Opgenomen in de wolken

herziene_statenvertaling_vivella_omslagIk was erg nieuwsgierig naar hoe de vertalers van de HSV -zie https://herzienestatenvertaling.nl/– bepaalde zaken hebben weergegeven. De online versie heb ik nog niet heel veel gebruikt, op papier leest altijd prettiger. Vandaag heb ik dan de ‘papieren versie’ gekocht – ik wou eerdere deeluitgaven niet kopen, maar gewoon wachten tot de vertaling compleet was.

Eén van de schriftplaatsen die mijn bijzondere interesse had was 1 Tessalonicenzen 4:17-18. Dit speciaal omdat de ‘opname van de gemeente’ in de Refo-kringen altijd bestreden wordt (en dit is natuurlijk met recht een “Reformatorische” vertaling) en verder zien we in steeds meer Evangelische kringen onkunde en onbekendheid met het onderwerp.

Het is daarom van het grootste belang dat de huidige vertalingen recht doen aan deze waarheid namelijk dat de gelovigen door de Here zullen worden opgenomen, ‘weggenomen’, van deze aarde. Overigens ook de vertaling van de oude SV. Maar ja,.. wie leest die (nu) nog?

De NBV heeft het overigens vrij netjes vertaalt maar in het bijzonder viel mij op dat de HSV het woordje ‘opgenomen’ niet geschuwd heeft. Daar verdienen ze mijns inziens ‘alle lof’ voor! Want: dat kan gerelateerd worden aan het begrip “opname”. Iets waar veel theologen van ‘huiveren’…

harpazo
In de grondtekst wordt het woord (strongs) “harpazo” gebruikt. Een woord dat vaak vertaald wordt met “wegnemen met geweld”. Het woord “opgenomen” is een redelijke, zij het zwakke, vertaling mijns inziens. In de NBV en NBG staat ‘weggevoerd’. Dat kun je verschillend uitleggen. Het woord ‘opgenomen’ valt echter maar op één manier uit te leggen!

In 2 Kor. 12:4 komen we hetzelfde woordje ook tegen. En tekst met tekst vergelijken is altijd goed…

Vergelijking tussen NBG, NBV en HSV laat zien dat hier NBG & NBV ook weer kiezen voor ‘weggevoerd’ (maar uit de context is natuurlijk direct duidelijk wat dit betekent) en de HSV heeft wederom ondubbelzinnig met “opgenomen” vertaald, een vertaalkeuze (“caught up”) die ook de Engelse vertalingen consequent maken.

Persoonlijk geloof ik in deze waarheid dat wij eens, misschien wel zeer binnenkort, zullen worden weggerukt (de beste vertaling!) uit deze wereld en zullen worden weggevoerd door de Here naar waar Hij is (het huis des Vaders! Zoals beloofd in Joh 14:2).

Het is jammer dat deze waarheid zo ‘buiten het gezichtsveld’ van vele gelovigen ligt… maar wellicht, misschien, zal een dergelijke vertaling er toe bijdragen dat dit mogelijk weer verandert!

nephele
Eén woord is nog steeds ‘onjuist’ vertaald in 1 Thess. 4:17. Er staat namelijk dat de gelovigen zullen worden opgenomen in de ‘nephele’. Dat woord betekent wolk (e.v.), denk aan ons woord ‘nevelen’, en “used of the cloud which led the Israelites in the wilderness

Oftewel het is De Wolk welke het volk Israël in de woestijn leidde. De vergelijking met Ex.19:16 gaat hier ook op. Het is de ‘shekinah‘: de aanwezigheid van de Here in het vuur (brandende braamstruik, vuurkolom in de woestijn) en de wolk (woestijn, overdag) die neerdaalde in de Tabernakel en later in de Tempel. Deze is ‘oostwaarts’ (Olijfberg) vertrokken en daar zal ook de Here Jezus weer terugkeren. Die wolk zal neerdalen, en weer gaan – met medeneming van alle in Christus gestorvenen en met de nog levende gelovigen.

Print Friendly, PDF & Email