijn. Volstrekt in strijd met wat de Bijbel leert hierover. De reden dat zij dit leren is omdat ze de Schrift niet verstaan op dit punt.
  5. Zowel de opvatting over de doop als vervulling met de heilige geest zijn in strijd met de diverse gedeelten uit de Bijbel die wij hierover kennen. Een niet onbelanrijk voorbeeld vinden we bijvoorbeeld in Hand. 9:17-18 waar we lezen dat Paulus, inmiddels tot erkentenis (bekering) van de waarheid gekomen de Heilige Geest ontvangt en pas daarná gedoopt wordt. Nergens lezen wij dat Paulus daarna nogmaals een tweede ‘doop met de Geest’ ontvangt. Dat kán ook niet; de inwoning van de Heilige Geest bij een mens is een éénmalig gebeuren.
 • Wij geloven dat wonderen en tekenen de gelovige horen te volgen. Marcus 16:17-18 // Handelingen 5:12 // Hebreeën 2:4. Elders op de site schrijven ze dat “de nood naar genezing en bevrijding groot is en House of Miracles wil in deze nood voorzien”.

Opmerkingen hierover
Over ‘wonderen en tekenen’ kun je lang en breed discussiëren. Ik ga er onderstaand dan ook maar kort op in, onder verwijzing naar eerdere artikelen en bronnen:

 1. Tekenen en wonderen zijn géén bewijs voor Gods werk (lees hier verder). Er is op dit gebied zéér veel kaf onder het koren; recent heb ik in dit verband nog een artikel gepubliceerd over feilbare profetie, gave van genezing enz. Daarin bespreek ik ondermeer deze ‘wonderen en tekenen’ en in het bijzonder genezing, profetie en tongentaal.
 2. De aanhaling uit Hebr. 2:4 heeft geen betrekking op ons als gelovigen; het spreekt over de zaligheid gebracht door de Here Jezus en bekrachtigd door tekenen en wonderen (door Hem en de Apostelen);
 3. Het gedeelte van Hand. 5:12 spreekt over ‘de handen van de apostelen’;
 4. De aanhaling van Marcus 16 is in dit verband eveneens opmerkelijk want:
  1. het ontkracht (Marc. 16:16) de stelling over de doop die eerder gedaan werd: “wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.”, met andere woorden geloof is bepalend, niet de doop;
  2. Marcus 16 is een ‘probleemtekst’. Het is niet duidelijk of deze verzen oorspronkelijk wel deel uitmaakten van het Evangelie van Marcus, of dat ze later door een schrijver toegevoegd zijn. Derhalve is het raadzaam om geen belangrijke leer te baseren op Marcus 16:9-20 (zoals het oppakken van slangen) tenzij de strekking ook ondersteund wordt door andere verzen in de Schrift. (GotQuestions).
  3. In de NBG1951 vertaling en de NBV21 staan deze verzen (9-20) dan ook tussen teksthaken omdat aangenomen wordt dat zij oorspronkelijk niet tot de Schrift behoorden.
  4. Hoewel dit gedeelte al bij sommige van de vroege kerkvaders bekend was, zijn er ook latere handschrift waar het weer ontbreekt, zie ook: artikel op Wikipedia.
 • Wij geloven dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest en dat niets onmogelijk is. 1 Korinthe 6:19 // Mattheüs 17:20

Opmerkingen hierover
Het verbinden van 1 Kor. 6:19, dat spreekt over een rein leven als christen (zie de context, het hele hoofdstuk, de brief als geheel!) met Matt. 17:20, waar de Here spreekt tot de discipelen, raakt kant noch wal.

Geld ‘zaaien’
En uiteraard lezen we tot slot iets over geld in de ‘geloofsartikelen’ van House of Miracles:

 • Wij geloven in vrijgevigheid – gezegend om een zegen te zijn en in het principe zaaien & oogsten. Galaten 3:14 // 2 Korintiërs 9:11 // 2 Korintiërs 9:6

Hier wordt het welvaartsevangelie, bedekt, gebracht; ‘het principe van zaaien en oogsten’. Het ‘zaaien’ is geen investering waar je materieel ‘dividend’ op krijgt;

 1. Als gelovigen investeren we niet (alleen) in aardse zaken, sterker nog: de Bijbel leert dat we bij voorkeur onze tijd, en eventueel geld, moeten investeren in het Koninkrijk van God. (Luk. 8:5-8). Onze ‘investering’ moet zijn gericht op het maken van discipelen;
 2. De aanhaling van Gal. 3:14, de zegen van Abraham, gaat over de gééstelijke zegen (door Christus Jezus tot ons gekomen), niet over materiële zaken, het spreekt over geloof: “opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof.”
 3. 2 Kor. 9:11 spreekt, zie het gehele hoofdstuk, over de collecte voor de gemeente te Jeruzalem.
  1. Wie op de hoogte is van de Schrift én de geschiedenis weet dat indertijd in Jeruzalem (Judea) sprake was van grote problemen, er was sprake van vervolging, de gemeente was armlastig en er waren gelovigen die honger leden. Dáár werd voor gecollecteerd! De ‘armenzorg’. Vergelijk Hand. 11:27-30: “En de discipelen besloten, dat elk van hen naar draagkracht iets zenden zou tot ondersteuning van de broeders, die in Judea woonden; dit deden zij ook en zij zonden het aan de oudsten door de hand van Barnabas en Saulus.”.
  2. Deze hongersnood was ten tijde van de regering van Claudius (41-54 n.Chr.). Dit komt overeen met de algemeen aangenomen datering van ondermeer de brief aan Korinthe. Paulus verwijst namelijk naar de ‘eerder toegezegde milde gave’ (1 Kor. 9:5).

Ook hier wordt de Schrift ‘verbogen’ om een opvatting die onbijbels is te verkondigen.

Genezen door bevrijding van demonen

Ook doet men aan “bevrijding van demonen” – waarbij zelfs beweerd wordt dat een kenmerk van een demoon is dat geesten mensen zouden “aanranden en verkrachten”, iets wat de Bijbel niet leert en daarom moet worden beschouwd als fantasie. Daarnaast leert men dat depressie, PTSS, epilepsie, vermoeidheid, burn-out en meer psychische ziekten en problemen het gevolg zijn van demonische bezetenheid.

Net als fysieke problemen en ziekten als doofheid, blindheid, oorsuizen (kennelijk ben ik dan bezeten volgens House of Miracles want ik lijdt aan Tinnitus,..), migraine, X-benen, reuma en daarnaast allerlei verslavingen, fascinatie met ‘valse religie’ (valt het weerleggen van dwalingen daar ook onder?), enzovoorts, enzovoorts..

Maar ze gaan nog veel verder daarin. Ook onvruchtbaarheid, miskramen, erfelijke ziekten, kanker, diabetes en ziekte van Crohn zijn allemaal te danken aan ‘bezetenheid’  volgens House of Miracles bericht op instagram (zie screenshots hieronder).

(bron: House of Mircles, Instagram. Klik op een afbeelding voor groot formaat).

Ik zou hier alleen al een lange studie over kunnen schrijven. Maar het is duidelijk dat men nagenoeg élke ziekte, in het bijzonder erfelijke ziekten, en afwijking als (gevolg van) “demonie” bestempeld. Ook homoseksualiteit ontbreekt uiteraard niet in de opsomming.

Kenmerk van (deze) “demonie” is volgens House of Miracles dat je er van bevrijd kunt worden. Met andere woorden, de ziekte van Parkinson of kanker? Diabetes? Ziekte van Crohn? Hartafwijkingen? Reuma? Allemaal het gevolg van “demonie”, zo claimt men.

Als enig ‘bewijs’ ervoor wordt aangevoerd dat men daar ‘getuigenissen’ van heeft. Die, ondanks verzoek van mensen, niet overlegd worden.

Het mag duidelijk zijn uit zo’n post op Instagram dat House of Miracles zeer extreme en onbijbelse zaken onderwijst. Die opvattingen zijn totaal niet in lijn met wat wij niet alleen vanuit de wetenschap weten over veel van de genoemde zaken maar bovenal ook vanuit de Bijbel.

Het is wel degelijk mogelijk dat een gelovige in een zondige levenstijl vervalt, bijvoorbeeld seksuele zonde of in de macht van het geld of andere zaken – dat is echter niet het gevolg van demonie maar van het ‘uitdoven van de geest’ (1 Thess. 5:19) en een vleselijke levensstijl (Rom. 7:20; 8:5; e.a.) gedreven door “de oude mens”.

Blindgeborene en zijn ouders..
Eén van de aannames die men doet is dat erfelijke ziekten het gevolg zijn van ‘zonde/demonie in de voorgeslachten’. Dit is uit zijn verband gerukt uit het Oude Testament.

In Johannes 9:1-25 zegt de Here Jezus namelijk over blindgeborene: “Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden.”.

In Ezechiël lezen we: “De mens die zondigt, díe zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn.” (Ezech. 18:20).

Lees in dit verband het gehele hoofdstuk in Ezechiël. De context is duidelijk: een ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen daden en (on)geloof.

Het gaat niet aan een regel van toepassing op Israël, aangaande afgoderij van het volk en dus volledig uit de context, van toepassing te verklaren op een individuele gelovige. Dit onderstreept Ezechiël én de Here Jezus overduidelijk. Het was een misvatting binnen het Jodendom (vgl. Joh. 9:2) dat de persoonlijke zonde van de voorouders op de kinderen zou neerkomen, in het 3e en 4e geslacht zelfs zou doorwerken.

Waar de Wet van Mozes naar wijst is dit: wanneer het volk afdwaalt van God zal Hij het volk “tot in het 3e en 4e geslacht” daar de wrange vruchten van laten plukken. Dat dit ook gebeurde weten we: de ballingschappen van Israël en Juda waren het gevolg van het afdwalen van het volk, als geheel, van de Wet. Totáál ongepast om dit te linken aan ziekten, in het bijzonder erfelijke ziekte, als zouden die het gevolg zijn van “demonie” en zonde “van de voorouders”.

Zware beschuldiging
Het is een zeer zware beschuldiging aan de gelovige dat deze door demonen bezeten zou zijn en tevens aan het adres van de voorgeslachten van iemand die een (ernstige, erfelijke) ziekte of geestelijke aandoening heeft.

Deze beschuldiging is vooral zeer ernstig en ook zeer beschadigend voor een mens ingeval iemand niet genezen wordt na een “bevrijding” van “demonie”.

Feitelijk zegt men dan: je blijft bezeten. Terwijl, als hun opvatting dat er sprake van “demonie” zou zijn juist is, de fout ligt bij degeen die de demoon uitdrijft; vgl. Matt. 17:18-20: “vanwege úw ongeloof“!

Ook merk ik op dat een gelovige, waar de Heilige Geest inwoning in heeft gemaakt, niet bezeten kán zijn. Een boze geest, een demoon, kan alleen zijn intrek nemen in een “onbewoond” en “leegstaand” huis, vgl. Matteüs 12:43-45.

“De Heilige Geest woont in Christenen (Romeinen 8:9-11; 1 Korintiërs 3:16, 6:19). De Heilige Geest zal zeker niet toestaan dat een demon zijn intrek neemt in een mens waarin Hij Zelf al huist. Het is ondenkbaar dat God zou toestaan dat één van Zijn kinderen, dat Hij met het bloed van Christus heeft vrijgekocht (1 Petrus 1:18-19) en in een nieuwe schepping heeft veranderd (2 Korintiërs 5:17), bezeten en beheerst zou worden door een demon.” (GotQuestions)

Profetische woorden

Debora Troost, één van de leiders van House of Miracles, is bekend als “profetes” en haar activiteiten worden regelmatig op Revive vermeld, ook voor haar “profetische woorden” maakt de redactie ruimte.

Kritiek op House of Miracles wordt op voorhand middels “profetische woorden” door haar afgedaan als “aanvallen”. Ze zegt: “De goddelozen zullen jullie bespotten, de media en « geest van religie » zullen komen met golven van kritiek.”.

Dit is een vorm van manipulatie. Door kritische, Bijbelse, toetsing af te doen als “geest van religie” wordt de Bijbel buiten spel gezet.

De woorden die zij spreekt kennen veelal geen basis in het Woord van God. Er is in mijn ogen, voor zover er geen sprake is van manipulatie, sprake van valse profetie en wensdenken.

Conclusie

Deze bespreking is slechts kort en onvolledig. Ik beoordeel wat geleerd wordt door House of Miracles op basis van wat zij zelf publiek bekend maken. Ik beoordeel hier wat publiekelijk onderwezen wordt en be- of veroordeel géén mensen!

Er is nog veel meer te zeggen over hun leringen maar op basis van vorentaande kan de conclusie worden getrokken dat we te maken hebben met een (zeer) ernstige dwaling.

House of Miracles is een beweging welke naadloos past binnen de leringen van het welvaartsevangelie en de Kingdom Now beweging. Zij heeft er ook nauwe banden mee, en is één van de vele takken aan de boom van hedendaagse, extreme, charismatische beweging en stromingen.

Ze halen schriftgedeelten, ter onderbouwing van hun opvattingen, volledig uit de context en geven er een ‘nieuwe’ betekenis aan welke bijbels en historisch gezien volstrekt onhoudbaar zijn.

Print Friendly, PDF & Email