Kindermishandeling en Vervloeking door aanhangers gebedsgenezers

Een eerder artikel van mijn hand over gebedsgenezing werd door een facebook-relatie gedeeld op zijn pagina. Met als gevolg dat daar veel reacties op kwamen. Omdat ik de schrijver ben van het artikel, reageerde ik op een aantal zaken omdat ze ingingen op wat ik schreef.

Kindermishandeling en Vervloeking door gebedsgenezers | Photo by Marko Milivojevic on Pixnio
(Photo by Marko Milivojevic on Pixnio)

Na enige discussie ging één van de mensen zo ver een “vloek” over mij uit te spreken. Omdat het hier een bekende Nederlander is(!) heb ik de naam (in de screenshots) verwijderd, net als de namen van anderen die reageerden omdat het onder andere voorgaande broeders betreft. Ook al zijn het publiek te lezen reacties, ik vind het niet passend hier hun namen, zonder hun medeweten, te publiceren.

» Download dit artkel in PDF-formaat

Gebedsgenezing - Autisme

Een aantal punten uit de reacties wil ik hier uitlichten omdat ze ingaan op wat ik schreef en/of ik ze van belang acht voor een breder publiek. Ik beantwoord ze hier iets uitgebreider (met name met toevoeging bronnen) dan dat ik op Social Media deed.

Genezing van Autisme

— “Ik heb al twee maal meegemaakt dat iemand van autisme mocht genezen, of in ieder geval zodanig dat deze persoon er nu nagenoeg geen problemen mee heeft”

1. Autisme is geen ziekte
Autisme is geen ziekte maar een aangeboren “gedragsstoornis”, het heeft géén fysieke of geestelijke oorsprong (zoals bijvoorbeeld burn-out of psychoses e.d.). Aangezien het geen ziekte is, is het ook niet te genezen vanuit de optiek van ‘genezing van ziekte door gebed’.

Het is zelfs een enórm schadelijke misvatting te denken dat het een ziekte is én dat mensen middels gebedsgenezing daarvan zouden kunnen genezen.

Veel mensen gaan, ten onrechte, er van uit dat autisme en aanverwante problemen worden veroorzaakt door “een ontbrekend stofje in de hersenen” (en dus een fysieke afwijking is waarvoor genezing mogelijk is) net als bij depressies. Het is echter al decennialang bekend dat dit niet juist is.

Maar liefst 85.000 mensen krijgen heftige medicatie voorgeschreven voor een ziekte die niet bestaat. Maar “suggereren dat de oorzaak van ADHD duidelijk in het brein of de genen zit, maakt het makkelijker om middelen te verkrijgen.” (Druk & Dwars).

Lang verhaal kort: mensen met autisme wijs maken dat ze ‘ziek’ zijn, of erger ‘bezeten’, en dat ze daarvan genezen kunnen worden is echt een gruwelijke praktijk. Zou verboden moeten worden, net als ‘homogenezing’. Ligt op hetzelfde terrein.

2. Gedeeltelijke genezing?
De genezing die je zegt te hebben waargenomen is daarmee eveneens niet medisch objectiveerbaar én, zoals je zelf aangeeft, ook helemaal geen genezing want “zodanig dat deze persoon er bijna geen problemen meer mee heeft”. Sinds wanneer geneest God maar ten dele?

3. Jezus ‘genas allen’.
Waarom geneest God “niet alles”? Jezus genas toch iederéén die bij Hem kwam? Heeft God soms stiefkinderen? Ben jij dan minder dan andere gelovigen, of ik, omdat wij niet genezen van diabetes?

4. Medisch objectiveerbare ziekten
Ik vraag om slechts één medisch objectiveerbaar geval van genezing van diabetes. Zoals je zelf al laat doorschemeren is dat niet mogelijk. Dit weet je ook uit eigen ervaring omdat, zoals je aangeeft, jouw diabetes ook niet genezen wordt. Net als bij honderdduizenden andere Nederlanders.

Hoe zou God diabetes niét kunnen genezen en legio andere, niet medisch objectiveerbare en/of psychosomatische kwalen, wel “genezen”? Hoe is het mogelijk dat geclaimd wordt “blinden worden ziende, doven worden horende”, echter diabetici kunnen niet genezen worden?

Waarom zou ik God tekort doen wanneer ik Zijn Woord volg? Mijn visie is gebaseerd op schriftonderzoek en waarneming (persoonlijk) en ervaring van mijzelf en mensen in directe familie- en vriendenkring. Er is zó veel fraude in deze ‘sector’ dat ik mij er volledig van heb afgekeerd.

Torben Søndergaard drijft demonen uit bij kinderen

Autisme genezen bij kinderen

Het ‘genezen van autisme‘ door gebedsgenezers is populair maar een zéér schadelijke activiteit, vooral voor kinderen. Pedagogen noemen het zelfs kindermishandeling (zie ook dit artikel van het Nederlands Dagblad)

— “Pedagogen maar ook de kinderombudsvrouw spreken hun bezorgdheid uit en noemen het kindermishandeling. Maar we komen er steeds meer achter dat demonenuitdrijving binnen veel méér gemeenschappen gebruikelijke praktijk is. We krijgen mails vanuit verschillende hoeken, ook uit de christelijke wereld zélf.” (Pointer)

— “Margrite Kalverboer, kinderombudsvrouw, vertelt dat het Kinderrechtencomité oordeelde dat dit soort duiveluitdrijvingen schadelijk is. Ze vindt dat de overheid deze praktijken moet erkennen als kindermishandeling.” (ND)

Ik heb mensen volledig kapot zien gaan door de ‘gebedsgenezers’ en hun valse beloften. Mensen die hun medicijnen lieten staan en opgenomen moesten worden. Een vrouw die psychotisch werd doordat ze haar medicijnen liet staan en een ongeluk kreeg daardoor met de auto. Mensen die ledematen moesten laten amputeren omdat ze hun diabetesmedicijnen lieten staan en ga zo maar door.

God kan niet genezen als er ongeloof is

Gebedsgenezing God kan niet genezen als er twijfel of ongeloof is

— “God kan niet genezen als er twijfel of ongeloof is. Kijk je bijbel hierop na.”

Een veelgehoord argument waarbij ‘de schuld’ naar de zieke wordt verlegd. Een ernstige misvatting waardoor zéér veel mensen ernstig lijden (wordt aangedaan). Hier heb ik al vaker op geattendeerd.

De opmerking suggereert dat het geloof van de zieke bepalend is. Maar wat leert de Bijbel hierover?

Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’ Meteen riep de vader van het kind uit: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.’ — Marcus 9:24

In het einde van dit gedeelte lezen we:

28 En toen Hij een huis was binnengegaan, vroegen zijn discipelen Hem, terwijl zij met Hem alleen waren: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? 29 En Hij zeide tot hen: Dit geslacht kan door niets uitvaren, tenzij door gebed. (of “door bidden en vasten”, HSV).

Met andere woorden: het ligt aan de houding en geloof van degene die genezing uitspreekt, en niet aan de gelovige. Het is volstrekt onbijbels dit zo neer te leggen bij de zieken of hun omgeving. Nog afgezien van de vraag of, zoals ik in dit artikel uitgebreid heb behandeld, wonderen en tekenen nog wel in deze tijd, in deze genade-bedeling, van toepassing zijn omdat men ten onrechte uitgaat van het ‘koninkrijksevangelie’.

Corona

Kenneth Copeland verklaart Covid-19 “done”. De praktijk wees anders uit. Miljoenen mensen stierven door de ziekte de afgelopen jaren. De tekst bij de video: “As people of God, we have dominion and authority over COVID-19, because Jesus has redeemed us from every curse, which includes sickness, disease and every plague (Galatians 3:13).”

In het eerdere artikel van mijn hand wordt Corona als voorbeeld aangehaald van een relatief simpele ziekte (virus), met grote gevolgen (zes miljoen mensen overleden).

Waar waren de gebedsgenezers..? Of waar zijn ze bij de long-covid patiënten? Waar zijn de gebedsgenezers bij mensen met Diabetes I & II?

Corona werd als voorbeeld aangehaald van een relatief simpele ziekte (virus), met grote gevolgen (zes miljoen mensen overleden). Nogmaals: waar waren de gebedsgenezers..? Waar zijn ze nú, nu mensen met long covid ernstig lijden?

Verwerping kennis van de Schrift

God laat zich kennen in Zijn Woord. En Zijn Woord is helder en duidelijk. De ‘gebedsgenezers en wonderdoeners’ maken er, in heel veel gevallen, naar mijn mening een leuk handeltje(!) voor eigen gewin van. Daarbij verwerpen zij openlijk de serieuze kennis van Gods Woord met een beroep op “De Heilige Geest”.

Ze gebruiken de Schriften als ze spreken tot hun toehoorders en pretenderen de Schriften te vólgen. Maar wanneer iemand hen er op wijst dat ze dat niet, of onvolledig, doen zijn de rapen gaar! Dán opeens wordt kennis van de schrift verwórpen!

Dat is toch een bizarre dubbele standaard?

— “ik ben niet van de theo loogie. Ik ben van de praktijk. Als je alleen maar in boeken snuffelt, snap je van de praktijk helemaal niets. [..] Zo ook een theoloog, ze krijgen heel vaak toneelspel op school omdat ze anders niet met mensen om kunnen gaan. [..] Gods woord is geschreven voor iedereen die kan LEZEN. De Heilige Geest doet de rest. Geen theologie voor nodig.”

Deze verwerping van theologie kom ik al jarenlang tegen. Theologie of godgeleerdheid is de studie van de inhoud van het geloof en de geloofsdocumenten (de Bijbel in het bijzonder maar ook allerlei gerelateerde documenten, geschiedenis enz) in het bijzonder.

Theologen zijn toneelspelers
Er wordt gedaan alsof een ieder die aan een (serieuze) bijbelschool of theologie-opleiding studeert kennelijk een óngelovige is, een ‘toneelspeler‘ zelfs. Waarmee je de honderdduizenden mensen die door de geschiedenis heen Gods Woord onderwezen en bestudeerden wegzet als leugenaars. Hen met dit soort respectloze opmerkingen proberen te beledigen en wegzetten getuigt van grote onkunde.

Want het tegendeel is waar!

Denk eens aan Maarten Luther, Spurgeon, Whitefield, de Wesley’s, Matthew Henry, John Darby, C.I. Scofield, Billy Graham, David Wilkerson. Om maar eens een paar bekende en ‘grote’ namen te noemen. Tonéélspelers? Miljoenen mensen zijn door hen bereikt en hebben Gods Woord door hen leren kennen, hebben hun leven aan Jezus gegeven!

Wat zegt de Bijbel over theologie?
Bijbelse argumenten vóór een goede, gedegen, opleiding:

1e – de discipelen kregen drie jaar onderwijs van de Here Jezus. Dag in dag uit onderwees hij hen vanuit de Schriften;

2e – Paulus was onderwezen in de Schrift (schriftgeleerde, in de Joodse cultuur was er wel degelijk een gedegen “bijbelschool”-cultuur);

3e – Paulus onderwees in de gemeenten. Hij onderwees zijn metgezellen, in het bijzonder Timotheüs die hij zijn “kind” in het geloof noemde

4e – in het oude Testament kennen we de ‘profetenscholen’. Men werd daar opgeleid in kennis van Gods Woord, want profeten waren bovenal (geestelijk) leiders, kenners van de Wet en Gods gedachten die het Woord verkondigden onder- en aan het volk. Ze waren daarin een aanvulling op de priesters en levieten die in de Tempel dienst deden.

Het rechte verstaan van wat het huis van God is, is ook vandaag van onmetelijk belang om een dienst te kunnen doen. Abraham leerde de les. Hij richtte bij Bethel zijn tent en altaar op (Gn 12:8). Jakob kende die plaats ook, hij heeft daar God ontmoet (Gn 35:9-15). God geeft daar onderwijs over Zijn trouw aan Zijn beloften. In de toepassing voor ons betekent het dat dienaren worden gevormd in de gemeente. Eerst leren wat Gilgal betekent, het oordeel over het vlees, en dan leren wat Bethel betekent, het huis van God om daar God te leren kennen als de God van het huis van God. Bij Bethel zijn ook profetenleerlingen (1Sm 10:5b; 19:20). Op de profetenscholen in Bethel, en ook in Jericho (vers 5), hebben de ‘studenten’ onderwijs gekregen” (Kingcomments).

5e – Daarnaast is er nóg iets heel bijzonders te vinden, en het is in feite de eerste echte “bijbelschool”, in het Nieuwe Testament. Zie Handelingen 19, waar Paulus 2 jaar lang in de School (gehoorzaal) van Tyrannus onderwijs geeft.

Een beroep op onkunde doen?
Je beroepen op je onkunde en gebrek aan kennis als argument tégen een goede opleiding is toch bizar?

Laten we het eens simpel stellen: laat u iemand die niet gediplomeerd is als arts u medicijnen voorschrijven? Of iemand die nog nooit een steeksleutel heeft leren gebruiken (..) de remmen van uw auto “repareren”?

Vanuit mijn werk geredeneerd: als ik een ICT’er tegenkom die geen opleiding heeft, wil ik niet dat die aan mijn servers zit…

Je verschuilen achter “de heilige geest doet de rest” kom je niet mee weg. Voor zielszorg, juiste exegese, kennis van achtergronden van de bijbel, etc. is enige scholing méér dan gewenst. De “ongelukken” (eerder genoemd) die we door dergelijke niet geschoolde “predikers” zien zijn een duidelijke illustratie; mensen die lichamelijk en geestelijk totaal de vernieling in zijn geholpen, in sommige gevallen zelfs met de dood tot gevolg…

De bijbel laat héél duidelijk zien, en er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen, dat theologische scholing en kennis wel degelijk van zéér groot belang is. We hoeven écht niet allemaal predikant te worden, integendeel. Maar gedegen studie en kennis van Gods Woord verwerpen is ronduit bizar.

Persoonlijk krijg ik wel eens het idee: wíllen dergelijke “leiders” niet dat wij kennis van Gods Woord opdoen omdat het, in hun ogen, hun “positie” aantast én omdat we gaan doorzien dat wat zij onderwijzen totaal onjuist is?

Farmacie is Occultisme

Niet verwonderlijk dat mensen die opleiding op het gebied van de Schrift verwerpen (maar wel voorgaan in samenkomsten?!) dan ook tot uitspraken als onderstaande komen.

Gebedsgenezing - Farmacie is occultisme

Het is, om in de eerdere analogie te blijven, alsof een timmerman een hartchirurg gaat zeggen dat hij een bypass onjuist uitvoert. Hierover heb ik eerder al geschreven. De “pharmacie is occultisme” bewering is Bijbels gezien volstrekt onhoudbaar.

Daar komt bij, als dit soort kreten rondgestrooid worden en door de gelovigen in het gehoor voor zoete koek geslikt worden, is dan de spreker niet verantwoordelijk voor de gevolgen er van? Denk aan eerdergenoemde ziekenhuisopnames en ongevallen doordat mensen medicijnen laten staan? Ik vind dat zij wel degelijk verantwoordelijk gesteld kunnen én moeten worden!

Mensen afraden medicijnen te gebruiken omdat “gebruiken [van medicijnen] gelijk is aan occultisme” is toch te bizar voor woorden? Hoeveel christenen doen dan wel niet aan “occultisme” als een paracetamolletje tegen de hoofdpijn nemen of .. een griep- of corona-vaccinatie?

Bijzonder is in dit verband het argument “als jij je bijbel zou kennen..” want: dit is dezelfde schrijver die theologie verwerpt en stelt dat dat allemaal niet nodig is.

Laat ik helder zijn: ik ben zeker geen “allesweter” (want leer ook nog elke dag bij!) maar we kunnen toch op zijn minst een béétje de Schriften serieus nemen en niet elke onzinnige bewering, zonder onderzoek, met een “Ik weet het echt zó veel beter dan jou” attitude poneren als dé waarheid?

Vervloeking

Als klap op de vuurpijl meende dus een bekende Nederlander mij te moeten vervloeken.

Vervloeking door aanhangers gebedsgenezers

Zijn bewering is dat ik “God en Jezus een leugenaar” noemde en daardoor onder een vloek ben. Dat is niet anders dan een vervloeking uitspreken over iemand. Theologie wordt “Geloof zonder werken” genoemd (zie eerder, de verwijzing naar Spurgeon e.a.) en er wordt mij aangewreven dat ik “zonder vruchten” ben. Hoe iemand die mij niet eens kent(!) een dergelijke conclusie kan trekken ontgaat mij volledig.

Dat kun je echter alleen stellen als je uitgaat van de vooringenomen stelling dat de aannames die je doet over de uitleg van Gods Woord de júiste is.

Die aannames bestrijd ik (daar is geen twijfel over) middels diverse bijbelstudies, op basis van mijn eigen persoonlijke waarnemingen alsmede de (vele!) ervaringen van mensen die ernstig te lijden hebben door ziekte maar ook onder het gedrag van de aanhangers van ‘gebedsgenezing’. En, tot slot, op basis van vele onderzoeken die er naar zijn gedaan.

Ik ga er vanuit dat hier gedoeld wordt op het ‘Lasteren van de Heilige Geest’. Dat verwijt heb ik wel vaker gekregen en onder andere hier beantwoord.

Wanneer iemand zo ver gaat je zelfs “onder een vloek” te plaatsen en dergelijke “machtswoorden” (probeert) te spreken is er sprake van zéér ongeestelijk gedrag danwel een poging de ander te manipuleren door een ander angst aan te jagen.

Mijn geweten is zuiver en oprecht als ik spreek over deze zaken. Ik laat mij niet leiden door manipulatie of meningen van mensen maar alleen door Sola Scriptura (God’s Woord alleen)!

___
Lees verder/meer over dit onderwerp:
» Wie gelooft krijgt een BMW van God
» Meer artikelen over gebedsgenezing op deze site

Print Friendly, PDF & Email