Tag: wedergeboorte

Verzoening met God: worden alle mensen behouden?

Worden alle mensen, door oordelen heen, behouden? Is Jezus gestorven voor de gehele schepping en heeft Hij door Zijn dood en opstanding alles met God verzoend?

Tijdens mijn (huidige) theologie-studie aan het Christian Leaders Institute bestudeerde ik recent de ‘gevangenisbrieven’ van Paulus weer. Met als gevolg dat ik toch weer bepaald werd bij die éne tekst (want die kom je dan tegen) en opvatting waar ik in het verleden zo vaak mee bezig ben geweest: de gedachte dat alles en iedereen door Christus met God verzoend wordt. De kerntekst voor deze gedachte is Filippenzen 2:9-11 **

9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

De alverzoeningsleer wordt ook wel een ‘goed bericht’ genoemd. Maar is hier daadwerkelijk sprake van een goed bericht (Evangelie) of is er sprake van misleiding en leringen van demonen die er toe leiden dat ongelovigen worden afgehouden van het Evangelie van Jezus Christus waarvoor Paulus gevangen zat?

De presentatie is ook als (PDF) download beschikbaar. Klik hier.

_____
** Vertaalaantekeningen bij dit vers (NBG)

Dit is een bewerkt citaat uit Jesaja 45:23. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat daar de volgende eed die God doet: ‘Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij mij zweren.’ In de Griekse vertaling, de Septuaginta, vinden we een licht aangepaste tekst: ‘Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden (of: prijzen)’. Dit laatste citeert Paulus letterlijk in Romeinen 14:11. In Filippenzen 2:10-11 wordt de tekst zo geciteerd dat het nu Jezus Christus is voor wie iedereen zal buigen en wiens heerschappij iedereen zal belijden, tot eer van God de Vader.

Bekering en Wedergeboorte

De Verloren Zoon - Robert Leinweber“wanneer gij u dan tot de HERE, uw God, bekeert en naar zijn stem luistert overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen, met geheel uw hart en met geheel uw ziel” – Deut 30:2

Veel Christenen, of beter gezegd, mensen die zoekende en tastende zijn in het geloof, denken dat ‘bekering’ iets is dat God moet ‘inwerken’ of ‘doen. Hun leven lang wachten ze op dat éne moment dat God persoonlijk zal ‘ingrijpen’ in hun leven … vaak strijden ze met geloof, geloofszekerheid, met God. En dat zonder reden. Want, de Bijbel leert ons heel iets anders. Zet de theologische bril vandaag maar (weer) eens af, en kijk wat God’s Woord zélf ons onderwijst.

BEKERING

Bekering is een actie die de mens zelf moet ondernemen. Zie deze en deze link, alle teksten verklaren dat. Heel veel mensen denken dat dat niet mag of kan omdat dat “zelfwerkzaamheid” zou zijn. Vaak opgebracht in de (reformatorische) traditie gruwen veel mensen van het idee dat je zelf tot bekering moet of zelfs zou kunnen komen. Het probleem is echter dat heel veel mensen het verschil tussen wedergeboorte en bekering niet kennen. Dat is namelijk een wezenlijk verschil.

– bekering = de eerste stap, van de mens, naar God. Bekering = afkeren van de zondige levenswandel, inzien dat men een zondaar ís en redding nodig heeft en dit alleen van God kan verwachten. Dat is een ‘aktie’ die altijd de mens zelf moet doen in die zin dat het besef er moet zijn ‘ik ben verkeerd bezig, iemand moet mij redden’, en dan vervolgens naar God keert en roept tot Hem. Dát is bekering.

WEDERGEBOORTE

– wedergeboorte = de vervolgstap. het “uit God geboren” worden, en dat is een heel moeilijk onderwerp voor mensen. Want wat is dat? Nicodemus wist het ook niet (Joh 3). Van Wikipedia:

Wedergeboorte is volgens het christendom een opnieuw geboren worden in een ander mensengeslacht, dat van Jezus, die volgens een traditionele uitleg in de Bijbel de tweede mens wordt genoemd (1 Kor. 15:45-47). Jezus is als Christus het hoofd van een nieuw of ander mensengeslacht in tegenstelling tot Adam, de eerste mens en hoofd van het eerste mensengeslacht. Wedergeboorte in het geslacht van deze Jezus Christus betekent afgesneden worden uit het eerste geslacht van Adam om vervolgens overgezet te worden in het geslacht van Jezus Christus.

De mens kan zich bekeren (“naar God toe keren”), maar het wedergeboren worden, tot het “geslacht van Christus” behoren is vervolgens het werk van God doet in je, ná je bekering. Het “zoonschap” van de gelovige. Dat gééft God vervolgens en kun je je zelf niet toe-eigenen. Hoewel je wel die ‘macht’ hebt staat er:

Johannes 1:12 – “Doch allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden”.

Het woord ‘macht’ is in onze vertaling een beetje een brakke vertaling, er staat namelijk iets anders: recht (klik hier). Je hebt het recht (!) gekregen een kind van God te worden als je gelooft en je bekeert. Dat is nogal wat! Waarom heb je ‘recht’? Omdat je doet wat de Here vraagt namelijk: je bekeren. En dan geeft Hij vervolgens dat ‘kindschap’, ‘zoonschap’ – dan wórdt je van boven af geboren.

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop – 1 Petr. 1:3

Ik kan u daarom onder verwijzing naar het Woord van God zeggen: neem met een gerust hart die stap, bekéér je, en Hij zal ‘van bovenaf’ u het Kindschap, de Wedergeboorte, geven!

God dienen – niet vrijblijvend!

Jona op het strand - God dienen is niet vrijblijvend

Jona 3:1-10

Het verhaal van Jona is natuurlijk overbekend. Het is ook een ‘omstreden’ verhaal en de huidige, moderne, mens wil van een dergelijk wonderverhaal niet meer weten.

Toch vreemd – we geloven in de Here Jezus, we geloven dat Hij aan het kruis stierf, dat hij zelfs opstond uit de dood. Het verhaal van Jona in de vis en hoe hij daar weer levend uit komt staat, in typologische zin, model voor de dood en opstanding van Christus Jezus. Dat geloven veel Christenen wel. En er zijn ook nog heel veel Christenen die geloven dat God de Schepper is van deze wereld. We geloven in de Hemel, in een leven na de dood. Maar een man die door een vis wordt opgeslokt en na drie dagen weer levend wordt uitgebraakt door die vis? “Nee”,.. zegt men dan “dat kan niet hoor, dat moet je niet letterlijk maar gééstelijk lezen”.

Geestelijk lezen
Dat klinkt eigenlijk best mooi, “geestelijk lezen”. Maar wat blijft er dan over, of, anders gezegd: wat mís je dan in het verhaal van Jona?

Prediking/studie, a4, 10 pagina’s (PDF)

De uitverkorenen van God

Deze Bijbelstudie is een soort van ‘woordstudie’, aan de hand van een woord of begrip willen we diverse delen in God’s Woord naslaan op de betekenis van het woord; in de context én wat het voor ons, als gelovigen, betekent.

De kerntekst, het kernbegrip, is ‘De Uitverkorenen van God‘ – Rom 8:33.

Wanneer Paulus begint in 8:31 met: ‘wat zullen wij dan over deze dingen zeggen’ grijpt hij terug naar wat hij eerder schreef; het feit dat zij die in Christus geloven niet verloren gaan – 8:1 “Geen verdoemenis [NBG: veroordeling] meer voor hen’. Waarom is er géén verdoemenis, waarom worden de gelovigen niet veroordeeld en gaan zij niet verloren, worden ze niet veroordeeld tot de eeuwige straf die op elk mens rust?

> Lees verder: “De Uitverkorenen van God” (PDF, 10 pagina’s, a4)

Wedergeboorte – Spurgeon

Spurgeon schreef in zijn memoires het volgende:

In 1857, een dag of twee voordat ik zou preken in het Crystal Palace [waar later meer dan 23.000 mensen aanwezig zouden zijn om hem te horen spreken, RB], ging ik er heen om te beslissen waar het spreek-platform moest worden geplaatst, en, met het oog op de akoestische eigenschappen van het gebouw, riep met een luide stem als test “Zie het Lam van God , dat wegneemt de zonden der wereld. ”

In een van de zalen was een werkman, die wist niets van wat er gedaan werd, en hoorde de woorden, en ze kwam als een boodschap uit de hemel in zijn ziel. Hij werd geslagen met overtuiging over de zonde, legde zijn gereedschap neer, ging naar huis, en daar, na een tijd van geestelijke worsteling, vond hij vrede en het leven door het aanschouwen van het Lam van God. Jaren later vertelde hij dit verhaal aan iemand die hem bezocht op zijn sterfbed.

Is het niet wonderlijk hoe God werkt?

Wedergeboorte, handopsteking?

Waarschuwing:
dit artikel kan in een bepaalde zin nogal schokkend of confronterend zijn voor sommige lezers.

De laatste weken lag er een artikeltje op mijn buro, heel kort, paar alinea’s, van een Amerikaanse baptistenpredikant. Ik had er al eerder over gelezen; in de VS, met name, is de zogenaamde ‘altar call’ -de oproep tot wedergeboorte- hevig onder vuur komen te liggen.

Reden hiervoor is, met name, het feit dat steeds meer baptistenpredikanten een vorm van verbondsleer aan gaan hangen. Hetgeen het betreffende artikeltje besprak.

Ook in Nederland is het nodige veranderd rondom de ‘oproep tot bekering’ de laatste jaren. Tegenwoordig worden mensen gevraagd middels ‘handopsteking’ of door te gaan staan kenbaar te maken ‘bij Jezus te willen horen’.

Beide fenomenen lieten mij de laatste tijd niet echt los. Is dit Bijbels? Verhinderen we (enerzijds) mensen niet om tot Christus te komen en, anderzijds, sturen we ze niet met een kluitje het riet in (namelijk: met een onjuiste ‘bekeringservaring’)?

Met als resultaat het volgende artikel/de volgende studie:

zondaarsgebed_handopsteking (a4-formaat, 6 pagina’s, PDF).