Verschillen en Overeenkomsten Christendom en Islam

Het Christendom en Islam hebben op bepaalde gebieden overeenkomsten maar ook grote verschillen. Er wordt door veel groepen gestreefd naar eenheid tussen de verschillende godsdiensten. De verschillen tussen Christendom en Islam zijn echter dusdanig dat deze godsdiensten elkaar ( wel moeten) uitsluiten.

Mohammed en de islam - Gabriel
Mohammed en de islam – Gabriel’s openbaringen aan Mohammed

Overeenkomsten Christendom en Islam

De grootste overeenkomsten tussen Christendom en Islam zijn voor de meeste mensen wel duidelijk.

 • Monotheïstisch – beide godsdiensten erkennen slechts één God (door de Moslims ‘Allah’ genoemd);

 • De Koran erkent tot op zekere hoogte Jezus (Isa). Zij geloven in de maagdelijke geboorte, dat hij de Zoon van Maria was, dat Jezus zonder zonde was. Zij geloven zélfs dat Jezus op een dag zal terugkeren, heersen over de aarde en de eindtijd inluiden.

 • Geloof in leven ná dit leven;

 • Beide verwerpen andere godsdiensten, verwerpen atheïsme;

 • Beide geloven in engelen en demonen;

 • Beide zien religie niet als iets persoonlijks maar een wereldvisie en een manier van leven;

 • Veel geboden in de Koran komen overeen met soortgelijke geboden in de Bijbel. Zo leren beide dat moord, liegen, stelen en overspel verkeerd zijn.

Verschillen Christendom en Islam

Wat zijn belangrijkse verschillen tussen Christendom en Islam?

 • Christendom verwerpt (in principe) polygamie – maar in gebieden waar dit al voorkwam wordt er vaak pragmatish mee omgegaan (net als in het Nieuwe Testament), in tegenstelling tot de Islam. De Koran staat moslims toe (maximaal) vier vrouwen te hebben;

 • De islam leert dat de Bijbel openbaringen bevat aan Gods heilige profeten. Waar de Bijbel verschilt van de Koran, geloven moslims dat de Koran altijd gelijk heeft. De houding van de Christenen ten opzichte van het Oude Testament was daarin wezenlijk anders: de christenen accepteerden het Oude Testamen als een volledig betrouwbare openbaring van God.

 • Door de eeuwen heen zijn er fouten in de Bijbel geslopen, zeggen moslims. De Koran is volgens hen Gods laatste openbaring en is volgens hen foutloos bewaard gebleven. Het origineel er van zou in de Hemel zijn. Een probleem is dat de stijlen in de koran zo verschillend zijn dat het boek waarschijnlijk nooit van één auteur afkomstig kan zijn (bron: Bijbelse Plaatsen).

 • Christenen geloven niet dat de Koran door God geopenbaard is, laat staan dat deze foutloos zou zijn. Christenen claimen over het algemeen niet een volledige foutloosheid van de Bijbel. Ook de Koran bevat fouten en tegenstrijdigheden. Om maar eens een bekende en ernstige fout te noemen: “Volgens de Koran is Maria, de moeder van Jezus, ook de zus van Mozes en Aaron. Dit is echter bijzonder merkwaardig, aangezien Mozes en Aaron ruim 1000 jaar eerder dan Maria leefden!” (Waarheid over de Islam).

 • De Koran ontkent de drie-eenheid. De Koran (5:72-75) bedreigt degenen die zeggen dat Jezus God is met de hel. De Koran ontkent dat Jezus de Zoon van God is.

 • De Koran ontkent dat Jezus is gestorven (aan het kruis) en weer is opgestaan uit de dood. Volgens de Islam stierf Jezus niet, en we hadden hem niet nodig om te sterven voor onze zonde.

 • In de islam wordt verlossing verdiend door degenen die het waard zijn. In het christendom is verlossing Gods geschenk aan degenen die het niet verdienen.

 • De islam is het niet eens met de christelijke overtuiging dat de mens verlost moet worden. Het christelijke geloof in de offerdood van Christus past niet in de islamitische opvatting dat de mens altijd fundamenteel goed is geweest.

Invloed Jodendom en Christendom

Overeenkomsten tussen Islam en Christendom zijn niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat de koran meer dan 600 jaar na de voltooiing van de bijbel is geschreven én Mohammed had joden en christenen ontmoet voordat hij de afgodenaanbidders van Arabië begon te vertellen dat er maar één God is.

Mohammed beweerde niet een geheel nieuwe boodschap te brengen. In plaats daarvan zei hij dat zijn woorden in overeenstemming waren met de profeten van de Bijbel, waaronder Jezus.

De islam was dan ook nooit bedoeld als een gloednieuwe religie, maar als “een voortzetting van eerdere waarheid” en “een correctie van fouten” die zogenaamd waren ingeslopen. Mohammed leende veel van bijbelse ideeën, dus er is zeker een gemeenschappelijke basis.

De islam echter verwerpt de dood van Jezus en zegt dat mensen het vermogen hebben om het eeuwige leven te verdienen door onze eigen inspanningen.

Verschillen Christendom en Islam - afb. Koran (Pixabay)
afb. Koran (Pixabay)

In de islam moet verlossing worden verdiend

Volgens de islam worden mensen niet in zonde geboren, dus hebben ze geen redding nodig – ze hebben alleen de leiding van de islamitische wet nodig, zodat ze kunnen voldoen aan de vereisten om in de hemel te komen.

Daarmee is men altijd in onzekerheid of men ‘het wel goed genoeg doet’. Reden waarom men probeert te voldoen aan alle opdrachten, de “Vijf Zuilen“, die de Islam oplegt en sommigen ook het martelaarschap nastreven (want daardoor ben je gegarandeerd van een plaats in de hemel in de Islam).

In de islam is een sjahied (meestal vertaald als martelaar) iemand die sterft terwijl hij de jihad uitvoert. Moslims die in de jihad sneuvelen, worden als martelaren beschouwd, die direct in het paradijs toegelaten worden. Een sjahied is iemand die op de weg van God overlijdt. (Wikipedia)

Wie in deze wereld om zich heen kijkt ziet ook dat de claim dat de mens ‘van nature goed is’ geen stand kan houden. De mensheid is totaal verdorven; hebzucht, oorlogen, liegen, stelen, moord en doodslag. Om maar een paar zaken te noemen. Het is duidelijk dat de wereld, de mensheid, een verlosser nodig had en heeft.

De Bijbel leert, in tegenstelling tot de Koran, dat de redding van de mens niet uit werken is, je kunt het niet zelf verdienen.

“Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.” (Rom. 11:6, vgl ook Gal. 2:16).

De conclusie moet zijn dat de Islam en Christendom elkaar gezien de grote, essentiële, verschillen volledig uitsluiten. Een Oecumene tussen Joden, Moslims en Christenen is dan ook volstrekt onmogelijk. Wederzijds respect en samenwerken op maatschappelijk terrein is uiteraard gewenst. Maar op religieus gebied gaan de Bijbel en de Koran niet samen, integendeel.

Print Friendly, PDF & Email