Wat brengt 2022 ons? Een vooruitblik

Met 2021 (bijna) achter de rug kun je je afvragen: wat brengt 2022 ons? Elk jaar zie je het: de ‘toekomstvoorspellers’ die van alles menen te kunnen voorspellen.

Wat kunnen wij, vanuit God’s Woord, zeggen over de toekomst? Immers, dat is de enige bron van zicht op de toekomst die vast staat en gebleken betrouwbaar is?

Doopdienst - Daar is veel water

Terugblik 2021

Mijn vrouw en ik hebben een kleine ‘traditie’. Eigenlijk spontaant ontstaan. Elk jaar op oudejaarsavond vragen we elkaar “wat zou het nieuwe jaar brengen”? We weten het natuurlijk niet.

Soms kijk je dan een jaar later terug en ben je verrast over wat er gebeurd is. Bijvoorbeeld in 2019 toen we een nieuwe woning hadden gekocht zonder dat in de planning te hebben. We ‘liepen er tegenaan’, het overkwam ons gewoon. Je krijgt een kans en je gaat er voor.

Tijdens oudejaarsdag, haar verjaardag trouwens, zie je op TV vaak van die programma’s die terugblikken op het afgelopen jaar. Ik vermoed dat het een beetje een saaie terugblik wordt. Val van het kabinet, door de toeslagenaffaire. Corona-golven, lockdown (net als in 2020). Een paar bekende mensen die zijn overleden, sportsuccessen tijdens de Olymimpische Spelen in China.

Voor ons persoonlijk was het afgelopen jaar ook een jaar met natuurlijk de nodige hoogte- en dieptepunten. Familie en verschillende broeders en zusters die getroffen werden door corona, in sommige gevallen behoorlijk ernstig (ziekenhuisopnames). In onze directe omgeving gelukkig geen mensen die er aan zijn overleden.

Maar ook mooie dingen. We konden op vakantie gaan (in eigen land). Waar we onder andere het Kerkje op de Bult bezochten (Ds. Heldring). Eén van de dochters werd gedoopt in het Paterswoldsemeer (foto boven) en trouwde. We mochten de jongste dochter verhuizen, ze kreeg na lang zoeken een fijn nieuw appartement.

Begin februari overleed mijn vader – niet aan Corona overigens. Want hij werd al lang geplaagd door een steeds zwakker wordend lichaam. Uiteindelijk overleed hij op de hartbewaking. Maar wist “ik ga naar Huis!”. We hebben hem in kleine kring begraven want: corona. Maar het pastte ook bij hem, een begrafenis op die manier.

Hij was jarenlang voor de Stg. Yarah een belangrijke pijler. De laatste jaren, door de ziekte(s), was hij nauwelijks nog publiek actief maar nog wel steeds een belangrijk klankbord.

Zijn laatste artikel (PDF) dateert van oktober 2020. Een artikel dat hem de nodige moeite kostte om te schrijven, al was het maar vanwege de lichamelijke beperkingen. Ik breng het in dit kader graag nog eens onder de aandacht.

Wachter, hoe staat het met de Nacht?

Gelovigen die het zicht op de Heer Jezus Christus houden vragen zich sinds het moment dat de Here van de aarde werd weggenomen al af wanneer de Heer in Zijn Heilige gedaante, in zijn Goddelijke heerlijkheid, terug zal keren.”

Een verwachting die we nog steeds mogen en móeten hebben. Gaat Christus Jezus terugkomen in 2022? Of zal het nog lang(er) duren? Wie zal het zeggen. Maar we mogen het hopen én verwachten dát Hij terug zal keren om ons op te nemen!

In het artikel schreef hij ook:

Vanwege gezondheidsproblemen werd ik genoodzaakt te stoppen met de Bijbelstudie avonden welke ik vele jaren mocht doen, ook kwam het zo ver dat ik moest stoppen met mijn schriftelijk werk. Tijdens deze Bijbelstudieavonden heb ik vaak over de komst van de Heer Jezus en het einde der tijden gesproken. Onderhand voel ik mij genoodzaakt om het één en ander op papier te zetten want ik zie dat deze wereld afdrijft naar hetgeen de Here Jezus, Petrus en ook Paulus hebben voorzegd. De wereld drijft af naar een complete chaos en tot mijn verdriet laten ook gelovigen zich in leugens, bedrog en dwaling mee slepen.

Dat laatste hebben we inderdaad in toenemende mate moeten vaststellen. Ik heb er meerdere malen over gepubliceerd op dit blog. Steeds meer gelovigen drijven af, glijden af, richting leugen, bedrog en dwaling. Dat zal in 2022 niet anders worden of zijn. Ténzij, .. ténzij de Here genade geeft en Zijn Gemeente wakker zal schudden. Dat er nog eens een grote opwekking zou mogen komen!

Helaas echter ben ik bang dat we in 2022 dat niet zullen zien gebeuren.

Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. – Mt. 24

Als ik de balans opmaak over het afgelopen jaar zie ik dat broeders en zusters inderdaad soms in haat ontstoken zijn. Heb het zelf ook meermaals moeten ervaren. Mensen die je op de sociale media, waar je jarenlang een prima band mee had, opeens ‘verketteren’. Omdat je voorstander bent van een vaccinatie. Dreigmails naar aanleiding van deze blog. Maar gelukkig ook nieuwe contacten met broeders en zusters.

Kerkdiensten waren het afgelopen jaar weer mondjesmaat en met beperkingen mogelijk. Maar nu we weer een lockdown hebben helaas tijdelijk niet meer. Toch zijn er kerken die zich er niets van aantrekken. En gewoon massa-bijeenkomsten hielden met de kerst. Met als gevolg dat de wereld de Here Jezus’s lichaam, want dat is immers de Gemeente, lastert(!).

Vleselijk of Geestelijk

Als je er iets van durft te zeggen (zo zag ik bij een andere broeder) wordt je er van beschuldigd een “vleselijke christen” te zijn omdat je God meer zou moeten gehoorzamen dan de mens.

Is naar de kerk gaan de maatstaf voor ‘vleselijk’ of ‘geestelijk’ zijn? Als het (tijdelijk) stopzetten van kerkdiensten onze relatie met Jezus verbreekt, hebben we grotere problemen dan een nieuwe Covid-variant!

Ook zag ik video’s op Youtube waarin er (ongevaccineerde) “christelijke leiders” claimen dat “wie niet gevaccineerd is méér geestelijk inzicht heeft” dan andere gelovigen die wel gevaccineerd zijn en claimen ze dat wie gevaccineerd is “op een lager geestelijk niveau leeft”. Sommige gaan zelfs zo ver te stellen dat wie gevaccineerd is ‘het teken van het beest’ heeft geaccepteerd en ‘verloren is’.

Zegt Paulus niet:

als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleselijk, en leeft gij niet als (onveranderde) mensen?” (1 Kor. 3:3).

Als Christenen elkaar gaan uitmaken voor ‘vleselijk’, elkaar gaan uitmaken voor “NSB’ers” en zelfs doodsbedreigingen toezenden (ja, die heb ik ontvangen!), hoe ‘geestelijk’ is men dan? Zijn broeders en zusters die claimen geestelijk te zijn maar zich zo jegens anderen gedragen wel veranderde mensen? Joh. 16:13 zegt toch dat wie gelooft de Geest der Waarheid in zich heeft? Hoe kan men dan onwaarheid (leugen) aanhangen, verkondigen en anderen daarin meesleuren en tóch als “geestelijke leidsmannen” worden gezien?

Spreuken 16:28 zegt “Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.”. Laten we ons als gelovigen toch niet tot dat ongeestelijke niveau verlagen!

verwachting toekomst vooruitzien

Wat brengt 2022 ons?

Als er één ding is dat ik verwacht, voorspel, voor het nieuwe jaar dan denk ik dat we een (voortgaande) scheiding van de geesten gaan zien. Linksom of rechtsom.

Er komt, zo verwacht ik, zeker geen grote opwekking. Integendeel. Maar een verdergaande scheiding van de geesten. De Here Jezus zei immers in Lukas 8:18 “Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?”.

Eerder schreef ik al het volgende:

Ik werd al meerdere malen getroffen door de boosheid van mensen die zich als christen profileren op Sociale Media en hoe ze op de sociale media zelfs andere broeders en zusters de maat nemen. [..] De Here zegt: “laat niemand een ander ter verantwoording roepen”. In welke zaken? Juist in dit soort zaken! Gaat het over leugens of dwalingen verkondigen of het Woord van God geweld aan doen dan mogen we zeker een ander bevragen of zelfs ter verantwoording roepen. Maar gaat het over iets als de volksgezondheid of politiek, wat heeft dat met God’s Woord te maken?

Ik heb geen profetische inzichten in wat het nieuwe jaar brengt. Ik houdt mij vast aan het Profetische Woord van God. En het is dit Woord van God dat ons oproept in heiligheid en reinheid, en niet in vleselijke wijsheid te wandelen. Dat wens ik ons allemaal toe voor het nieuwe jaar. Zoek de toekomstige stad (Hebr. 13:14).

Want dit is onze roem, het getuigenis van ons geweten, dat wij in heiligheid en reinheid Gods, niet in vleselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben – 2 Kor. 1:12

Ik wens U en ons allemaal een liefdevol, gezegend, goed en gezond 2022. Dat het een jaar mag worden waarin we vervuld mogen worden met waar geestelijk inzicht!