Tag: Johannes

beest antichrist verschrikking gruwel van verwoesting

Kenmerken van de antichrist

Christelijk geloof, dat niet geheel en al van de verwachting van de toekomst Gods doortrokken is, heeft met Christus helemaal niets van doen”
– dr. G.C. van Niftrik, Kleine Dogmatiek.

Download volledige artikel (PDF)

beest antichrist verschrikking gruwel van verwoesting

De ‘antichrist’ is een persoon, beschreven als een persoon, in de brieven van Johannes en de Openbaring van Johannes. Ook komen we hem tegen in de brieven van Paulus. Daarnaast zien we hem ook in Daniël, minder expliciet beschreven, en in de woorden van de Here in Matteüs 24.

Paulus schrijft over hem:

3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. – 2 Tess. 2

Vanuit het oude testament kunnen we vanit ondermeer Daniël een aantal kenmerken halen van de antichrist. Het lastige met het Oude Testament, en met name met profetieën als die van Daniël, is dat volgens veel uitleggers wat Daniël beschrijft in hoofdstuk 7 op iets ander slaat.

Dit heeft er toe geleid dat er nogal eens een ‘eigen inkleuring’ werd gegeven aan Daniël 7. Er is veel, waarschijnlijk, verkeerd uitgelegd; véél te ‘beslist’ stelden uitleggers bijvoorbeeld dat de ‘tien hoornen’ van het ‘beest’ uit Daniël 7 de ‘tien staten van Europa’ waren. En dús “moest” de 11e hoorn de antichrist wel zijn, in hun uitleg “een Europese leider”. Dat stuit op een aantal problemen. Niet in de laatste plaats omdat Europa inmiddels veel méér staten telt.

Naast de profetiën van Daniël wordt ook vaak Ezechiël 28 (“val van de vorst van Tyrus”) hier bij betrokken. Een mogelijkheid die zeker niet uit te sluiten is. Maar met zekerheid kunnen we het niet stellen, mijns inziens.

Het is een uitleg die vooral zijn oorsprong kent in de Verenigde Staten. Hal Lindsey’s boek “De Planeet die Aarde heette” is daar een belangrijke aanjager van geweest. Lindsey’s boek, dat verscheen in 1970, is met 35 miljoen verkochte exemplaren in 54 talen één van de meest verkochte boeken van de jaren ‘70. Het boek wordt nog steeds uitgegeven. Hij werd er niet alleen wereldberoemd mee maar ook miljonair.

Lindsey vertelt “zo vaak als hij kan dat de antichrist afkomstig zal zijn uit de Europese Unie of uit Rusland (voorheen noemde hij de Sovjet-Unie al het ‘rijk van het kwaad’) en omschrijft hij ‘liberals’ [hij bedoelt daarmee de Democraten] als ‘een vijand die zich verstopt in de schaduw, zich aan geen enkele regel houdt, en vastbesloten is om elk middel te gebruiken dat onze letterlijke vernietiging teweeg kan brengen’.” (Wikipedia)

De komst van de Here Jezus

Eén van die tekenen van de komst van de Here is het openbaar worden van de antichrist. Nu weet ik dat veel christenen denken dat we dat niet mee zullen maken. Ik nodig u uit, wanneer u deze mening bent toegedaan, vooral verder te lezen!

Bergrede - Jezus
(Église Saint-Martin de Castelnau-d’Estrétefonds – Le Sermon sur la montagne par Robert Arsène)

Het Oude Testament ziet met name op de komst van de Messias voor Israël en alles wat daar mee te maken heeft. Het Oude Testament is grotendeels in vervulling gegaan met de komst van Christus.

Er is door de profeten – die speurden en zochten naar de betekenis van wat ze zelf profeteerden – echter wel een glimp opgevangen van de vérre toekomst, maar persoonlijk (en daar sta ik niet alleen in) geloof ik dat de Here God met name aan hen zaken openbaarde die te maken hadden met de vervulling van de Wet – in Christus – en de (aardse) toekomst van Israël.

Dat is ook wat Petrus zegt over de OT’ische profeten:

Hun [de profeten] werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monde van hen, die door de heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan. – 1 Petrus 1:12

We kunnen dus, willen we weten wie de antichrist is, het beste ons baseren op het Nieuwe Testament waarbij we de aanwijzingen uit het Oude Testament meenemen als ‘additionele informatie’, als aanvulling en bevestiging. Ik geloof dat we er voor moeten waken om niet het Oude Testament als uitgangspunt te nemen want dan lopen we het risico veel ‘inlegkunde’ te krijgen.

Wat weten we zeker over de antichrist?

Er zijn in het Nieuwe Testament een aantal zaken beschreven over de antichrist en de antichristen. Dit zijn criteria waaraan we kunnen herkennen of de antichrist onder ons is gekomen. Want ja, ik geloof dat de christenen dat nog zullen meemaken (op basis van 2 Tess. 2).

De Valse Profeet, als ik uitga van wat we lezen in Daniël, is waarschijnlijk –maar dat weten we niet eens zeker– uit de Joden. De antichrist is het niet van bekend. We zien hier drie ‘karakters’: het beest, de antichrist en de valse profeet. Zij zullen in samenhang met elkaar opereren.

De aanname die vaak gedaan is, zie eerder, is dat de antichrist ‘uit Europa’ is, het herstelde Romeinse Rijk. Maar uiteindelijk zijn dat menselijke beredeneringen en aannames.

Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent”. – 1 Joh. 2:22.

Wat we wel weten:

– hij zal de religieuze mensen misleiden (2 Joh. 1:7; Mt. 24:4, 5, 24)
– hij zal de mensheid verleiden (Openb. 19:20)
– hij zal de wet(ten) verachten (Dan. 7:25; Mt. 24:12)
– hij zal doen alsof hij religieus is.. (Openb. 13) en de mensen leiden in afgoderij, aanbidding van ‘het beest’
– hij zal vrede brengen aan Israël… middels een vals verbond (Dan 9:24-27).

Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil” – Matt. 24:9.

Wat dus allemaal samenhangt met de komst van de antichrist, zie hiervoor met name Matteüs 24.

Er zijn veel theologen die claimen dat Matt. 24 al in vervulling is gegaan in het jaar 70. Uiteraard zijn er zaken gebeurd (‘de gruwel’ van Antiochus Epiphanes IV) die je zo zou kunnen opvatten. Echter, er zijn ook veel zaken ónvervuld gebleven. Veel profetieën in de Bijbel kennen dan ook een ‘dubbele vervulling’ of vervulling, oneerbiedig gezegd, ‘in etappes’. Of, zoals we bij de OT’ische profetie zien (en alles vóór de kruisiging en opstanding valt daar onder!): een direct zicht én een ‘vergezicht’.

Wat we in Matt. 24 door Jezus genoemd zien, onder andere:

– gelovigen, christenen, zullen aan een periode van verdrukking niet ontkomen;
– oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, burgeroorlogen en ‘pestilentiën’ (SV). Pestilentiën zijn epidemische ziekten zoals bijvoorbeeld Corona. Maar ook, in het verleden, de Spaanse Griep, de Pest, en ga zo maar door;
– veel valse profeten zullen opstaan.

Dit zijn allemaal zaken die in het verleden zijn geweest en, terwijl ik dit schrijf, ook in het heden. Het kan eigenlijk alleen maar erger worden volgens de Bijbel.

En zelfs als je niet gelooft in de Bijbel: we zien dat de wereld steeds chaotischer wordt. Er zijn grote problemen met het milieu: steeds meer diersoorten sterven uit, waaronder essentiële dieren als insecten. De aarde warmt op. Ziekten breken uit. Mensen zijn verward (“volk staat op tegen volk”). Mensen worden steeds onverdraagzamer (kijk maar op de sociale media). Mensen zijn wantrouwig en angstig. Er zijn steeds meer misleiders, volgens Johannes ‘antichristen’, in de Christelijke kringen!

Wat we in de toekomst zullen gaan zien volgens de Here Jezus is het resultaat hiervan. De mensen zullen de antichrist omarmen als ‘de grote redder’ en..

– De ‘gruwel der verwoesting’ zal ‘op de Heilige plaats’ zijn (berg Sion).
– Dán zal er een grote verdrukking zijn..

In Antiochus Epiphanes IV’s gedrag zagen we hoe zoiets zal gebeuren. En het zal zelfs verder gaan dan Epiphanes gedrag. Paulus (zie ook eerder) zei het in 2 Tess. 2. Waar hij zéér duidelijk spreekt over onze ‘vereniging met Hem’ (de opname van de gemeente) en wat daar aan vooráf gaat.

Paulus schrijft:

Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. – 2 Tess. 2:3, 4.

De valse profeet en de antichrist zullen ten dienste staan van ‘de draak’, het ‘beest’, .. de satan. Zij zullen mensen willen leiden tot aanbidding van hém. Linksom of rechtsom. Met leugen, bedrog, geweld,..

Daarom ook dat Jezus zei in Matteüs 24 dat de rampspoed die over de wereld kwam en nog steeds komt “slechts het begin van de weeën zijn”.

De Here vergeleek de loop van deze wereld met een vrouw die moet gaan bevallen; eerst krijgt ze lichte weeën, daarna wordt het steeds erger tot de ‘geboorte’ daar is.

Wat we zullen zien is de geboorte van een ordening, een wereldregering, onder leiding van de antichrist. Wie hij is, weten we niet. Wie zijn ‘vader’ is weten we absoluut wel. En de Bijbel laat ook veel kenmerken zien van hem.

Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen, die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn. (2 Tessalonicenzen 2:15)

Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, en Ik zal hem de morgenster geven. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. (Openbaring 2:25-29).

____
Dit is een samenvatting van een uitgebreider artikel dat hier kan worden gedownload (PDF-formaat)

Jezus voor Pilatus

Omdat U de Vader kent

Jezus voor Pilatus
Jezus voor Pilatus – “Zie de Mens”

Hoe kan een mens God, de Vader, leren kennen? Is het überhaupt mogelijk om God te kennen? Is het belangrijk of we geloven dat Jezus de Zoon van God is en, zoja, hoe zit het dan met mensen en religies die ontkennen dat Jezus de Zoon van God is?

De Apostel Johannes heeft in zijn Evangelie en de brieven die hij schreef heel helder duidelijk gemaakt hoe we God kunnen leren kennen, wie God is. In deze (korte) studie op het Evangelie naar Johannes en de eerste brief van Johannes ga ik hier op in.

> Download, PDF. 5 pagina’s.

Datering van de Kruisiging en Opstanding

Het is interessant om te kijken naar de gang van zaken rondom de kruisiging en opstanding. Er is over de kruisiging en de opstanding altijd best veel discussie. Recent las ik nog een artikel dat hier over gaat en dan met name over de (vermeende) discrepantie tussen het Johannes Evangelie en de andere evangeliën. Op Facebook ontstond daarover een gesprek en helaas is Facebook niet het medium om een goede analyse te doen van de situatie en bestaat het gevaar dat je onvoldoende op details in kunt gaan.

En voor je het weet kunnen discussies verhitten, doe je uitspraken waar je spijt van krijgt of niet kunt onderbouwen en krijg je (mogelijk) boze gezichten. Alvorens mij verder in de discussie te vermengen besloot ik dus éérst maar eens terug te gaan naar de bron: de Schriften!

Ik begin bij de vertaalaantekeningen van de NBG bij de (nieuwe) NBV-vertaling: “Het was voorbereidingsdag, en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op sabbat, en nog wel een bijzondere sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen”.
http://www.nbv.nl/vertaalaantekeningen/?cid=text.John.sec_28

Johannes 18 vertelt over de kruisiging, in vers 28 lezen we:

Zij brachten Jezus dan van Kajafas naar het gerechtsgebouw. En het was vroeg in de morgen; doch zelf gingen zij het gerechtsgebouw niet binnen, om zich niet te verontreinigen, maar het Pascha te kunnen eten“.

Duidelijk is, dat de kruisiging dus plaatsvond op de dag van het Pascha (Pesach), de 14e Nissan. De Joden vieren, herdenken, dan de uittocht uit Egypte:

Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door. Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen, want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid.
(Exodus 12:14-15)

De Joden moesten een paaslam nemen, dat apart gehouden werd om te worden geslacht op de 14e van de maand Nissan. Paulus noemt in 1 Korinthe 5:6-8 de Here Jezus “ons Paaslam”. De avond voorafgaande aan Pesach hield de Here Jezus, op de 13e Nissan, de Ta’anit b’Chorim met zijn leerlingen, een maaltijd dat het ‘vasten van de eerstgeborene’ afsluit:

En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.”
(Mattheus 26:26-28)

Daarna volgt dus het slachten van het paaslam en op de eerste dag van de week, de zondag, is dan vervolgens het begin van een feest van zeven dagen, “Het Feest der Eerstelingen”, waar ik eerder hier eens over schreef.

Tempel in de tijd van Jezus

De Tempel van Jeruzalem (reconstructie) waar de gebeurtenissen van de lijdensweek zich grotendeels afspeelden.

Zes dagen voor het Pascha komt Jezus aan in Bethanië, bij Martha, Maria en Lazarus. Hij eet daar met hen, en de volgende dag, 5 dagen voor het Pascha, is de intocht in Jeruzalem. Kort samengevat gebeurde het volgende in deze periode:

  • Za 8e Bethanië (6 dagen voor Pesach, op de zaterdagavond “na” sabbat**)
  • Zo 9e Intocht Jeruzalem (5 dagen voor Pesach), Paaslam (Ex 12:2-6) “in huis genomen”, Tempelreiniging (Lk. 19:45vv).
    (Navolgende dagen: onderwijzingen in de Tempel)
  • Do 13e – Jezus en zijn leerlingen houden Ta’anit b’Chorim.
    (Hiervan is ons Avondmaal afgeleid)
  • Vr 14e Jezus wordt gekruisigd, Pesachmaal (avond)
  • Za 15e Sabbat, vgl. Joh. 19:31, begin Feest van de Ongezuurde Broden
  • Zo 16e Opstanding (Eerstelingenfeest)

**) gezien het feit dat Jezus de Wet hield, kan hij niet op de sabbat zelf gereisd hebben en kwam hij daarom ‘s avonds aan. De HSV aantekeningen onderschrijven dit: “Waarschijnlijk zaterdag, want Pascha begon in dat jaar op Vrijdag”. Ook de andere (Bijbel)commentaren die ik er op nageslagen heb stemmen hiermee overeen.

BIJZONDERE SABBAT
Wat was er bijzonder aan deze sabbat? Het viel (nagenoeg) samen met Pesach. De Opstanding, even bijzonder, valt (dus) samen met het Eerstelingenfeest.

Er is veel gepuzzeld met betrekking tot deze periode, en ik heb me laten verleiden daarin mee te gaan en ook altijd gedacht dat het zo was: vanwege het in Matteüs genoemde ‘teken van Jona’ (Mt. 12:40) is de stelling dat Jezus is gekruisigd op Woensdag. De bewering is dat er sprake is van een ‘dubbele sabbat’. Dit om de chronologie gelijk te laten lopen met Mt. 12:40.

Maar bij nadere bestudering van de Evangeliën moet vastgesteld worden dat dit niet klopt. Een kruising op Woensdag is onmogelijk omdat de Profetische Chronologie van het Paaslam, die we al lezen in Exodus 12, dan verstoord wordt! We laten ons helaas te veel leiden door onze hedendaagse opvattingen soms, als het gaat om dergelijke vergelijkingen. Als je de samenvatting ziet hier boven, 14e-16e zijn dat drie dagen, immers de telling begint al bij de avond tevoren. Zie ook deze uitgebreide uitleg op Refoweb van Prof. dr. M. J. Paul

Dit is een serieus probleem. Zo las ik bijvoorbeeld dat vanwege het feit dat de aankomst in Bethanië zes dagen tevorgen het “niet anders kon zijn” dan dat dit op een vrijdag was, “want Jezus reisde niet op de Sabbat”. Een begrijpelijke misvatting, als je uitgaat van onze manier van rekenen met dagen. Vanuit die redenering kwam men vervolgens op de woensdag als dag van de kruisiging.

Echter, de Joden rekenen anders, die rekenen vanaf zonsondergang als een einde van de dag, oftwel eigenlijk een “nieuwe” dag. Dit zie je al in Genesis: “Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag” (Gen. 1:5). Een dag begint bij de avond er voor!

WAT WAS DE DISCREPANTIE?
Het artikel wat ik eerder noemde wordt verwezen naar Marcus 14:12 waar staat “Op de eerste dag van de ongezuurde broden wanneer ze het Pascha slachten [..]” en dit zou niet kloppen. Als je het in één stuk door leest klopt het inderdaad niet want die eerste dag valt sowieso niet samen met Pascha, de Ongezuurde Broden zijn de dag er na.

In Lukas 22:1 zie je dat dan ook iets anders geformuleerd “Het Feest nu van de ongezuurde broden, dat Pascha heet, was nabij“. En vervolgens in vers 7: “De dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het Pascha moest slachten”.

De conclusie kan zijn dat er iets niet klopt als je Johannes vergelijkt met Marcus of Lukas. De NET.Bible geeft echter als verklaring:

“The Feast of Unleavened Bread was a week long celebration that followed the day of Passover, so one name was used for both feasts (Exod 12:1-20; 23:15; 34:18; Deut 16:1-8)”.

Bij Lukas 22:7 zien we vervolgens als voetnoot/vertaalopmerking:

“Generally the feast of Unleavened Bread would refer to Nisan 15 (Friday), but the following reference to the sacrifice of the Passover lamb indicates that Nisan 14 (Thursday) was what Luke had in mind (Nisan = March 27 to April 25). The celebration of the Feast of Unleavened Bread lasted eight days, beginning with the Passover meal. The celebrations were so close together that at times the names of both were used interchangeably”.

Met andere woorden: er is geen sprake van tegenstrijdigheid maar “spraakgebruik” waardoor de precisie die wij wensen rondom ‘gescheidschrijving’ er eenvoudigweg niet is. De meest precieze beschrijving vinden we bij Johannes. De andere Evangelisten gebruiken meer het gangbare ‘spraakgebruik’. Daarmee worden ze niet gediskwalificeerd (zoals sommigen dat dan weer graag willen doen).

AVONDMAAL
Doordat het gebruik van Ta’anit b’Chorim vaak wordt verward, door de tegenwoordige lezers, met het “Pascha” is tevens er nog meer onduidelijkheid ontstaan. Het Ta’anit b’Chorim is echter niet de paasmaaltijd; immers, het Paaslam was toen nog niet geslacht. Dat gebeurde de dag er na pas.

Die verwarring lees je bijvoorbeeld al in de Bijbel met Kanttekeningen (o.a. in de editie uit 1957 waarover ik beschik) waar de paasmaaltijd op één lijn wordt gesteld met het gebruik van Ta’anit b’Chorim. Dat kan ook niet, omdat bij de Paasmaaltijd vier keer (en mogelijk indertijd drie keer) een beker rondging. Bij de maaltijd die de Here met de discipelen heeft gaat er twéé maal een beker rond. Een detail dat overigens alleen Lukas vermeld.

Dat, tenslotte, veegt -naast andere redenen- mijns inziens het argument van tafel dat de Evangeliën van Matteüs en Lukas als bron het Evangelie van Marcus gebruiken. Een dergelijk detail zou Lukas namelijk niet zelf hebben verzonnen en toegevoegd! Hij moet dit dus van één van de aanwezigen bij het Avondmaal hebben vernomen. Zoals hij zelf ook aangeeft in het 1e hoofdstuk van zijn Evangelie: “na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben het geordend voor u op te schrijven”.

WAT DOEN DIE EIEREN HIER?!
Oh, en voordat u boze reacties aan mij stuurt… die eieren? Die slaan net zo weinig op de essentie van Pasen als de oeverloze discussies over de dag en datum van de kruisiging.

Vurig er naar verlangd dit Pascha te vieren

De dagen voor het paasfeest met Lukas 22 als moment waarop het Avondmaal wordt ingesteld, de voetwassing, het Pascha wordt gevierd. 

Het laatste Avondmaal
Het Laatste Avondmaal © Pixabay

 

Een studie/bespreking van een aantal opvallende punten uit dit gedeelte in Lukas en de parallelgedeelten uit Johannes (gedeeltelijk). Hoe vieren we Avondmaal? Wat zijn de persoonlijke en gemeentelijke lessen die we hier vinden in Lukas 22?

>> Download, PDF

De boekrol met de zeven zegels

Studie/overdenking over Openbaring 5:1-14

banieren-israelDe Openbaring aan Johannes is één van de moeilijkste boeken in de Bijbel voor veel mensen. Er is geen Bijbelboek waar zoveel verschillende uitleggingen aan worden gegeven. Het is ook een boek waarmee mensen, door er een vreemde uitleg aan te geven, hele vreemde opvattingen de wereld in slingeren.

Een boek als de Openbaring kun je op verschillende manieren bekijken en uitleggen.

Er zijn drie belangrijke scholen of methodes van uitlegging voor wat betreft de manier waarop de symboliek, de beelden en de inhoud van het boek geïnterpreteerd kunnen worden.

Alleen daardoor zijn we, op basis van de bekendste methoden, al snel in conflicterende uitleggingen verzeild geraakt zonder ook nog maar een woord te hébben gelezen of uitgelegd …

In deze overdenking gaan we ondermeer in op de vraag wie de ‘vier dieren’ en de ’24 ousten’ uit Openbaring 5 zijn. 

> Lees verder (Download, PDF)

Wij zijn uit God

michelangelo-vinger-GodWie niet weet van het bestaan van vals geld, of weet hoe je het kunt controleren, zal het met graagte aannemen en willen gebruiken – totdat je tegen de lamp loopt er mee en er wordt gezegd: “Dat geld is vals!”

We moeten er voor waken, zo is mijn opvatting, als gemeente en als sprekers om altijd maar het negatieve te benadrukken en ons daar op te richten c.q. in negatieve zin te spreken.

In Kol. 4:6 zegt Paulus dan ook: “Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos”. – of, zoals de HSV het zegt: “Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt” – Het woord dat wij spreken of brengen moet er, om het maar eens naar onze tijd over te zetten: “In gaan als een Big Mac”. Het moet voor mensen zó goed smaken, dat ze er graag een stukje voor omrijden of in de rij gaan staan….

> Lees verder: Wij zijn uit God (1 Joh. 4:1-6. PDF-formaat)