Tag: Liefde

Donald Trump

Trump als Type van de Anti-Christ

De Amerikaanse Evangelicalen, met name uit de Charismatische beweging, steunden president Trump, al ver voor zijn verkiezing, voluit. Ondanks het feit dat Trump nu niet bepaald een toonbeeld van Christelijke levenswandel was. Dit heeft alles te maken met de gevaarlijke (neo) Evangelicale opvattingen in de USA over het “einde der wereld”, de eindtijd.

Evangelical Christians overwhelmingly support President Donald Trump because they believe he’ll cause the world to end. – Newsweek

Trump, de man die opschept(e) over zijn sexuele wangedrag, die tijdens zijn (eerste) huwelijk openlijk in overspel leefde, drie maal een andere vrouw trouwde (Ex. 20:14, Mt. 5:27,28), bekend is vanwege zijn racisme1), zijn bespotting van een lichamelijk gehandicapte verslaggever2), en ga zo maar door werd op het schild gezet en op handen gedragen door “grote namen” in de Evangelicale wereld in de USA. Dezelfde beweging die maar niet kon blijven zeuren en jennen richting Clinton wegens zijn escapades met een stagair, slikt nu alles wat deze man zegt voor zoete koek en praat recht wat krom is. Zelfs in Nederland zijn er Christenen die Trump de hemel in prijzen.

WAAROM?

Zoals ik boven al citeerde uit Newsweek is één van de belangrijkste redenen dat veel evangelicalen in de VS denken dat Trump de wereld verder zal helpen. Niet als politiek leider. Zeker niet. Maar omdat zij denken dat Trump als “een Kores” is uitverkoren om de eindtijd dichter bij te brengen. Waarbij men vergeet dat Kores niet de eindtijd dichterbij bracht maar het herstel van Israël. Daarmee is de stichting van de Staat Israël, in 1948, meer vergelijkbaar met wat Kores bewerkstelligde dan de huidige politieke situatie.

Dat was onder andere één van de redenen waarom in de VS de evangelicalen zo blij waren met de verplaatsing van de VS ambassade naar Jeruzalem. Want “Trump laat het profetische woord in vervulling gaan” is dan de redenering.

Ook in Nederland zijn er, zoals gemeld, christenen die Trump van harte steunen. Persoonlijk vind ik dat raar. Als een CDA- of ChristenUnie-leider een type à la Trump geweest was, was zijn lidmaatschap ingevorderd en hij de partij uitgekegeld, onder luid gejuich van de leden. Maar Trump lijkt, ook in de ogen van christenen in Nederland, een messias-like status te hebben.

WIE WAS KORES

Kores was een koning van de Perzen die de Joden toestond terug te keren naar Jeruzalem en de Tempel te herbouwen. Jesaja schreef over hem dan ook “die tot Kores zeg: Mijn herder, hij zal al mijn welbehagen volvoeren door tot Jeruzalem te zeggen: Het worde herbouwd en de tempel worde gegrondvest” (Jesaja 44:28).

Het volledige verhaal is in Ezra te lezen https://www.bible.com/nl/bible/328/EZR.1.NBG51

Let wel, Kores was zelf geen gelovige, hij spreekt over God als een God die niet zijn god was, maar de God van anderen, de Joden: ‘Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort – zijn God zij met hem, hij trekke op naar Jeruzalem, in Juda, en bouwe het huis van de Here , de God van Israël, dat is de God, die in Jeruzalem woont. ‘ (Ezra 1:3)

TYPE VAN DE ANTI-CHRIST

De devotie voor Trump, de klakkeloosheid waarmee men álles recht praat wat hij doet en/of vergoeilijkt, het blind volgen van deze man – door Christenen! – liet mij iets beseffen.. als de Anti-Christ op deze aarde komt, zullen, als hij het spelletje goed speelt, de Christenen, zelfs de Evangelische christenen, massaal achter hem aanlopen. Die beweging zag je al bij een man als Wilders. Ook hij heeft, mede door zijn “pro-Israël” houding christenen overtuigd dat hij een goede keuze was.

Dat beangstigt mij enorm. Mensen waarvan ik dacht dat ze toch echt meer geestelijk inzicht zouden hebben lopen nu als blinde schapen achter een mens aan waarvan elk mens kan zien dat hij zich aan God noch gebod stoort. De anti-christ zal het spel nog veel slimmer spelen. Zich voordoen als een godsgezant. Ja, zelfs als God zelf (2 Tess. 2:4). En de massa zal hem volgen. Oók de, naar ik vrees, inmiddels totaal verblinde ‘christelijke massa’.

VREEMDELINGENHAAT

Dan is er nog iets anders: onderhuids racisme, vreemdelingenhaat. Ook dat speelt, zelfs bij christenen, kennelijk een rol. Terwijl de Bijbel toch heel duidelijk is over hoe wij met vluchtelingen moeten omgaan. De wetten in het Oude Testament zijn overduidelijk (Exodus 22:21, Leviticus 24:22). Maar ook de Here Jezus was duidelijk: zie Matt. 25:31-46. Wie de vreemdeling niet wil ontvangen, voeden en kleden haalt het oordeel van de Koning, Jezus, over zichzelf.

EN NOG EEN STAP VERDER,..

Recent zag ik een video over een Christelijke band. Die band is verfoeid en verketterd vanwege het feit dat de bandleden geloofden dat de wereld niet geschapen was in 7 dagen van 24 uur maar in een vorm van geleide evolutie. Hun verkopen zijn ingestort, concerten gecancelled. Evangelisch Amerika “stond op de kop” vanwege het “ongeloof” van de bandleden.

De verkiezing van een Trump, en de steun aan deze man vanuit deze zelfde kringen(!) doet mij en veel andere christenen al bijna van onze stoel vallen. Maar, het kan nog veel gekker.

In Nevada wordt, zo meldt Reuters, een Republikeinse kandidaat (Dennis Hof) gesteund door “conservatieve christenen” die onder andere eigenaar is van zeven sexclubs. Zijn eigen vrouw is een prostituee.

Enerzijds is men dus “conservatief tot op het bot”, anderzijds gaan alle principes volledig maar dan ook echt VOLLEDIG overboord. Hoe kan je als christen je steun geven aan iemand als een Dennis Hof? Iemand die vrouwen verhuurt om seks mee te bedrijven?

Door de verkiezing van Trump –en de steun die zelfs een pooier krijgt van ‘christenen’– is duidelijk dat de geest uit de fles is in de USA. Het onderscheid tussen hen die waarlijk oprecht geloven en geestelijk inzicht hebben en hen die afvallig zijn en slechts in naam Christen zijn wordt steeds duidelijker zichtbaar. De “Eindtijd” is daadwerkelijk in zicht. Die wordt niet bewerkstelligd door Trump of anderen. Maar door de blinde kudde die er voor gekozen heeft hun Heer en Heiland de rug toe te keren en hun eigen weg te volgen. Ze volgen hun eigen wetteloze ‘evangelie’. Met alle consequenties van dien.

‘Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.’ – Matt. 7:21-23

TOT SLOT..

Persoonlijk geloof ik dat de huidige generatie (Amerikaanse) evangelicalen weinig van God’s Woord hebben begrepen en dan druk ik mij nog zacht uit. Dat blijkt niet alleen uit hun steun aan deze mannen, Trump en pooier Dennis Hof, maar ook uit het feit dat zij denken dat zij “God een handje moeten helpen” en zelf “de eindtijd dichterbij moeten brengen”.

Prediker 3:1 zegt namelijk “Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd”. En Paulus schrijft over de anti-christ: “En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd”. (2 Tess. 2:6).

Newsweek

http://www.newsweek.com/trump-will-bring-about-end-worldevangelicals-end-times-779643

Voetnoten

1) https://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/12/racism-and-donald-trump-a-common-thread-throughout-his-career-and-life

2) https://www.snopes.com/news/2016/07/28/donald-trump-criticized-for-mocking-disabled-reporter/

Werken en Vrucht (Galaten 5)

Galaten 5 – werken en vrucht Vrucht van de Geest - Galaten 5Een ‘prediking’ of woordverkondiging over Galaten 5:13-26. De werken van de mens versus de Vrucht van de Geest. Een beschouwing van de tegenstelling tussen wat de mens doet, de vrucht op het menselijke zijn, en wat God bewerkt door Zijn Liefde, de Vrucht van de Geest.

Veel mensen denken dat de Vrucht van de Geest feitelijk een ‘meervoud’ is, maar deze prediking laat zien dat het maar één vrucht is, in meerdere vormen en wat dit voor ons als mensen betekent in het kader van het Eeuwige Leven.

> Klik hier voor de download, PDF-formaat.

Nb. in deze prediking wordt ook aandacht besteed aan het woord ‘aionos’ – zie voor meer informatie/een woordstudie hierover dit artikel.

Liefde en Respect (I)

1 Timotheüs 5:1-16

Toen Paulus zijn medearbeider Timoteüs achterliet in Efeze, hoofdstuk 1:3-4, liet hij hem achter met een zware taak. Paulus had drie jaar gewerkt in Efeze en uit zijn werk was de grootste Christelijke gemeente ontstaan – we hebben daarover in de studie over de vierde zendingsreis van Paulus ook gesproken.

De taak voor Timoteüs was vooral zwaar omdat hij een jonge broeder was. Misschien een jaar of 30. Als je zo jong bent en je krijgt de opdracht van Paulus:

3 Ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen, 4 zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof.

dan is dat een zware klus om te klaren!

Het was dus Timoteüs’ taak om op vooral leerstellig gebied enige orde op zaken te stellen terwijl Paulus naar Macedonië (Griekenland) reisde. Verder in de brief, en daar gaan we nu naar kijken, blijkt dat er niet alleen leerstellig een aantal zaken speelden die aandacht verdienden of waar correctie nodig was.

> klik hier voor de volledige studie (12 Pagina’s, A4)

Boeken van Salomo

Salomo is de schrijver geweest van drie bijbelboeken:

  • Spreuken
  • Prediker
  • Hooglied

De boeken hebben daarnaast als overeenkomst dat ze alle drie behoren tot de ‘poëtische’ boeken.Salomo

1. Spreuken
Het kenmerk van een spreuk is dat in een kernachtige zin, in een paar woorden, een waarheid wordt verteld of uitgedrukt op een zodanige manier dat deze de aandacht trekt en in het geheugen blijft. Het doel van de Spreuken is duidelijk:

Spr. 1:2-4: “om verstandige woorden te verstaan, om de tucht aan te nemen, die verstandig maakt, gerechtigheid en recht en rechtschapenheid; om de onverstandigen schranderheid, de jongeling kennis en bedachtzaamheid te geven.”

Waarbij de kern van de ware wijsheid als volgt wordt weergegeven:
Spr. 1:7, 9:10 – “De vreze des HEREN is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand.”

De Spreuken behandelen diverse thema’s, zoals: gehoorzaamheid aan de ouders, de waarde van vriendschap, het belang van goed gezelschap, eerlijkheid, waarschuwing tegen luiheid, dronkenschap en trots.

In de Spreuken, met name hoofdstuk 1-9, wordt veel gesproken over de tegenstelling tussen wijsheid en dwaasheid. De Spreuken doen ons ook denken aan wat we in het NT lezen

1 Kor. 1:30 – “Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing”
Kol. 3:16 – “..woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst..”

De ware Wijsheid is uit God, uit Christus!

2. Prediker
Prediker is een boek waarvan de naam duidelijk gerelateerd is aan de inhoud. Een prediker roept mensen samen om ze te onderwijzen. Dat is wat hier gebeurt. Hoewel het niet expliciet is genoemd, is het boek wel geschreven door Salomo: “Prediker, de zoon van David, koning te Jeruzalem”. De achtergrond van het boek is verder een duidelijke aanwijzing dat het hier Salomo betreft. Er is ook geen andere zoon van David, in de letterlijk zin, koning geweest te Jeruzalem. Het kán dus alleen maar Salomo zijn die dit boek heeft geschreven.

Veel mensen staan perplex als ze Prediker lezen omdat, oppervlakkig gezien althans, het boek lijkt te contrasteren of zelfs conflicteren met de rest van God’s Woord. We weten echter dat het wel degelijk geïnspireerde woorden zijn die onderdeel er van uit maken. Reeds lang voor de Here Jezus op aarde was, was de ‘OT-ische canon’ compleet en de Here Jezus bevestigd deze complete canon, inclusief Prediker in Lukas 24:44.

De sleutel tot het verstaan van Prediker is dan ook de veel voorkomende uitdrukking “onder de zon”. Het punt dat de prediker dan ook aanroert is dat het leven “onder de zon”, het menselijke leven, niets anders is dan ijdelheid, een futiliteit, leegheid. Niets in deze wereld kan de mens een bevredigend leven schenken. We jagen er allemaal achteraan en proberen ons leven te vullen met van alles om onze behoeften te bevredigen maar uiteindelijk blijft het allemaal even ónbevredigend.. “Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen, waarmee hij zich aftobt onder de zon?” (1:3).

Het is daarmee een filosofisch georiënteerd boek. Salomo stelt zichzelf, en de toehoorders, de indringende vraag: “Wat brengt het leven mij? Waarom sloof ik mij dag in, dag uit, zo uit? Wat is het nut van dit leven?”. De vraag kan niet beantwoord worden door filosofisch redeneren.

In de filosofie zijn er twee manieren om kennis te verzamelen:

– empirisch bewijs;
– rationalisme.

Regelmatig horen we de prediker zeggen “ik zag”. Dat is het empirisch bewijs (Van Dale: “op ondervinding gegrond en daaruit voortvloeiend”); daarnaast horen we regelmatig “ik zei in m’n hart”. Het rationalisme (denken, beredeneren). Oftewel zowel de ervaring als logisch denken leert dat het menselijk bestaan “een lege huls” is. De diepste waarheid kan er niet door worden ontdekt.

De prediker moet dit alles vaststellen na lange, frustrerende, zoektochten. Na het opdoen van ervaringen. Hij zocht bevrediging en kennis, de diepste waarheid, in de natuur, in filosofie, in “plezier maken in het leven”, in materialisme, in geld. En elke keer moest hij vaststellen: “Het is leeg”. De prediker concludeert: de waarheid is alleen bij God te vinden, een bevredigend leven is .. een leven mét God. En hij roept dan ook de jonge mensen op, aan het einde van het boek: “Gedenk dan uw Schepper in uw jongelingsjaren, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan gij zegt: Ik heb daarin geen behagen” (12:1).

Hij sluit het boek af met (12:13, 14) de waarschuwing: “Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad.”

Een bevredigend leven, vanuit de Waarheid, is in God.

3. Hooglied
Hooglied is een boek waar veel gelovigen, net als Prediker, niet mee uit de voeten kunnen. In sommige kringen wordt het zelfs verboden aan jongeren om het te lezen (!) omdat het te expliciet of zelfs onfatsoenlijk zou zijn. Maar júist het Hooglied is een prachtige lofzang.

Een lofzang op de liefde
Het Hooglied is een lofzang op de liefde. Er zijn drie manieren waarop men met Hooglied om kan gaan c.q. veelal omgaat:

– de letterlijke interpretatie (beschouwen als een historisch boek waarin Salomo zijn liefde voor de Sunamitische beschrijft en het daar bij laten);
– de allegorische interpretatie (“vergeestelijking”, ontkenning van de historische achtergrond en waarde);
– de typologische interpretatie (de inhoud is letterlijk op te vatten maar heeft daarnaast een diepere, geestelijke, waarde).

De laatste is de beste benadering. We laten daarmee de historische context intact. En daarnaast proberen we een les te leren c.q. een toepassing te zien voor déze tijd. Geheel in lijn met de NT-ische waarheid dat álle Schrift nuttig is om te onderwijzen – 2 Timotheüs 3:16.

Het lied van Salomo is geschreven vanuit zijn liefde voor de Sunamitsche. Dat is de “inspiratiebron” voor het lied en de historische context. Dit moeten we geen geweld (willen) aandoen. Daar kunnen we uit leren hoe mooi en waardevol liefde is, de emotie die daarmee samenhangt. God heeft de mens, man en vrouw, voor elkaar geschapen méde om elkaar lief te hebben. Daarover hoeven we niet onnodig preuts te doen, integendeel. Door juist vanuit een Bijbels perspectief hierover te spreken –ook met jongeren- kan dit alleen maar positief uitwerken.

De typologische uitleg voegt hier aan toe dat in het Hooglied de liefde van Christus voor de Gemeente kan worden gezien. Hoezeer Hij zijn gemeente lief heeft. Een andere typologische uitleg is die van de liefde van God voor zijn vrouw, Israël.

Liefde van mens tot mens, van God tot mens, is Goddelijk.

4. Slotopmerkingen
In deze drie boeken van Salomo zien we drie grote, belangrijke, thema’s:

  1. de echte Wijsheid is uit God;
  2. de echte levensvullende en bevredigende, Waarheid is uit God;
  3. de echte, ware, liefde is uit God.

Goddelijke Wijsheid, Waarheid en Liefde. Drie pijlers voor een gelukkig leven!