Je doctrine op leugens bouwen?

tonguesWat doe je als je een doctrine (leerstellige opvatting) hebt die, mild uitgedrukt, “theologisch zwak” is? En je die doctrine desondanks toch wilt handhaven omdat je dat nu eenmaal altijd zo geleerd hebt, of, omdat deze om de een of andere persoonlijke reden jou goed bevalt?

Een persoonlijke reden zou kunnen zijn dat door de verkondiging en het aanhangen er van jij jezelf, als religieus mens, boven anderen kunt stellen. Jij “hebt” iets, wat een ander niet heeft.

Of, nog sterker gesteld: Jij hebt van God een boven anderen gestelde plaats gekregen.. Jij bent een ‘ware gelovige’, de rest van de Christenheid niet want zij hebben het “Volle” Evangelie niet.

Maar, moet je je daar dan ook niet naar gedragen? Schokkend genoeg echter bedient de ‘tongentaal-beweging’ zich van leugens om hun doctrine te staven c.q. acceptabel te maken voor hen die deze doctrine verwerpen.

SPREKEN IN TONGEN?

Ten onrechte wordt het spreken in ‘tongen’ ook wel het “spreken in klanktalen” of “glossolalie” genoemd. Ik heb er op dit blog nooit echt veel over geschreven. Behalve dan dat ik van mening ben dat God “zwijgt” sinds de openbaring van Zijn Woord volledig is.

Klanktalen (de NBV-vertaling van wat in de NBG nog “tongen” werd genoemd) of “glossolalie” impliceert voor de gemiddelde Bijbellezer namelijk: “onverstaanbare klanken“. Het is onmogelijk alle facetten van dit onderwerp hier te behandelen, daarom stip ik slechts kort een aantal zaken aan.

Laten we beginnen bij het moment dat er voor het eerst in ‘tongen’ werd gesproken:

Handelingen 2:4 (HSV)

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

In in vers 11 wordt getoond dat inderdaad hier gesproken word over talen en niet over onverstaanbare ‘klanken’:

..wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken..

Het woord dat hier in de grondtekst gebruikt wordt is “glossa”, in diverse vervoegingen – het Griekse woord voor ‘de tong’ (het lichaamsdeel in kwestie) of ‘de spraak’. De verklaring van dit woord is dan ook: taal. Wie het woord vervolgens opzoekt in de Bijbel, het NT wel te verstaan aangezien deze in het Grieks is geschreven, ziet dat overal waar in onze vertaling “tongen” of, in andere gevallen, “klanktalen” staat er sprake is van ditzelfde woord. En hoe zou dit, wanneer we “Schrift met Schrift vergelijken” op de éne plaats iets betekenen dat volstrekt tegenstrijdig is met wat we op de andere plaats lezen? De Here Jezus zei immers zelf dat de Schrift “niet gebroken kan worden” (Joh. 10:35). Met andere woorden: het ene gedeelte moet overeenstemmen met het andere, anders zou daadwerkelijk de Schrift ‘gebroken’ zijn.

Er is dus geen enkele reden om aan te nemen dat het spreken in ‘tongen’ een onverstaanbare ‘klanktaal’ is. Integendeel. Toch menen zij die zich bezig houden met het ‘spreken in tongen’ soms zelfs dat hier sprake móet zijn van onverstaanbare klanken. Men noemt het soms zelfs ‘Engelentaal’. Waarmee zij de Schrift, Gods Woord, proberen te breken. De vraag is echter zelfs of het wel om ‘onverstaanbare klanken’ mág gaan.

Vergelijk hiervoor eens 1 Kor. 14:13 <-> Jak. 3:8 (zie onderstaand):

dio <1352> CON Jo <3588> T-NSM lalwn <2980> (5723) V-PAP-NSM glwssh <1100> N-DSF proseucesyw <4336> (5737) V-PNM-3S ina <2443> CONJ diermhneuh <1329> (5725)
V-PAS-3S
thn <3588> T-ASF de <1161> CONJ glwssan <1100> N-ASF oudeiv <3762> A-NSM damasai <1150> (5658) V-AAN dunatai <1410> (5736) V-PNI-3S anyrwpwn <444> N-GPM akatastaton <182> A-NSN kakon <2556> A-NSN mesth <3324> A-NSF iou <2447> N-GSM yanathforou <2287> A-GSM

In beide gevallen wordt gesproken over ‘de tong’ (het lichaamsdeel). In 1 Kor. 14:13 (HSV) lezen we

Daarom, laat hij die in een andere* taal spreekt, bidden dat hij het mag uitleggen.

* – een andere taal is in de King James vertaling ten onrechte ‘onbekende’ taal genoemd. In de grondtekst, zie boven, komt het woord ‘andere’ niet eens voor. Vandaar dat de HSV dit schuin gedrukt heeft. Het is ter verduidelijking ingevoegd door de vertalers.

Kort samengevat – het spreken in de ‘tongen’ (NBG) of ‘klaktalen’ (NBV) is niet anders dan spreken in een taal welke de spreker van zichzelf niet beheerst of geleerd heeft.

VERVULLING HEILIGE GEEST?

Zij die “in tongen” spreken claimen dat de vervulling met de Heilige Geest samenhangt met, c.q. het bewijs hiervan is: het spreken in tongen. De Bijbel echter onderwijst dit niet. Er zijn een aantal ‘uitzonderingen’ waar men, nadat het Evangelie gepredikt is aan de toehoorders, spreekt in talen. Maar wie de situatie goed bestudeerd ziet dat hiervoor altijd een speciale reden is. Een voorbeeld is Handelingen 10, waar Petrus de Romeinse hoofdman Cornelius het Evangelie predikt. In vers 44-46 lezen we dat het spreken in talen een noodzakelijk teken ten opzichte van Petrus (en de andere Joden) was!

En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gaven van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd, want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God grootmaken. Toen antwoorde Petrus: ‘Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden?’

In feite een “pinksterdag in het klein” – God bevestigde nogmaals dat Hij het Evangelie, de Genade van Redding door Christus Jezus, aan een ieder aanbiedt en niet alleen aan de Joden! Dáárom moest dit teken herhaald worden, aangezien de gelovigen ‘uit de besnijdenis’ de toevoeging van de heidenen aan de Gemeente van Christus -wat tot dat moment een ‘Joodse zaak’ was- dit niet geaccepteerd zouden hebben.

Daarnaast, of eigenlijk nog veel relevanter in deze discussie, leert Gods Woord dat wanneer iemand tot geloof komt deze de Heilige Geest direct, vanaf dat moment, ontvangt.Zie ondermeer Efeze 1:13, 3:17, Handelingen 5:32 en 2:38:

Bekeert u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave [= gift, kado] van de Heilige Geest ontvangen.

Ten onrechte wordt wel gedacht dat het woord ‘gave’ hier betekent dat er een speciale ‘gave’ (begiftiging met een zekere speciale vaardigheid) aan de gelovigen zou worden gegeven, bijvoorbeeld spreken in talen. Dit is niet het geval, er staat hier ‘dorea’ en dat betekent niet anders dan ‘kado’ of, in oud Nederlands, ‘onverdiende gunst’: de Genade! Vergelijk deze tekstgedeelten.

De ‘vervulling met de Heilige Geest’ is dus geen zaak die bevestigd wordt door welk uiterlijk teken dan ook; het is een gave, gift, welke elke gelovige krijgt als “onderpand”; het maakt de gelovige deelgenoot van Christus doordat hij deel krijgt aan Christus’ Heilige Geest.

LEUGENS

Nu kom ik terug bij het begin, de titel van dit gedeelte; dat sommigen zich bedienen van leugens om hun ‘doctrine’ -die hierboven kort is weerlegd- te staven.

Ik las een artikel op een website (bestaat niet meer) waarin het volgende werd beweerd:

Vrij recente gegevens vond ik in een verslag van de campagnes van Dwight L. Moody. Deze beroemde evangelist bezocht Engeland in het jaar 1873 en een verslaggever meldde:
‘Het pinksterfeest was in volle gang. Jongelui spraken in tongen en profeteerden. Wat dat te betekenen had? Niets anders dan dat Moody daar zojuist gesproken had.’

Als er iets is wat ik niet geloof is dat Dwight L. Moody ‘in tongen sprak’. Ik ben persoonlijk, als redacteur van het Bijbel College, namelijk nogal bekend met het werk van Moody en de predikant van de ‘Moody Church’, Dr. C.I. Scofield. En hier had ik nog nooit van gehoord.

Sowieso is het tegenwoordige ‘spreken in tongen’ (onverstaanbare klanken uitstoten) wat we kennen vanuit de Charismatische en VEP-gemeenten voor het eerst pas beschreven en/of bekend van de Azusa-street ‘opwekking’ – de plek waar deze beweging is ontstaan in 1906. Het zou dus wel zéér opmerkelijk zijn dat Moody’s bezoek, in 1873, er toe zou hebben geleid dat in Engeland er sprake zou zijn geweest van ‘tongentaal’ en profetie door jongeren die Moody’s samenkomsten bezochten.

Een klein onderzoekje naar de bron van deze beweringen was lastig. Want deze was niet vermeld. Wat op zijn minst opmerkelijk is te noemen. Ik ben daarom eens op onderzoek uitgegaan.

Al snel blijkt dan, dat het gewoon totale nonsens is wat er wordt beweerd. Dr. John R. Rice schreef namelijk al in een brochure, gedateerd in 1961 nota bene, het volgende:

Now, here is another thing. I am sad to say it, but since tongues people are often ignorant and not very well educated and are not very intellectual, they often claim in print, as in the Full Gospel businessmen’s magazine, that D. L. Moody talked in tongues, that Charles G. Finney talked in tongues, and so did R. A. Torrey. They did nothing of the kind. [..]
On D. L. Moody, I have twelve or fifteen books — I have everything written about him that I can get my hands on; I have his own life story by his son and that by his sonin-law, Pitts; and I know Moody not only did not talk in tongues, but he didn’t believe in it. Neither did Billy Sunday. I knew Billy Sunday. Neither did Gipsy Smith. Neither did Charles G. Finney.

There is something wrong with a man’s system of truth when he is careless in making statements like that to try to bolster a doctrine that isn’t found in the Bible.

“Kindly, Clear Bible Answers About Speaking in Tongues”, Dr. John R. Rice

Oftewel – daar staat het dan.. zwart op wit. De beweging bedient zich, tot verdriet van dr. Rice, van leugens. Gedrukte leugens. Het doel heiligt kennelijk de middelen.

CHRISTEN++

Maar waarom houdt men dan zó vast aan deze Bijbels niet te verdedigen doctrine? Waarom gaat men zelfs zo ver dat men leugens in druk laat verschijnen om het ‘eigen gelijk’ te bevechten? Een “gelijk” dat géén Eeuwigheidswaarde heeft, noch enig toegevoegde waarde heeft voor de Gemeente van Christus Jezus?

Jaren geleden was er een ‘computertaal’ die eenvoudigweg ‘C’ heette. De opvolger, de verbeterde versie er van, heette ‘C++’. En dat is hoe deze mensen zichzelf zien; een Christen++. Een ‘verbeterde’ of bétere Christen dan alle andere Christenen. Want “wij hebben de Heilige Geest ontvangen” immers “wij spreken in tongen als bewijs er van, jullie niet”.

Dat, en alleen dat, is ten diepste “het hele eiereten”. Waarvan de Apostel Paulus zegt dat het “opgeblazen” mensen zijn. Zij stellen menselijke bepalingen, op grond van eigen zienswijze en Schriftuitleg, als de maat en menen op grond hiervan zichzelf te kunnen verheffen boven anderen.

Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleselijke denken, en zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het hele lichaam, dat van banden en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd, opgroeit door de groei die van God komt. Kol. 2:18, 19.

> Zie ook: 1 Tim. 6:3-10.

Print Friendly, PDF & Email