Reacties.. (Alverzoening)

emailIk krijg niet zo vaak reacties op deze blog of andere artikelen die ik publiceer. De meeste reacties die ik mag ontvangen zijn over het algemeen gelukkig positief. Ik zou er graag meer over vertellen, maar helaas kan dat niet (altijd) vanwege de privacy en het persoonlijke karakter er van. Als je echter aan het onderwerp ‘alverzoening‘ komt of de ‘concordante vertaling‘, dán kun je onvermijdelijk reacties tegemoet zien.

De aanhangers van deze opvatting doen in dat opzicht niet onder voor het fanatisme van bijvoorbeeld de Jehova’s Getuigen, Sabbatsvierders,  aanhangers van het Brits-Israëlism en andere dwalingen. De diverse Christelijke media kunnen hierover meepraten.

De boodschap is eigenlijk altijd-onverkort- “Je moet en zal dit geloven“. Want, als je het niet aanvaard zoals zij het geloven, dan ‘doe je God tekort‘. En, “they won’t take no for an answer“,.. de emails blijven gewoon komen!

Dat was ook mijn ervaring reeds in 2005: een niet aflatende stroom, maandenlang!, van mails naar aanleiding van een brochure van mijn hand. Zelfs zo erg (qua hoeveelheid en soms zelfs ronduit schofferende toonzetting) dat ik sommige van de schrijvers aan m’n spamfilter heb toegevoegd.

Ook deze week heb ik weer een aantal emails ontvangen. En áltijd is de ‘argumentatie’ bijna gelijkluidend. Daarom plaats ik hier een (geanonimiseerde, samengestelde) reactie mijnerzijds op emails die men mij zond. De reactie(s) die ik geef zijn niet 100% gelijk aan m’n emails, omdat bepaalde (persoonlijke) zaken er uit gehaald zijn en op andere punten wat extra toelichting is gegeven.

Reden van deze bloemlezing? Dan kan ik in de toekomst eenvoudigweg hier naar verwijzen en hoef niet elke keer hetzelfde uit te leggen. En wellicht hebt u er ook iets aan, wanneer deze vragen of opmerkingen u ‘voor de voeten geworpen’ worden!

Met excuses voor de lange ‘post’ (en hiermee is voor mij de hele discussie over de ‘alverzoening’ na al die tijd wat mij betreft helemaal afgedaan).

Vragen & Antwoorden
De gestelde opmerkingen/vragen zijn blauw gemaakt, mijn antwoorden staan er onder.

Er zijn vele, vele schriftplaatsen die er op wijzen wie God is, wat Hij deed en nog gaat doen, en Zijn onvoorwaardelijke Liefde voor ons. Ik ben (en ik ben daarin zeker niet de enige kan ik je verzekeren) er in ieder geval op grond van gewone Bijbelteksten van overtuigd geraakt dat Hij inderdaad geen miljarden mensen voor altijd gaat folteren, danwel in de vergeetput gooit of iets dergelijks, omdat ze niet gewild zouden hebben.

Mijns inziens kan je ‘op grond van gewone bijbelteksten’ (ik denk dat je bedoelt: op grond van de reguliere vertalingen) nimmer tot de overtuiging komen dat er zoiets bestaat als een ‘alverzoening’ en al helemaal niet dat er géén sprake zou zijn van een verloren toestand en staat van de ongelovige, nu en in de toekomst. Dat kan alléén wanneer je een bepaalde uitlegging ván die teksten aanvaard en bepaalde andere teksten botweg negeert.

Zelf heb ik heel veel tijd hieraan besteed; en de conclusie was, tégen mijn menselijke natuur in, dat er niet zoiets is als een verzoening van ieder mens. Ik heb het onderwerp dan ook daadwerkelijk áchter mij gelaten, ik beschouw het persoonlijk als een ernstige, en gevaarlijke, dwaling.

Het woord hel komt meer dan 30 keer voor (SV), zeer veel plaatsen spreken over hen die verloren gaan, bijv:

1KO 01:18
Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods;

2KO 02:15
Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen, die zalig worden, en in degenen, die verloren gaan;

2TH 02:10
En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.

Wanneer je dus stelt dat ‘allen’ gered zullen worden ‘door gerichten heen’, dan stel je dus ondermeer deze schriftplaatsen ‘buiten werking’? Dat kán dus niet. Buiten Christus om, buiten het aannemen van zijn offer om, is er géén redding. Nu niet, vroeger niet, nooit niet.
(..)
Waar, en dit is eveneens een zeer belangrijke vraag, blijven bijvoorbeeld de illustraties dat de Heilige Geest door de boodschap van de ‘alverzoening’ heen werkzaam is? Doordat er mensen tot geloof komen door deze boodschap? Dit gebeurt namelijk niet. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die tot wedergeboorte is gekomen door deze prediking, door deze boodschap. Dat is een bewijs dat God’s zegen niet rust op deze boodschap immers: de boodschap wordt niet bevestigd door de Heilige Geest (anders zou men tot wedergeboorte komen er door!).

-naschrift-

Ik zeg niet, nergens, dat ‘miljarden mensen voor altijd gefolterd worden’ door God. Laat staan dat ik, als gelovige, daar plezier in zou scheppen. Dit argument -dat zij die niet geloven in de alverzoening klaarblijkelijk elke ongelovige ‘de hel in willen zien’- wordt vaak gebruikt. Zie ook verder. Het is echter een zeer váls argument, hoewel zo niet bedoeld. Het speculeert namelijk op de menselijke gevoelens en ratio en laat de Schriftuurlijke waarheden buiten beschouwing.

Er zal geen verzoening plaatsvinden buiten het Kruis om, zoals vaak ten onrechte wordt beweerd over wat “alverzoeners” geloven. Er is maar één Weg. Wat nu als die Weg jou in dit leven nooit verteld is? Pech gehad?

Dat zijn (wederom) menselijke redeneringen die je nu boven God’s Woord gaat stellen! Is God niet rechtvaardig? Hij is de rechtvaardige Rechter! Wij hoeven geen ontsnappingsroute(s) te bedenken voor God hoor, Hij zal rechtvaardig oordelen over hen! Zij worden geoordeeld naar hun werken (Openb. 20:12).

-naschrift-

Wélk kruis wordt gepredikt vanuit ‘de alverzoening’?  Immers, men predikt het volgende: “wie u ook bent en wat u ook gedaan hebt, God houdt van u en zal, door gerichten heen, u redden en u een geweldige toekomst geven, bij Hem! En dat allemaal door wat Christus Jezus voor u heeft gedaan aan het kruis van Golgotha!” [..] “De boodschap van de Bijbel is niet hoe u gered kunt worden, maar dat u gered wordt!

Is dit werkelijk de boodschap van de Bijbel? Is dit de boodschap van het Kruis? Dat een ieder gered wordt?

Paulus zegt in 1 Kor. 2:2
“Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.”

En in Gal. 2:20
“Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij

Wat is dat voor een prediking? Wat is dat, Christus en die gekruisigd kennen? Dat Christus ín je leeft? Is dat niet een boodschap die aanváárd moet worden? Hóe kan Christus in je leven, als je die keuze niet gemaakt hebt voor Christus? Hem nimmer aanvaard hebt? Paulus schrijft dan ook:

Rom. 8:17
“Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.

De verzoening, de verheerlijking die daarvan het gevolg is, etc., kan nooit buiten het delen in het lijden om.  En hoe delen wij in het lijden?

Joh. 1:12
“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven

Búiten de aanneming van Christus om is er géén behoudenis mogelijk. De prediking van de alverzoening, bewerende een prediking ‘van het kruis’ te zijn is een prediking die het kruis van Christus buiten werking stelt. We kunnen in dezen de vergelijking trekken naar de Oud-Testamentische offers; de Priester die offerde voor het volk, deed alléén een offer voor het volk van God. Zijn offer was géén offer die een íeder’s zondeschuld bedekte, maar alleen voor hen die het volk Israël toebehoorde, zij die tot dit verbondsvolk behoorden. Zo zijn wij, Christenen, deelgenoot van een Nieuw Verbond (Hebr. 8:1-13).

Zo heeft ook Christus een offer gebracht, Zijn sterven aan het kruis, waardoor het Nieuwe Verbond in werking trad en Hij zich een volk verzamelde uit de heidenen (Hand. 15:14). Alléén zij die behoren tot dit volk zullen door Zijn offer gered worden.En hoe behoort men tot dit volk? Door er tot ‘toe te treden’ middels de wedergeboorte (Joh. 3:3)!

Alverzoeners winden zich meestal niet op, wel de personen die het tegen spreken.

Dat wederomgeboren gelovigen zich opwinden over deze zaak is mijns inziens (ook) niet meer dan logisch omdat het de kérn van het Evangelie, van de verkondiging, raakt. Meer dan welke afwijkende lering ook, is de alverzoening een lering die het wezen van het Christelijke geloof aantast. Vandaar dat mensen daar zich wellicht over opwinden?

De grondslag voor de leer van de alverzoening is de (eenzijdige) uitlegging van slechts één woord; het woord ‘aioon’. De vertaling hiervan, de uitleg, is gebaseerd op de ‘Concordante Vertaling’ van A.E. Knoch (die overigens die uitlegging niet zelf heeft bedacht maar heeft overgenomen van anderen).

U maakt de heer P. behoorlijk zwart door hem een dwaalleraar te noemen en u probeert uitspraken waar hij zelfs het tegendeel van verkondigd in zijn schoenen te schuiven.

Ho-ho! Ik maak hém niet zwart! Hij maakt zichzelf “zwart” door zijn exegeses! Hij mag dan ook blij zijn dat het Nederlands Dagblad zijn stukken niet plaatst en hem tegen zichzelf in bescherming neemt! Nu op Bijbelgetrouw.nl de consequentie (middels een letterlijk citaat van hemzelf) van zijn leerstellige opvattingen wordt weergegeven krabbelt hij terug.

Hij schrijft nu dan ook:
“De heer P. gelooft met heel zijn hart dat God “de onvergankelijke God” is (1Tim.1:17)” (..) “Volgt uit het feit dat God “de aionische God” is, dat Hij DUS niet vóór en na de aionen God is?”.

Als dát zo is, kan zijn uitlegging van de ‘aioon’ als een door tijd beperkte eenheid dan ook niet standhouden en heeft hij -om het zo maar eens te zeggen- zichzelf ‘in de voet geschoten’. Het gaat te ver om dat allemaal in een email uit te leggen, ik verwijs u naar dit artikel: https://bijbelstudie.info/webadmin/?p=95

Weer ‘lekker’voor hen die niet geloven, een hetze tegen ‘de alverzoening’. Beperk je nu tot jullie opdracht en verkondig het Evangelie.

De opdracht van een gelovige is niet beperkt tot het ‘verkondigen van het Evangelie’. Paulus zegt niet voor niets het volgende:

2 Tim. 4:2
verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.”

Het wederleggen, bestraffen en bemoedigen wordt in één zin genoemd met het verkóndigen. Het wederleggen van dwaling en onwaarheid behoort daarom tot de taak van de gelovige(n).  Ook de brieven van Petrus zijn hierover duidelijk genoeg; wij moeten ons aan dwalingen onttrekken.

Blijf heerlijk geloven in letterlijke inspiratie van de Bijbel, of iets wat daar op lijkt, laat alle tegenstrijdigheden maar varen, maar laat mede-christenen die in de God van Liefde zonder dreiging van enz. enz. geloven met rust. Lees nu eens rustig Ezech. 20:25 (bestudeer de context en andere relevante teksten) en mail me dan terug. Gaan we daar als christenen een mailcontact over aan. God die kinderoffers verordineert?!

Ten eerste: wanneer wij (u en ik) niet geloven in het éne deel van de Bijbel, waarom zouden we het ándere deel dan nog wel geloven? Zie ook verder.

Als we niet geloven wat er staat in Ezech. 20:18-26 waarom zouden we dan wél geloven dat het waar is dat er elders, beweerdelijk, onderwezen wordt dat God een ‘redder is van alle mensen’? Is het één niet waar, dan is het andere dat ook niet want: “De Schrift kan niet gebroken worden”, onderwijst de Here Jezus zelf in Joh. 10:35. Wat u hiermee doet is dus het verwerpen van de Schrift, ten gunste van uw eigen klein-menselijke opvattingen over God.

Ten tweede: er staat hier niet dat God hen opdroeg 1) om kinderoffers te geven aan Hem! We moeten de context in dezen niet uit het oog verliezen; Israël wandelde in ongehóórzaamheid en God zegt “maar Ik trok mijn hand terug”. Hij toonde genáde aan ze; hoe? Door ze door een dwaling te tuchtigen. Zodat ze daardoor weer tot Hem zullen keren. In 2 Tess. 2 lezen we ook over deze zaken:

11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Wanneer u een dwaling willens en wetens navolgt, behoort u tot hen die door God getuchtigd worden of, erger, geóórdeeld.

Tot slot, wanneer u spreekt over “alle tegenstrijdigheden” dan vraag ik mij werkelijk af waarom u nog maar één woord gelooft van wat er in de Bijbel staat; een boek dat vol staat met tegenstrijdigheden, dat is toch het geloven niet waard? Ik geloof van hárte in het Geïnspireerde, geopenbaarde, Woord van God, de Bijbel, en geloof en weet ik dat er in Zijn Woord géén tegenstrijdigheden zijn. Tot nu toe heeft nog nooit iemand mij kunnen overtuigen van ook maar één tegenstrijdigheid in God’s Woord. Wél van tegenstrijdigheden of fouten in de vertáling. Want vertálen, dát is mensenwerk en zoals we weten maken mensen fouten!

Stel de apostel Paulus heeft gelijk en God verzoend zich met de wereld, dan zit u er verschrikkelijk naast.

Hééft de Apostel Paulus dat gezegd? Maar heeft hij niet óók gezegd, dan,

Ef. 2:8
“door genade zijt gij behouden, door het geloof

1 Ko. 15:1,2
“het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, 2 waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zó vasthoudt, als ik het u verkondigd heb

En spreekt hij niet in 1 Kor. 1:18 als volgt:
“Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. ”

Enzovoorts. Hoe kan Paulus nu spreken over hen die verloren gaan, en hen die behouden worden, als uiteindelijk ‘een ieder’ behouden wordt? Hoe kan het één waar zijn (redding van allen), en het ander niet? Zoals ik aan iemand anders schreef hierover:

Het antwoord kan kort zijn, ik citeer Dr. R.A. Torrey, de opwekkingsprediker, opvolger van D.L. Moody enz.:

“We know absolutely nothing about future punishment but what God has been pleased to tell us in the Book; just as we know absolutely nothing about the future blessedness of the saved except what God has been pleased to tell us in this Book.  If you are truly logical and not merely sentimental, if you give up what the Bible teaches on one subject, you will give up what it teaches on the other.  If a man will believe that part of the Bible that he desires to believe and rejects that part of the bible that he does not desire to believe, in plain unvarnished English, he is a fool.”

Moeten we nu gaan zeggen dat delen van de Bijbel wél waar zijn (dat God ‘allen’ verzoend heeft, dat God een ‘God van liefde is’ enz) maar vervolgens alle andere delen met betrekking tot de verloren staat en toestand van de mens ‘uitpoetsen’?

Als de Bijbel op het éne punt geen waarheid spreekt (verlorenheid of ‘hel’) dan kan deze op het andere punt eveneens géén waarheid spreken (redding). Dus maak een keuze wat je gelooft! Of je gelooft en aanvaard Gods Woord in al zijn facetten, of je gelooft het niet. Maar probeer niet “het één wel, ten koste van het ander niet” en zeker niet de zaken tegen elkaar uit te spelen.

Tevens schreef ik aan die persoon het volgende, een uitdaging die ik de heren P. en J. in het verleden heb gegeven (en het antwoord van AP er op was, letterlijk: “Ach, man, je weet niet waarover je praat!”):

In het verleden heb ik P. en J. een uitdaging gegeven. Dat was: laat mij zien, dat door jullie prediking van de ‘verzoening van het al’ er mensen tot bekering komen. Eén van de kenmerken immers van het werk van de Heilige Geest? De Heilige Geest bevestigd toch aan de toehoorders het woord dat gesproken wordt met als gevolg dat de toehoorder Christus Jezus aanneemt als redder, verlosser en Heer? Die “uitdaging” staat inmiddels drie jaar. Men heeft mij niemand kunnen aanwijzen die door deze prediking van hen tot geloof, tot wedergeboorte, is gekomen. 2)

Kun jij het? Mensen zonder enige kerkelijke of gemeentelijke achtergrond, “zo uit de wereld”, die tot bekering zijn gekomen, vanwege de prediking van dit “Evangelie”? Ik ken, daarentegen, meer dan genoeg mensen die totáál ongelovig, zelfs atheïstisch, waren die tot geloof kwamen toen zij werden gewezen op hun huidige verloren toestand, dat zij in de toestand gescheiden van God waren en zouden blijven tot in eeuwigheid, als zij zich niet bekeerden tot Christus Jezus.

In 1 Kor. 9:22 schrijft Paulus:
“Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de zwakken te winnen; voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enigen te redden.”

Waarom zou hij zich deze moeite hebben getroost, gelooft hebben dat zijn werk slechts énigen zou redden? Waarom zou hij zelfs de marteldood zijn gestorven, net als Petrus en andere Apostelen, wanneer iedereen uiteindelijk toch gered zou worden? Zou hij wérkelijk geloofd hebben dat állen gered worden? Waarom dan dit soort uitspraken in de Heilige Schrift?

Waarom schreef hij in 1 Kor. 1:21:
“Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven.”

en 1 Kor. 7:16
“Want hoe kunt gij weten, vrouw, dat gij uw man zult redden? Of hoe kunt gij weten, man, dat gij uw vrouw zult redden?”

Nérgens, maar dan ook he-le-maal nérgens, leert God’s Woord dat zij die niet geloven behouden zullen worden. Integendeel! Hoe zouden we, zo zegt Paulus, dit kunnen weten? Zou hij in al deze gedeelten niet heel andere bewoordingen hebben gekozen wanneer hij de overtuiging was toegedaan, ja, dat “Zijn Evangelie” zou zijn geweest dat God een ‘redder van alle mensen’ was?

Stel dat God’s woede en boosheid maar een klein ogenblik duurt en niet eeuwig, hoe gaat u zich tegenover Hem verantwoorden?

Stel” – het menselijk redeneren boven Gods Woord? Welnu, stel, stél dat het zo zou zijn, dat de leer der Alverzoening onwaar is… hoeveel mensen hebt U dan het Evangelie onthóuden en er voor gezorgd dat zij voor eeuwig verloren gaan. Wat is erger?

Is het niet zo, uw redenering volgende, dat wanneer God’s toorn ‘slechts een ogenblik‘ zou duren het beter is mensen te reden van die ‘slechts kortdurende’ toorn dan hen -ingeval uw opvatting onjuist is- ze in de eeuwigdurende toorn te storten? Welke ‘misvatting’ is dan kwalijker?

Weet u wel wat God’s toorn is? Wat dat inhoudt? Wat het is voor een óngelovige om met God te worden geconfronteerd in zijn ongelovige, onbekeerde, staat?

Openb. 6:16
“en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam ”

Mijns inziens is het daarom te verkiezen te moeten antwoorden aan de Here: “Ik heb me in de duur van uw toorn vergist” dan te moeten antwoorden: “ik heb een lering gepredikt die er toe geleid heeft dat er velen verloren zijn gegaan“. Weet u niet wat God’s Woord zegt over hen die dwalingen brengen dan?

U getuigd van een God die niet bij machten is alle zondaren te redden en u vindt het heel rechtvaardig dat God die zondaren eeuwig straft. U haalt op die manier God zo naar beneden en maakt van Hem de wreedste boeman aller tijden.

Wat een onzin! God is wel degelijk bij machte een ieder te redden, sterker nog Hij heeft ook ieder mens daartoe de gelegenheid geboden, reeds 2000 jaar geleden; immers: een ieder die in Hem [Christus] gelooft ís behouden. Zie Joh. 3:16.

Wat u wilt is een “geloof of ik schiet” Evangelie. Zelfs wanneer een mens absoluut tégen God kiest, doelbewust kiest voor een afwijzing van het zoenoffer van Christus, is de bewering dat ‘door gerichten heen‘ de mens alsnog gedwongen wordt te knielen voor God en Hem te aanvaarden. Welnu, dan heb ik slecht nieuws voor u: zo werkt God niet. De mens heeft een vrije keuze! Zegt de Here Jezus niet zelf “wie niet voor mij is, is tegen mij?”. Het is gelóóf dat de mens behoudt; God dwingt een mens nimmer tot een keuze voor Hem, al vanaf de éérste dag dat de mens op aarde leeft niet!

In die zin vind ik het altijd weer opmerkelijk te constateren dat de leer van de ‘alverzoening’ gebaseerd wordt op een bepaalde uitlegging van een aantal teksten van Paulus en nérgens, maar dan ook nérgens, de woorden van de Here Jezus zélf -God in het vlees geopenbaard!!- er bij betrokken worden!

Alverzoeners geven God de volledige eer, zij geloven namelijk dat Hij alle dingen wel zal maken, zij vertrouwen Hem dan ook volledig. Volgens mij is dat geloven, zoals de bijbel het bedoelt.

En zoals u inmiddels duidelijk zal zijn heb ik, door jarenlang met dit onderwerp te worstelen en te onderzoeken wat God’s Woord er over zegt, helaas moeten constateren dat het hier een satanische dwaling is, welke er toe zal leiden dat velen verloren zullen gaan. Ik zou mij niet graag voor God moeten verantwoorden, moeten ‘gaan met lege handen, mijn Heer tegemoet’, door die dwaling te accepteren en onderwijzen; integendeel: het is onze opdracht als Christenen om dwalingen te bestrijden. Zij die de alverzoening prediken, zijn daarom valse leraren.

“Kies dan heden, wie gij dienen zult”

___

1) Commentaar “Bijbel met Kanttekeningen” – Hiermee wordt niet bedoeld, dat deze slechte en ondeugdelijke verordeningen door God werden uitgevaardigd en op zijn gezag moesten worden gehoorzaamd. Hier wordt van verordeningen en inzettingen gesproken in dezelfde zin als in vers 18. Het zijn zeden en gewoonten, die tegen Gods geopenbaarde wil ingingen, en die in het volksleven zulk een macht werden, dat zij als inzettingen golden.
2) Deze uitdaging, op een forum, werd (verder) afgedaan met het verwijzen naar het ‘grote aantal emails van dankbare mensen’, maar er kon niet één persoon genoemd worden die tot wedergeboorte, tot bekering, was gekomen. Dit werd “geweigerd”, uiteraard omdat de reden duidelijk is: er kómt niemand tot geloof door deze lering, deze lering vind alleen ingang bij hen die reeds gelovige (of religieus) zijn.

Print Friendly, PDF & Email