Nederland is een dictatuur geworden?

De reltrappers en anti-maatregelendemonstranten krijgen veel bijval op de sociale media. Het was te verwachten, volgens veel mensen, dat deze rellen zouden losbreken want “mensen zijn het zat”. Het slopen van een station in Enschede, met tonnen schade tot gevolg, en het slopen en plunderen van winkels tot aan een aanval op een ziekenhuis(!) aan toe wordt dan wel veroordeeld, máár…

rellen dictatuur politiestaat

Ja, Maar…!

Eén stelregel die ik vaak heb gehoord is: “Ja, Maar!” staat gelijk aan “Nee”. Als je zegt “Ik veroordeel het geweld, maar…” veroordeel je het niet. Na het ‘maar’ komt een stellingname waarmee het goedgepraat wordt.

Stellingen die je voorbij ziet komen op sociale media zijn opmerkingen als: “De politie lokt het uit”, “we leven in een dictatuur” of “het is logisch dat mensen zich verzetten”. En dan citeer ik alleen de nétte uitspraken. De uitspraken over politici, de scheldpartijen over en weer, het gekissebis van de politiek wie de schuldige is.. laat ik maar links (of rechts) liggen.

Nederland is een Dictatuur!?

Eén van de uitingen waar ik mij het méést aan stoor is de stellingename dat Nederland een dictatuur zou zijn geworden, dat we in een politiestaat zouden leven. Iedereen die op sociale media de claim doet dat we in een dictatuur of politiestaat leven, bewijst daarmee direct zijn eigen ongelijk.

Een dictatuur of alleenheerschappij is een regeringsvorm waarin alle macht (het machtsmonopolie) bij één persoon (een dictator) of bij een kleine groep mensen, bijvoorbeeld een politieke partij, junta of familie, berust. [..] Een kenmerk dat in vrijwel alle definities terugkomt is het ondemocratische karakter van dictaturen. Gebruikelijk is dat de scheiding der machten, de scheiding van de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht, niet of onvoldoende aanwezig is en dat de overheid of de betreffende machthebber (dictator) zelf niet (geheel) onderworpen is aan het recht. Mensenrechten hebben er vaak geen, nauwelijks of hooguit slechts propagandistische betekenis. [..] Regeringen in een dictatuur regeren veelal zonder democratisch mandaat (zonder verkiezingen) en vaak gaat hun regeringswijze ook in tegen de constitutie van het land.

In de meeste dictaturen is sprake van systematische onderdrukking van tegenstanders van het regime en andere andersdenkenden, bijvoorbeeld door ze gevangen te nemen of zelfs te vermoorden. Een onafhankelijke rechtspraak waarop men een beroep kan doen is misschien in theorie (nog) aanwezig maar in de praktijk is ze uitgeschakeld en ondergeschikt aan de wil van de dictator. Een dictatuur wordt ook meestal geassocieerd met zelfverrijking en andere misstanden door de dictator en zijn getrouwen. (Wikipedia)

Vrijheid van meningsuiting is in dat soort regimes dan ook ver te zoeken. Een bekend voorbeeld is Noord-Korea. Maar ook een land als China is dictatoriaal. Wie ooit in China is geweest of zich heeft ingelezen weet dat zodra je China binnen gaat Twitter, Facebook of Google niet meer bestaan. Die kan en mag je daar niet gebruiken. Je eigen (opstandige) mening daar uiten resulteert vaak in gevangenisstraffen.

Christenen in opstand

Ook christenen verzetten zich tegen de corona-maatregelen, gaan tekeer tegen de avondklok, roepen doodleuk dat we in een ‘dicatuur’ leven.

Naast het feit dat je daarmee leugens napraat, want we leven niet in een dictatuur, en verspreid (zie hierboven) kom je in opstand tegen wat de Bijbel leert. Jouw “opstand tegen de regering” is opstand tegen God. Ook als je dat “slechts” op sociale media doet!

In de Romeinenbrief is Paulus héél helder hier over:

1 Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. 2 Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen. 3 Want, als iemand goed handelt, behoeft hij niet bevreesd te zijn voor de overheidspersonen, maar wel, als hij verkeerd handelt. Wilt gij zonder vrees voor de overheid zijn? Doe het goede, en gij zult lof van haar ontvangen. 4 Zij staat immers in dienst van God, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, wees dan bevreesd; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; zij staat immers in de dienst van God, als toornende wreekster voor hem, die kwaad bedrijft. 5 Daarom is het nodig zich te onderwerpen, niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil. (Romeinen 13)

En in Titus 3:1 (NBG51)

Herinner hen eraan, dat zij zich aan overheid en gezag onderwerpen, gehoorzaam, tot alle goed werk bereid zijn

Wanneer je dus bij een illegale demonstratie te horen krijgt van de gezagdragers, de politie, dat je je moet verwijderen is het voluit Bijbels (en een kwestie van gezond verstand lijkt mij!) om aan dat bevel gehoor te geven. Gehoorzaam zijn!

Lijdzaam alles ondergaan?

Reformator Johannes Calvijn - Public DomainMoeten we dan alles accepteren van de overheid? Wat als het daadwerkelijk een dictatuur is, zoals de Nazi’s in WOII? Immers, de Bijbel werd door SGP-leider Kersten indertijd aangehaald als excuus om mee te werken met de bezetter? Naast dat hij anti-semitische gedachten had en de bezetting als ‘een straf van God’ zag. Dat is toch allemaal niet goed te praten vanuit de Bijbel?

In 1946 mocht Kersten van de na-oorlogse Zuiveringscommissie niet terugkeren in het parlement. De commissie nam het de SGP-voorman met name kwalijk dat die tijdens de Tweede Wereldoorlog verzet tegen de bezetter had afgekeurd. Kersten had de oorlog gezien als een soort oordeel Gods, dat de Nederlands deels over zichzelf hadden afgeroepen, onder meer door de zondagsontheiliging. (Historiek)

De Reformator Calvijn schreef:

Verder moet ook deze gedachte in ons komen, dat het niet aan ons staat om zulke rampen te genezen; maar dat ons slechts dit overblijft, dat we de hulp des Heren inroepen, in wiens hand de harten der koningen en de neigingen der koninkrijken zijn (Spr. 21:1). Hij is de God, die zal staan in de vergadering der goden, en oordelen zal in het midden der goden (Ps. 82:1); voor wiens aangezicht zullen nedervallen en vergaan alle koningen en rechters der aarde, die zijn Christus niet gekust hebben (Ps. 2:12), die onrechtvaardige wetten hebben geschreven, om de armen in het gericht te onderdrukken en de zaak der nederigen geweld aan te doen, om de weduwen tot buit te hebben en de wezen te plunderen (Jes. 10:1).” [..]

Maar hij schreef ook:

” En hier openbaart zich zijn wonderbare goedheid en macht en voorzienigheid. Want nu eens verwekt Hij uit zijn dienstknechten mannen, van wie het duidelijk is, dat ze redders zijn, en voorziet hen van zijn bevel, om een misdadige regering te straffen en het op onrechtmatige wijze verdrukte volk uit zijn jammerlijke ellende te bevrijden; dan weer bestemt Hij daartoe de woede van mensen, die iets anders bedenken en wat anders in de zin hebben. Zo heeft Hij het volk Israël uit de tirannie van Farao verlost door Mozes, uit het geweld van Cuschan, de koning van Syrië, door Othniel; uit andere slavernijen door andere koningen of richters.” (Boek IV, hoofdstuk 20, §30)

Maar bovenal is de Bijbel duidelijk dat we God méér gehoorzaam moeten zijn dan mensen:

Koningen dulden niet dat ze geminacht worden. Dan worden ze heel kwaad, want hun woede is de bode van de dood, zegt Salomo. Spreuken 16:14 Maar de hemelse heraut Petrus heeft dit gebod afgekondigd: we moeten God meer gehoorzamen dan mensen. Handelingen 5:29

Ik ben geen Calvinist maar kan hier volledig instemmen met Calvijn.

Welk verzet is geoorloofd?

Als ik denk aan ‘verzet tegen de overheid’ dan wijs ik op de christenen in de voormalige USSR, China en andere landen waar christenvervolging is.

Als éérste: zij gehoorzamen de overheid in de reguliere wetten en regels. Zij leven net als elke andere burger. Ze houden zich aan de wet en overtreden die niet. De wetten die zij echter niet volgen zijn de wetten die tegen hun persoonlijk belijden van hun geloof ingaan. Zij blijven samenkomen rondom Gods Woord. Maar ze doen niet mee aan aanslagen, terreur of geweld tegen de overheid. Ze zijn dus God méér gehoorzaam naar het voorbeeld van Daniël (Dan. 6).

stembus verkiezingen vrijheid democratieEen andere vorm van geoorloofd verzet is: je broeders en zusters, ondanks de opdracht van de overheid, aangeven bij een kwaadwillende overheid. Sterker nog, het verhaal van David en Jonathan laat zien dat je je broeder of zuster zelfs moet beschermen tegen ze.

Dan hebben we het echter over een héél andere overheid dan de overheid welke we in ons eigen land hebben. Zolang wij een overheid hebben die, met de beste bedoelingen, ons uit medische noodzaak vraagt ons aan bepaalde restricties te houden –of die zelfs afdwingt– raakt dit onze persoonlijke (geloofs)vrijheid niet.

We hebben nog steeds, en zullen dat ook houden, vrijheid van meningsuiting. Vrijheid ons geloof te belijden. Zelfs de vrijheid om wel of niet te vaccineren…

Er is dus geen énkele reden tot “verzet”, ook niet via sociale media en zéker niet zoals dat nu gedaan wordt, tegen een overheid zoals die nu boven ons gesteld is. En welke we ook nog eens in alle vrijheid zelf hebben kunnen kiezen. Ben je het er niet mee eens zoals het nu gaat? In Maart mag je het stempotlood weer gebruiken. In alle vrijheid!

 

Print Friendly, PDF & Email