Is Jezus dood of levend? Dat is de vraag!

De eerste vraag die je moet beantwoorden als je je afvraagt of het christelijke geloof waar is en of het iets is voor je is dit: is Jezus dood of levend? Als hij in jouw opvatting ‘dood’ is, waarom zou je dan geloven? Wáár geloof je dan eigenlijk in?

Jezus voor Pilatus
Jezus voor Pilatus – “Zie de Mens”

Op dit moment is Jezus Christus ofwel machtig en levend, in een onsterfelijk opstandingslichaam, of hij is niets anders dan stof. Veroordeeld tot de dood, door Pontius Pilatus – zoals de geschiedenis ons leert – en begraven.

Als Jezus leeft, zou het dwaas zijn om geen christen te worden. Als hij dood is, ben je een dwaas als je een christen bent. Zo simpel is het.

Is Jezus dood of Levend?

Als Jezus is gestorven en niet is opgestaan uit de dood, heeft geloven in Jezus geen zin – dan is zijn lichaam vergaan en is het christelijke geloof een leugen. Dan is het geloof leeg en zonder waarde en zijn we ‘de beklagenstwaardigste onder de mensen’ zei Paulus al in 1 Korinthiërs 15:16-19.

Maar als Jezus werkelijk is opgestaan uit de dood, dan is het christelijke geloof wáárheid! En Jezus predikte een exclusieve waarheid: “Ik ben de Weg, Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” (Johannes 14:6). Dan is er geen enkele andere optie, geen enkele andere route naar God. En ook geen enkele andere godsdienst die de waarheid predikt.

De vraag: “Is Jezus dood of levend” is dus de allereerste vraag die beantwoord moet worden. Is je antwoord dat je gelooft dat Jezus is opgestaan uit de dood dan is de volgende vraag: “Wat betekent dat voor jou?”.

  1. Fundament

Het fundament van het christelijk geloof hangt af van de opstanding van Jezus. Als Christus niet is opgewekt, heeft het christendom geen fundament en geen recht van bestaan, dan is het een valse religie. Alles staat of valt met de vraag of Jezus daadwerkelijkl is opgestaan uit de dood.

Als Jezus echter is opgestaan, opgevaren naar de Hemel, als hij leeft, dan is de situatie volledig omgekeerd: de fundamenten van het christendom zijn dan juist en stevig. Als Jezus is opgewekt, dan was en is hij precies wie hij beweerde te zijn: de Zoon van God.

  1. Vergeving

De vergeving van de gelovige hangt af van de opstanding van Jezus. „Als Christus niet is opgewekt”, zegt Paulus, „is uw geloof zinloos; je bent nog steeds in je zonden.”. Geen opstanding, geen vergeving.

Als Jezus niet is opgewekt, dan accepteert God de dood van Jezus niet als een afdoende offer voor de zonden van de wereld. Als God Jezus niet heeft opgewekt, dan was de dood van die timmerman die rabbijn was geworden gewoon een triest geval van een man die kennelijk ‘in de war’ was en die zichzelf liet vermoorden op basis van een waanidee(!) en niets heeft bereikt.

Maar als God inderdaad Jezus opgewekt heeft, liet Hij zien dat Hij Jezus’ dood accepteerde als het offer en de laatste betaling voor de zonde en dat hij iedereen vergeeft die bij Jezus hoort.

De Bijbel zegt: “Hij werd overgeleverd aan de dood voor onze zonden en werd opgewekt tot leven voor onze rechtvaardiging” (Romeinen 4:25).

Gods vergeving van christenen is alleen echt als het opgestane lichaam van Jezus echt is.

  1. Toekomst

De toekomst van christenen hangt af van de opstanding van Jezus. Als Christus niet is opgewekt, hebben christenen geen toekomst. “Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren”, zegt Paulus. “Als we alleen voor dit leven hoop hebben op Christus, dan hebben we meer medelijden nodig dan alle andere mensen.”.

Christenen geloven in de opstanding. Dat we zullen worden opgewekt en voor eeuwig zullen leven. Maar als Christus niet is opgewekt, worden wij dat ook niet, en dus zijn we in dat geval na onze dood voor eeuwig dood.

Maar als Jezus wel is opgewekt dan zullen zij die in Hem geloven wel degelijk eens opstaan uit de dood en voor eeuwig bij Hem zijn. En dát is onze hoop! De dood is niet het einde want de dood is overwonnen door Christus.

  1. Vervulling

De vervulling van het doel van een christen zijn leven hangt af van de opstanding.

Zonder de opstanding heeft het leven uiteindelijk geen betekenis of doel, behalve om ons plezier te maximaliseren en onze pijn te minimaliseren. Paulus schrijft: “Als ik in Efeze om louter menselijke redenen tegen wilde beesten heb gevochten, wat heb ik dan gewonnen? Als de doden niet worden opgewekt: ‘Laten we eten en drinken, want morgen sterven we’ (15:32).

Bewijs voor de opstanding van Jezus

De Bijbel laat ons zien:

  1. De Oudtestamentische voorspellingen die vervuld zijn door Jezus;
  2. Het lege graf (Johannes 20:3-9);
  3. Ooggetuigenverklaring van zijn opstanding
  4. Veranderde levens van zijn volgelingen

Daanaast is er ook historisch bewijs dat dit onderbouwt middels buiten-bijbelse bronnen.

– “Maar de opstanding kan wetenschappelijk niet bewezen worden!”

Historische gebeurtenissen kunnen wetenschappelijk nooit bewezen worden! Wetenschappelijk bewijs, wetenschappelijke waarneming, is namelijk: observeren en repeteren. Dat is bij geen enkel historisch feit mogelijk! Een verkiezing is historisch gebeurd, maar hoe ga je die wetenschappelijk, empirisch, bewijzen? Een huwelijk wordt gesloten, maar hoe ga je dat wetenschappelijk bewijzen?

De ‘eis’ dat er dus empirisch (waarneming), wetenschappelijk, bewijs moet zijn voor het leven, dood en opstanding van Jezus is daarom ook een ongeldige, een valse, eis. Die eis wordt bij geen enkele historische gebeurtenis gesteld.

Historische, geschiedkundige, bewijsvoering is er echter wel degelijk voor dergelijke sitaties. Er is verslaglegging (stembiljetten, een trouwakte, getuigen). Er zijn van Jezus opstanding meer dan 500 getuigen, er is geschreven geschiedschrijving. Méér dan van veel andere historische feiten die we klakkeloos aannemen.

Probleem is dat men tracht deze geschreven bewijsvoering uit te wissen door deze aan twijfel onderhevig te maken middels allerlei zogenaamde ‘wetenschap’. Door bijvoorbeeld twijfel te zaaien over het schrijverschap van gedeelten van de Bijbel (documentaire hypothese, datering geschriften nieuwe testament). Zelfs veel theologen doen hier nota bene aan mee, alsmede ‘bijbelwetenschappers’ en het Nederlands Bijbelgenootschap.

Bergrede van Jezus
Bergrede van Jezus (creative commons license)

Wie is Jezus?

Wat we geloven over Jezus doet er toe, het is belangrijk of we in een historische Jezus geloven, een Jezus die ‘een goed mens, een profeet’ enz was of.. in de Zoon van God die voor onze zonden stierf.

We kunnen niet Jezus ‘interpreteren’ naar onze eigen wensen, er is maar een Jezus! De vraag is dus niet ‘wie denk ik dat Jezus is of was’ maar ‘Wie is Jezus?’.

Als je het bewijs bij elkaar in ogenschouw neemt – de oudtestamentische voorspellingen, het lege graf, de honderden ooggetuigen, de honderden miljoenen mensen die een veranderd leven door het geloof in Jezus hebben ontvangen – is het logisch om in de opstanding te geloven. Het is logisch om met Paulus te zeggen: “Christus is inderdaad uit de dood opgewekt!”

Het is dan ook gezien al het bewijs voor zijn bestaan, dood én opstanding niet meer dan logisch om christen te worden, om je geloof te stellen in Jezus de opgestane Heer en de eeuwige Zoon van God.

Het is niet voldoende te geloven in een historische Jezus, en vervolgens te stellen dat je van mening bent dat hij een ‘goed mens’  of ‘een profeet’ was. Jezus leent zich niet voor een eigen, persoonlijke, interpretatie… er is maar een Jezus!

De vraag is dus niet ‘wie denk ik dat Jezus is of was’ maar ‘Wie is Jezus?’.

Als Jezus ‘een goede leraar’ is ..
→ één lering van Jezus was dat hij de Zoon van God was…
Als Jezus ‘een profeet’ was
→ één van zijn profetieen is dat hij terugkeert naar deze aarde. Een andere profteie was dat hij zou sterven en opstaan.

Geloof je dat Jezus een profeet en leraar was? Een goed mens, een goed voorbeeld? Maar je gelooft niet dat hij God in het Vlees was? Hij zegt: “Als je mij hebt gezien heb je de Vader [God] gezien”!

Wie is Jezus dan volgens jou? Als hij werkelijk volgens jou een goed mens, een goede leraar en profeet was, neem je dan eigenlijk zijn woorden wel serieus? Of zeg je maar wat?

Alles of niets

Het is alles of niets! Anders kun je die beweringen niet volhouden. We kunnen het geloof in Jezus niet op onze eigen voorwaarden definiëren. We kunnen niet een ‘stukje Jezus’ acceptabel vinden en de rest van Hem weg doen. Het is álles of niets!

Als je concludeert dat Jezus inderdaad heeft geleefd en is opgestaan uit de dood, dat zijn woorden wáár zijn, zijn de consequenties groot. Dan móet je een keuze maken: iets doen met deze wetenschap en Hem aanvaarden als je redder óf hem verwerpen. Die keus is aan jou.

___
Bronnen:
– “Who is the Real Jesus?”, Dr. Voddi Baucham jr.
– “Dead or Alive?”, Dr. David Feddes

Print Friendly, PDF & Email