Tag: alverzoening

Verzoening met God: worden alle mensen behouden?

Worden alle mensen, door oordelen heen, behouden? Is Jezus gestorven voor de gehele schepping en heeft Hij door Zijn dood en opstanding alles met God verzoend?

Tijdens mijn (huidige) theologie-studie aan het Christian Leaders Institute bestudeerde ik recent de ‘gevangenisbrieven’ van Paulus weer. Met als gevolg dat ik toch weer bepaald werd bij die éne tekst (want die kom je dan tegen) en opvatting waar ik in het verleden zo vaak mee bezig ben geweest: de gedachte dat alles en iedereen door Christus met God verzoend wordt. De kerntekst voor deze gedachte is Filippenzen 2:9-11 **

9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

De alverzoeningsleer wordt ook wel een ‘goed bericht’ genoemd. Maar is hier daadwerkelijk sprake van een goed bericht (Evangelie) of is er sprake van misleiding en leringen van demonen die er toe leiden dat ongelovigen worden afgehouden van het Evangelie van Jezus Christus waarvoor Paulus gevangen zat?

De presentatie is ook als (PDF) download beschikbaar. Klik hier.

_____
** Vertaalaantekeningen bij dit vers (NBG)

Dit is een bewerkt citaat uit Jesaja 45:23. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat daar de volgende eed die God doet: ‘Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij mij zweren.’ In de Griekse vertaling, de Septuaginta, vinden we een licht aangepaste tekst: ‘Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden (of: prijzen)’. Dit laatste citeert Paulus letterlijk in Romeinen 14:11. In Filippenzen 2:10-11 wordt de tekst zo geciteerd dat het nu Jezus Christus is voor wie iedereen zal buigen en wiens heerschappij iedereen zal belijden, tot eer van God de Vader.

Anathema, Maranatha – een vervloeking?

Ik houd erg van muziek, en toen ik een clip tegenkwam van de band Anathema dacht ik opeens “hee, wat een rare naam voor een band, waarom doen ze dat want dat is toch een vervloeking?“. Immers, dat is wat er vaak wordt gezegd. We komen het in de Bijbel een paar keer tegen, in de grondtekst(en). Voorgangers en predikanten beweren het “met droge ogen” dat het hier om een vervloeking gaat. Want, zo is het immers vertaald? 

Fotograaf: Mitchel3417. Foto gemaakt in 2007. Bron: Flickr.com

Ruïne van Korinthe. Foto: Mitchel3417. Bron: Flickr.com

Het woord dat hier vertaald is als ‘vervloekt’ is “Anathema” <Strongs 331>. Op basis daarvan zijn er die zelfs beweren dat “Maranatha” ook een “vervloeking” is, dat het bij elkaar hoort als “Anathema Maranatha”.

Er is namelijk één plaats in de Bijbel waar het in combinatie met een ander woord, Maranatha of Maranata, wordt gebruikt. En dat is in 1 Kor 16:22 waar we lezen:

Als iemand de Heere Jezus Christus niet liefheeft, laat die vervloekt zijn. Maranatha! (HSV).

Ook de HSV vertaalt het dus als “vervloekt”, net als veel andere vertalingen. Dat heeft mij altijd tegen gestaan, maar als het zo moet worden vertaald, dan moet dat. Toch? Echter, toen ik van een bekende dwaalleraar [die claimt kennis van de grondteksten te hebben] ergens las dat Maranatha in zijn ogen een vervloeking zou zijn omdat het in deze context gebruikt wordt, besloot ik eens wat verder te graven.

Anathema

Het mooie van de Strongs is dat je schrift met schrift kunt vergelijken. En dan zie je dat Anathema in de diverse vertalingen en schriftgedeelten verschillend gebruikt en vertaald wordt.

De Biblestudytools geeft aan dat het woord in eerste instantie betekent: “anything laid up or suspended; hence anything laid up in a temple or set apart as sacred“. Met andere woorden: alles dat apart bewaard wordt, tijdelijk opgeschort of in een tempel als heilig apart wordt gezet.

Het woord kent dus meerdere betekenissen en zal uit de context moeten worden opgemaakt. Zo wordt het in Lukas 21:5 (de mv-vorm) vertaald met (HSV) “gewijde geschenken”. De Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, gebruikt het als een vertaling voor “haram”. Een woord dat we ook (nog) kennen uit het Arabisch, waar het ‘onrein’ betekent. In het Hebreeuws is het een woord dat, volgens de commentaren, duidt op iets dat apart gezet kan zijn in zowel negatieve danwel positieve zin. Ook wordt het vaak gebruikt in het kader van de heidenvolken.

In het nieuwe testament wordt het echter voornamelijk gebruikt in de annotatie van “verwenst” of “verfoeid” – Galaten 1:8-9, 1 Kor. 12:3 e.a. plaatsen.

De Strongs stelt:

Definition: 1) a thing set up or laid by in order to be kept
1a) specifically, an offering resulting from a vow, which after being
consecrated to a god was hung upon the walls or columns of the
temple, or put in some other conspicuous place
2) a thing devoted to God without hope of being redeemed, and if an
animal, to be slain; therefore a person or thing doomed to destruction
2a) a curse
2b) a man accursed, devoted to the direst of woes

De éérste betekenis is dus “apart gezet”, 2e “een offer” of “gift”, etc. en pas in latere instantie is het verfoeid, ongewenst, verwenst, uitgestoten tot vervloekt.

Wat is “vervloekt”? 

Vervloekt is alles dat geen deel heeft aan het Heil. De Redding. Met andere woorden, wie als zodanig in negatieve zin aangeduid wordt heeft geen deel aan het Heilsplan, is niet gered, gaat verloren. Het woord “vervloekt” is een wat harde vertaling hier van maar feitelijk juist in een bepaalde context.

Maranatha

Dan nu het woord ‘maranatha’. Dit komt in de Bijbel slechts één keer voor en wordt vaak onvertaald gelaten – opmerkelijk genoeg! Het is een woord uit het Aramees. De betekenis van het woord is eenvoudig en onomstreden eigenlijk. De strongs <3134> zegt dat het betekent “De Heer is gekomen” of “De Heer komt!”.

Er is geen énkele aanleiding het anders te vertalen. Waarom zou iemand dat dan wel doen? Ten eerste is er het totale onbegrip van Gods’ Woord bij de auteur. Gemaakte claims in dit verband zijn:

 • Is het logisch aan te nemen dat Paulus in een brief aan Grieks-sprekende mensen zomaar een Aramees woord zou gebruiken?

Vervolgens wordt er beweerd dat het woord lijkt op een woord uit het Hebreeuws en gemeld:

 • Paulus sprak Hebreeuws (Handelingen 21:37-40; 22:1-3; 26:14) en noemt zich ook een Hebreeër (Filippi 3:5). Is het dan vreemd om van hem een Hebreeuwse uitroep te vernemen? Zeker waar dit naadloos aansluit bij het verband

Wat kan je hier tegen in brengen? Dit:

 1. de gemeente in Korinthe was weliswaar gevestigd in Griekenland maar een deel van de gemeente bestond uit Joden. De voertaal in Israël, de taal welke ook de Here Jezus sprak, was, .. Aramees! Er werd naast Hebreeuws namelijk ook Grieks en Aramees gesproken. Het Aramees, zie verder, om een specifieke reden nog wel. Het is dus helemaal niet zo vreemd dat Paulus in zijn eigenhandige groet een Aramees woord bezigt.
  — Bivin schrijft in zijn boek New Light on the Difficult words of Jesus dat Jezus in een omgeving leefde waarin meerdere talen werden gesproken. ‘Hebreeuws, Aramees en Grieks werd waarschijnlijk gesproken door de meeste Joden in deze tijd.’ – Welke taal sprak Jezus? (weblog 211), Christenen voor Israël
 2. Is het vreemd van Paulus een Hebreeuwse uitroep te vernemen? Nee, dat niet maar wel in deze context. Als je éérst beweert dat Paulus aan Grieken schreef en dáárom geen Aramees zou bezigen maar wél Hebreeuws dan hink je op zijn minst op twee gedachten. Die volledig tegengesteld zijn. Een wel zeer slechte argumentatie.

Aramees, .. het Engels van toen.

En dan komen we nu bijna bij het slot van dit betoog .. Want, nogmaals: was het zo vreemd dat Paulus het Aramees gebruikte? Even op Wikipedia kijken werpt licht op de zaak. Het Aramees was namelijk in de tijd van Paulus hetzelfde als in deze tijd de Engelse taal, in het Westen. Het was de ” lingua franca van het Midden-Oosten” (een taal die als gemeenschappelijk communicatiemiddel wordt gebruikt tussen mensen met verschillende moedertalen).

Met andere woorden, wat Paulus hier deed was een woord gebruiken uit een andere taal maar wel een taal die iedereen min-of-meer begreep en vaak zelf bezigde. Net zo goed als dat ik dat nu gebruik wanneer ik zeg: “No offense, maar de schrijver heeft er niets van begrepen”.

Terug naar het vers waar we het vonden: 1 Kor. 16:22. Het zou dus ook vertaald kunnen zijn als:

Als iemand de Heere Jezus Christus niet liefheeft, dan is die {Anathema} niet gered . {Maranatha} Jezus komt! (HSV).

Anathema is dus in sommige gevallen inderdaad een ‘verwensing’ of ‘vervloeking’. In andere gevallen kan het betekenen ‘geheiligd’. Meer tegenstrijdige betekenis heb ik nog nooit gevonden in een woord. En dit soort woorden zijn de doodsteek voor theologie die de alverzoening predikt of uitgaat van het “concordante vertaalprincipe”. Dit principe loopt namelijk volledig stuk op dit onderwerp en vele andere woorden uit de Bijbel (en ook onze hedendaagse taal).

 

Alverzoeners… “hoe kunt gij weten?”

Ik had mij voorgenomen nooit meer iets over de alverzoening te schrijven. Maar vandaag werd ik geconfronteerd met een uitzending van Groot Nieuws Radio – een uitzending waar men de alverzoener André Piet bijna een uur lang de gelegenheid gaf zijn leer te verspreiden via de ether.

Als ‘luis in de pels’ (zoals men dat noemt) werd dhr. van Rhee, van Tot Heil Des Volks, gebeld, met de vraag een reactie te geven. André post triomfantelijk op zijn website over dhr. van Rhee’s reactie:

Verbijsterend was voor velen de opstelling van ‘de luis in de pels’, die weigerde luis in de pels te zijn:

(van Rhee) “Ik begrijp het dilemma van de heer Piet (welk dilemma?? AP). Ik zou net als hij, heel graag willen of kunnen zeggen dat alle mensen behouden worden. Er is alleen één probleem: al sinds kerkvaders als Augustinus tot en met moderne theologen als Tim Keller en John Piper, is het verhaal van meneer Piet een dwaalleer genoemd…

Ondanks herhaaldelijk aandringen wist de heer van Rhee geen enkel Bijbels argument aan te voeren. Geheel onbedoeld was zijn bijdrage daarmee een kanjer van een aanbeveling voor het Goede Bericht dat ik zojuist had uiteengezet.

In het verleden heb ik al uitgebreid en meermaals gereageerd op de opvattingen van de ‘alverzoeners‘. En graag breng ik dat nogmaals onder de aandacht, zie deze link. Niet omdat ik de waarheid in pacht heb of denk te hebben. Maar omdat ik deze leer verschrikkelijk gevaarlijk vind. Onderaan dit stukje herhaal ik hier nog enige punten uit.

Zoals ook van Rhee aangaf -ik heb het interview van begin tot einde beluisterd- is door de profeten, de Here Jezus, de apostelen én de kerk door de eeuwen heen namelijk altijd deze ‘lering’ verworpen.

Zijn citaat van van Rhee was onvolledig. Dat verbaast niet. Alleen wat in zijn kraam te pas komt citeert hij namelijk. Alsof van Rhee zich beroept “op de kerkvaders”. Nee, dat is dus niet zo.
Dhr . van Rhee beroept zich op de Schrift (profeten, Here Jezus, Apostelen) en zegt “die door de kerk hier nagesproken is door de eeuwen heen”. Echter, wat hij ook aangaf: hij kan toch niet in 5 minuten een referaat van bijna een vol uur weerleggen? Dat van Rhee dit zegt, verzwijgt de heer Piet, naar mijn mening: doelbewust.

Groot Nieuws Radio heeft een ongelofelijke blunder begaan door deze Piet ook maar een minuut spreektijd te gunnen. Enig onderzoek had hun kunnen leren dat hij een meester is in het verdraaien van de waarheid, inclusief de BIJBELSE waarheid. Dus gaat hij aan de haal met de uitzending en met van Rhee’s noodgedwongen korte en onvolledige weerwoord. Terecht echter dat van Rhee onomwonden dhr. Piet een dwaalleraar noemt. Hij heeft moed getoond door dit gewoon “in zijn gezicht” te zeggen – en het is jammer dat niet veel méér mensen dit openlijk doen.

Slechts één tekst is voldoende..

Toch vind ik het jammer, maar begrijpelijk dat het gebeurde, dat Br. van Rhee niet gewoon één tekst uit de Schrift aanhaalde die al het buigen van de Waarheid van André Piet in één keer ontmaskert.

1 Kor. 7:16
Want hoe kunt gij weten, vrouw, dat gij uw man zult redden? Of hoe kunt gij weten, man, dat gij uw vrouw zult redden?

De heer Piet & co menen dat zij het wél kunnen weten. En menen daarmee bóven het Schriftwoord uit te kunnen stijgen.

En verder lezen we:

1 Kor. 9:22
“Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de zwakken te winnen; voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enigen te redden.”

Dat is tegengesteld aan “allen” en:

1 Kor. 1:21
“Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven.”

Geloof is dus een voorwaarde voor behoudenis!

Tot slot nog dit…

Joh. 1:12
“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven

Búiten de aanneming van Christus om is er géén behoudenis mogelijk. De prediking van de alverzoening, bewerende een prediking ‘van het kruis’ te zijn is een prediking die het kruis van Christus buiten werking stelt. We kunnen in dezen de vergelijking trekken naar de Oud-Testamentische offers; de Priester die offerde voor het volk, deed alléén een offer voor het volk van God. Zijn offer was géén offer die een íeder’s zondeschuld bedekte, maar alleen voor hen die het volk Israël toebehoorde, zij die tot dit verbondsvolk behoorden. Zo zijn wij, Christenen, deelgenoot van een Nieuw Verbond (Hebr. 8:1-13).

Zo heeft ook Christus een offer gebracht, Zijn sterven aan het kruis, waardoor het Nieuwe Verbond in werking trad en Hij zich een volk verzamelde uit de heidenen (Hand. 15:14). Alléén zij die behoren tot dit volk zullen door Zijn offer gered worden.En hoe behoort men tot dit volk? Door er tot ‘toe te treden’ middels de wedergeboorte (Joh. 3:3)!

reacties

Ik heb op deze post een aantal reacties ontvangen. Ik plaats een paar (relevante) hier door. Reageren op mijn blogposts kan via het mailformulier, niet direct bij de artikelen zelf en plaatsing van reacties doe ik alleen wanneer ik ze relevant vind.

GNR – “Het mag duidelijk zijn dat het standpunt van de heer Piet controversieel is. Hij verwoordt vanzelfsprekend niet het standpunt van Groot Nieuws Radio.

SvG – “Alverzoeners zijn onverzoenbaar!

HvR – “Van harte eens met uw reactie, broeder!

WK – “Al uw reacties tegen de alverzoeningsleer klinken vroom maar getuigen van een grote mate van kortzichtigheid, oppervlakkigheid en ondeskundigheid. Ik krijg de indruk dat u van de alverzoeningsleer nog totaal niets heeft begrepen. Met name de heer Piet laat de Schrift werkelijk spreken en verdraaid deze nergens. Juist hij is op zoek naar de betekenis van de woorden in de grondtaal en wil de gehele Schrift laten spreken. [..] Ik ben totaal niet uit op een discussie met u (heb er niet de minste behoefte aan) maar hoop van harte dat uw ogen geopend worden. Dan gaat u wekelijk ontdekken dat onze God uit is op de redding van de ganse schepping en dat dit ook gebeuren zal omdat Jezus de losprijs voor allen heeft betaald.”

— Reactie mijnerzijds op bovenstaande email van WK:

Het feit alleen al dat u een email begint met een opmerking als “..klinken vroom maar getuigen van een grote mate van kortzichtigheid, oppervlakkigheid en ondeskundigheid..” zegt mij voldoende. U hebt, net als de meeste alverzoeners en andere sektariërs “Het Grote Gelijk” aan uw zijde kennelijk en als enige(n) het juiste geestelijke inzicht. Dan is elke discussie verder overbodig toch?

— verder heb ik in het citaat iets rood gemaakt. Want, de respondent spreekt hier over het feit dat dhr. Piet altijd op zoek is naar de waarheid “middels de grondtaal”. Echter, dhr. Piet beheerst voorzover mij bekend (en ik uit betrouwbare bron bevestigd heb gekregen) de grondtalen niet. Zijn ‘grondtaal’ kennis is dezelfde als welke ik heb, enkele woorden en verder verlaat hij zich net als veel anderen op de Strongs (deze bezit ik ook) en de uitleg van Knoch e.a. – die ook het Hebreeuws niet machtig was en het Grieks slechts matig. We kunnen met concordanties, woordenboeken e.d. ver komen, maar om de grondtekst goed te doorgronden is het noodzakelijk op zeer hoog nivo Hebreeuws en Grieks te hebben gestudeerd. Met alle respect voor dhr. Piet, maar hij is niet meer dan een goedwillende amateur op dit gebied. Zoals zovelen (waaronder ik zelf). Daarnaast heeft hij ook geen theologische achtergrond.

Zoals één van de respondenten zeer terecht opmerkte: “Alverzoeners zijn onverzoenbaar”. Wie niet gaat zoals hen, hoort er niet bij en kan de meest vreselijke beledigingen en neerbuigende opmerkingen tegemoet zien. Waarmee maar weer eens bewezen is met welk een sektarische beweging wij hier te maken hebben – een beweging waar we ons, als Christenen, mijns inziens dan ook maar beter vérre van kunnen houden.

wolf in schaapskleren

Waarom Valse Leer ingang kan vinden bij gelovigen

Ik vraag mij vaak af: “Hoe is het mogelijk dat valse leer ingang vindt bij gelovigen”? Op het Bijbelforum wordt daar momenteel ook, zijdelings, over gediscussieerd. In dit (lange) artikel probeer ik aan de hand van een aantal opvattingen een analyse te maken van de aantrekkelijkheid van dwalingen.. en waarom wedergeboren gelovigen “er voor vallen”.

valse leer een wolf in schaapskleren
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)
Public Domain Dedication

Hebr. 12:2
Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

Analyse van dwaling(en)

Wanneer we met leringen worden geconfronteerd die nieuw voor ons zijn, moeten we –als gelovigen– er goed op letten dat we niet zomaar alles wat we lezen geloven maar, zeker als het over geloofszaken gaat, een goede analyse doen hiervan. In dit, uitgebreide, artikel beleicht ik er een aantal.

Zo viel mij bij het lezen van een stukje van een valse leraar **) opeens iets op.. In het stukje staat duidelijk, ondermeer, het volgende:

het belang verstaan van wat Christus bereikte, redding door wilskracht (menselijke vrije wil) afwijzen, en in afgrijzen terugdeinzen voor de valse leer van de eeuwige kwelling

De gedachte achter deze schrijver z’n stukje, net als op de gehele website overigens, is dat alle mensen —of ze nu willen of niet!— gered zullen worden. Zij die geloven per direct, zij die niet geloven “door oordelen heen”. Alverzoening dus. En ook nog eens tegen je eigen wil in gered worden. Daar gaat dit artikel echter niet over, ik gebruik een aantal van de opvattingen uit die kringen echter evan als illustratie (verderop volgen meer illustraties):

 1. Als eerste moet opvallen, lijkt mij, dat de schrijver daarmee zijn eigen theologie tegenspreekt. Immers, als je “redding door de menselijke vrije wil” afwijst, is het onmogelijk dat hij zelf gelooft, laat staan welk ander mens tot een bewuste geloofskeuze komt. Immers, er bestaat toch geen vrije wil op dat punt? Hij loochent dat toch? Hoe kan hij dan zelf op een zeker moment in zijn leven de wilskeuze hebben gemaakt om te gaan geloven en de Here te gaan volgen?
 2. Wanneer men een –net als in de Reformatorische verbondstheologie– vrije wilskeuze loochent, is er geen geloofszekerheid. Er dient daarom een alternatief te zijn. En dat alternatief is dan niet de wedergeboorte (zoals de Here Jezus in de Bijbel onderwijst) maar een vastklampen aan de (valse) opvatting dat “een ieder behouden wordt”. Zoals de Reformatorische bondsleer dit nodig heeft –waardoor de leer van de kinderdoop, vervangingsleer e.a. noodzakelijk is– heeft hier de onzekere mens, die niet zeker is van zijn behoud, een “ontsnappingsroute” nodig. En die ontsnapping denkt men te hebben gevonden in de gedachte dat “een ieder behouden wordt”.
 3. als derde valt mij altijd weer op dat er een karikatuur van het (huidige) Christelijke geloof wordt geschetst. Door een karikatuur te schetsen, bijvoorbeeld over de zogenaamde “helleleer” – de gedachte dat mensen voor eeuwig in de hel gefolterd zullen worden-, kan men zijn eigen opvattingen beter doen laten lijken, mooi “oppoetsen” zeg maar.

Wie vallen er dan voor dwaling? Toch niet de wedergeboren gelovige? Oh, ja, zéker wel! Want wát is het grote probleem in de Christelijke wereld tegenwoordig? Het totale gebrek aan kennis van Gods Woord! De waarheid Gods wordt vervangen door een leugen (Rom 1:25) en die leugen gaat er in als zoete koek.

Opvallend is dat het web van on-Bijbelse leugens echter steeds groter wordt gemaakt, totdat men zichzelf en zijn eigen opvattingen totaal centraal gesteld heeft en het Woord van God buiten werking denkt te kunnen stellen. Zo las ik bijvoorbeeld op een andere (alverzoenings)site met betrekking tot de Schepping een artikel dat -op grond van de “vertaling” van één woord- de verregaande conclusie trekt dat de aarde niet in zes dagen is geschapen maar “het scheppingsverhaal” in “zes dagen geopenbaard is” aan Adam. En zo denkt de auteur kennelijk het probleem te hebben opgelost met betrekking tot de discussie ‘schepping <=> evolutie’.

Het klinkt allemaal aannémelijk maar wie even de Bijbel openslaat ziet dat het hele verhaal als een kaartenhuis in elkaar valt. De bewering waar alles op gebouwd is, is namelijk:

In Genesis 5:1 staat: “dit is het boek van toledot van Adam”. Evenals in 2:4 is dit een afsluitende zin. Adam heeft het voorgaande (2:4b -5:1) op schrift gesteld.

Ryrie zegt hier:

“Dit is het boek [..] het zou kunnen verwijzen naar geschreven bronnen waarover Mozes beschikte in het opstellen van Genesis”

Inderdaad wordt hier gesproken over een document, boek, etc. Maar, wordt hier gesproken in de afsluitende zin? Nee! Want, Wat staat er? “Dit is het boek van de generaties van Adam..”. Toledot (zie deze link) is een meervoud en betekent: genealogie, generaties, verslag(legging), afstammelingen enz. En lézen we over de afstammelingen enz? Lezen we een genealogie? Néé, die volgt daarna. Oftewel, er staat niets meer, en niets minder dan: “Dit is de genealogie van Adam: …” Oftewel, na vers 5:1 volgt simpelweg een opsomming van de afstammelingen van Adam en dat is een geschreven genealogie geweest, mogelijkerwijs, waarover Mozes beschikte. Er is geen énkele conclusie uit dit vers te trekken over de schepping, over de duur er van, laat staan zulke verregaande conclusies als de in het eerdere artikel genoemde.

Wat wil ik hier mee illustreren? Als de gelovige verzuimd om “dagelijks te schriften te onderzoeken of deze dingen zo zijn” (Hand. 17:11) dán zijn ze voor een, elk, leuk danwel aannemelijk geschreven stukje vatbaar en vallen van de ene dwaling in de andere. Het vervelende voor dergelijke dwalingen is, voor de boodschappers er van, dat er altijd wel mensen zijn die er tegen in durven te gaan. Maar wat doe je dan? Dan verklaar je gewoon alles wat anderen ooit hebben onderwezen voor ongeldig. Dan zeg je (zelfde auteur) simpelweg dat de prediking van bijvoorbeeld Spurgeon, Whitefield en –tegenwoordig een bekende naam– Paul Washer een “schijngeloof” is. Dat Washer, Spurgeon e.a. predikers zijn die God beledigen! .. ik schrik mij rot van dat soort opmerkingen. Hoe hoog acht je je zelf wel niet als je dat durft te zeggen van dergelijke mannen Gods?

In het verleden heb ik de betreffende auteur/spreker al eens gevraagd mij te vertellen hoeveel mensen er door zijn ‘prediking’ tot geloof zijn gekomen. Het antwoord is hij mij altijd schuldig gebleven; er werd mij op een forum toegebeten door hem: “Ach, man, je snapt er helemaal niets van“. Laat ik nu eens kijken naar de vrucht van Spurgeon’s prediking? Van Whitefield’s prediking of Paul Washer’s prediking? Deze drie mannen hebben alle drie, zonder uitzondering, tienduizenden mensen tot verbreking en wedergeboorte mogen leiden. Er is vrucht op hun arbeid. Dwaling brengt echter nimmer enige vrucht voort. En als er dan gevraagd wordt naar de vrucht op hun werk, is het antwoord: “Ach, man, je snapt er helemaal niets van“. Mag ik dit dan vertalen naar: “Helemaal niemand, niets, nada, noppes”?

Is Christus Jezus geschapen?

Gisteren kreeg ik een email, wederom een voorbeeld van dwaling. Een dwaling welke ondermeer in de beweging van de Jehova’s getuigen en andere sekten voorkomt. Namelijk de gedachte dat Christus Jezus niet God zelf is, maar een ‘geschapene’.

Als ‘bewijstekst’ voert men, in dit geval vanuit de “Groot Nieuws Bijbel” aan:

‘De Heer schiep mij als de eersteling zijner wegen, voor zijn werken in den voortijd; in het grijs verleden ben ik gemaakt, in den aanvang, voordat de aarde er was; toen er nog geen oceanen waren ben ik geboren, toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water; voordat de bergen waren neergelaten, voor de heuvelen ben ik geboren (Spreuken 8:22 v.v.);

Via de redenering: “Jezus wordt de Wijsheid genoemd dus hier wordt gesproken over Jezus dús Jezus is geschapen”. De vervolgstap is: Christus Jezus is niet God, maar een schepping van God (net als de engelen en de mensen geschapen wezens zijn). Ik kan over dit onderwerp natuurlijk een heel stuk gaan schrijven, maar we kunnen beter als eerste naar de initiële bewijsvoering kijken. Klopt die?

De email-schrijver wilde graag weten hoe dit zat. Onderstaande schreef ik terug aan hem:

Ik heb even de engelse voetnoot van de NET.Bible genomen, ik neem aan dat je er wel uit komt met het engels:

1 There are two roots (qanah) in Hebrew, one meaning “to possess,” and the other meaning “to create.” The earlier English versions did not know of the second root, but suspected in certain places that a meaning like that was necessary (e.g., Gen 4:1; 14:19; Deut 32:6). Ugaritic confirmed that it was indeed another root. The older versions have the translation “possess” because otherwise it sounds like God lacked wisdom and therefore created it at the beginning. [..]
2 Verbs of creation often involve double accusatives; here the double accusative involves the person (i.e., wisdom) and an abstract noun in construct (IBHS 174-75 §10.2.3c).
3 tn
Heb “his way” (so KJV, NASB). The word “way” is an idiom (implied comparison) for the actions of God.  The claim of wisdom in this passage is that she was foundational to all that God would do.

De Ryrie-Bible schrijft hier, ik vertaal het even losjes:

“Dit gedeelte is vaak Christocentrisch [op Christus betrekking hebbend] geïnterpreteerd als een beeld schetsend van Christus in plaats van het eeuwige karakter van Gods Wijsheid [waar dit gedeelte namelijk over gaat]. Hoewel Christus de openbaring is van Gods Wijsheid, en alle wijsheid en kennis bevat is er geen indicatie dat Christus hier aangeduid wordt. Het gedeelte toont dat wijsheid ouder is dan de schepping en het fundament van de schepping is.

Kort gezegd: dit gedeelte bewijst helemaal niets over Christus, laat staan dat het aantoont dat de Here Jezus een geschapen persoon zou zijn, dat is een dwaling.

In lucas 11 lezen we over de wijsheid het volgende:
“De koningin van het Zuiden zal in het oordeel optreden met de mannen van dit geslacht en hen veroordelen, want zij is gekomen van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen, en zie, meer dan Salomo is hier.”

Christus Jezus maakt duidelijk dat hij niet “wijsheid” is, maar dat Hij groter is dan “de wijsheid van Salomo”, een van God gegeven wijsheid. Wijsheid is iets wat ergens aan ten grondslag ligt; aan de schepping, aan het functioneren van Salomo, aan het naar de aarde komen van Christus. God openbáárde daarin Zijn Wijsheid, zijn ‘raadsbesluit’. Hij schiep deze niet in Christus, maar openbáárde Zijn wijsheid aan ons dóór Christus.

Maar, waarom willen sommige sekten en groepen (en ook de Islam!) zo graag dat Christus Jezus een geschapen wezen zou zijn en niet (gelijk aan) God? Het antwoord moeten we hier in zoeken: zij halen zo het unieke van Christus als Zoon van God én Zoon des mensen (de ‘duale natuur’) weg en stellen hem op één lijn met menselijke, feilbare, profeten of zien hem als een soort van ‘geïncarneerde engel’. Daarmee wordt het Verlossingswerk van Christus in, om het maar eens mild te zeggen, ander licht geplaatst. Alsof het niet God zélf was die, in Christus Jezus, de mensheid verlost heeft maar een “heel goed mens” die iets gedaan heeft wat we als mensen zelfs mogelijk ook zelf hadden kunnen doen.. het begrip ‘Zoon van God’ wordt dan, daarmee, in een heel ander kader geplaatst.

Sabbatsviering

Tot slot nog een voorbeeld waarmee ik in het verleden, maar ook recent weer, zeer vaak geconfronteerd ben. Urenlange discussies heb ik gevoerd met hen die de sabbat vieren. En ik heb besloten de discussies op te geven. Want de discussies leiden, zo is de ervaring, uiteindelijk vaak helemaal nergens toe. Men gaat uit van vooringenomen stellingen, verwerpt het gezag van Gods Woord (*) en volgt een eigenmachtige uitlegging van de Schriften. Daarnaast zien we vaak dat er geschiedkundig volstrekt onjuiste argumenten worden gebruikt zoals de vaak genoemde ‘verplaatsing van de sabbat naar de zondag door Constantijn’.

De sabbatsviering wint aan populariteit. Steeds vaker horen we van ‘messiaanse gemeenten’ en mensen die zich ‘messiaanse gelovigen’ noemen. Grof gezegd: nep-Joden. Ik spreek hier nadrukkelijk niet over Joden die zich bekeren tot het Christendom, ook wel Messiaanse Joden genoemd! Want laten we wel zijn, wie een ‘gelovige uit de heidenen is’ heeft geen enkele aanleiding om zich onder de wet van Mozes te stellen. Dan gedraag je je als een Jood, een religieuze Jood. Door de sabbat te ‘vieren’, tijdens de (zaterdagse) samenkomsten met keppeltjes op en gebedskleden om te doen alsof je een Jood bent. Maar je bent het niet! Sterker nog, ook zij die van geboorte Jood zijn hebben, wanneer zij zich onderwerpen aan Christus en uit Genade mogen leven de (bedekking der) Wet afgelegd.

Ook Petrus, Paulus, en andere apostelen hielden zich niet meer aan de Joodse wet nadat zij tot wedergeboorte waren gekomen. Galaten 2:14 leert ons dat, onder andere:
“Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Kefas [= Petrus], in aanwezigheid van iedereen: ‘Jij bent een Jood, maar je leeft als een heiden en houdt je niet aan de Joodse gebruiken; hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven?’”

Let wel, Paulus spreekt hier over het ware evangelie! Het ware evangelie ként geen wet van Mozes! Het waren evangelie ként geen rituelen, apart gezette dagen, e.d., ként geen feesten van volle maan en offerdiensten… Het ware evangelie is: Genade! Waarvan Paulus een prediker was, evenals Petrus en de andere Apostelen (en zij onderschreven zijn prediking hierover).

Wie de Galatenbrief verder leest, of Jakobus of de (andere) brieven van Paulus eens op zich in laat werken wéét dat een gelovige “uit de heidenen” de Wet niet behoeft, niet eens mág, navolgen. Let wel: ten onrechte wordt vaak gesteld dat “de Wet” slechts zou slaan op de tien geboden. Dat is lariekoek.

Jakobus 2:10 is hierover zeer duidelijk:
“Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle (geboden).”

Maar ook de Here Jezus zelf, Mt. 5:18:
“Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.”

Voor wie? Voor hen die uit de heidenen zijn? Voor de Joden? Nee. Immers, vers 17, de Here kwam “om ze tot vervulling te brengen”. En daarmee was de wet voor hen die Christus volgen buiten werking gesteld. Vervuld, volbracht: ten einde. Voor wie geldt de wet dan nog wel? Voor hen die onder de bedekking van de wet zijn en hen die niet geloven zodat de wet hen veroordeeld! Opdat allen strafwaardig zullen zijn. En, als wij ons daar vrijwillig onder stellen, ook maar voor een deel (Jak. 2:10) zijn wij het verschuldigd haar in het geheel te volgen!

Rom. 3:19
“Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hén spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God”

Paulus schrijft verder aan de Galaten (3:1 v.v.) aangaande de Wet:
“O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is? Dit alleen zou ik van u willen weten: Hebt gij de Geest ontvangen ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof? Zijt gij zó onverstandig? Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij nu met het vlees?”

Het houden van de sabbat en andere geboden is het dienen van het vlees, van de mens, en niet het dienen van Christus Jezus! Het staat hááks op elkaar. Sterker nog, het maakt het verlossingswerk van Christus te schande.

(*) er wordt vaak gesteld dat bijv. (grote delen van) de Wet niet meer gehouden hoeven te worden, want dat zouden ‘ceremoniële wetten’ zijn; niets is minder waar (zie Jak. 2:10, Mt. 5:18). Er is geen ‘tittel of jota’ van de wet ‘ter aarde gevallen’. Het blijft, in alle 600+ wetten God’s Heilige Wet. Wanneer men de wet wenst te houden dient men dat dan ook volledig te doen dus inclusief besnijdenis, afzondering bij ziekte, ongesteldheid, offerdienst(en), etc., etc!

Conclusie(s)

Wat is kenmerkend aan dwalingen?

 1. een dwaling ontkent het werk van Christus, ontkent de Genade, het offer van Christus op Golgotha; het feit dat Hij met Zijn bloed de gelovigen gekocht en betaald heeft. Een dwaling wil dit buiten werking stellen – zij moet daarom wel “een alternatief bieden” voor het volbrachte werk van Christus en doet dit door ondermeer:
  zelfwerkzaamheid (bijv. sabbat/houden wet);
  exclusivisme (verbondsleer, jehova’s getuigen)
  alverzoening (ook buiten wedergeboorte is er een ‘gedwongen’ redding)
 2. een dwaling biedt geen geloofszekerheid zoals Gods Woord dit biedt. Zij die een dwaling navolgen halen hun ‘geloofszekerheid’ uit de leringen van de dwaling; immers doordat de dwaling Christus buiten werking stelt, wil stellen, dient er een alternatief te zijn of te worden geboden.
 3. een dwaling schets een karikatuur van het ware evangelie om het zo onaantrekkelijk te maken en zo de religieuze mens te verleiden tot het navolgen van de dwaling.
 4. een dwaling ontkent de noodzaak, of de mogelijkheid, van de wedergeboorte.

Deze kenmerken zijn direct ook wat een dwaling zo aantrekkelijk maakt:

 1. de méns wil namelijk helemaal niet verlost worden door Christus maar de verlossing zelf bewerkstelligen c.q. denkt hier iets aan toe te kunnen voegen (verbondsleer/kinderdoop, volgen van de wet, het plekje “in het paradijs verdienen” door deur aan deur te gaan e.a.). Luther onderwees reeds dat dit volstrekt onmogelijk was, alleen Genade (Sola Gratia) kon de mens behouden. En tóch probeert de mens keer-op-keer zélf, buiten Christus om, zijn behoud te bewerkstelligen – de wedergeboorte is kennelijk één van de moeilijkste belissingen die een mens moet maken. Ontkennen dat dit mogelijk of noodzakelijk is wordt daarom geprefereerd!;
 2. de mens is gevoelig voor argumenten welke inspelen op haar zelfwerkzaamheid.
 3. de mens is gevoelig voor ‘fatalistische argumenten’ – “Je moet uitverkoren zijn”, “het moet je gegeven zijn”… en kan zo de eigen verantwoordelijkheid afschuiven op God.

Het belangrijkste kenmerk van een dwaling is echter dit: het is een religie, een levenswijze, die door de satan geïnspireerd wordt omdat zij de mens afhoudt van de wedergeboorte. Alléén door de wedergeboorte immers kan een mens gered worden. En dat is wel het laatste wat de ‘vader van de leugen’ wil. De satan vindt het helemaal niet erg als een mens religieus is, in welke vorm dan ook. Maar hij gruwt van de gedachte dat een mens voor eeuwig verlost zou worden. Immers: élk mens dat tot wedergeboorte komt, elk mens dat door Christus verzoenende werk verlost wordt, is een mens waarover hij géén macht meer heeft. Dáárom zijn er zoveel dwalingen; het zijn verleidingen van de satan.

 

___
**) website niet meer bereikbaar/offline (linkcontrole 29-01-2021)

Reacties.. (Alverzoening)

emailIk krijg niet zo vaak reacties op deze blog of andere artikelen die ik publiceer. De meeste reacties die ik mag ontvangen zijn over het algemeen gelukkig positief. Ik zou er graag meer over vertellen, maar helaas kan dat niet (altijd) vanwege de privacy en het persoonlijke karakter er van. Als je echter aan het onderwerp ‘alverzoening‘ komt of de ‘concordante vertaling‘, dán kun je onvermijdelijk reacties tegemoet zien.

De aanhangers van deze opvatting doen in dat opzicht niet onder voor het fanatisme van bijvoorbeeld de Jehova’s Getuigen, Sabbatsvierders,  aanhangers van het Brits-Israëlism en andere dwalingen. De diverse Christelijke media kunnen hierover meepraten.

De boodschap is eigenlijk altijd-onverkort- “Je moet en zal dit geloven“. Want, als je het niet aanvaard zoals zij het geloven, dan ‘doe je God tekort‘. En, “they won’t take no for an answer“,.. de emails blijven gewoon komen!

Dat was ook mijn ervaring reeds in 2005: een niet aflatende stroom, maandenlang!, van mails naar aanleiding van een brochure van mijn hand. Zelfs zo erg (qua hoeveelheid en soms zelfs ronduit schofferende toonzetting) dat ik sommige van de schrijvers aan m’n spamfilter heb toegevoegd.

Ook deze week heb ik weer een aantal emails ontvangen. En áltijd is de ‘argumentatie’ bijna gelijkluidend. Daarom plaats ik hier een (geanonimiseerde, samengestelde) reactie mijnerzijds op emails die men mij zond. De reactie(s) die ik geef zijn niet 100% gelijk aan m’n emails, omdat bepaalde (persoonlijke) zaken er uit gehaald zijn en op andere punten wat extra toelichting is gegeven.

Reden van deze bloemlezing? Dan kan ik in de toekomst eenvoudigweg hier naar verwijzen en hoef niet elke keer hetzelfde uit te leggen. En wellicht hebt u er ook iets aan, wanneer deze vragen of opmerkingen u ‘voor de voeten geworpen’ worden!

Met excuses voor de lange ‘post’ (en hiermee is voor mij de hele discussie over de ‘alverzoening’ na al die tijd wat mij betreft helemaal afgedaan).

Vragen & Antwoorden
De gestelde opmerkingen/vragen zijn blauw gemaakt, mijn antwoorden staan er onder.

Er zijn vele, vele schriftplaatsen die er op wijzen wie God is, wat Hij deed en nog gaat doen, en Zijn onvoorwaardelijke Liefde voor ons. Ik ben (en ik ben daarin zeker niet de enige kan ik je verzekeren) er in ieder geval op grond van gewone Bijbelteksten van overtuigd geraakt dat Hij inderdaad geen miljarden mensen voor altijd gaat folteren, danwel in de vergeetput gooit of iets dergelijks, omdat ze niet gewild zouden hebben.

Mijns inziens kan je ‘op grond van gewone bijbelteksten’ (ik denk dat je bedoelt: op grond van de reguliere vertalingen) nimmer tot de overtuiging komen dat er zoiets bestaat als een ‘alverzoening’ en al helemaal niet dat er géén sprake zou zijn van een verloren toestand en staat van de ongelovige, nu en in de toekomst. Dat kan alléén wanneer je een bepaalde uitlegging ván die teksten aanvaard en bepaalde andere teksten botweg negeert.

Zelf heb ik heel veel tijd hieraan besteed; en de conclusie was, tégen mijn menselijke natuur in, dat er niet zoiets is als een verzoening van ieder mens. Ik heb het onderwerp dan ook daadwerkelijk áchter mij gelaten, ik beschouw het persoonlijk als een ernstige, en gevaarlijke, dwaling.

Het woord hel komt meer dan 30 keer voor (SV), zeer veel plaatsen spreken over hen die verloren gaan, bijv:

1KO 01:18
Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods;

2KO 02:15
Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen, die zalig worden, en in degenen, die verloren gaan;

2TH 02:10
En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.

Wanneer je dus stelt dat ‘allen’ gered zullen worden ‘door gerichten heen’, dan stel je dus ondermeer deze schriftplaatsen ‘buiten werking’? Dat kán dus niet. Buiten Christus om, buiten het aannemen van zijn offer om, is er géén redding. Nu niet, vroeger niet, nooit niet.
(..)
Waar, en dit is eveneens een zeer belangrijke vraag, blijven bijvoorbeeld de illustraties dat de Heilige Geest door de boodschap van de ‘alverzoening’ heen werkzaam is? Doordat er mensen tot geloof komen door deze boodschap? Dit gebeurt namelijk niet. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die tot wedergeboorte is gekomen door deze prediking, door deze boodschap. Dat is een bewijs dat God’s zegen niet rust op deze boodschap immers: de boodschap wordt niet bevestigd door de Heilige Geest (anders zou men tot wedergeboorte komen er door!).

-naschrift-

Ik zeg niet, nergens, dat ‘miljarden mensen voor altijd gefolterd worden’ door God. Laat staan dat ik, als gelovige, daar plezier in zou scheppen. Dit argument -dat zij die niet geloven in de alverzoening klaarblijkelijk elke ongelovige ‘de hel in willen zien’- wordt vaak gebruikt. Zie ook verder. Het is echter een zeer váls argument, hoewel zo niet bedoeld. Het speculeert namelijk op de menselijke gevoelens en ratio en laat de Schriftuurlijke waarheden buiten beschouwing.

Er zal geen verzoening plaatsvinden buiten het Kruis om, zoals vaak ten onrechte wordt beweerd over wat “alverzoeners” geloven. Er is maar één Weg. Wat nu als die Weg jou in dit leven nooit verteld is? Pech gehad?

Dat zijn (wederom) menselijke redeneringen die je nu boven God’s Woord gaat stellen! Is God niet rechtvaardig? Hij is de rechtvaardige Rechter! Wij hoeven geen ontsnappingsroute(s) te bedenken voor God hoor, Hij zal rechtvaardig oordelen over hen! Zij worden geoordeeld naar hun werken (Openb. 20:12).

-naschrift-

Wélk kruis wordt gepredikt vanuit ‘de alverzoening’?  Immers, men predikt het volgende: “wie u ook bent en wat u ook gedaan hebt, God houdt van u en zal, door gerichten heen, u redden en u een geweldige toekomst geven, bij Hem! En dat allemaal door wat Christus Jezus voor u heeft gedaan aan het kruis van Golgotha!” [..] “De boodschap van de Bijbel is niet hoe u gered kunt worden, maar dat u gered wordt!

Is dit werkelijk de boodschap van de Bijbel? Is dit de boodschap van het Kruis? Dat een ieder gered wordt?

Paulus zegt in 1 Kor. 2:2
“Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.”

En in Gal. 2:20
“Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij

Wat is dat voor een prediking? Wat is dat, Christus en die gekruisigd kennen? Dat Christus ín je leeft? Is dat niet een boodschap die aanváárd moet worden? Hóe kan Christus in je leven, als je die keuze niet gemaakt hebt voor Christus? Hem nimmer aanvaard hebt? Paulus schrijft dan ook:

Rom. 8:17
“Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.

De verzoening, de verheerlijking die daarvan het gevolg is, etc., kan nooit buiten het delen in het lijden om.  En hoe delen wij in het lijden?

Joh. 1:12
“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven

Búiten de aanneming van Christus om is er géén behoudenis mogelijk. De prediking van de alverzoening, bewerende een prediking ‘van het kruis’ te zijn is een prediking die het kruis van Christus buiten werking stelt. We kunnen in dezen de vergelijking trekken naar de Oud-Testamentische offers; de Priester die offerde voor het volk, deed alléén een offer voor het volk van God. Zijn offer was géén offer die een íeder’s zondeschuld bedekte, maar alleen voor hen die het volk Israël toebehoorde, zij die tot dit verbondsvolk behoorden. Zo zijn wij, Christenen, deelgenoot van een Nieuw Verbond (Hebr. 8:1-13).

Zo heeft ook Christus een offer gebracht, Zijn sterven aan het kruis, waardoor het Nieuwe Verbond in werking trad en Hij zich een volk verzamelde uit de heidenen (Hand. 15:14). Alléén zij die behoren tot dit volk zullen door Zijn offer gered worden.En hoe behoort men tot dit volk? Door er tot ‘toe te treden’ middels de wedergeboorte (Joh. 3:3)!

Alverzoeners winden zich meestal niet op, wel de personen die het tegen spreken.

Dat wederomgeboren gelovigen zich opwinden over deze zaak is mijns inziens (ook) niet meer dan logisch omdat het de kérn van het Evangelie, van de verkondiging, raakt. Meer dan welke afwijkende lering ook, is de alverzoening een lering die het wezen van het Christelijke geloof aantast. Vandaar dat mensen daar zich wellicht over opwinden?

De grondslag voor de leer van de alverzoening is de (eenzijdige) uitlegging van slechts één woord; het woord ‘aioon’. De vertaling hiervan, de uitleg, is gebaseerd op de ‘Concordante Vertaling’ van A.E. Knoch (die overigens die uitlegging niet zelf heeft bedacht maar heeft overgenomen van anderen).

U maakt de heer P. behoorlijk zwart door hem een dwaalleraar te noemen en u probeert uitspraken waar hij zelfs het tegendeel van verkondigd in zijn schoenen te schuiven.

Ho-ho! Ik maak hém niet zwart! Hij maakt zichzelf “zwart” door zijn exegeses! Hij mag dan ook blij zijn dat het Nederlands Dagblad zijn stukken niet plaatst en hem tegen zichzelf in bescherming neemt! Nu op Bijbelgetrouw.nl de consequentie (middels een letterlijk citaat van hemzelf) van zijn leerstellige opvattingen wordt weergegeven krabbelt hij terug.

Hij schrijft nu dan ook:
“De heer P. gelooft met heel zijn hart dat God “de onvergankelijke God” is (1Tim.1:17)” (..) “Volgt uit het feit dat God “de aionische God” is, dat Hij DUS niet vóór en na de aionen God is?”.

Als dát zo is, kan zijn uitlegging van de ‘aioon’ als een door tijd beperkte eenheid dan ook niet standhouden en heeft hij -om het zo maar eens te zeggen- zichzelf ‘in de voet geschoten’. Het gaat te ver om dat allemaal in een email uit te leggen, ik verwijs u naar dit artikel: https://bijbelstudie.info/webadmin/?p=95

Weer ‘lekker’voor hen die niet geloven, een hetze tegen ‘de alverzoening’. Beperk je nu tot jullie opdracht en verkondig het Evangelie.

De opdracht van een gelovige is niet beperkt tot het ‘verkondigen van het Evangelie’. Paulus zegt niet voor niets het volgende:

2 Tim. 4:2
verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.”

Het wederleggen, bestraffen en bemoedigen wordt in één zin genoemd met het verkóndigen. Het wederleggen van dwaling en onwaarheid behoort daarom tot de taak van de gelovige(n).  Ook de brieven van Petrus zijn hierover duidelijk genoeg; wij moeten ons aan dwalingen onttrekken.

Blijf heerlijk geloven in letterlijke inspiratie van de Bijbel, of iets wat daar op lijkt, laat alle tegenstrijdigheden maar varen, maar laat mede-christenen die in de God van Liefde zonder dreiging van enz. enz. geloven met rust. Lees nu eens rustig Ezech. 20:25 (bestudeer de context en andere relevante teksten) en mail me dan terug. Gaan we daar als christenen een mailcontact over aan. God die kinderoffers verordineert?!

Ten eerste: wanneer wij (u en ik) niet geloven in het éne deel van de Bijbel, waarom zouden we het ándere deel dan nog wel geloven? Zie ook verder.

Als we niet geloven wat er staat in Ezech. 20:18-26 waarom zouden we dan wél geloven dat het waar is dat er elders, beweerdelijk, onderwezen wordt dat God een ‘redder is van alle mensen’? Is het één niet waar, dan is het andere dat ook niet want: “De Schrift kan niet gebroken worden”, onderwijst de Here Jezus zelf in Joh. 10:35. Wat u hiermee doet is dus het verwerpen van de Schrift, ten gunste van uw eigen klein-menselijke opvattingen over God.

Ten tweede: er staat hier niet dat God hen opdroeg 1) om kinderoffers te geven aan Hem! We moeten de context in dezen niet uit het oog verliezen; Israël wandelde in ongehóórzaamheid en God zegt “maar Ik trok mijn hand terug”. Hij toonde genáde aan ze; hoe? Door ze door een dwaling te tuchtigen. Zodat ze daardoor weer tot Hem zullen keren. In 2 Tess. 2 lezen we ook over deze zaken:

11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Wanneer u een dwaling willens en wetens navolgt, behoort u tot hen die door God getuchtigd worden of, erger, geóórdeeld.

Tot slot, wanneer u spreekt over “alle tegenstrijdigheden” dan vraag ik mij werkelijk af waarom u nog maar één woord gelooft van wat er in de Bijbel staat; een boek dat vol staat met tegenstrijdigheden, dat is toch het geloven niet waard? Ik geloof van hárte in het Geïnspireerde, geopenbaarde, Woord van God, de Bijbel, en geloof en weet ik dat er in Zijn Woord géén tegenstrijdigheden zijn. Tot nu toe heeft nog nooit iemand mij kunnen overtuigen van ook maar één tegenstrijdigheid in God’s Woord. Wél van tegenstrijdigheden of fouten in de vertáling. Want vertálen, dát is mensenwerk en zoals we weten maken mensen fouten!

Stel de apostel Paulus heeft gelijk en God verzoend zich met de wereld, dan zit u er verschrikkelijk naast.

Hééft de Apostel Paulus dat gezegd? Maar heeft hij niet óók gezegd, dan,

Ef. 2:8
“door genade zijt gij behouden, door het geloof

1 Ko. 15:1,2
“het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, 2 waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zó vasthoudt, als ik het u verkondigd heb

En spreekt hij niet in 1 Kor. 1:18 als volgt:
“Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. ”

Enzovoorts. Hoe kan Paulus nu spreken over hen die verloren gaan, en hen die behouden worden, als uiteindelijk ‘een ieder’ behouden wordt? Hoe kan het één waar zijn (redding van allen), en het ander niet? Zoals ik aan iemand anders schreef hierover:

Het antwoord kan kort zijn, ik citeer Dr. R.A. Torrey, de opwekkingsprediker, opvolger van D.L. Moody enz.:

“We know absolutely nothing about future punishment but what God has been pleased to tell us in the Book; just as we know absolutely nothing about the future blessedness of the saved except what God has been pleased to tell us in this Book.  If you are truly logical and not merely sentimental, if you give up what the Bible teaches on one subject, you will give up what it teaches on the other.  If a man will believe that part of the Bible that he desires to believe and rejects that part of the bible that he does not desire to believe, in plain unvarnished English, he is a fool.”

Moeten we nu gaan zeggen dat delen van de Bijbel wél waar zijn (dat God ‘allen’ verzoend heeft, dat God een ‘God van liefde is’ enz) maar vervolgens alle andere delen met betrekking tot de verloren staat en toestand van de mens ‘uitpoetsen’?

Als de Bijbel op het éne punt geen waarheid spreekt (verlorenheid of ‘hel’) dan kan deze op het andere punt eveneens géén waarheid spreken (redding). Dus maak een keuze wat je gelooft! Of je gelooft en aanvaard Gods Woord in al zijn facetten, of je gelooft het niet. Maar probeer niet “het één wel, ten koste van het ander niet” en zeker niet de zaken tegen elkaar uit te spelen.

Tevens schreef ik aan die persoon het volgende, een uitdaging die ik de heren P. en J. in het verleden heb gegeven (en het antwoord van AP er op was, letterlijk: “Ach, man, je weet niet waarover je praat!”):

In het verleden heb ik P. en J. een uitdaging gegeven. Dat was: laat mij zien, dat door jullie prediking van de ‘verzoening van het al’ er mensen tot bekering komen. Eén van de kenmerken immers van het werk van de Heilige Geest? De Heilige Geest bevestigd toch aan de toehoorders het woord dat gesproken wordt met als gevolg dat de toehoorder Christus Jezus aanneemt als redder, verlosser en Heer? Die “uitdaging” staat inmiddels drie jaar. Men heeft mij niemand kunnen aanwijzen die door deze prediking van hen tot geloof, tot wedergeboorte, is gekomen. 2)

Kun jij het? Mensen zonder enige kerkelijke of gemeentelijke achtergrond, “zo uit de wereld”, die tot bekering zijn gekomen, vanwege de prediking van dit “Evangelie”? Ik ken, daarentegen, meer dan genoeg mensen die totáál ongelovig, zelfs atheïstisch, waren die tot geloof kwamen toen zij werden gewezen op hun huidige verloren toestand, dat zij in de toestand gescheiden van God waren en zouden blijven tot in eeuwigheid, als zij zich niet bekeerden tot Christus Jezus.

In 1 Kor. 9:22 schrijft Paulus:
“Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de zwakken te winnen; voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enigen te redden.”

Waarom zou hij zich deze moeite hebben getroost, gelooft hebben dat zijn werk slechts énigen zou redden? Waarom zou hij zelfs de marteldood zijn gestorven, net als Petrus en andere Apostelen, wanneer iedereen uiteindelijk toch gered zou worden? Zou hij wérkelijk geloofd hebben dat állen gered worden? Waarom dan dit soort uitspraken in de Heilige Schrift?

Waarom schreef hij in 1 Kor. 1:21:
“Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven.”

en 1 Kor. 7:16
“Want hoe kunt gij weten, vrouw, dat gij uw man zult redden? Of hoe kunt gij weten, man, dat gij uw vrouw zult redden?”

Nérgens, maar dan ook he-le-maal nérgens, leert God’s Woord dat zij die niet geloven behouden zullen worden. Integendeel! Hoe zouden we, zo zegt Paulus, dit kunnen weten? Zou hij in al deze gedeelten niet heel andere bewoordingen hebben gekozen wanneer hij de overtuiging was toegedaan, ja, dat “Zijn Evangelie” zou zijn geweest dat God een ‘redder van alle mensen’ was?

Stel dat God’s woede en boosheid maar een klein ogenblik duurt en niet eeuwig, hoe gaat u zich tegenover Hem verantwoorden?

Stel” – het menselijk redeneren boven Gods Woord? Welnu, stel, stél dat het zo zou zijn, dat de leer der Alverzoening onwaar is… hoeveel mensen hebt U dan het Evangelie onthóuden en er voor gezorgd dat zij voor eeuwig verloren gaan. Wat is erger?

Is het niet zo, uw redenering volgende, dat wanneer God’s toorn ‘slechts een ogenblik‘ zou duren het beter is mensen te reden van die ‘slechts kortdurende’ toorn dan hen -ingeval uw opvatting onjuist is- ze in de eeuwigdurende toorn te storten? Welke ‘misvatting’ is dan kwalijker?

Weet u wel wat God’s toorn is? Wat dat inhoudt? Wat het is voor een óngelovige om met God te worden geconfronteerd in zijn ongelovige, onbekeerde, staat?

Openb. 6:16
“en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam ”

Mijns inziens is het daarom te verkiezen te moeten antwoorden aan de Here: “Ik heb me in de duur van uw toorn vergist” dan te moeten antwoorden: “ik heb een lering gepredikt die er toe geleid heeft dat er velen verloren zijn gegaan“. Weet u niet wat God’s Woord zegt over hen die dwalingen brengen dan?

U getuigd van een God die niet bij machten is alle zondaren te redden en u vindt het heel rechtvaardig dat God die zondaren eeuwig straft. U haalt op die manier God zo naar beneden en maakt van Hem de wreedste boeman aller tijden.

Wat een onzin! God is wel degelijk bij machte een ieder te redden, sterker nog Hij heeft ook ieder mens daartoe de gelegenheid geboden, reeds 2000 jaar geleden; immers: een ieder die in Hem [Christus] gelooft ís behouden. Zie Joh. 3:16.

Wat u wilt is een “geloof of ik schiet” Evangelie. Zelfs wanneer een mens absoluut tégen God kiest, doelbewust kiest voor een afwijzing van het zoenoffer van Christus, is de bewering dat ‘door gerichten heen‘ de mens alsnog gedwongen wordt te knielen voor God en Hem te aanvaarden. Welnu, dan heb ik slecht nieuws voor u: zo werkt God niet. De mens heeft een vrije keuze! Zegt de Here Jezus niet zelf “wie niet voor mij is, is tegen mij?”. Het is gelóóf dat de mens behoudt; God dwingt een mens nimmer tot een keuze voor Hem, al vanaf de éérste dag dat de mens op aarde leeft niet!

In die zin vind ik het altijd weer opmerkelijk te constateren dat de leer van de ‘alverzoening’ gebaseerd wordt op een bepaalde uitlegging van een aantal teksten van Paulus en nérgens, maar dan ook nérgens, de woorden van de Here Jezus zélf -God in het vlees geopenbaard!!- er bij betrokken worden!

Alverzoeners geven God de volledige eer, zij geloven namelijk dat Hij alle dingen wel zal maken, zij vertrouwen Hem dan ook volledig. Volgens mij is dat geloven, zoals de bijbel het bedoelt.

En zoals u inmiddels duidelijk zal zijn heb ik, door jarenlang met dit onderwerp te worstelen en te onderzoeken wat God’s Woord er over zegt, helaas moeten constateren dat het hier een satanische dwaling is, welke er toe zal leiden dat velen verloren zullen gaan. Ik zou mij niet graag voor God moeten verantwoorden, moeten ‘gaan met lege handen, mijn Heer tegemoet’, door die dwaling te accepteren en onderwijzen; integendeel: het is onze opdracht als Christenen om dwalingen te bestrijden. Zij die de alverzoening prediken, zijn daarom valse leraren.

“Kies dan heden, wie gij dienen zult”

___

1) Commentaar “Bijbel met Kanttekeningen” – Hiermee wordt niet bedoeld, dat deze slechte en ondeugdelijke verordeningen door God werden uitgevaardigd en op zijn gezag moesten worden gehoorzaamd. Hier wordt van verordeningen en inzettingen gesproken in dezelfde zin als in vers 18. Het zijn zeden en gewoonten, die tegen Gods geopenbaarde wil ingingen, en die in het volksleven zulk een macht werden, dat zij als inzettingen golden.
2) Deze uitdaging, op een forum, werd (verder) afgedaan met het verwijzen naar het ‘grote aantal emails van dankbare mensen’, maar er kon niet één persoon genoemd worden die tot wedergeboorte, tot bekering, was gekomen. Dit werd “geweigerd”, uiteraard omdat de reden duidelijk is: er kómt niemand tot geloof door deze lering, deze lering vind alleen ingang bij hen die reeds gelovige (of religieus) zijn.

Wat is ‘eeuwig’?

Een van de discussiepunten, wanneer we spreken over zaken als de ‘Concordante’ vertaling of de er aan gerelateerde ‘alverzoening’ is de vraag hoe het Griekse woord ‘aion’ (en de vervoegingen er van) vertaald moet worden.

A.E. Knoch koos in zijn ‘concordant version‘ er voor om het woord niet te vertalen maar er ‘eon’ van te maken. Overigens géén oorspronkelijke gedachte want al eerder begonnen de ideeën welke Knoch uitdroeg, de alverzoening, aanhang te krijgen. Het feit dat hij deze dwaling aanhing was –voorzover uit de historie is op te maken– dan waarschijnlijk ook de reden dat hij uit de ‘vergadering van gelovigen’ werd gestoten.

Door zijn ‘vertaling’ echter, en zijn geschriften alsmede zijn ‘bekeringsijver‘ (d.w.z. het overhalen van reeds gelovigen tot deze zienswijze), nam de leer een grotere vlucht – tot op de dag van vandaag.

Zoals gezegd, Knoch vertaalde het Griekse ‘aioon’ niet maar ‘verbasterde’ het tot een soort van Engels woord, vergelijk bijv. dit gedeelte uit Efeze 1:21:

not only in his eon, but also in that which is impending

De Staten-vertaling (’77) heeft hier:

niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende

De NBG-vertaling heeft:

niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw

De NBV (2004) kiest weer, net als in de SV (alle variaties) en de Willibrord, voor ‘wereld’. De variatie ‘eeuw’ of ‘wereld’ is voor de lezer niet zo’n probleem; in beide gevallen maakt de context ons duidelijk dat het over de heerschappij van Christus gaat; die, zoals Paulus duidelijk maakt, niet alleen in de huidige tijd is, maar ook in de toekomst zal zijn. Oftewel een periode welke blijvend is. Het gaat immers om wat God gedaan heeft: “Hem [Christus] te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam [..]” en Zijn erfenis, de Gemeente. Deze erfenis is  voor altijd, en dat maakt vers 21 zondermeer duidelijk. Het gaat hier dus, voor alle duidelijkheid, om een handelen van God en de consequenties, de uitvloeisels, er van.

De vertaling met ‘wereld’ is dus een vertaling welke plausibel is, de vertaling met ‘eeuw’ is goed maar maakt het e.e.a. wellicht iets minder leesbaar en geeft grond tot problemen, zoals we verder zullen zien.

Door het woord te veranderen in ‘eon’ (vernederlands naar ‘aioon’) echter, wordt de betekenis voor de lezer ‘ongrijpbaar’! De lezer is dan afhankelijk van een toelichting op of uitleg van het woord van een derde.

Lees verder ..

De ‘concordante’ Bijbelvertaling

concrdante_bijbelvertaling.jpgOver de ‘concordant Bible’ van A.E. Knoch

Eerder heb ik op mijn ‘bijbelschool-blog’ geschreven over de grondslag van de zogenaamde ‘King James’ en de ‘Staten’-vertaling; de Textus Receptus (= de meerderheidstekst) en waarom een keuze voor de TR, eventueel aangevuld met andere vondsten en manuscripten (of andersom, zoals bij de NAS-vertaling) een aanvaardbare en vrij juiste vertaling van de Bijbel oplevert.

De laatste tijd is de discussie over de ‘alverzoening’ weer opgeleefd. Eén van de belangrijkste pijlers van de leer van de alverzoening is de ‘concordante’ vertaling van de Bijbel; een methode van vertalen  waarbij zo consequent mogelijk de woorden uit de grondtekst steeds op dezelfde wijze vertaald worden c.q. dezelfde betekenis hebben. Op zich een interessante vertaalwijze (hoewel niet altijd correct of  leesbaar, zoals elke professionele vertaler zal beamen!). Het geeft namelijk de ‘amateur bijbelonderzoeker’ –waartoe ik mijzelf ook reken-  een soort van toegang tot de grondtekst; zij het op beperkte, en soms zeer incorrecte, wijze aangezien de vertaalvariaties zoveel mogelijk weggelaten worden.

Je hoeft geen wetenschapper te zijn om derhalve de zwakte van deze methode van vertalen te zien. Het resultaat lijkt soms een beetje op de mechanische, machinale, vertalingen van sites als babelfish.

De originele tekst
Dit artikel gaat echter niet zozeer over de alverzoening. Ik beschouw de gedachten van de alverzoeners als een dwaling, en heb daar goede gronden voor. Waar ik het in dit artikel over wil hebben is de gróndslag van de ‘concordante vertaling’. Een vertaling immers die claimt de gebruiker er van tot de grondtekst door te laten dringen moet dan wel op een héle goede grondtekstverzameling gebaseerd zijn. En daar blijkt opeens nóg een zwakte, naast de gekozen methode van vertalen, van deze vertaling.

Lees verder: “De ‘Concordante’ Bijbelvertaling” (PDF)

[update]_
Een discussie nav dit artikel is hier te vinden.