Wat betekent Goede Vrijdag?

Op Grote verzoendag, Jom Kippoer, vragen joden aan God vergiffenis voor de fouten die zij hebben gemaakt. In de tijd van de Tabernakel en de Tempel ging dit gepaard met offerdiensten zoals bijvoorbeeld Grote Verzoendag. Op Goede Vrijdag herdenken we het offer van Jezus, dat Hij aan het kruis stierf voor de zonde. Hoe zit dat eigenlijk, wat betekent Goede Vrijdag eigenlijk en waaróm werd Jezus gekruisigd?

Duisternis Kruisiging Goede Vrijdag
Afb.: Weet Magazine (rechtenvrij)

Waarom was dat noodzakelijk zo’n wrede kruisiging, “kon dat nou niet anders”, vraagt de moderne mens zich af. Sterker nog, sommigen stellen dat God een hele wréde god was omdat Hij “zijn eigen zoon liet vermoorden”.

The Passion

Je zou verwachten dat, mede omdat tegenwoordig elk jaar “The Passion” op de televisie te zien is en door ongelofelijk veel mensen gekeken wordt, het wel bekend is wat Goede Vrijdag en Pasen inhoudt. Helaas is dat niet het geval.

The Passion is een TV-programma. Een televisie-evenement, een show. Het doel van The Passion is “om het lijdensverhaal van Jezus onder de aandacht te brengen en toegankelijk te maken voor een breed publiek en nieuwe generaties die het verhaal niet (meer) kennen.” (Wikipedia).

Het wordt opgeleukt met populaire liedjes en gepresenteerd door de onvermijdelijke “bekende Nederlanders”. U begrijpt het wellicht al,.. ik hou niet zo van dit showformat. Het staat ook vér af van het oorspronkelijke, enorme wrede, gebeuren wat plaatsvond zo’n 2000 jaar geleden.

Het oorspronkelijke doel van het programma The Passion was goedbedoeld en daar blijf ik ook vanaf, begrijp me niet verkeerd. Maar in mijn ogen schiet het programma het doel voorbij. Het is vooral entertainment en promotie voor de steden waar het gehouden wordt. Mensen zien het als een “goed verhaal” en hechten er verder geen waarde aan. Helaas leidt het zelfs, zoals gezegd, tot onbegrip van Gods Woord.

De kern van Goede Vrijdag en Pasen wordt volledig gemist, ook door veel Christenen, in een showprogramma als The Passion. Dat kán ook niet anders want het is niet gericht op Bijbelonderwijs.

Offeren

Als Christen offeren we geen schapen, bokken of runderen. God vraagt van ons andere offers:

“vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.” (Hebreeën 13:16)

“dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.” (1 Petrus 2:5)

Paulus zei van zichzelf:

“Om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door het Evangelie van God als een priester te dienen, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door de Heilige Geest.” (Romeinen 15:16)

Romeinen hoofdstuk 15 is in het verband van Goede Vrijdag niet onbelangrijk. Het legt uit wat Goede Vrijdag betekent voor de ‘heidenen’, dat wil zeggen: de niet-Joden.

Moeten wij Goede Vrijdag vieren?

In plaats van de dood van Christus één keer per jaar op een bepaalde dag te gedenken, leert de Bijbel ons om de dood van Christus te gedenken door elke eerste dag van de week (de zondag) het Avondmaal van de Here te vieren.

Goede Vrijdag
Natúúrlijk mogen we daarnaast Goede Vrijdag, en Pasen, “vieren” als in: herdénken van het offer van Christus en de overwinning die Hij behaalde op de dood dóór Zijn opstanding.

Er een keer extra lang en goed bij stilstaan. Verplicht is het niet. Net als het vieren van andere dagen is ook Goede Vrijdag een herdenking die de bijbel niet van ons vraagt. We móeten niets, maar we mógen op dit gebied.. Alles!! (Romeinen 14:5–6, 1 Korinthe 10:23).

Zelf herdenk ik met Goede Vrijdag. Net als met Pasen. Maar het is absoluut géén instelling voor ons. De enige ‘instellingen’ die de Bijbel leert voor de christenen zijn het Avondmaal en de doop.

Goede Vrijdag, waarom?

Jezus voor Pilatus
Jezus voor Pilatus – “Zie de Mens”

“In het voorjaar, bij het begin van de gerstoogst, vieren Joden na Pesach (Pasen) het Feest van het ongedesemde brood met het aanbieden van de Eerstelingen.” (EO), Sjavoeot, waar ik hier over geschreven heb.

De EO schrijft er over: “Hij [Jezus] gaf het feest de betekenis van een profetische aankondiging van een toekomstige bevrijding. Hij zei dat hij het lam was, dat werd geslacht voor bescherming van de dood van zijn volgelingen. Zijn bloed zou hen vrijmaken. Hij zou die dag erna zijn leven geven om mensen van zonde en onrecht te bevrijden. Jezus wordt dan ook in het Nieuwe Testament omschreven als ‘het paaslam’.”

Teken van Jona
Jezus zei in Matteüs 12:40: “Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven”, waarmee Hij zijn eigen dood aankondigde. Die dood was noodzakelijk om de mensen met God te verzoenen.

Dat klinkt gek, maar als je weet wie Jezus eigenlijk is, is het helemaal niet zo raar. Hij was immers God zélf? Hij wilde de verstoorde relatie tussen Hem en de mensheid herstellen. De relatie die door de mensheid, waarvan het verhaal in Genesis vertelt, kapot is gemaakt. Dát was het doel.

Het lijdensverhaal van Jezus onder de aandacht brengen is onvoeldoende. We moeten ons richten op wat dat “lijdensverhaal” betékent. Wat het voor ons persoonlijk betekent en voor de wereld om ons heen.

Overtreding en genoegdoening
Waarom moest dat nou zo nodig door een “offer”? Om het maar eens simpel voor te stellen: als iemand een (wets)overtreding begaat, staat daar een straf op. Te hard rijden? Boete (een financieel offer). Inbraak? Geweldpleging? Moord? Gevangenisstraf (een fysiek offer want afname vrijheid). Een overtreding, zonde in de Bijbel, vraagt om genoegdoening (offer).

De mensheid overtrad ook de wet, de wetten, van God. Nog steeds, nog elke dag! Daarvoor moet dan ook een genoegdoening, een offer, worden gegeven. Maar wie kon nu dat offer geven wat wél voldoende was voor dat herstel? Een mens?

Wie kan God ‘tevreden stellen’ anders dan God zelf?

“Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.” (Romeinen 5:2)

Dat is de kérn van Het Evangelie. God daalde neer van de Hemel om de relatie tussen Hem en de mensen te herstellen door Zichzelf te offeren aan het kruis. Om vervolgens de dood, symbool en gevolg van het kwaad, te overwinnen door op te staan uit het graf, bewijzende … dat Hij “de Zoon van God” (Romeinen 1:4, Handelingen 17:31) was.

Zoon van God

Dan kun je, tot slot, jezelf afvragen: “Ja, maar er staat toch Zoon van God”? In Romeinen 1:4 staat (Strongs) “huios theos”. Maar Jezus werd ook “Zoon van David” (Mat 1:1) genoemd. Dat nemen we niet bepaald letterlijk, toch? Immers, David leefde bijna 1000 jaar eerder.

Jezus zelf verklaart in Lukas 20:34-36:

“De kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven, maar zij die het waard geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen, en de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden. Want zij kunnen niet meer sterven, omdat zij gelijk zijn aan engelen. En zij zijn Zonen van God [huios theos], omdat zij kinderen van de opstanding zijn.”

Met andere woorden: een ieder die opstaat uit de dood is een “Zoon (dochter, kind) van God” maar Hij, Jezus, was de éérsteling! Het beeld dat wij hier nu van hebben is de Doop.

Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen” (Rom 6:3-4)

De méns Jezus, de mens waarin God Zelf zich als mens aan ons zich openbaarde, wordt daarom dan ook Zoon van God (huios theos) genoemd. Een ‘zoonschap’ (Galaten 4:6) of ‘kindschap’ waarin wij mogen delen door de kruisdood op Goede Vrijdag ons éigen te maken. Door het te aanvaarden als een offer ééns voor ons gegeven (en hier naar te handelen door, middels de doop als beeld hiervan, ons met Hem te laten begraven en op te staan).

Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? (1 Korinthe 15:53-55)

Grote Verzoendag
Door God Zélf werd de dood, resultaat en beeld van de zonde, overwonnen! De dood werd niet wég genomen, maar van haar kracht ontroofd. De dood jaagt geen angst meer aan. Omdat we weten dat we ná het overlijden bij God de Vader zullen zijn omdat we dóór Hem mét Hem verzoend zijn!

Goede Vrijdag is dé Grote Verzoendag van God met de mensheid. Laat U met God verzoenen! (2 Korinthiërs 5:20).

___

https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Passion_(Nederland)
https://www.ad.nl/show/ruud-de-wild-verteller-in-the-passion~a2c6fcf2/
https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/pesach

Print Friendly, PDF & Email