Was Jezus vervloekt!?

Op het Bijbelgetrouw-forum werd gevraagd hoe het kon dat Christus Jezus, die zelf immers God is, tot God kon bidden. Hoe kon Hij bijvoorbeeld aan het kruis roepen, als Hij zelf God is, “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?”.

Een belangrijke vraag, die feitelijk tot de kérn van het Christelijke belijden doordringt. Want, Christenen belijden dat Jezus een duale natuur had: Hij was de ‘zoon des mensen’ maar ook de ‘zoon van God’. Sterker, Christenen geloven dat God zélf, in de mens Jezus, naar de aarde toekwam. Hoe “kon God dan Zichzelf verlaten?”. Hoe is het mogelijk dat Jezus “tot Zichzelf bad?”.

1. Ten eerste moeten we beseffen dat de méns Jezus vollédig mens was. Hij werd geboren úit een vrouw (meisje): Maria. Net als elk ander mens. Maar Zijn óórsprong was wel anders; Hij bestond reeds bij God. Hoe kon God Hem immers zenden als dat niet zo was? Door heel het Oude Testament heen lezen we daarover!

2. als tweede moeten we vaststellen dat we met dergelijke vragen -wellicht onbedoeld- ons menselijke begrip, ons onvermogen feitelijk, willen opleggen aan God’s grootheid, wijsheid en.. alom-tegenwoordigheid! God ís niet gebonden aan een menselijk lichaam! Johannes 4:24 zegt immers:
God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.” Hoe zou God’s Geest zijn gebonden aan een ménselijk lichaam?

Galaten 3:13 zegt dat de Here Jezus door God werd vervloekt, vanwege ónze zonden:
Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt“.

Hier zien we de “Zoon des Mensen”, welke door God verlaten was.. Voor veel Christenen zal dit als een schok komen. Hoe kon God nou zijn éigen Zoon vervloeken? Dit was echter, zoals Paulus laat zien, een noodzakelijkheid. Zou God dat niet hebben gedaan, dan waren onze zonden niet vergeven!

Ds. Wim Malgo schreef hierover: “U kunt de Zoon van God niet scheiden van de Zoon des mensen. God heeft Zijn Zoon in de gestalte van een mens overgegeven. Het kruis is geen theorie maar een verschrikkelijke werkelijkheid! Aan deze met bloed doordrenkte balken doorleefde de Eeuwige Zoon van God de hele gruwelijke diepte van het tot zonde gemaakt zijn”.

2 Kor 5:21
Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.

God zag aan het kruis niet meer zijn Zoon, maar de zonde van deze wereld. En daarover moest vergelding worden gedaan. Dáárom riep Hij uit: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten!”. God hád Hem verlaten, daar, aan dat kruis! De zonde van Adam en zijn nakomelingen, verpersonificeert in één mens, één offer, een “Lam dat geslacht werd” (Openb. 5:6, 12, 13:8). God keerde zich daarom van deze mens af en vervloekte Hem.

Rom 8:32
Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft

Zoals gezegd: we raken hier de kérn van het Christelijke geloof! Het feit dat een mens, een zondeloos mens en dús het perfecte offer, moest sterven voor de zonde van mij én U. Beseft U zich wat Christus Jezus’ komst naar deze aarde feitelijk betekent? Dat de zonde, welke “aan u kleeft”, zoals de Bijbel zegt, er voor gezorgd heeft dat een zondelóós mens moest sterven? Dat was Liefde!

Johannes 3:16
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (NBV)

Print Friendly, PDF & Email